User Tools

Site Tools


godisnji_obracun_amortizaccije_i_vrijednosno_uskladenje_d.i
  • Ako se pri obračunu amortizacije koriste stope manje od redovnih poreznih stopa, redovne porezne stope, stope veće od redovnih stopa, a manje od udvostručenih stopa ili, pak, udvostručene stope, tako obračunata amortizacija je porezno priznati trošak.
  • Pomjenu amortizacijskih stopa potrebno je objaviti u bilješkama uz financijska izvješća.
  • Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je trošak nabave 2.000,00 kn i vijek trajanja dulji od jedne godine (u proeznom smislu).
  • Trošak amortizacije priznaje se u porezni rashood od prvoga dana mjeseca koji slijeni nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u uporabu.
  • Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u uporabi.
  • Dugotrajna imovina koja je u potpunosti amortizirana mora se i dalje voditit u evidenciji sve dok se ne proda ili na neki drugi način otuđi.
  • Osnovica za obračun amortizacije jest trošak navave (prema poreznim propistima), odnosno trošak nabave umanjen za ostatak vrijednosti (prema MRS-U).
  • Revalorizirana dugotrajna imovina u dijelu povećane amortizacije izaziva potrebu prijenosa revalorizacijskih pričuva u zadržane dobitke.
  • Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kn troška nabave (u visini 70% ako se ne utvrđuje plaća naravi).
  • Kod financijskog leasinga najmoprimatelj obračunava amortizaciju, dok kod operativnog leasinga amortizaciju obračunava najmodavatelj.

(RRIF 1/09 str. 58)

godisnji_obracun_amortizaccije_i_vrijednosno_uskladenje_d.i.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)