User Tools

Site Tools


pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge

Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2021. - Udruge

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Koje udruge mogu paušalno plaćati porez na dobit

Paušalno plaćanje poreza na dobit propisano je čl.5.b Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br. 177/04 do 32/20) i čl. 11.a Pravilnika o porezu na dobit (Nar.nov., br. 95/05 do 59/20).

Uvjet da bi udruga mogla plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu je da u prethodnom razdoblju (dakle u 2020. godini) nije po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarila prihode veće od 7.500.000,00 kn.

Udruge NE mogu plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu ako obavljaju samo gospodarsku djelatnost po osnovi koje su obveznici poreza na dobit ili po osnovi te gospodarske djelatnosti ostavaruju više od 50% ukupnih prihoda.

Rok za podnošenje zahtjeva za paušalnim plaćanjem poreza na dobit za 2020.

Udruga koja je u 2020. godini bila obveznik poreza na dobit prema dvojnom knjigovodstvu, akoja namjerava plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu u 2021. godini, podnosi zahtjev Poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja, tj. do najkasnije 15. siječnja 2020.

VAŽNO! Udruge koje su u 2020. godini već bile obveznici plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu NE trebaju ponovno podnositi zahtjev za paušalnim plaćanjem poreza na dobit. U slučaju kada tijekom godine udruga počne obavljati gospodarsku djelatnost za koju postoji obveza plaćanja poreza na dobit dužna je tu činjenicu prijaviti u roku 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti putem obrasca Prijava činjenica bitnih za oporezivanje. Obrazac se može preuzeti s internetskih stranica Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr → Obrasci→ POREZNI POSTUPAK→ Prijava činjenica bitnih za oporezivanje

U navedenom obrascu potrebno je popuniti odgovarajće rubrike pod rednim brojevima 2. i 3.

Napominjemo da udruga koja sama prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti neće dobiti rješenje od Porezne uprave, već postaje obveznik paušalnog plaćanja poreza na dobit bez rješenja.

Udruga koja tijekom godine prijavljuje početak obavljanja gospodarske djelatnosti, može podnijeti uz navedeni obrazac i zahtjev za paušalno plaćanje poreza na dobit.

Povrat na plaćanje poreza na dobit prema dvojnom knjigovodstvu

U istom roku udruga kojoj je utvrđena obveza plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu dužna je obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave ukoliko namjerava utvrđivati obvezu poreza na dobit prema dvojnom knjigovodstvu, tj. najkasnije 15 dana nakon početka poreznoga razdoblja.

Dakle, udruga koja je u 2020. godini plaćala porez na dobit u paušalnom iznosu, a u 2021. godini želi plaćati porez na dobit prema dvojnom knjigovodstvu dužna je o tome obavijestiti Poreznu upravu do 15.01.2021.

Evidencija o prihodima

Udruga koja paušalno plaća porez na dobit dužna je voditi evidenciju o prihodima koja minimalno mora sadržavati:

  • datum,
  • broj izdanog računa
  • vrijednost isporučene robe ili usluge,
  • ukupna vrijednsot svih isporuka do određenog dana.

Što ako udruga tijekom godine ostvari više od 7.500.000,00 kn prihoda

Ako tijekom godine, prema evidenciji o prihodima, udruga ostvari od gospodarske djelatnosti prihode veće od iznosa 7.500.000,00 kn obvezna je izvjestiti Poreznu upravu o tome u roku od 8 dana. U tom slučaju udruga je obvezna odmah orijeći na utvrđivanje porezne osnovice prema načelu dvojnog knjigovodstva.

Godišnje izvješće

Udruga koja paušalno plaća porez na dobit obvezna je podnijetiPoreznoj upravi godišnje “Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu” (Obrazac PD-PO) koje je obavljen u okviru Pravilnika o porezu na dobit. Navedeno izvješće podnosi se Poreznoj upravi najkasnije u roku od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi. Tako primjerice za 2020. godinu izvješće će se podnositi do 15.siječnja 2021.

Razlika poreza po godišnjem izvješću

Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju godišnjeg “Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu” (Obrazac PD-PO), koje udruga podnosi Poreznoj upravi najkasnije u orku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi. Ako po godišnjem ivješću udruga mora platiti razliku poreza na dobit, to mora učiniti najkasnije do dana podnošenja godišnjeg izvješća. Udruga kojoj je temeljem godišnjeg “Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu” (Obrazaac PD-PO) utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dobit za proteklo porezno razdoblje vraća se na njezin zahtjev ili joj se uračunava u obvezu za iduće porezno razdoblje.

Plaćanje predujmova

Mjesečni predujam paušalnog poreza na dobit utvrđuje se na temelju “Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu” (Obrazac PD-PO)na način da se godišnji porez u paušalnom iznosu podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci prethodne godine u kojoj je udruga obavljala gospodarsku djelatnost.

Porezni obveznik koji počinje obavljati gospodarsku djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave.

Predujam paušalnog poreza na dobit plaća se mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Prilikom plaćanja predujma poreza na dobit u paušalnom iznosu, u poziv na broj primatelja upisuje se: HR68 1970- OIB udruge

Porez na dobit u paušalnom iznosu se uplaćuje na transkacijski račun poreza na dobit prema sjedištu udruge.

Izvor: Časopis Udruga br. 56/2020

pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge.txt · Last modified: 2021/04/29 00:08 by gasparovic