User Tools

Site Tools


mora_li_se_voditi_evidencija_kod_koristenja_sluzbenih_automobila

Mora li se voditi evidencija kod korištenja službenih automobila?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Kada govorimo o evidenciji korištenja službenih osobnih automobila, poduzetnici/porezni obveznici u obzir moraju uzeti odredbe relevantnih poreznih propisa, kao i relevantna mišljenja/upute Porezne uprave.

Općepoznati restriktivni porezni tretman nabave i korištenja službenih osobnih automobila u velikoj mjeri proizlazi i iz činjenice da se oni ipak u određenoj mjeri koriste i za privatne svrhe.

Odredbe o evidenciji o korištenju službenih osobnih automobila, kada govorimo o poreznim propisima, možemo pronaći u Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 - 74/20; u nastavku: Pravilnik) i to u dijelu u kojem se propisuje utvrđivanje primitaka (dohotka) u naravi.

Podsjećamo da se, prema odredbama čl. 22. Pravilnika, primici u naravi (primici oporezivi porezom na dohodak) utvrđuju i po osnovi korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe i to u visini od 1% nabavne vrijednosti osobnog automobila mjesečno (uvećano za PDV) odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam (uvećano za PDV), bez obzira na opseg korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe. Također, primitak u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila može se utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja na način da se kilometri pređeni u privatne svrhe pomnože s 2,00 kn.

Što se tiče obveze vođenja evidencije korištenja službenog osobnog automobila, čl. 22. Pravilnika propisano je da se ona mora voditi isključivo kada se primitak u naravi po osnovi korištenja automobila u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja.

Kada se službeni osobni automobil koristi isključivo u službene svrhe, odnosno kada se troškovi korištenja u porezne svrhe priznaju u visini 50% nastalih troškova, porezni obveznik nije obvezan voditi evidenciju o njegovom korištenju.

Prema tome, slučaju kada se predmetni primitak u naravi po osnovi korištenja službenog osobnog automobila utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti ili 20% mjesečne rate operativnog leasinga ili dugotrajnog nama, porezni obveznik ne mora voditi evidenciju o korištenju.

Postavlja se pitanje što u situacijama kada se službeni osobni automobil koristi isključivo u službene svrhe?

Logika nalaže da bi se u takvim slučajevima evidencija o korištenju automobila morala voditi, ako ni zbog čega drugog, kako bi porezni obveznik poreznim vlastima mogao formalno dokazati da se službeni automobil zaista i koristi isključivo u službene svrhe odnosno da u tom dijelu nema osnove za utvrđivanja bilo kakvog primitka (dohotka) u naravi.

Tako smo godinama i tumačili, ali stvari su se promijenile objavom Upute u vezi poreznog tretmana prijevoznih sredstava (u nastavku: Uputa PU) od strane Porezne uprave koja je 3. travnja 2018. i objavljena na internet stranicama Porezne uprave (https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19589).

Izvadak iz te Upute PU prenosimo u nastavku:

„…Slijedom svega navedenog, zakonske odredbe odnosno priznavanje odbitka 50% pretporeza izvršeno je u cilju pojednostavljenja postupka. Pojednostavljenje proizlazi iz činjenice da se priznavanjem prava na odbitak 50% pretporeza kod korištenja prijevoznih sredstva za osobni prijevoz ne propisuje obveza vođenja dodatnih evidencija jer se smatra da pretporez nije odbijen u dijelu u kojem se prijevozna sredstva koriste u privatne svrhe, pa ne proizlazi ni obveza obračuna PDV-a prilikom korištenja istih u dijelu za privatne potrebe…Također napominjemo da ako se plaća po toj osnovi utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje se navedenom odlukom. Obveza vođenje evidencije o korištenju sredstava za osobni prijevoz, osim u navedenom slučaju stvarnog korištenja, za porezne svrhe, nije propisano ili obvezno… “ Podcrtali smo ključne dijelove teksta.

Naglašavamo da mi (TEB) našim klijentima i ostalim poreznim obveznicima nikada nismo niti želimo nametati dodatne administrativne obveze, ali moramo ipak (radi nas samih) reći da ovaj dio teksta Upute PU nikako ne potvrđuje našu prethodno navedenu logiku.

Bez obzira na to, uvažavajući tekst Upute PU, kao i odredbe Pravilnika, zaključujemo da kada se službeni osobni automobil koristi isključivo u službene svrhe porezni obveznik nije obvezan voditi evidenciju o njegovom korištenju.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2020/mora-li-se-voditi-evidencija-kod-koristenja-sluzbenih-automobila/

mora_li_se_voditi_evidencija_kod_koristenja_sluzbenih_automobila.txt · Last modified: 2020/10/21 04:19 by gasparovic