User Tools

Site Tools


materijalna_prava_radnika_u_okviru_poreznih_propisa

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Materijalna prava radnika u okviru poreznih propisa

nonprofit111.jpg Materijalna prava radnika u okviru poreznih propisa u većini slučajeva ne podliježu oporezivanju i to do visine koja je uređena Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 95/05 – 123/10). Prema navedenom Pravilniku o porezu na dohodak materijalna prava se dijele u tri glavne kategorije, i to: nadoknade troškova, potpore i nagrade.

Nadoknade troškova mogu biti za: troškove prijevoza na posao, troškove službenog puta i noćenja, dnevnice u zemlji i inozemstvu, terenski dodatak u zemlji i inozemstvu, pomorski dodatak, naknade za odvojeni život, otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i otpremnine za odlazak u mirovinu.

Potpore mogu biti: za slučaj smrti radnika, za slučaj smrti člana uže obitelji radnika, za novorođeno dijete, zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, zbog invalidnosti radnika.

Nagrade mogu biti za: prigode (božićnica uskrsnica, …), dar u naravi, dar djetetu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade.

Navedene naknade, potpore i nagrade su limitirane na godišnjem nivou, a sukladno čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak. U slučaju isplate iznosa koji prelazi definirani limit, razlika između limitiranog iznosa i ukupne isplate smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji treba obračunati zakonom propisane doprinose i porez. Poslodavac je u tom slučaju dužan ispostaviti obrazac ID i obrazac R-Sm.

Iznimka od prethodno navedene obveze obračunavanja poreza i doprinosa na isplate koje prelaze limit sukladno Pravilniku o porezu na dohodak sadržana je u isplati potpora za slučaj smrti radnika. Ukoliko poslodavac isplaćuje potporu za smrt radnika u svoti većoj od neoporezive, tada se razlika iznad neoporezive smatra primitkom koji se oporezuje kao drugi dohodak osobe koja je navedenu potporu primila.

No, prema čl. 209. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/08) oporezive potpore koje se isplaćuju obitelji za slučaj smrti radnika oslobođene su obveze plaćanja doprinosa. Dakle, na isplaćenu potporu plaća se samo porez i možebitni prirez. U navedenom slučaju poslodavac je dužan ispostaviti IDD obrazac dok nije u obvezi sastaviti R-Sm obrazac jer nije bilo obračuna doprinosa.

U poreznom smislu ne postoji ograničenje isplate materijalnih prava radniku koji se zaposlio u tijeku godine tj. nije bitno u kojem je dijelu godine radnik s poslodavcem započeo radni odnos.

Sva materijalna prava na koje radnik ima pravo trebaju biti uređena ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom iz razloga što ista nisu definirana u Zakonu o radu.

U praksi su često materijalna prava uređena i ugovorom o radu i kolektivnim ugovorom. U takvim slučajevima primjenjuju se materijalna prava koja su za radnika povoljnija, a temeljem čl. 7. Zakona o radu.

Osim isplata materijalnih prava u novcu ista mogu biti isplaćena u naravi. U tom slučaju potrebno je voditi računa da ukupna isplaćena svota u naravi sadržava i porez na dodanu vrijednost.

Ukoliko materijalna prava nisu definirana ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, a poslodavac ih ne želi isplaćivati, u tom slučaju radnik ih neće ostvariti iako ih zahtjeva.

Izvor: http://www.orkis.hr/materijalna-prava-radnika-u-okviru-poreznih-propisa-852.aspx

materijalna_prava_radnika_u_okviru_poreznih_propisa.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)