User Tools

Site Tools


zaposljavanje_maloljetnika

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Zapošljavanje maloljetnika

nezaposlenost.jpg

Rad maloljetnika na temelju ugovora o radu jedan je od oblika zapošljavanja maloljetnika. U skladu s međunarodnim konvencijama hrvatsko radno zakonodavstvo je ograničilo rad maloljetnika. Članak 17. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, dalje u tekstu ZOR) propisuje da osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti, a inspektor rada će zabraniti rad maloljetnika koji je zaposlen protivno navedenom. ZOR, čl. 18. uvjetno spušta granicu poslovne sposobnosti za sklapanje ugovora o radu jer određuje da je maloljetnik s petnaest ili stariji od petnaest godina, koji ne pohađa obvezno osnovno obrazovanje, poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje ugovora o radu te za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz tog ugovora ili u vezi s tim ugovorom.

Traži se i dodatni uvjet da je zakonski zastupnik u pisanom obliku ovlastio maloljetnika za sklapanje toga određenog ugovora, a svoje dano ovlaštenje, uvijek može povući ili ograničiti, odnosno uime maloljetnika raskinuti radni odnos. Svoje ovlaštenje može dati samo za dopuštene poslove, propisane Pravilnikom o poslovima na kojima se može zaposliti maloljetnik (NN 62/10).

Nakon dobivanja ovlaštenja od zakonskog zastupnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik prije početka rada na dopuštenim poslovima mora ići na zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Zdravstveni pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada, a na temelju uputnice za određivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1). Uputnica treba sadržavati podatke o poslu na kojem će maloljetnik raditi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla može biti izložen.

Nakon obavljenog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2). U njoj se navodi na kojim poslovima maloljetnik može raditi i rok za ponovnu provjeru zdravstvene sposobnosti jer je propisano da maloljetnik treba i tijekom rada, a najkasnije protekom godine dana rada ponovo utvrđivati zdravstvenu sposobnost.

Tek nakon dobivanja svjedodžbe poslodavac može zaposliti maloljetnika na poslovima navedenim u svjedodžbi. Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, koji su propisani Pravilnikom o poslovima na kojima se ne može zaposliti maloljetnik (NN 62/10). Sukladno pravilniku, to su poslovi koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada, poslovi koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, poslovi koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti i sl., uključujući i poslove koji uključuju ili bi mogli uključivati posebne opasnosti za maloljetnike zbog rada uz štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim agensima. Nadalje, maloljetnika se ne smije zaposliti ni na poslovima u kockarnicama, salonima igre na sreću, disko-klubovima, noćnim barovima, noćnim klubovima i sličnim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti njegovo ćudoređe.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-209899.aspx

zaposljavanje_maloljetnika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)