User Tools

Site Tools


troskovi_promidzbe_i_reprezentacije
====== Troškovi promidžbe i reprezentacije======
  • Za usluge promidžbe kao i nabavljena dobra za te namjene može se koristiti pravo odbitka pretporeza.
  • Troškovi promidžbe priznaju se kao porezni rashodi (pri obračunu preže na dobitak).
  • Pri isporuci dobara za promidžbu plaća se PDV na tržišnu cijenu dobara.
  • Pri uslugama reprezentacije poduzetnik ima pravo na odbitka pretporeza u svoti od 30%.
  • Za dobra namijenjena za reprezentaciju poduzetnik ima pravo odbitka pretporeza pri nabavi tih dobara i obvezu obračuna PDV-a na 70% neto-troška kada ih isporuči.
  • Osnovica poreza na dobitak povećava se za 70% neto-troška reprezentacije i pripadajući PDV.
troskovi_promidzbe_i_reprezentacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)