User Tools

Site Tools


sastavljanje_prijave_poreza_na_dobit_za_2019._godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019. godinu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Porezni obveznik[1]

 • trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi
 • tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident)
 • fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak
 • fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak:

- ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili

- ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:

 1. u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna
 2. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna
 3. u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika
 • tijela državne uprave, tijela JLP(R)S i HNB, državne ustanove, ustanove JLP(R)S, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije ako obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu

Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobit

 1. porezno razdoblje u trajanju od 12 uzastopnih mjeseci (kalendarska godina)
 2. porezni obveznik može zatražiti da se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine, pri čemu porezno razdoblje ne može trajati duže od 12 mjeseci
 3. dio poslovne godine ako je:
 • razdoblje od početka poslovanja poreznog obveznika do kraja te poslovne godine
 • razdoblje od premještaja sjedišta ili upravljanja poslovima iz inozemstva u tuzemstvo do kraja te poslovne godine
 • razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do premještaja sjedišta ili upravljanja poslovima iz tuzemstva u inozemstvo
 • razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana spajanja ili podjele
 • razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja likvidacije ili stečaja
 • razdoblje koje se nastavlja od otvaranja stečaja do kraja poslovne godine
 • razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije
 • razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do okončanja poslovanja

Rok za predaju prijave za 2019.

POREZNA PRIJAVA ROK PREDAJE POREZNO RAZDOBLJE
Obrazac PD 30. lipnja 2020. poslovna godina jednaka kalendarskoj (2019.)
4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit (porezno razdoblje različito od kalendarske)
30 dana za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana spajanja ili podjele
30 dana za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja
8 dana za razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije
8 dana za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do okončanja poslovanja
Obrazac PD-NN 30. lipnja 2020. poslovna godina jednaka kalendarskoj (2019.)
4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit (porezno razdoblje različito od kalendarske)

Rok za plaćanje poreza na dobit

 • najkasnije do 31. srpnja 2020.
 • s danom podnošenja porezne prijave, ako nije riječ o poreznom razdoblju koje je jednako kalendarskoj godini

Porezna stopa

 • 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna ili
 • 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kuna

Porezni gubitak

 • prenosi se 5 godina nakon godine u kojoj je utvrđen
 • u poreznoj prijavi za 2019. najstariji gubitak koji je moguće prenijeti je porezni gubitak ostvaren u 2014.
 • u slučaju statusnih promjena prenosi se na pravnog slijednika
 • tablica za prijenos poreznih gubitaka dio je PD prijave

Predujmovi poreza na dobit

 • izračunavaju se tako da se porezna obveza iskazana na rednom broju 53. PD obrasca podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju
 • novoutvrđeni iznos predujmova počinje se uplaćivati za mjesec u kojem je porezna prijava predana
 • porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja poreza plaćaju i predujmove s odgodom
 • porezni obveznici koji su u 2019. ostvarili ukupan prihod između 3.000.000,00 kuna i 7.500.000,00 kuna predujmove izračunavaju primjenom porezne stope 12% (bez obzira što obvezu poreza na dobit za 2019. izračunavaju primjenom porezne stope 18%)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., 121/19.) izmijenjena je odredba koja definira u kojim je slučajevima fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obveznik poreza na dobit. Navedena odredba primjenjuje se za porezna razdoblja započeta 1. siječnja 2020. godine i nadalje.

Izvor: https://www.rif.hr/sastavljanje-prijave-poreza-na-dobit-za-2019-godinu/

sastavljanje_prijave_poreza_na_dobit_za_2019._godinu.txt · Last modified: 2020/06/18 05:22 by gasparovic