User Tools

Site Tools


ripup_2013

sadržaj broja 05/2013

Uvodno

Jeste li znali da… 5/2013

Odgovori na vaša pitanja

RiPup odgovara 5/2013

Financije

Analiza likvidnosti poslovanja u funkciji financijskog upravljanja

Aktualno

Nova minimalna plaća od 1. lipnja 2013

Odluka Ustavnog suda RH o privremenoj zabrani retroaktivnog oporezivanja dohotka iz dividende i udjela u dobiti

Računovodstvo

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2013.

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012.

Metodologija obračuna troškova u procesnom obračunu proizvodnje

Porezi

Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava

Oporezivanje PDV-om prodaje dobara na daljinu unutar EU

Oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om (nakon ulaska u EU)

Poticanje investicija (prikaz Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja)

Sudska praksa 5/2013

Plaće i naknade

Godišnji odmor i isplata regresa za 2013.

Sezonski rad (s posebnim osvrtom na sezonski rad u poljoprivredi)

Propisi.hr

Naknada za zaštitu muzičkih prava

Novi Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Uvjeti pružanja usluga u turizmu

Odgoda plaćanja dugova i otpis potraživanja države prema fizičkim i pravnim osobama

RiPup info

RiPup info 5/2013


sadržaj broja 04/2013

Bold TextUvodno

Jeste li znali da… 4/2013

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja 4/2013

Financije

Objavljivanje financijskih instrumenata

Aktualno

Nalozi za plaćanje HUB 3 i HUB 3A obvezni u primjeni od 1. lipnja 2013.

PDV nakon ulaska u EU – prijedlog novog Zakona o PDV-u

Zdravstvena djelatnost i obveza fiskalizacije

Uz prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Računovodstvo

Prodaja robe ispod nabavne vrijednosti

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2012.

Računovodstvo ugovora o izgradnji

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2012.

Porezi

Zaključni razgovor u poreznom nadzoru

Oporezivanje mirovina ostvarenih u RH i inozemstvu

Sudska praksa 4/2013

Plaće i naknade

Naknada troška prijevoza na posao i s posla

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Propisi.hr

Ugovor o nalogu i davanje prokure

Neke pravne dileme vezane za najnovije izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

Mjere poticanja zapošljavanja u 2013. godini


sadržaj broja 03/2013

Uvodno

Jeste li znali da… 3/2013

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja 3/2013

Aktualno

Fizičke osobe (koje vode poslovne knjige) obračunavaju naknadu za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2012. (rok do 30. travnja)

Tko je obvezan započeti s fiskalizacijom 1. travnja 2013

Računi po IBAN konstrukciji za određene poreze, doprinose i naknade

Računovodstvo

Računovodstvo sekundarnih zadruga

Računovodstvo i porezni aspekti kamata na pozajmice

Izvještaj o novčanom toku

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2013. godine s osvrtom na najavljene promjene u sustavu računovodstva i izvještavanja neprofitnih organizacija

Okružnica za predaju tromjesečnih financijskih izvještaja (proračuna) s osvrtom na objavu Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Porezi

Novi sustav elektroničkih usluga Porezne uprave od 4.3.2013.

Prikaz novog Zakona o trošarinama

Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu

Sudska praksa 3/2013

Plaće i naknade

U očekivanju novog obrasca JOPPD

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2013. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2012.

Kada se ne plaćaju doprinosi na plaću kod zapošljavanja radnika

Propisi.hr

Načini dostave odluka iz radnog odnosa

Informiranje potrošača o hrani

Bjanko zadužnica

Dopunske djelatnosti kod OPG-a

Novi podzakonski propisi za provedbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

RiPup info

RiPup info 3/2013


sadržaj broja 02/2013

Uvodno

Jeste li znali da… 2/2013

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja 2/2013

Računovodstvo

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2012. u FINA-u

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2012

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2012

Izvještaj o promjenama kapitala za 2012. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2012.

Porezi

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012

Knjiženja odgođene porezne imovine na privremene razlike i neiskorištene porezne u Obrascu PD

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Plaće i naknade

Izvješćivanje o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – rok do 28.2.2013.

Izravna naplata neisplaćene plaća putem FINA-e

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2013.

Propisi.hr

Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

Ovrha na novčanim sredstvima

RiPup info

RiPup info 2/2013


sadržaj broja 01/2013

Uvodno

Jeste li znali da… 1/2013

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja 1/2013

Aktualno

Utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma i primjeri odluka

Donesen Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Odgovori Porezne uprave u svezi primjene Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – primjena od 1.1.2013.

Novine u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Računovodstvo

Donošenje internog akta o poslovnim prostorima i izgled računa obveznika fiskalizacije

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2012.

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.

U pripremi je novi Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2012.

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013.

Porezi

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit – postupak i primjeri izračuna

Konačni obračun PDV-a za 2012. (sastavljanje obrasca PDV–K)

Podjela pretporeza – konačan obračun za 2012.

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2012.

Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2012. i plaćanje doprinosa

Izrada godišnje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2012.

Predaja obrasca DOH–Z za 2012.

Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2012.

Trošarinska izvješća

Mišljenja Ministarstva financija 1/2013

Plaće i naknade

Predaja Obrasca IP za 2012.

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2012.

Obračun plaća za 2013.

Propisi.hr

Novine u Stečajnom zakonu


Propisi.hr

Novine u Stečajnom zakonu

ripup_2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)