User Tools

Site Tools


rasporedivanje_neto_dobiti_za_d.o.o

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Podjela dobiti prema Zakonu o trgovačkim društvima

Zakonska podloga za raspoređivanje neto dobiti je Zakon o trgovačkim društvima i to kako za dionička društva tako i za društva s ograničenom odgovornošću. Neto dobit koristi se prije svega za pokriće gubitaka a tek onda za raspoređivanje u rezerve te izglasavanje dividendi.

Od 01. 04. 2008. na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama ZTD-a (NN 107/07) koji je relevantan za vrijeme održavanja skupština i predaja u Registar.

Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća i odluka o raspodjeli neto dobiti društava s ograničenom odgovornošću je u domeni skupštine d.o.o. To je regulirano u ZTD čl. 441. st. 1. toč. 1.u kojem se navodi da je nadležnost skupštine odlučivanje o:

Zakon o trgovačkim društvima

Nadležnost skupštine

Članak 441.

(1) Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o:

1. financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu.

Izvor: http://knjigovodstveni-servis.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?id=propisi&cache=cache&media=zakon_o_trgovackim_drustvima_137-09.htm#_Toc260639943

rasporedivanje_neto_dobiti_za_d.o.o.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)