User Tools

Site Tools


putni_radni_list_za_putnicko_motorno_vozilo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Putni radni list za putničko motorno vozilo

auti.jpg

Pitanje;

Lijepo molimo ako ste u mogućnosti poslati nam ispunjeni ogledni primjerak “putnog radnog lista za putničko motorno vozilo” i osnovne podatke koje po Zakonu mora sadržavati.

Odgovor:

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu u čl.2, točke 40. i 41. objašnjeni su pojmovi putni list i putni radni list. 40. »putni list« je propisani obrazac koji prijevoznik mora imati pri obavljanju povremenog i naizmjeničnog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnim prometu,

41. »putni radni list« je propisani obrazac koji sadrži registracijski broj autobusa kojim se obavlja linijski prijevoz putnika, naziv linije, vrijeme početka i završetka vožnje, podatke o posadi vozila i pravcu njegova kretanja, potpis osobe ovlaštene za izdavanje putnoga radnog lista, kao i prostor za upisivanje dolaska i polaska s autobusnog kolodvora ili stajališta u linijskom cestovnom prometu,

Člankom 16.istoga Zakona propisani su obvezni dokumenti u vozilu domaćeg prijevoznika tijekom vožnje:

(1) Vozač domaćeg prijevoznika tijekom vožnje u vozilu mora imati:

– izvod licencije za vozilo,

– ugovor ili potvrdu o zaposlenju vozača,

– putni list za povremeni i naizmjenični prijevoz putnika,

– putni radni list za linijski prijevoz putnika,

– teretni list za prijevoz tereta,

– ugovor o podvozarstvu,

– odgovarajuće dozvole koje se odnose na određenu vrstu prijevoza.

Iz pitanja čitatelja nije jasno vidljivo da li se bavi linijskim prijevozom putnika , za koji je propisana obveza vođenja putnog radnog lista ( za autobuse) te obvezni podaci koji isti mora sadržavati ili, što je u praksi čest slučaj , misli na obrazac za potrebe evidencije o prijeđenim kilometrima vozila.

Naime , u slučaju prijevoza za vlastite potrebe ne postoji obveza vođenja putnog radnog lista.

Člankom 18.Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisane su obveze pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe vozilima koja prelaze najveću dopuštenu masu od 3.500 kg , a to su obveza prijave kod izdavatelja licencije te obvezni dokumenti koje vozač mora imati u vozilu :

(1) Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju prijevoze za vlastite potrebe na temelju članka 7. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona, prije početka obavljanja prijevoza dužne su se prijaviti kod izdavatelja licencije, koji ih upisuje u evidenciju prijevoznika za vlastite potrebe, osim za prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg.

(2) Prijevozi iz stavka 1. ovoga članka mogu se obavljati samo na osnovi potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe koju izdaje izdavatelj licencije.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na pisani zahtjev pravne ili fizičke osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe u kojoj treba navesti: vrstu prijevoza, broj vozila kojima će obavljati prijevoz, podatke o broju prikolica i potvrdu o zaposlenom vozaču za vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.

(4) Prilikom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe vozač mora u vozilu imati:

– potvrdu ili izvod potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe,

– ugovor ili potvrdu o zaposlenom vozaču,

– teretni list za vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg,

– putni list za prijevoz osoba u međunarodnom cestovnom prometu,

– odgovarajuće dozvole.

(5) Vozila kojima se obavljaju prijevozi za vlastite potrebe moraju biti označena i opremljena sukladno propisu iz članka 6. ovoga Zakona.

(6) Na postupak izdavanja izvoda, oduzimanja, promjene i prestanka važenja potvrde iz stavka 2. ovoga članka, na odgo­varajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na licencije i izvode iz licencija.

Za pravne i fizičke osobe čija vozila ne prelaze dopuštena masa od 3.500 kg ne postoji obveza prijave za prijevoz za vlastite potrebe.

Kao što je već spomenuto, izraz “putni radni list” se koristi i za obrazac o evidenciji prijeđenih kilometara osobnih automobila , a za potrebe priznavanja korištenja os.automobile u poslovne svrhe.Člankom 14.stavak 2.pravilnika propisani su podaci koje putni nalog kao vjerodostojna isprava mora sadržavati , a isti se koriste i pri evidenciji prijeđenih kilometara:

-nadnevak izdavanja, - ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, - mjesto u koje osoba putuje, - svrha putovanja, - vrijeme trajanja putovanja, - vrijeme kretanja na put, - podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako e putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), - vrijeme povratka s puta, - potpis ovlaštene osobe i pečat, - obračun troškova i likvidaciju obračuna - izvješće s puta

U nastavku se daje primjer popunjenog obrasca evidencije korištenja služb.vozila u služb.svrhe ( sličan obrazac može se koristiti i za primjer evidencije korištenja priv.vozila u sl.svrhe uz dodatak obračuna kilometraža x2,00 kn po km).

EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SL.SVRHE

Izvor: http://www.racunovodja.hr/putni-radni-list-za-putnicko-motorno-vozilo-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpJOqsfzJh-ku/

putni_radni_list_za_putnicko_motorno_vozilo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)