User Tools

Site Tools


oporezivanje_isplata_dividendi_i_udjela_u_dobiti_od_01.03.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oporezivanje isplata dividendi i udjela u dobiti

porez_na_dobit.jpg

Primici od dividendi i udjela u dobiti smatraju se dohotkom od kapitala. Sve isplate dividendi i udjela u dobiti nakon 1. ožujka 2012. oporezuju se po odbitku po stopi od 12% osim dividendi i udjela u dobiti ostvarenih do 31.12.2000.

Dohodak od kapitala neće se utvrđivati za primitke po osnovi dividendi i udjela u dobiti,

-ako su ti primici ostvareni u okviru ESOP programa (odnosno, po osnovi radničkog dioničarstva). Ministar financija će pravilnikom propisati način ostvarivanja prava na neoporezivu isplatu navedenih primitaka;

- ako su dividende i udjeli u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

Neoporezivi iznos dividende i udjela u dobiti iznosi 12.000 kuna godišnje pri čemu se umanjenje za neoporezivi dio primitka priznaje kroz godišnju poreznu prijavu. Predujmovi dividendi i udjela u dobiti isplaćeni nakon 1. ožujka 2012. oporezuju se na isti način kao i primitci s osnova dividendi i udjela u dobiti.

- Razlika primitka koja nastaje u slučaju kada ostvarena dobit poreznog razdoblja nije dovoljna za pokriće isplaćenih predujmova dividendi ili udjela u dobiti smatra se dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja i oporeziva je po stopi od 40%, a porez na dohodak plaća se po odbitku i to do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit.

Ukida se tek nedavno utvrđena obveza vođenja evidencije o obračunatim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti te dostavljanja propisanog izvješća – obrasca DU, a iz razloga što će se dividende i udjeli u dobiti oporezivati od 1. ožujka 2012. pa će se izvješće o obračunatom porezu na dohodak uključivati i dostavljati nadležnoj Poreznoj upravi na već postojećem obrascu ID-1. Kod navedenih promjena potrebno je voditi računa o sljedećem:

Bez obzira na činjenicu da se na godišnjoj razini ne plaća porez na dohodak s osnova primitka od dividendi i udjela u dobiti do iznosa od 12.000 kuna, isplatitelj primitka dužan je pri isplati ustegnuti porez na dohodak na ukupni iznos dividende ili udjela u dobiti po stopi od 12% i pripadajući prirez (ukoliko je isti primjenjiv), dok će primatelji dividendi ili udjela u dobiti pravo na neoporezivi iznos ostvariti samo ako predaju godišnju prijavu poreza na dohodak.

-Neka od praktičnih pitanja koja se postavljaju vezano za predujmove dividendi i udjela u dobiti koji će biti isplaćeni do 29. veljače 2012., a koja bi valjalo riješiti kroz Pravilnik o porezu na dohodak:

Neka od praktičnih pitanja koja se postavljaju vezano za predujmove dividendi i udjela u dobiti koji će biti isplaćeni do 29. veljače 2012., a koja bi valjalo riješiti kroz Pravilnik o porezu na dohodak:

- Budući da će takvi predujmovi biti isplaćeni u trenutku kada nema obveze ustezanja poreza na dohodak, a konačna dividenda će biti potvrđena nakon 1. ožujka 2012., postavlja se pitanje hoće li takvi predujmovi biti naknadno oporezivi i na koji način će se onda taj porez prikupiti?

Što je definicija trenutka u kojem je takav dohodak ostvaren – točnije, da li je takav dohodak ostvaren po isplati predujma ili istekom razdoblja po usvajanju godišnjih izvješća i odluke o konačnom iznosu dividendi ili udjela u dobiti?

- U slučaju kada dobit razdoblja nije dostatna za pokriće predujmova dividendi ili udjela u dobiti, razlika preko iznosa dividende ili udjela u dobiti smatra se dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja koja je oporeziva po stopi od 40% - s obzirom da će predujmovi biti isplaćeni u bruto iznosu ili u bruto iznosu umanjenom za 12% poreza po odbitku, postavlja se pitanje na koji način će se regulirati oporezivanje razlike po stopi od 40%?

Izmjene poreznih razreda

-Valja napomenuti kako se promjena poreznih razreda primjenjuje na obračun plaća koje se isplaćuju od 1. ožujka 2012.

-Svi poslodavci moraju osigurati pravovremenu doradu programa za obračun plaća i pripremu mjesečnih izvješća.

Godišnji obračun za 2012. godinu

-Budući da su se promijenili porezni razredi od 1. ožujka 2012., bit će potrebno izvršiti godišnji obračun po prosječnim stopama; međutim, ukoliko bi se temeljem godišnjeg obračuna za 2012. po osnovi nesamostalnog rada, a koju je u obvezi izvršiti poslodavac, ostvarila razlika za uplatu isključivo zbog promjene poreznih razreda, odnosno primjene prosječnih poreznih stopa, poslodavac nije obvezan izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Izvor: http://www.kpmg.com/HR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsflash/Documents/PorezneNovosti03_2012.pdf

oporezivanje_isplata_dividendi_i_udjela_u_dobiti_od_01.03.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)