User Tools

Site Tools


obveze_poslodavaca_prema_novom_zakonu_o_zastiti_na_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Obveze poslodavaca,prema novom Zakonu,o zaštiti na radu

Od 19. lipnja 2014. na snazi je novi Zakon o zaštiti na radu koji sadrži niz novih odredbi. Autor u stručnom članku daje prikaz najznačajnijih obveza poslodavaca iz novog Zakona, između ostalog i o organiziranju i provedbi zaštite na radu, izradi procjene rizika, obvezi osposobljavanja radnika za rad na siguran način, mogućnosti postavljanja nadzornih uređaja.

Članak sadrži i praktični primjer zapisnika o osposobljavanju radnika za rad na siguran način te sudsku praksu.

1.Subjekti primjene Zakona

Za pravilnu primjenu zakonskih odredbi potrebno je odrediti na koga se sve one odnose. Odredbe Zakona odnose se na:

„„— poslodavce koji imaju zaposlene radnike, ili ih angažiraju kao druge osobe na radu kod poslodavca;

„„— radnike koji rade kod poslodavca;

„„ —druge osobe na radu kod poslodavca (npr. osobe koje se kod poslodavca nalaze temeljem: ugovora sklopljenog s agencijom za privremeno zapošljavanje, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i dr.), ako Zakonom nije drukčije propisano;

„„ —državna tijela (inspekcije i dr.) i druga javna tijela koja su obvezna postupati po ovom Zakonu;

„„ —-tužilaštva, sudove i dr.

2. Prava poslodavca

–Temeljna prava poslodavca koja proizlaze iz Zakona su:

„ ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu,

„—mogućnost prenošenja poslova zaštite na radu na ovlaštenika,

„„ —korištenje nadzornih uređaja.

Zakonom su puno detaljnije propisane obveze poslodavaca.

3. Obveze poslodavca

Obveze poslodavca su u Zakonu uređene u posebnoj Glavi IV. Zakona (čl. 17.-24.), ali proizlaze i iz drugih zakonskih odredbi. Od brojnih Zakonom propisanih obveza poslodavaca u provedbi zaštite na radu posebno izdvajamo:

„„ —-organiziranje i provedbu zaštite na radu;

„„ —snošenje troškova provedbe zaštite na radu;

„„ —-izradu procjene rizika;

„„ —-obavljanje poslova zaštite na radu;

„„ —odgovornost poslodavca za štetu u slučaju ozljede na radu radnika;

„„ —vlastito osposobljavanje te osposobljavanje radnika i ovlaštenika za rad na siguran način;

„„ —obavješćivanje i savjetovanje s radnicima;

„„— osnivanje odbora zaštite na radu za poslodavca koji zapošljava više od 50 radnika;

„„ –korištenje nadzornih uređaja sukladno Zakonu;

„„ —prevenciju stresa na radu, ili u vezi s radom;

„„ —postavljanje sigurnosnih znakova;

„„ —zaštitu od požara, evakuacija i spašavanje te pružanje prve pomoći na radu;

„„ —-zaštitu nepušača i zabrana korištenja sredstava ovisnosti;

„„ vođenje i čuvanje evidencija i isprava te davanje potrebnih podataka;

„„ —zdravstvenu zaštitu i zdravstvene preglede radnika;

„„ —prekršajnu odgovornost.

Ovo je samo dio obveza poslodavca propisanih Zakonom. U nastavku se detaljnije pojašnjavaju neke najznačajnije obveze poslodavca u provedbi zaštite na radu.

4. Organiziranje i provedba zaštite na radu Organiziranje i provedba zaštite na radu

—Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog, ili više stručnjaka zaštite na radu, ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova.

—Troškove provedbe zaštite na radu snosi poslodavac i njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

–Zakonom je određeno kako više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti organiziranje i provođenje zaštite na radu zapošljavanjem zajedničkog stručnjaka za zaštitu na radu, a mogu utemeljiti i zajedničku službu za zaštitu na radu, primjenjujući kriterij broja radnika i ostale kriterije iz čl. 20. st. 1.-4. Zakona.

—Stručnjaku zaštite na radu poslodavac mora osigurati stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi troškove toga osposobljavanja

—Poslodavac mora imati imati procjenu rizika izrađenu u pisanom, ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

5. Obavješćivanje i savjetovanje s radnicima

–Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu (u nastavku teksta: odbor).

6. Odgovornost poslodavca za štetu na radu

—-Opće pretpostavke odgovornosti za štetu su:

a) postojanje subjekata odgovornosti za štetu (štetnik i oštećeni) i sposobnost štetnika da odgovara za štetu,

b) štetna radnja štetnika,

c) šteta,

d) uzročna veza između štetne radnje i štete (uzrok štete je štetna radnja, šteta je posljedica štetne radnje)

e) protupravnost štetne radnje

U nekim slučajevima postoje posebne pretpostavke

—Sukladno čl. 25. Zakona, poslodavac za ozljedu na radu i profesionalnu bolest koju je radnik pretrpio obavljajući za njega poslove i za koju se smatra da potječe od rada, odgovara po načelu objektivne odgovornosti.

7. Zaštita nepušača, zabrana konzumiranja alkoho

—Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. Zabranjeno je pušenje:

„„ a) na radnim sastancima;

„„b) na mjestu rada, uz iznimku da poslodavac može pisanim putem dozvoliti pušenje u posebnoj prostoriji, odnosno prostoru na kojima je obvezan postaviti znak dozvoljenog pušenja.

–Bitnu novinu u Zakonu predstavlja odredba prema kojoj radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.

8. Postavljanje nadzornih uređaja

–Zakonom je dopušteno je korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu, ili u vezi s radom.

Izvor: ripup 09/14

obveze_poslodavaca_prema_novom_zakonu_o_zastiti_na_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)