User Tools

Site Tools


ne_zaboravite_na_prag_stjecanja_dobara

Ne zaboravite na prag stjecanja dobara!

Predmet oporezivanja PDV-om, između ostaloga, je i stjecanje dobara iz druge države članice
EU-a
koje u tuzemstvu obavi porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik.

Tuzemne stjecatelje dobara unutar EU-a možemo podijeliti u dvije grupe, i to:\\

  1. porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i
  2. tzv. posebni stjecatelji.

Posebnim stjecateljima, koji na stjecanja dobara unutar EU-a plaćaju PDV prema posebno propisanim uvjetima, smatraju se:\\

  • pravne osobe koje nisu porezni obveznici (npr. ministarstva, gradovi, općine, komore i sl.),
  • porezni obveznici koji obavljaju isključivo isporuke oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza (oslobođenja prema čl. 39., 40. i 114. Zakona),
  • mali poduzetnici (koji nisu prešli propisan prag vrijednosti isporuka za upis u registar obveznika PDV-a od 230.000,00 kn).

Za porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a nisu propisani posebni uvjeti u smislu oporezivanja stjecanja dobara pa su oni tako dužni na svako stjecanje obračunavati PDV.

Prag stjecanja ne primjenjuje se na usluge!
Za posebne stjecatelje, s druge strane, propisani su nešto drugačiji uvjeti obračunavanja PDV-a.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi stjecanja dobara unutar EU-a od strane posebnih stjecatelja bila oporeziva PDV-om u tuzemstvu je prelazak tzv. praga stjecanja.

Naime, stjecanje dobara unutar EU-a od strane posebnih stjecatelja nije predmet oporezivanja PDV-om ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:\\

  • ukupna vrijednost stjecanja dobara iz drugih država članica EU-a tijekom tekuće kalendarske godine nije veća od 77.000,00 kn, i
  • ukupna vrijednost stjecanja dobara iz drugih država članica EU-a u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 77.000,00 kn.

Posebni stjecatelji dužni su prelaskom praga stjecanja registrirati se za potrebe PDV-a.
Ako posebni stjecatelj, prema spomenutim uvjetima, nije prešao prag stjecanja od 77.000,00 kn, isporuka dobara je oporeziva u državi članici iz koje se dobro otprema te je isporučitelj iz druge države članice na takve isporuke dužan obračunavati PDV svoje države članice.

Ako je posebni stjecatelj prešao prag stjecanja od 77.000,00 kn, isporuka je oporeziva u tuzemstvu i posebni stjecatelj je u tom slučaju dužan Poreznoj upravi prijaviti obavljanje takvih stjecanja te podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (registrirati se za potrebe PDV-a) i plaćati PDV na predmetna stjecanja.

Posebni stjecatelji plaćaju PDV na stjecanja bez prava na odbitak pretporeza U predmetnom slučaju registriranje za potrebe PDV-a ne znači i upis u registar obveznika PDV-a. Stoga, posebni stjecatelji su dužni na obavljena stjecanja obračunavati (i plaćati PDV), a kao osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a nemaju pravo na njegov odbitak (pretporez).

Razvidno je da se za prelazak praga stjecanja uspoređuje prethodna i tekuća godina. Stoga, ako je posebni stjecatelj u 2015. obavio stjecanja dobara unutar EU-a u iznosu od 50.000,00 kn (znači, nije prešao prag stjecanja, pod uvjetom da u 2014. nema obavljenih stjecanja u visini iznad 27.000,00 kn), a u lipnju 2016. u visini od 30.000,00 kn, stjecanjem u lipnju on prelazi propisani prag stjecanja i dužan je na ukupno stjecanje u lipnju obračunati i platiti PDV. Znači, ne oporezuje se razlika kojom se prelazi prag (3.000,00 kn), nego kompletno stjecanje (isporuka) kojom se taj prag prelazi, a to je u navedenom primjeru svih 30.000,00 kn.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/ne-zaboravite-na-prag-stjecanja-dobara!/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

ne_zaboravite_na_prag_stjecanja_dobara.txt · Last modified: 2016/09/21 02:14 by gasparovic