User Tools

Site Tools


izmjene_u_evidencijama_o_radnom_vremenu_pocevsi_od_19.9.2015

Izmjene u evidencijama o radnom vremenu počevši od 19.9.2015.

U Nar. nov., br. 97/15 od 11. rujna 2015. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji stupa na snagu 19. rujna 2015. godine

Počevši od tog datuma poslodavci će podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora biti dužni voditi samo onda ako ne vode podatak o početku i završetku rada. Inače, podatke o početku i završetku rada poslodavac je obvezan voditi samo ako je ta obveza ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili je uređena pravilnikom o radu.
U svim drugim slučajevima poslodavac nije obvezan, ali može voditi podatke o početku i završetku rada; s tim da ako će ih voditi od 19. rujna 2015. pa nadalje neće biti dužan evidentirati dnevni i tjedni odmor.

Isto tako, ovom intervencijom u Pravilnik je otklonjena dvojba oko vođenja evidencije o radnom vremenu radnika za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno (npr. radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično). Naime, počevši od 19. rujna 2015. za te osobe moraju se voditi samo podaci potrebni za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a tek ako te osobe s poslodavcem nisu ugovorile samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru, poslodavac je dužan i za njih voditi sve podatke o radnom vremenu iz čl. 8. Pravilnika.
Drugim riječima, ako su te osobe sukladno čl. 88. st. 3. Zakona o radu ugovorile samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnog rada, te dnevnog i tjednog odmora, tada se na te osobe ne primjenjuju ni odredbe Zakona o radu koje uređuju te institute pa slijedom toga ni potrebe evidentiranja njihovog radnog vremena.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/radno-pravo/izmjene-u-evidencijama-o-radnom-vremenu-pocevsi-od-1992015/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

izmjene_u_evidencijama_o_radnom_vremenu_pocevsi_od_19.9.2015.txt · Last modified: 2015/09/22 00:47 by gasparovic