User Tools

Site Tools


20.1.2010._predaja_obrazaca_ip_id_1_podatci_o_premijama_osiguranja

Predaja obrazaca IP, ID 1, Podatci o premijama osiguranja

Poslodavci trebaju Poreznoj upravi dostaviti podatke o isplaćenim plaćama na obrascima IP. Nadalje, isplatitelji primitaka na koje se plaća predujam poreza po odbitku od drugog dohotka, dohotka od imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja obvezni su sastaviti godišnje izvješće o isplaćenim primitcima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu po svakom pojedinom poreznom obvezniku na obrascu ID -1.

Navedeni obrasci dostavljaju se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu ili prebivalištu/uobičajenom boravištu, a rok za dostavu je 31. siječnja 2010. za sve isplate obavljene u 2009. No, s obzirom na to da je 31. siječnja 2010. neradni dan, posljednji dan dostave istječe prvog sljedećeg radnog dana, odnosno 1. veljače 2010.

Osim toga, pravne i fizičke osobe Poreznoj upravi trebaju dostaviti podatke o porezno priznatim premijama osiguranja u IP obrascu, a koje su priznavali svojim zaposlenicima u 2009. na Podatci o porezno priznatim premijama osiguranja. Rok za dostavu je 28. veljače 2010. S obzirom na to da je 28. veljače 2010. neradni dan, posljednji dan dostave je 01. ožujka 2010. Navedeni obrasci mogu se predati u papirnom obliku ali i na elektronskom mediju. Medij na kojem se dostavljaju obrasci može biti disketa HD 3,5, CD ili DVD. Iako poreznim propisom nije propisana obveza, kao i prijašnjih godina, na zahtjev Porezne uprave uz dostavu obrazaca na magnetskom mediju potrebno je dostaviti i POPRATNI LIST.

Sadržaj POPRATNOG LISTA je sljedeći:

Poslodavac: OIB poslodavca _ Naziv/ime i prezime poslodavca _

Adresa poslodavca _ Nadležna ispostava PU _

Odgovorna (kontakt) osoba za sadržaj medija za dostavu

Prezime i ime _ Telefonski broj _

E-mail adresa _ Medij za dostavu Broj datoteka na mediju _ (za veće poslodavce)

Broj obrazaca na mediju _ Datum dostave medija _

Potpis i pečat odgovorne osobe ___

Obrasce IP, ID 1 te Podatci o porezno priznatim premijama osiguranja možete preuzeti ovdje.

A.B.

http://www.rrif.hr/Predaja_obrazaca_IP_ID_1_Podatci_o_premijama_osigu-410-vijest.html

20.1.2010._predaja_obrazaca_ip_id_1_podatci_o_premijama_osiguranja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)