ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

 

I. OPĆE ODREDBE_ 2

Sadržaj Zakona_ 2

II. USTROJ REGISTRA I PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR_ 6

III. POSTUPAK UPISA U REGISTAR_ 13

Odjeljak 1.   PRIJAVA I ISPITIVANJE PRIJAVE ZA UPIS_ 13

Odjeljak 2.   ODLUKE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR_ 16

Odjeljak 3.   POSTUPCI BRISANJA I PROMJENE PODATAKA U REGISTRU_ 18

IV. POSTUPAK OPOMINJANJA I KAŽNJAVANJA_ 25

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE_ 26

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru 91/10: 28


 

ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra (u daljnjem tekstu: registar), te postupak u registarskim stvarima.

Temeljni pojmovi

Članak 2.

(1) Registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom.

(2) Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) je dio registra koji sadrži podatke o subjektima upisa propisane zakonom.

(3) Zbirka isprava registra (u daljnjem tekstu: zbirka isprava) je dio registra koji sadrži dokaze bitne za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, druge dokaze dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, te rješenja donesena u postupku upisa u registar.

(4) Registarski uložak je dio glavne knjige koji sadrži podatke o jednom subjektu upisa.

(5) Subjekt upisa je osoba za čiji se upis po zakonu mora osnovati poseban registarski uložak i voditi zbirka isprava.

(6) Podružnica subjekta upisa (u daljnjem tekstu: podružnica) je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar.

(7) Matični broj subjekta upisa u registru (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa određuje kod upisa u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv.

(8) Upis u registar (u daljnjem tekstu: upis) je svako unošenje jednog ili više podataka o subjektu upisa u glavnu knjigu.

(9) Brisanje je onaj upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti.

(10) Sudionik u postupku za upis (u daljnjem tekstu sudionik) je osoba koja je pokrenula postupak, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku, te zakonom ovlašteno tijelo.

(11) Predlagatelj je sudionik koji je pokrenuo postupak upisa.

(12) Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koju su važili u nekom trenutku ili u određenom vremenskom razdoblju.

(13) Financijske isprave su:

– pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji prema propisima o računovodstvu, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvještaja,

– pripadajuća revizorska izvješća ako godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji, a propisana je obveza objavljivanja revizorskih izvješća,

– pojedinačno godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće ako je posebnim propisima propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

Vođenje registra

Članak 3.

(1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). Registar se čuva trajno.

(2) Glavna knjiga vodi se usporedo na papiru i u elektroničkom obliku.

(3) Glavne knjige se povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(4) Zbirka isprava vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku. Zbirke isprava vođene u elektroničkom obliku povezuju se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(5) Isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti i na jednom od službenih jezika Europske unije. U glavnoj knjizi naznačit će se da postoji prijevod.

(6) Isprave i podaci iz stavka 5. ovog članka moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju nesuglasja u pogledu sadržaja isprava i podataka na hrvatskom jeziku i onih na stranom jeziku, mjerodavnom će se smatrati isprava sastavljena na hrvatskom jeziku.

(7) Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa koji je proveo.

(8) Registarski sud dužan je voditi paricu glavne knjige koja se vodi na računalu. Ministar pravosuđa određuje način i mjesto čuvanja te parice koji predstavljaju državnu tajnu.

(9) Ministar pravosuđa pravilnikom propisuje oblik registra, način vođenja i upisa u registar, sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za upis te osiguranje, uporabu i čuvanje sadržaja registarskih podataka. Ministar pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra, te o osiguranju, uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka. Ministar pravosuđa može donijeti poseban naputak o vođenju zbirke isprava u elektroničkom obliku – digitalne zbirke isprava, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik.

Javnost registra

Članak 4.

(1) Registar je javan.

(2) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa razgledati podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis te u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava.

(3) Prijepis, preslika, izvadak ili potvrda moraju se izdati u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja izvatka.

(5) Registarski sud ne smije od osoba koje traže uvid u glavnu knjigu i isprave, odnosno prijepis, presliku podataka, izvadak ili potvrdu zahtijevati da navede razlog ili svrhu radi koje to traži.

(6) Ostvarenje prava uvida u glavnu knjigu koja se vodi na računalu i izdavanje izvatka iz te knjige, dužan je omogućiti svaki registarski sud bez obzira u kojem je registarskom sudu subjekt upisa upisan u registar, a u zbirku isprava, ako s njom raspolaže.

Dostupnost podataka

Članak 4.a

(1) Državnim tijelima mora se osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi i zbirci isprava elektroničkim putem.

(2) Hrvatskoj gospodarskoj komori i drugim osobama osigurat će se dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi elektroničkom komunikacijskom mrežom ili putem medija za prijenos podataka, uz naknadu a na njihov zahtjev.

(3) Način i uvjete, te iznos naknade iz stavka 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom.

(4) Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka za Republiku Hrvatsku mora se omogućiti 24 sata dnevno

Članak 5.

(1) Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ovoga Zakona, komunicirati s registarskim sudom i elektroničkim putem.

(2) Javni bilježnici ovlašteni su podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem te izdavati izvatke, preslike i prijepise iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Javni bilježnici kojima su dostupni podaci u glavnoj knjizi imaju iste ovlasti i obveze kao ovlašteni sudski službenici.

Subjekti upisa

Članak 6.

(1) U registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa:

1. javno trgovačko društvo,

2. komanditno društvo,

3. gospodarsko interesno udruženje,

4. dioničko društvo,

5. društvo s ograničenom odgovornošću,

6. trgovac pojedinac,

7. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),

8. europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),

9. ustanova,

10. zajednica ustanova,

11. zadruge,

12. savez zadruga i

13. kreditna unija,

14. druge osobe za koje je upis propisan zakonom.

(2) Podružnice subjekata upisa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.

Izvješća državnih tijela i osoba s javnim ovlastima.

Članak 7.

(1) Sudovi, državna odvjetništva, javni bilježnici, tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima, ako u obavljanju službene dužnosti saznaju za netočne ili nepotpune prijave za upis ili za propuštanje podnošenja prijave registru, dužni su o tome izvijestiti registarski sud.

(2) Registarski sud ovlašten je zatražiti od tijela i osoba iz stavka 1. ovoga članka sva izvješća kada su bitna za upis ili kada je to inače potrebno za uredno vođenje registra.

Suradnja komora i strukovnih udruga

Članak 8.

(1) Registarski sud ovlašten je zatražiti od komora i drugih strukovnih udruga, izvješća o činjenicama ili podacima o kojima vode službene evidencije kada je to bitno za upis ili radi urednog vođenja registra.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, dužne su izvijestiti registarski sud o postojanju činjenica koje su bitne za upis ili radi urednog vođenja registra. Registarski sud dužan ih je obavijestiti,o radnjama poduzetim povodom tih izvješća.

Pokretanje postupka za upis

Članak 9.

(1) Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka, koji se predaje registarskom sudu na papiru ili elektroničkim putem.

(2) Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano.

(3) Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Dužnost upisa

Članak 10.

Registarski sud dužan je obaviti upis u registar bez odgađanja, ako utvrdi da je prijava ili zahtjev za upis osnovana.

Učinak upisa

Članak 11.

(1) Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

(2) Upis ima pravni učinak prema trećima od dana javne objave upisa.

(3) Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan ovim Zakonom.

(4) Ako su podaci o upisu u registar netočno objavljeni, treći se može pozvat na ono što je objavljeno, osim ako je znao da objavljeni podaci ne odgovaraju onome što je upisano u sudskom registru.

(5) Treći se mogu pozivati na isprave i podatke koji nisu objavljeni, osim ako se za njihov učinak zahtijeva da ih se objavi.

(6) Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u sudski registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

(7) Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u sudskom registru.

(8) Za pravni promet koji se ostvaruje preko podružnice mjerodavni su podaci o njoj upisani u sudskom registru u kojem je ona upisana i koje objavi registarski sud.

Nadležnost i sastav suda

Članak 12.

(1) U registarskim stvarima nadležan je registarski sud na čijem je području sjedište subjekta upisa.

(2) O upisu promjene sjedišta subjekta upisa kojim se upis prenosi na područje drugog registarskog suda ili o upisu statusnih promjena odlučuje registarski sud na čijem je području novo sjedište subjekta upisa i o tome po službenoj dužnosti obavještava registarski sud kod kojeg je subjekt upisa upisan, ako zakonom nije drugačije propisano.

(3) U registarskim stvarima u prvom stupnju odlučuje sudac pojedinac, a u drugom stupnju vijeće sastavljeno od trojice sudaca.

Hitnost postupka i redoslijed rješavanja predmeta

Članak 13.

(1) Postupak upisa je hitan.

(2) Registarski sud dužan je predmete, pod jednakim uvjetima, rješavati redoslijedom kojim su primljeni u sud, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Odluke suda

Članak 14.

(1) Registarski sud odlučuje rješenjem ili zaključkom.

(2) Rješenjem se odlučuje o biti zahtjeva, a zaključkom o pitanjima upravljanja postupkom.

Provedba rješenja o upisu

Članak 15.

(1) Rješenje o upisu provodi se nakon što ga registarski sudac elektronički potpiše u glavnoj knjizi vođenoj na računalu i vlastoručno potpiše ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku, osim ako se rješenjem izričito ne odredi da će se rješenje provesti tek nakon pravomoćnosti ili ako je zakonom propisano da se upis u registar obavlja po pravomoćnosti rješenja.

(2) Upisi u glavnoj knjizi su trajni.

Pravni lijekovi

Članak 16.

(1) Protiv rješenja o upisu u registar može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

(2) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.

(3) U postupku upisa u registar nije dopušteno vraćanje u prijašnje stanje i nema mirovanja postupka.

(4) Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar nije dopuštena revizija osim revizije iz članka 382. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08. i 123/08.) pod uvjetima iz stavka 3. tog članka, kao niti ponavljanje postupka.

(5) Brisan.

Članak 17.

Brisan.

 

 

 

Objava upisa

Članak 18.

(1) Podaci o upisu u registar objavljuju se u skladu sa zakonom.

(2) Po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se bez odgađanja u "Narodnim novinama".

(3) Smatra se da je upis objavljen istekom dana kada izađu Narodne novine u kojima je objavljen.

(4) Osim sadržaja upisa objavljuju se i drugi propisani podaci te odluke za koje registarski sud odredi da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.

Troškovi postupka

Članak 19.

(1) U postupku upisa u registar svaki sudionik snosi svoje troškove.

(2) U postupku upisa u registar u kojemu sudjeluju osobe sa suprotnim zahtjevima, odluku o naknadi troškova postupka donijet će registarski sud odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku.

Pravila postupka

Članak 20.

(1) Postupak za upis u registar je izvanparnični.

(2) Ako pojedina pitanja nisu uređena pravilima izvanparničnog postupka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

 

 

II. USTROJ REGISTRA I PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

 

Ustroj registra

Članak 21.

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.

Članak 22.

(1) Glavna knjiga sastoji se od registarskih uložaka za svaki subjekt upisa posebice.

(2) Registarski sud donošenjem rješenja o upisu svakom subjektu upisa određuje MBS-om elektroničkim putem.

(3) U slučaju preoblikovanja subjekta upisa u isti registarski uložak i pod istim MBS-om upisuju se podaci propisani za pravno ustrojbeni oblik u koji se subjekt upisa preoblikuje.

(4) Jednom određeni MBS subjektu upisa ne mijenja se niti se može dodijeliti nekom drugom subjektu upisa nakon njegovog prestanka.

(5) Podružnica se označava s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem.

(6) Glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje se MBS na način propisan u stavku 2. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Svaki registarski uložak subjekta upisa koji je osnivač podružnice sadrži poduloške za svaku podružnicu posebice.

(2) Kada je osnivač podružnice inozemna osoba registarski sud upisuje prvu podružnicu u poseban registarski uložak i prilikom upisa te podružnice određuje MBS kao za posebni subjekt upisa u Republici Hrvatskoj, a ostale podružnice upisuje u poduložak.

 

 

 

 

 

Podaci koji se upisuju u registar

Članak 24.

(1) U registru se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju za sve subjekte upisa su:

1. MBS,

2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva,

3. sjedište – mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj,

4. predmet poslovanja – djelatnosti subjekta upisa,

5. ime i prezime trgovca pojedinca, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje, njihov osobni identifikacijski broj i prebivalište, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala te način zastupanja,

6. podružnice,

7. dan predaje potpune financijske isprave, uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaje, tamo gdje je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,

8. zabilježbe,

9. drugi propisani podaci.

(3) Za sve subjekte upisa, osim za trgovca pojedinca, upisuju se sljedeći podaci:

a) pravno ustrojbeni oblik,

b) datum usvajanja osnivačkog akta (statuta, društvenog ugovora, ugovora o osnivanju, izjave o osnivanju ili drugog akta) te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tih akata,

c) trajanje subjekta upisa, ako je ograničeno,

d) statusne promjene,

e) nastanak razloga za prestanak subjekta upisa,

f) likvidacija,

g) nastavljanje subjekta upisa,

h) stečaj – odluke stečajnog suda,

i) prestanak subjekta upisa.

(4) Osnivači i članovi društva upisuju se u registar ako je to zakonom propisano.

(5) Za osobe iz stavka 4. ovoga članka u registar se upisuju sljedeći podaci: ime i prezime, osobni identifikacijski broj i prebivalište, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala za fizičke osobe, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe.

Članak 24.a

(1) Kod upisa prokurista upisuje se: ime i prezime prokuriste, prebivalište, osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, vrsta prokure, ograničenje prokure na poslovanje jedne ili više podružnica i opoziv prokure.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, upisuju se i za privremene upravitelje, likvidatore, privremene stečajne upravitelje i stečajne upravitelje.

Članak 25.

Brisan.

Članak 26.

Brisan.

Članak 27.

Brisan.

 

 

 

Podaci koji se upisuju za trgovca pojedinca

Članak 28.

(1) Za trgovca pojedinca osim podataka iz članka 24. stavka 2. upisuju se i podaci iz stavka 3. točke e), h) i i) tog članka ovoga Zakona.

(2) Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz registra.

(3) Registarski sud brisat će trgovca pojedinca iz registra na njegov zahtjev, ako po zakonu više ne postoji obveza da u sudskom registru bude upisan kao trgovac pojedinac, a po službenoj dužnosti ako dobije godišnje financijsko izvješće iz kojega proizlazi da više ne ispunjava uvjete za upis u registar propisane zakonom.

Podaci koji se upisuju za javno trgovačko društvo

Članak 29.

Za javno trgovačko društvo osim podataka iz članka 24. stavka 2. i 3. ovoga Zakona upisuju se i sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe, za svakog člana društva,

2. promjene društvenog ugovora, tvrtke i sjedišta, predmeta poslovanja,

3. stupanje novoga člana u društvo,

4. prestanak članstva u društvu,

5. promjene ovlasti za zastupanje društva,

6. nastanak razloga za prestanak društva,

7. prestanak društva.

Podaci koji se upisuju za komanditno društvo

Članak 30.

Osim podataka koji se upisuju za javno trgovačko društvo za komanditno društvo upisuju se i sljedeći podaci:

1. komanditori – ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe,

2. visina te povećanje i smanjenje uloga svakog komanditora.

Podaci koji se upisuju za dioničko društvo

Članak 31.

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za dioničko društvo upisuju se sljedeći podaci:

1. visina temeljnog ili odobrenog kapitala, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, odnosno izvršnih direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, njihovo prebivalište i osobni identifikacijski brojevi, a za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

3. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj jedinog dioničara, za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu, te promjene tih podataka ili naznaka da društvo nema samo jednog dioničara,

4. nastavak osnivanja dioničkog društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja glavne skupštine koja ga je odobrila, stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i naknada koja se za to daje),

5. prijenos dionica manjinskih dioničara, uz upis odluke o prijenosu dionica upisuje se jedini dioničar,

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. upis sudskih odluka,

12. prijenos imovine:

a) na osobe javnog prava uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine te upis razloga za prestanak društva,

b) na druge osobe uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine,

13. ukidanje društva,

14. namjeravano spajanje i pripajanje prijenosom imovine društva na neko društvo kapitala ili na europsko društvo (SE) sa sjedištem u inozemstvu te ispunjenje uvjeta za namjeravano osnivanje Holdinga – SE,

15. ostali podaci propisani zakonom.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećani temeljni kapital ulozima,

3. odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju koje se taj iznos izračunava, najnižeg iznosa povećanja tog kapitala ili osnove za utvrđivanje iznosa za koji se izdaju dionice ili najniži iznos za koji se izdaju,

4. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

5. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan i godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg se taj kapital povećava,

6. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala, uz naznaku datuma javne objave odluke o povećanju temeljnog kapitala,

7. odluka o (redovnom) smanjenju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital želi smanjiti,

8. smanjenje temeljnog kapitala, iznos smanjenja i iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja,

9. odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, iznos smanjenja i ukupni iznos kapitala nakon smanjenja s naznakom poslovne godine kada je kapital smanjen,

10. provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala,

11. odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja,

12. odluka o smanjenju (ispod najnižeg iznosa) i povećanju temeljnog kapitala,

13. povećanje temeljnog kapitala,

14. ostali podaci propisani posebnim zakonima.

Europsko društvo (Societas Europaea, SE)

Članak 31.a

Osim podataka iz članka 24. i članka 31. ovoga Zakona za europsko društvo (SE) upisuju se i:

1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se društvo vodilo i dosadašnji broj upisa u tom registru,

2. namjeravana promjena sjedišta u drugu državu članicu,

3. za članove uprave odgovarajuća funkcija,

4. ime i prezime zamjenika predsjednika upravnog odbora, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za stranca i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, kada je to potrebno prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Zakonom o uvođenju Europskog društva – Societa Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU),

5. datum predaje godišnjih financijskih izvješća.

 

 

 

Europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU)

Članak 31.b

Za europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU) upisuju se podaci iz članka 32. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 31.c

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za društvo s ograničenom odgovornošću upisuju se slijedeći podaci:

1. ukupni iznos temeljnog kapitala, odobreni kapital, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, njihovo prebivalište i osobni identifikacijski brojevi, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

3. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj članova društva, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu,

4. ako je za očitovanja volje i primanje pismena u ime društva ovlaštena neka osoba navodi se adresa u Republici Hrvatskoj te njezino ime i prezime, osobni identifikacijski broj i prebivalište,

5. nastavak osnivanja društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja skupštine),

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke i upisi,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. drugi propisani podaci.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećanje temeljnog kapital ulozima,

3. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

4. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan,

5. nakana društva da smanji temeljni kapital,

6. smanjenje temeljnog kapitala uz naznaku iznosa za koji je temeljni kapital smanjen te odgovarajući upis odluke članova društva o izmjeni društvenog ugovora i upis izmjene društvenog ugovora,

7. odluka o istodobnom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

8. ostali podaci propisani zakonom

Podaci koji se upisuju za gospodarsko interesno udruženje

Članak 32.

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za gospodarsko interesno udruženje upisuju se sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj svih članova udruženja, za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, uključujući i njihove izmjene,

2. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj članova uprave i ovlaštenja za zastupanje udruženja,

3. datum ugovora o osnivanju udruženja i njegove izmjene,

4. odredbe ugovora, odnosno odluke o primanju novog člana, po kojima se oslobađa od odgovornosti za obveze udruženja nastale prije njegova pristupa udruženju,

5. oglašavanje udruženja ništetnim,

6. ostali podaci propisani zakonom.

 

Podaci koji se upisuju za ustanove i zajednice ustanova

Članak 33.

Za ustanove i   zajednice ustanova upisuju se podaci iz članka 24. i 25 ovoga Zakona. Podaci koji se upisuju za banke, štedionice i druge financijske organizacije

Podaci koji se upisuju za banke i druge kreditne institucije

Članak 34.

Za banku i druge kreditne institucije upisuju se podaci propisani za dioničko društvo i ostali podaci predviđeni posebnim propisima.

Podaci koji se upisuju za društva osiguranja

Članak 35.

Za društva osiguranja upisuju se podaci iz članka 24. i 31. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za zadruge

Članak 35.a

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za zadruge se upisuje:

1. ukupni iznos članskih uloga,

2. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj upravitelja zadruge i ovlasti u zastupanju, te imena i prezimena, prebivališta i osobni identifikacijski brojevi članova nadzornog odbora ako ga zadruga ima,

3. odgovornost zadrugara,

4. datum sklapanja ugovora o osnivanju zadruge,

5. datum osnivačke skupštine i odluke o usvajanju pravila zadruge,

6. izmjene upisanih podataka, osim podataka iz točke 4. ovoga članka i s time povezanih odluka.

Podaci koji se upisuju za podružnicu

Članak 36.

(1) Podružnica se upisuje u registar suda na čijem je području sjedište osnivača.

(2) Za podružnicu upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj osnivača, te tvrtka ili naziv i sjedište podružnice,

2. djelatnosti podružnice,

3. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski brojevi osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

4. ime i prezime prokuriste čija je prokura ograničena na jednu ili više podružnica, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, te opoziv prokure,

5. prestanak podružnice:

a) ako osnivač prestane postojati,

b) ako donese odluku o prestanku podružnice,

6. brisanje podružnice.

(3) U sudski registar upisuju se i promjene tih podataka.

(4) Registar iz stavka 1. ovog članka, nakon obavljenog upisa, po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima te otpravak rješenja o upisu, na papiru ili elektroničkim putem.

Članak 37.

(1) Podružnica inozemnog trgovca pojedinca i inozemnog trgovačkog društva upisuje se u registar suda na čijem je području sjedište podružnice.

(2) Ako inozemni osnivač osniva više podružnica, one se upisuju u registar suda kod kojeg je upisana glavna podružnica.

(3) Za podružnicu inozemnog osnivača upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice, a ako osnivač upisuje više podružnica i oznaku »glavna podružnica«, a za ostale podružnice redni broj,

2. naziv registra ili drugog upisnika u kojem je upisan osnivač, uz podatak u kojoj se državi vodi, datum upisa i broj pod kojim se vodi, a ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar, naziv javno ovjerene isprave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište,

3. predmet poslovanja osnivača i djelatnost podružnice,

4. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala za osobe ovlaštene za zastupanje osnivača te opseg njihovih ovlasti,

5. ako je osnivač društvo kapitala, visina temeljnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba ili trgovac pojedinac, imena i prezimena osoba koje osobno odgovaraju za obveze društva, njihovo prebivalište, osobni identifikacijski broj, broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

6. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

7. datum odluke o osnivanju podružnice,

8. dan predaje godišnjih financijskih izvješća osnivača i drugih financijskih isprava, uz navođenje datuma usvajanja,

9. prestanak podružnice:

a) na temelju odluke osnivača,

b) na temelju odluka registarskog suda, ako osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište ili po propisima te zemlje izgubi poslovnu sposobnost ili pravo raspolaganja imovinom, ako država kojoj pripada osnivač više ne poštuje uzajamnost,

10. brisanjem podružnice:

a) po službenoj dužnosti, ako po pozivu registarskog suda u roku kojeg mu je zato odredio sud ne prijavi promjenu podataka,

b) nakon ispunjenja razloga za prestanak podružnice,

11. ukidanje podružnice.

(4) Osnivač je dužan svaku promjenu podataka prijaviti registarskome sudu radi upisa u sudski registar.

Podaci o pravnim odnosima

Članak 38.

(1) Podaci o statutu, društvenom ugovoru, izjavi ili aktu o osnivanju, pravilima zadruge i odluci koja se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezane odluke upisuju se, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjene, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.

(2) U pravne odnose upisuju se podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa, upisi vezani za stečaj i likvidaciju subjekata upisa, kada je zakonom propisana obveza izrade i podnošenja financijskih izvješća, te drugi zakonom predviđeni upisi.

(3) Za društva kapitala upisuju se i podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja i podjele, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnost i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenos dionica manjinskih dioničara, prijenos imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom predviđeni upisi.

(4) U pravne odnose upisuju se i zabilježbe o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podignutim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda, broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom predviđene zabilježbe.

(5) Po službenoj dužnosti upisuju se podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja.

Zabilježba spora

Članak 38.a

(1) Zabilježbu spora rješenjem dopustit će sud pred kojim se vodi postupak, nakon što predlagatelj predujmi troškove objave.

(2) Registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(3) Ako nakon upisane zabilježbe tužitelj odustane od tužbe ili njegov zahtjev bude odbijen pravomoćnom odlukom ili obustavljen postupak radi kojeg je zabilježba bila određena, sud će odrediti njezino brisanje u roku od tri dana od dana stjecanja okolnosti iz ovoga stavka

 

 

III. POSTUPAK UPISA U REGISTAR

 

Odjeljak 1.   PRIJAVA I ISPITIVANJE PRIJAVE ZA UPIS

Prijava za upis

Članak 39.

 (1) Prijava za upis podnosi se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem od javnog bilježnika (elektronička prijava). Elektronička prijava potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatra se javno ovjerovljenom ispravom.

(2) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar. Osniva li se trgovačko društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u prijavi za upis društva u registar mora se navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

(3) Podnesak kojim se traži da se pohrane potpisi osoba ovlaštenih za zastupanje podnosi se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem od javnog bilježnika.

(4) Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, te podaci o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su po zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(5) Financijske isprave predaju se registru putem Financijske agencije. Financijska agencija će podnositelju vratiti na dopunu financijske isprave za koje utvrdi da nisu potpune.

(6) Financijske isprave se predaju:

– u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine za pojedinačne godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem,

– u roku od devet mjeseci od isteka poslovne godine za konsolidirane godišnje financijske izvještaje i konsolidirano godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem.

(7) Financijska agencija dužna je po službenoj dužnosti bez odgode obavijestiti registarski sud da su potpune financijske isprave predane radi upisa dana predaje i razdoblja na koje se financijske isprave odnose.

(8) Financijska agencija je dužna registarskom sudu elektroničkim putem omogućiti pristup financijskim ispravama zaprimljenim za potrebe javne objave..

Prilozi uz prijavu

Članak 40.

(1) Uz prijavu podnose se prilozi propisani zakonom.

(2) Prilozi i ostali dokumenti na koje se prijava poziva podnose se uz prijavu na papiru u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

(3) Ako se prijava podnosi elektroničkim putem, na isti se način podnose i prilozi i ostali dokumenti na koje se prijava poziva, a koji moraju biti istovjetni s izvornim ispravama ili dokumentima. Izvornik prijave i priloga, odnosno njihovi prijepisi ili ovjerene preslike, dostavljaju se u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je elektronička prijava evidentirana u registarskom upisniku.

(4) Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu za upis prilaže se i taj akt.

(5) Kada je zakonom propisano donošenje statuta prilikom osnivanja subjekta upisa, statut se prilaže uz prijavu za upis u registar. Kada je posebnim zakonom propisana mogućnost donošenja statuta nakon upisa u registar, statut se prilaže u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave za upis ili prilikom prvog zahtjeva za upis promjene, ako se upis promjene traži prije proteka roka od 90 dana od dana podnošenja prijave.

(6) Kada je zakonom propisano da se uz prijavu dostavlja dokaz o unosu uloga uz prijavu se dostavlja:

1. dokaz da su ulozi u stvarima i u pravima unijeti tako da društvo njima može slobodno raspolagati, a ako se unose nekretnine i izvadak iz zemljišnih knjiga koji ne može biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis u sudski registar,

2. potvrdu kreditne institucije o ulozima plaćenim u novcu.

(7) Kada je to propisano, isprave iz stavka 1. ovoga članka i druge zakonom propisane isprave moraju biti sastavljene i ovjerene od javnog bilježnika.

(8) Isprave koje se podnose kao dokazi ne smiju biti starije od jedne godine, osim kada učinak isprave zavisi od ispunjenja nekog uvjeta, proteka roka ili prava na optiranje.

(9) Izvaci iz sudskih registara i upisnika ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar.

Članak 40.a

(1) Prijavi za osnivanje novog subjekta upisa, uz isprave propisane ovim ili drugim zakonom, osnivač subjekta dužan je priložiti izjavu na kojoj je njegov potpis ovjerio javni bilježnik da ni on ni drugi subjekt upisa čiji je on član, a u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podnošenja prijave i mora sadržavati popis svih subjekata upisa u kojima je osnivač član u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, matični broj i osobni identifikacijski broj tih subjekta.

(3) U izjavi iz stavka 1. ovoga članka, osnivač subjekta upisa će potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. Za davanje netočnih ili nepotpunih podataka osnivač i odgovorne osobe u osnivaču pravnoj osobi odgovaraju kao za lažan iskaz u postupku pred sudom.

(4) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine,

2. Hrvatski fond za privatizaciju.

(5) Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka odnose se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u subjektu upisa.

(6) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu koji će propisati ministar pravosuđa

Članak 41.

Brisan.

Članak 41a.

Brisan.

Članak 42.

Brisan.

Ispitivanje pretpostavki za upis

Članak 43.

(1) Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za osnovanost prijave i zahtjeva za upis.

(2) Ako sud utvrdi da nije nadležan za postupanje po prijavi za upis, oglasit će se nenadležnim, i nakon pravomoćnosti rješenja, ustupiti prijavu s prilozima nadležnom registarskom sudu.

(3) Prijava za upis osnovana je:

1. ako je podnesena od ovlaštene osobe,

2. ako je podnesena u obliku javno ovjerene isprave, osim ako zakonom nije drukčije propisano,

3. ako je prijava s prilozima podnesena u potrebnom broju primjeraka,

4. ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku,

5. ako ima propisani sadržaj,

6. ako su uz prijavu priložene propisane isprave u izvorniku, ovjerenome prijepisu ili u ovjerenoj preslici i nisu starije od godinu dana,

7. ako je u suglasnosti s odredbama akta kojima se određeni podaci ili promjene upisuju u registar i

8. ako sadrži zahtjev s podacima za koje je propisano da se upisuju u registar.

(4) Zahtjev za upis je osnovan, ako registarski sud utvrdi da su ispunjene zakonom utvrđene pretpostavke za upis u registar.

Povlačenje prijave

Članak 44.

(1) Predlagatelj može povući prijavu za upis u registar do donošenja prvostupanjskog rješenja.

(2) Registarski sud će rješenjem obustaviti postupak, ako predlagatelj povuče prijavu za upis.

Nepotpuna i neosnovana prijava

Članak 45.

(1) Ako je prijava nepotpuna ili ne sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja da prijavu ispravi, odnosno dopuni.

(2) Kada registarski sud vrati prijavu radi ispravka ili dopune, zaključkom će odrediti rok od 8 dana za podnošenje ispravljene ili dopunjene prijave.

(3) Registarski sud će vratiti prijavu i zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu ili ispravak prijave i priloga u roku koji ne može biti dulji od 30 dana ili 60 dana za dionička društva.

(4) Smatra se da je prijava povučena, ako ne bude vraćena, a ako bude vraćena bez ispravka, odnosno dopune, odbacit će se, ili odbiti, sukladno ovom Zakonu.

(5) Ako prijava, odnosno prilozi uz prijavu vezani za rok budu ispravljeni, odnosno dopunjeni i vraćeni sudu u roku određenom za dopunu ili ispravak, smatrat će se da je podnesena sudu onog dana kada je prvi put podnesena.

(6) Ako zahtjev za upis nije osnovan, registarski sud će odbiti zahtjev za upis.

(7) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz članka 43. stavka 3. točke 1., 2., 3., 6., ovoga Zakona sud će prijavu za upis odbaciti.

(8) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što su ga podnijeli članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima, kada revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari odnosno prava znatno manja od iznosa temeljnog kapitala koji otpada na dionice, odnosno poslovne udjele koji se time uplaćuju, te ako je u prijavi navedeno da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava bez revizije osnivanja, a očito je da je vrijednost stvari, odnosno prava znatno precijenjena.

(9) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako statut ili društveni ugovor:

a) ne sadrži odredbe propisane zakonom,

b) sadrži odredbe protivne propisima koji isključivo ili pretežno služe zaštiti vjerovnika društva ili su inače doneseni u javnom interesu ili

c) sadrži odredbe koje ga čine ništetnim.

(10) Sud će odbiti upis podružnice inozemnog osnivača koji nije iz zemlje članice Europske Unije ili zemlje članice Svjetske trgovinske organizacije ako ne dokaže:

a) da je valjano osnovan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište,

b) da je osobama iz Republike Hrvatske u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište omogućeno osnivanje podružnice pod uvjetima pod kojima je to omogućeno osnivaču u Republici Hrvatskoj.

(11) Ako utvrdi da nisu ispunjene druge zakonom propisane pretpostavke za upis.

Nedopuštena prijava

Članak 46.

Brisan.

Članak 47.

Brisan.

Održavanje ročišta

Članak 48.

(1) Registarski sud donosi rješenje o upisu u registar, u pravilu, bez održavanja ročišta.

(2) Registarski sud smije odrediti ročište iznimno i putem telefona, kada ocijeni da je to potrebno radi razjašnjenja ili utvrđivanja odlučnih činjenica.

Upis tvrtke ili naziva

Članak 49.

(1) Prije donošenja rješenja o upisu, registarski sud po službenoj dužnosti provjerava je li pod istom tvrtkom ili nazivom upisan ili uredno prijavljen za upis u registar neki drugi subjekt upisa.

(2) Tvrtka ili naziv subjekta upisa mora se jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području istog registarskog suda.

(3) Kada utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta upisa jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar ili koji je uredno podnio prijavu za upis, a ne radi se o slučaju iz članka 30. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će pozvati predlagatelja, da u određenom roku promijeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama Registarski sud odbit će zahtjev za upis u registar, ako predlagatelj ne postupi po zaključku suda.

(4) Prilikom podnošenja prijave za upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti koja je u dosadašnjoj tvrtki ili nazivu, subjekt upisa treba istodobno podnijeti i prijavu za upis promjene tvrtke ili naziva.

Članak 50.

Prijevod tvrtke ili naziva, odnosno strane riječi u tvrtki ili nazivu moraju biti napisane latiničnim pismom na jednom od stranih jezika a mogu se koristiti i arapski brojevi.

Upis predmeta poslovanja - djelatnosti

Članak 51.

(1) Predmet poslovanja - djelatnost upisuju se u sudski registar u skladu s posebnim zakonima.

(2) Ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, ista se upisuje u skladu sa zahtjevom za upis i aktom subjekta upisa, uz uvjet da djelatnost nije zabranjena posebnim zakonom ni protivna moralu društva, te da se ne odnosi na djelatnost državnih tijela, osoba koje obavljaju javne poslove, političkih stranaka ili drugih osoba propisanih zakonom.

(3) Ako je zakonom za pojedine djelatnosti propisano da ih mogu obavljati samo određeni oblici subjekata upisa, te da se pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugoga akta državnog tijela ili neke institucije, takve djelatnosti mogu obavljati samo oni subjekti upisa za koje je to zakonom određeno, odnosno samo ako za to dobiju propisanu suglasnost, dozvolu ili drugi akt državnog tijela ili institucije.

(4) Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije, upis te djelatnosti u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga tijela ili institucije.

Članak 52.

Brisan.

 

Odjeljak 2.   ODLUKE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR

Donošenje rješenja

Članak 53.

(1) Rješenje o upisu u registar mora se donijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima, osim ako ne postoje opravdani razlozi za duži rok.

(2) Ako prijava nije bila uredna ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, rok iz stavka 1. ovoga članka teći će od dana kad je predlagatelj, nakon što ju je ispravio i dopunio, ponovno podnese u skladu s uputom ili zaključkom kojim ga je sud pozvao da to učini.

Predmet odlučivanja

Članak 54.

(1) Registarski sud istodobno odlučuje o zahtjevu za upis u registar svih podataka koji su sadržaj upisa.

(2) Kada je u prijavi za upis istaknuto više zahtjeva za promjenu podataka upisanih u registru, registarski sud može donijeti različite odluke o pojedinom zahtjevu, a može donijeti i djelomično rješenje.

 

 

Sadržaj rješenja o upisu

Članak 55.

(1) Rješenje o upisu mora imati uvod, izreku i uputu o pravnom lijeku.

(2) Rješenje o povlačenju, odbacivanju i odbijanju, rješenje koje se donosi po službenoj dužnosti, te rješenje kojim se odlučuje o međusobno suprotnim zahtjevima sudionika, mora imati i obrazloženje.

(3) Uvod rješenja sadrži naziv suda, ime,i prezime suca, tvrtku ili naziv i sjedište odnosno ime, prezime i prebivalište predlagatelja i ovlaštenog zastupnika, predmet prijave i datum donošenja rješenja. Ako prijavu podnosi više osoba, u uvodu rješenja navodi se ime i prezime onoga koji je prvi naveden u prijavi s naznakom "i drugi".

(4) Uvod rješenja koje se donosi po službenoj dužnosti sadrži naziv suda, ime i prezime suca, propis po kojemu sud postupa po službenoj dužnosti, subjekt upisa, predmet prijave, datum donošenja i oznaku "po službenoj dužnosti".

(5) Izreka rješenja o upisu subjekta upisa u registar, sadrži podatke o tvrtki ili nazivu i sjedištu subjekta upisa, MBS i odluku o upisu.

(6) Izreka rješenja o promjeni podataka upisanih u registru sadrži upis koji se mijenja i sadržaj upisa koji taj upis zamjenjuje.

(7) Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku zahtjeva i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Sadržaj zaključka

Članak 56.

(1) Zaključak ima uvod i izreku.

(2) Na sadržaj uvoda zaključka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 55. ovoga Zakona.

(3) Izreka sadrži nalog sudioniku da u određenome roku otkloni nedostatke u prijavi ili dokazu, ili da pribavi odgovarajući dokaz, te druge naloge glede upravljanja postupkom. Izreka sadrži i pravne posljedice, ako se ne postupi po zaključku.

Dostava rješenja i zaključaka

Članak 57.

(1) Rješenje i zaključak dostavljaju se predlagatelju i drugim sudionicima na koje se odnosi, s uputom o pravu na žalbu protiv rješenja.

(2) Rješenje o upisu može se dostaviti i drugim osobama koje za to imaju pravni interes, na njihov zahtjev ili na zahtjev predlagatelja. Nesuglasnost rješenja s podacima upisanim u registru i ispravak rješenja i upisa

Članak 58.

(1) Kada između podataka upisanih u registru i rješenja postoji nesuglasnost, registarski sud će dostaviti predlagatelju i drugim sudionicima ispravljeni prijepis rješenja s naznakom da se njime zamjenjuje prethodni prijepis rješenja.

(2) Očigledne pogreške u rješenju o upisu i u upisu, registarski sud ispravlja rješenjem donesenim po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa. U napomeni kod dosadašnjeg upisa, upisat će se sadržaj ispravka s uputom na broj rješenja o ispravku. Prijepis ispravljenog upisa sastavni je dio rješenja o ispravku. Sadržaj ispravka mora se objaviti ako se odnosi na bitne podatke.

Pravo na žalbu

Članak 59.

(1) Pravo na žalbu protiv rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena.

(2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana, ako ovim Zakonom nije određen drugi rok.

(3) Žalba se predaje u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, u slučajevima kada se žalba dostavlja na odgovor, u skladu s pravilima parničnog postupka.

(4) Osoba koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu, a nije joj dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Postupanje registarskog suda po žalbi

Članak 60.

(1) Povodom žalbe registarski sud može zahtjev za upis riješiti drukčije, ako utvrdi da je žalba predlagatelja osnovana, a nije potrebno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih osoba utemeljena na pobijanom rješenju. Novim rješenjem zamijenit će se rješenje koje se žalbom pobija.

(2) Registarski sud može odbaciti nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

(3) Registarski sud dužan je dostaviti spis sa žalbom drugostupanjskom sudu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Postupak drugostupanjskog suda

Članak 61.

Rješavajući o žalbi drugostupanjski sud može:

1. odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu, ako to nije učinio registarski sud,

2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje registarskog suda,

3. ukinuti rješenje registarskog suda i prema potrebi predmet vratiti na ponovni postupak,

4. ukinuti rješenje registarskog suda i odbaciti prijavu ili

5. preinačiti rješenje registarskog suda

Članak 62.

(1) Kada drugostupanjski sud preinači prvostupanjsko rješenje i prihvati zahtjev za upis u registar, u svom rješenju odredit će sadržaj upisa u registar na temelju kojeg će registarski sud obaviti upis u registar.

(2) Kada drugostupanjski sud preinači rješenje o upisu prvostupanjskog suda i odbije zahtjev za upis u registar, prvostupanjski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes donijeti rješenje o brisanju i brisati obavljeni upis ili predložiti likvidaciju subjekta upisa i taj zahtjev zabilježiti u registru.

(3) Kad drugostupanjski sud ukine rješenje prvostupanjskog suda, registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis.

Članak 62.a

(1) Rješenje o žalbi mora se donijeti u roku od 30 dana.

(2) Rok iz stavka 1.ovoga članka teče

1. ako registarski sud sam rješava o žalbi – od dana kada je stranka podnese,

2. ako o žalbi rješava drugostupanjski sud – od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.

(3) Ako drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda, taj sud mora donijeti novo rješenje u roku propisanom člankom 53. ovoga Zakona.

 

Odjeljak 3.   POSTUPCI BRISANJA I PROMJENE PODATAKA U REGISTRU

Brisanje i promjena podataka subjekta upisa

Članak 63.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev osobe koja ima pravni interes ili ovlaštenog tijela ili osobe, brisati ili promjeniti podatke u registru, ako se uslijed izmjene zakona ili odlučnih činjenica ispune pretpostavke za upis brisanja ili promjene tih podataka.

(2) Nakon pokretanja postupka iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će zaključkom pozvati subjekt upisa, da u roku koji ne može biti dulji od 30 dana podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. U istom roku, subjekt upisa može se očitovati na zaključak.

(3) Rješenje o brisanju ili promjeni podatka u registru donijet će registarski sud, ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju ili ako subjekt upisa u roku koji mu je za to određen ne postupi u skladu sa zaključkom. Upis u registar obavit će se po pravomoćnosti rješenja o promjeni ili brisanju podatka.

(4) Registarski sud donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za brisanje ili za upis promjene upisanog podatka, ako zahtjev za izmjenu upisanog podatka nije osnovan.

(5) Registarski sud donijet će rješenje o obustavi postupka, ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa na zaključak iz stavka 2. ovoga članka. Upis po službenoj dužnosti otvaranja postupka likvidacije

 

 

 

Članak 64.

(1) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, a ako odluku o tome donosi sud, odluka se upisuje u registar po službenoj dužnosti.

(2) Kad subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak društva, koju je po zakonu dužan podnijeti, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis toga razloga u registar.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud će pozvati subjekt upisa, da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.

(4) Ako subjekt upisa ne postupi po prvom pozivu, registarski sud će ga ponovo pozvati da to učini uz upozorenje da će po proteku ostavljenog roka, koji ne može biti duži od 15 dana, po službenoj dužnosti upisati u sudski registar da je nastao razlog za prestanak subjekta upisa i da će se u posebnom izvanparničnom postupku na prijedlog registarskog suda imenovati likvidator.

(5) Kada registarski sud utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa, donijet će rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke ili naziva s naznakom »u likvidaciji«. Kada registarski sud utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak.

(6) Pravomoćno rješenje o prestanku subjekta upisa objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Upis po službenoj dužnosti rješenja u stečajnom postupku

Članak 65.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati rješenja iz stečajnog postupka koja se po posebnom zakonu obvezno upisuju u sudski registar.

(2) Kada registarski sud upisuje u sudski registar rješenje o otvaranju stečajnog postupka, upisat će uz tvrtku ili naziv naznaku »u stečaju«, stečajnog upravitelja, te brisati prethodno upisanu upravu, odnosno nadzorni odbor, ili upravni odbor i izvršne direktore.

Članak 66.

(1) Prijavu za brisanje subjekta upisa nakon zaključenog postupka likvidacije, podnose likvidatori.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa nakon zaključene likvidacije, ako nisu podnesene prijave za takvo brisanje.

(3) Registarski sud će nakon provedene likvidacije zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji, da sudu podnese prijavu za brisanje u roku koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Kada ovlaštena osoba ne podnese sudu prijavu u određenom roku, a registarski sud utvrdi da je likvidacija zaključena, po pravomoćnosti rješenja o brisanju provest će upis brisanja subjekta upisa. Brisanje subjekta upisa nakon zaključenog stečaja

Članak 67.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa nakon što stečajni sudac dostavi pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka.

Ostali slučajevi brisanja

Članak 68.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, brisati subjekt upisa nakon provedenih statusnih promjena zbog kojih je subjekt upisa prestao postojati:

(2) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, radi brisanja u registru.

(3) Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje društva registarskom sudu se mora podnijeti prijava za upis nastavljanja društva, uz dokaz da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva, ili da je potvrđen stečajni plan i da je stečajni postupak zaključen.

Članak 69.

(1) Presuda suda o prestanku subjekta upisa dostavlja se registarskom sudu po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, upis se provodi po službenoj dužnosti.

 

 

 

Članak 70.

(1) Subjekt upisa koji nema imovine prestat će tako da ga registarski sud briše iz sudskog registra, na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti.

(2) Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti ako subjekt upisa tri godine po redu ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

(3) Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja koje se javno objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

(5) Ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud će donijeti rješenje o obustavi postupka brisanja koje javno objavljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz sudskog registra da ono ima imovinu koju bi trebalo podijeliti, provodi se likvidacija nad tom imovinom.

(7) Registarski sud mora nakanu da će subjekt upisa brisati iz sudskog registra priopćiti njegovim zakonskim zastupnicima. Sud može odrediti da se nakana za brisanje i davanje roka za isticanje prigovora objavi onako kako se objavljuju upisi u sudski registar. U tom slučaju objava nakane za brisanje društva iz sudskog registra ima učinak dostave priopćenja registarskog suda subjektu upisa, a prigovore može istaći i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra.

Članak 70.a

(1) Sjedine li se u roku od tri godine po upisu društva u sudski registar svi poslovni udjeli kod jednoga člana ili uz to i kod društva, uprava mora registarskome sudu podnijeti prijavu za upis sjedinjenja udjela u sudski registar.

(2) Član društva kod kojeg je došlo do sjedinjenja svih udjela mora odmah istekom roka od tri mjeseca od takvog sjedinjenja izvijestiti registarski sud koju je od propisanih mjera poduzeo i dostaviti dokaz da je to učinio.

(3) Ne postupi li tako, registarski sud će članu društva rješenjem naložiti da u određenom roku to učini. Ako član društva ne ispuni svoju propisanu obvezu ni u tome roku, a ne uloži ni osnovanu žalbu protiv rješenja kojim je pozvan da je ispuni, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva, koje nakon što se provede dovodi do brisanja društva iz sudskog registra.

Prijenos imovine

Članak 70.b

(1) Ako dioničko društvo cijelu svoju imovinu prenese na osobe javnog prava upisom prijenosa imovine u sudski registar, dioničko društvo prestaje.

(2) Prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(3) Ako prijenos imovine na druge osobe dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(4) Nakon upisa prestanka društva u sudski registar upisuje se brisanje društva iz sudskog registra.

Ukidanje subjekta upisa

Članak 70.c

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati presudu o ukidanju pravne osobe, odnosno presudu o ukidanju trgovačkog društva koje protuzakonitim postupanjem nekoga njegovoga organa ili člana toga organa ugrožava opće dobro, a nadležni organ društva ne opozove osobe koje su to učinile.

(2) Registarski sud će do pravomoćnosti presude o ukidanju društva po službenoj dužnosti upisati u sudski registar privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluke organa društva kojom se ugrožava opće dobro i zabranjuje donošenje određenih odluka, poduzimanje određenih pravnih radnji organu ili nekome ili svim članovima organa društva, kojima se može ugroziti opće dobro, ili se određuje da poduzete pravne radnje ne stvaraju nove pravne učinke.

 

 

 

 

Brisanje upisa

Članak 71.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe brisati upis:

1. ako je obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi, te ako podnesena prijava ili isprava ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži,

2. u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan.

(2) Osoba koja ima pravni interes može podnijeti registarskom sudu zahtjev za brisanje upisa iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa u "Narodnim novinama".

(3) Registarski sud može pokrenuti postupak za brisanje obavljenog upisa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od tri godine od dana upisa, odnosno u roku od pet godina od dana upisa u slučajevima iz članka 45a. i 46. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Postupak za brisanje upisa

Članak 72.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili nakon primitka zahtjeva, obavijestiti subjekt upisa o pokretanju postupka za brisanje upisa uz poziv, da se u određenom roku izjasni i prema potrebi podnese propisane isprave. Ako je postupak pokrenut na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, registarski sud će subjektu upisa, uz poziv, dostaviti i taj zahtjev.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud može odrediti ročište radi utvrđenja odlučnih činjenica. Na ročište će pozvati subjekt upisa i predlagatelja, ako je postupak pokrenut na njegov zahtjev, a prema potrebi i druge osobe. Registarski sud može saslušati osobe i bez određivanja ročišta, ali o saslušanju treba sastaviti poseban zapisnik.

(3) Nakon što ocijeni izvedene dokaze, registarski sud donijet će rješenje o brisanju upisa ili o obustavi postupka za brisanje upisa.

(4) Upisi iz ovoga članka upisuju se samo na temelju pravomoćnog rješenja.

Upis pravomoćne presude kojom je utvrđena ništetnost odluke

Članak 72.a

(1) Ako sud pravomoćnom presudom utvrdi da je odluka glavne skupštine, odnosno skupštine društva ništetna, upis presude provodi se na temelju prijave uprave, odnosno izvršnih direktora.

(2) Ako je odlukom mijenjan statut, odnosno društveni ugovor, registarskom sudu treba podnijeti prijavu za upis izmjena statuta odnosno društvenog ugovora s odgovarajućim odlukama, presudom i potpunim tekstom statuta, odnosno društvenog ugovora, ovjerenih od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u njima uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta, odnosno društvenog ugovora. U registar se upisuje presuda i izmjene i dopune statuta, odnosno društvenog ugovora.

Upis u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti

Članak 72.b

(1) Ako parnični sud na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti upiše u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa, registarski sud je dužan provesti upis bez odgađanja. Društvo je uz prijavu za upis dužno dostaviti odluku i rješenje parničnog suda.

(2) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, ne može se zahtijevati brisanje upisa odluke u registar.

Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa

Članak 72.c

(1) Tužbom se može tražiti utvrđenje ništetnosti upisa, ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja o kojoj se podaci upisuju u registar, ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

(2) Tužbu može podnijeti osoba koja ima pravni interes za utvrđenje ništetnosti upisa.

(3) Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je tužitelj saznao za razloge ništetnosti, ali se ne može podnijeti nakon proteka roka od tri godine od dana upisa.

 

 

 

Postupanje registarskog suda po pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje ništetnost upisa

Članak 72.d

(1) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđena ništetnost upisa dužan je u roku od 15 dana od pravomoćnosti presudu dostaviti registarskom sudu.

(2) Registarski sud donosi po službenoj dužnosti rješenje o upisu zabilježbe ništetnosti upisa osnivanja, ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništnost upisa osnivanja subjekta upisa.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se subjektu upisa radi otvaranja postupka likvidacije ili stavljanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

(4) U ostalim slučajevima, registarski sud na temelju pravomoćne presude donosi po službenoj dužnosti rješenje o brisanju ništetnog upisa.

Postupanje suda kod podnesene tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva

Članak 72.e

(1) Ako uprava društva, bez odgađanja dostavi sudu javno ovjereni prijepis ili presliku tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva, od dana podnošenja, registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(2) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da je društvo ništetno, dostavit će u roku od 15 dana pravomoćnu presudu, registarskom sudu.

(3) Registarski sud upisat će ništetnost društva.

(4) Ako je tužbeni zahtjev odbijen, registarski sud će na zahtjev društva brisati zabilježbu spora

Postupak upisa statusnih promjena pripajanja, spajanja i podjele

Članak 73.

(1) Svaki subjekt upisa treba podnijeti registarskome sudu prijavu za upis pripajanja. Subjekt upisa – preuzimatelj ovlašten je podnijeti prijavu za upis pripajanja i kod registarskog suda u kojem je upisan pripojeni subjekt upisa. Prijavi za upis pripajanja moraju se priložiti isprave propisane zakonom u originalu, javno ovjerenoj preslici ili prijepisu s pripadajućim odlukama o pripajanju, a ako je za pripajanje potrebno odobrenje zakonom propisanog tijela i to odobrenje.

(2) Pripajanje se može upisati kod registarskog suda u kojemu je upisan subjekt upisa – preuzimatelj tek nakon što se pripajanje upiše kod registarskog suda pripojenog subjekta.

(3) Kada je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital preuzimatelja, pripajanje se ne može upisati u sudski registar prije nego što se u taj registar ne upiše povećanje temeljnog kapitala.

(4) Kada je zakonom propisano imenovanje povjerenika za primanje dionica koje se moraju dati i za primanje doplate u novcu, pripajanje se može upisati u registar nakon što povjerenik u obliku javnobilježničke isprave izjavi da je u posjedu dionica te da je primio doplate u novcu.

(5) Registarski sud subjekta koji se pripaja nakon donošenja rješenja o upisu pripajanja, primjerak svoga rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu kod kojeg je upisan preuzimatelj i po službenoj dužnosti upisuje zabilježbu da će pripajanje biti pravovaljano tek nakon što se upiše u registar suda preuzimatelja. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, taj će sud po službenoj dužnosti upisati spomenutu zabilježbu kod subjekta koji se pripaja.

(6) Po primitku rješenja o upisu pripajanja od registarskog suda kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja, registarski sud kod kojeg je upisan preuzimatelj donosi rješenje o upisu pripajanja i po službenoj dužnosti u dio upisa »zabilježba«, naznačuje naziv registarskog suda pripojenog subjekta i tvrtku ili naziv subjekta koji se pripaja te njegovo sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, a primjerak svoga rješenje o upisu pripajanja dostavlja registarskom sudu pripojenog subjekta. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, primjerak rješenja o upisu odlaže se u registarski uložak pripojenog subjekta.

(7) Registarski sud sjedišta pripojenog društva po primitku rješenja o upisu pripajanja u registar suda preuzimatelja po službenoj dužnosti upisuje kada je pripajanje upisano u registarskom sudu preuzimatelja, te upisuje brisanje pripojenog društva i dostavlja zbirku isprava na papiru, bez omota registarskom sudu koji je proveo upis pripajanja.

(8) Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju i na upis svih članova pripojenog društva u društvu preuzimatelju. U tom slučaju prijava za upis pripajanja društva preuzimatelja mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(9) Rješenja o upisu pripajanja objavljuju se u »Narodnim novinama«. U objavi upisa pripajanja društava kapitala sudovi su dužni upozoriti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje.

Članak 74.

(1) Na upis spajanja shodno se primjenjuju odredbe članka 73. ovoga Zakona, tako da se svaki subjekt upisa koji se spaja smatra subjektom upisa koji se pripaja, a novi subjekt se smatra preuzimateljem.

(2) Prijavu za upis novog subjekta upisa podnose subjekti koji se spajaju registarskom sudu na čijem području taj subjekt treba imati sjedište.

 (3) Upisom novog subjekta prestaju subjekti koji se spajaju. Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju na upis svih članova koji su spajanjem postali članovi novog društva. U tom slučaju prijava za upis novog društva mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(4) Spajanje se može upisati u registar spojenih subjekata upisa tek nakon upisa novog subjekta u registar. Prijavu za upis spajanja registarskim sudovima sjedišta spojenih subjekata podnosi novi subjekt upisa. Nakon upisa spajanja provodi se brisanje spojenih subjekata iz sudskog registra. Na isti način provodi se upis spajanja i brisanja ako su spojeni subjekti upisani na području istog suda.

Upis prekograničnog pripajanja i spajanja

Članak 74.a

Upis prekograničnog pripajanja i spajanja provodi se u skladu s odredbama članka 549.i i 549.j Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 75.

(1) Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koji se osnivaju radi provođenja razdvajanja, prijave za upis podjele u sudski registar podnose članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednici nadzornog odnosno upravnog odbora, ako društvo ima taj organ, svih društava koja sudjeluju u podjeli. Prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta društva koje se dijeli i sadrži podatke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Prijava i prilozi podnose se u onoliko primjeraka koliko se novih subjekata upisa osniva radi provođenja podjele, uz jedan primjerak prijave i svih priloga za registarski sud kod kojeg je upisan subjekt upisa koji se dijeli.

(3) U sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli istodobno se upisuju podjela i osnivanje novih subjekata upisa. Pri upisu novih subjekata upisa upisuje se naznaka da se oni osnivaju u postupku provođenja podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača upisuju ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(4) O upisu osnivanja novih subjekata upisa registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koji se dijeli upućuje primjerak rješenja o podjeli i rješenja o osnivanju novih subjekata upisa s prijavom i prilozima registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta upisa.

(5) U objavi upisa podjele registarski sud je dužan upozoriti vjerovnike na njihova prava.

(6) Ako se u registar upisuje podjela s odvajanjem, registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli, pored upisa podjele subjekta upisa i osnivanja novih subjekata upisa, upisuje odgovarajuće promjene statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli i smanjenje temeljnog kapitala, ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača fizičke osobe upisuju imena i prezimena, te prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(7) Na podjelu s preuzimanjem odgovarajuće se primjenjuju odredbe o podjeli s osnivanjem i odredbe o pripajanju društava kapitala s time da se postojeća društva smatraju društvom preuzimateljem koja uz odgovarajuće promjene svojih akata i temeljnog kapitala trebaju prihvatiti ugovor o podjeli i preuzimanju. Prijavu za upis podjele u sudski registar može podnijeti svaki subjekt upisa sudionika podjele.

(8) Kod podjele razdvajanjem subjekt upisa koji se dijeli prestaje postojati brisanjem društva iz sudskog registra, bez provođenja likvidacije, po službenoj dužnosti, nakon upisa podjele u sudski registar.

 

 

Članak 76.

Registarski sud subjekta upisa koji prestaje postojati zbog podjele, upisat će prestanak nakon što primi obavijesti o upisu novih subjekata upisa. Pri upisu zabilježit će se kod kojeg su registarskog suda subjekti upisani i njihov MBS i osobni identifikacijski broj.

 Upis preoblikovanja

Članak 76.a

(1) Kada se dioničko društvo preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka društva s ograničenom odgovornošću,

2. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članove društva,

3. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

4. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala članova uprave, zamjenika članova uprave i njihove ovlasti u zastupanju te članova nadzornog odbora, ako društvo ima nadzorni odbor,

5. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(2) U objavi upisa preoblikovanja društva registarski sud će uputiti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje svojih tražbina.

(3) Kada se društvo s ograničenom odgovornošću preoblikuje u dioničko društvo u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka dioničkoga društva,

2. datum donošenja odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta dioničkoga društva,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala članova uprave te njihove ovlasti u zastupanju,

4. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(4) Kada se društva kapitala preoblikuju u društva osoba na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu javnog trgovačkog društva i komanditnog društva u registar. Uz to upisuje se:

1. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

2. prestanak ovlasti uprave izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora,

3. tvrtke javnog trgovačkog društva ili komanditnog društva,

4. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(5) Kada se društva osoba preoblikuju u društva kapitala na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu društava kapitala. Uz to upisuje se:

1. tvrtka dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću,

2. iznos temeljnog kapitala,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za članove uprave, odnosno izvršne direktore i njihove ovlasti u zastupanju,

4. imena i prezimena članova društva s ograničenom odgovornošću, njihov osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

5. datum odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta odnosno društvenog ugovora,

6. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(6) Svi podaci upisuju se u isti registarski uložak i pod istim MBS koji je dodijeljen subjekt upisa koji se preoblikuje kod upisa osnivanja.

 

 

 

Upis priključenja

Članak 76.b

(1) Prijavu za upis priključenja s propisanim prilozima podnose uprava, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora priključenog društva u registar u kojem je to društvo upisano.

(2) Registarski sud će odbiti upis priključenja u registar ako sve dionice u društvu odnosno jedini udio u društvu drži društvo čije sjedište je izvan Republike Hrvatske.

(3) Ako upisom priključenja u registar sve dionice, odnosno udjeli prelaze na glavno društvo, zajedno s prijavom za upis priključenja podnosi se prijava za upis jedinog dioničara ili člana društva.

(4) Upis jedinog dioničara ili člana društva provodi se nakon upisa odluke o priključenju i to upisom imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, za stranca i broja i oznake osobne identifikacijske isprave i naznake države koja ju je izdala, a za pravnu osobu tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članova društva.

(5) U objavi upisa odluke o priključenju vjerovnici se upućuju na njihova prava.

(6) U registar se upisuje prestanak priključenja i razlozi zbog kojih je do toga došlo te vrijeme prestanka priključenja:

1. odlukom skupštine priključenoga društva,

2. ako glavno ili priključeno društvo više nije dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. ako glavno društvo više ne drži sve dionice, odnosno udjele priključenoga društva,

4. prestankom glavnoga društva.

Članak 77.

Brisan.

Članak 78.

Brisan.

Članak 78.a

Brisan.

Sudske pristojbe i troškovi objave

Članak 79.

(1) Prilikom podnošenja prijave za upis u registar, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu te predujmiti troškove objavljivanja upisa u registar.

(2) Objava upisa dana predaje financijskih isprava oslobođena je plaćanja sudske pristojbe i troškova objave oglasa u »Narodnim novinama«.

Članak 80.

Registarski sud odbacit će prijavu za upis, ako predlagatelj ne plati sudsku pristojbu iz članka 79. ovoga Zakona i ne predujmi troškove objavljivanja upisa, najkasnije u roku kojeg odredi sud, a koji ne može biti dulji od 15 dana.


IV. POSTUPAK OPOMINJANJA I KAŽNJAVANJA

 

Pokretanje postupka opominjanja

Članak 81.

(1) U slučajevima propisanim zakonom, registarski sud će rješenjem opomenuti osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te ih pozvati na ispunjenje u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom roku.

(2) Registarski sud će u rješenju navesti i koji dokaz o poduzetoj radnji opomenuta osoba treba podnijeti sudu.

(3) Kada više osoba treba poduzeti istu radnju, smatrat će se da je udovoljeno zahtjevu suda, ako jedna od njih dokaže da je poduzeta radnja koju su bile dužne poduzeti.

(4) Kada opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će dostaviti rješenje o izrečenoj novčanoj kazni, na koje je stavljena potvrda o pravomoćnosti, nadležnom državnom odvjetništvu koje će u ime Republike Hrvatske pokrenuti ovršni postupak radi naplate novčane kazne po rješenju.

Članak 81.a

(1) Ako obveznik financijsku ispravu ne preda ili ju ne preda u zakonom propisanom roku, registarski sud će, rješenjem, uz opomenu iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, naložiti plaćanje novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna.

(2) Ako se ne postupi po opomeni suda iz stavka 1. ovoga članka, novčana kazna će se povećavati za iznos dodatnih 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

Žalba

Članak 82.

(1) Opomenuta osoba može sudu podnijeti žalbu protiv rješenja u roku od 15 dana.

(2) Uz žalbu, osoba iz stavka 1. ovoga članka podnijet će dokaze o udovoljenju zakonske obveze, zbog čijeg je neispunjenja opomenuta.

Izvanredni pravni lijekovi

Članak 83.

Protiv pravomoćnog rješenja o izricanju kazne ne mogu se ulagati Izvanredni pravni lijekovi.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Upis ustanova i zajednica ustanova

Članak 84.

Ustanove i zajednice ustanova upisane u sudski registar ustanova, registarski sud će po službenoj dužnosti upisati u registar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

Članak 84a.

(1) Prilikom upisa usklađenja subjekata upisa iz članka 636. i 637. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93.) s tim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o podnošenju prijave za upis osnivanja trgovačkoga društva odnosno za upis trgovca pojedinca. Prijavi se ne prilažu isprave iz članka 187. stavka 2. točke 1. o preuzimanju dionica i točke 2., 3., 4. i 6., te točke 7. ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u sudski registar, te članka 394. stavka 5. točke 3., 4. i 5., te točke 8. istoga Zakona ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u sudski registar.

(2) Uz prijavu za upis pretvorbe i pretvorbom nastaloga trgovačkoga društva prilažu se, uz isprave iz stavka 1. ovoga članka, rješenje ili potvrda Hrvatskoga fonda za privatizaciju kojim se daje suglasnost za provedbu pretvorbe, rješenje o nadzoru provedbe pretvorbe odnosno rješenje o obnovi postupka, ako su doneseni i dokaz o provedenoj pretvorbi.

(3) Prijave za upis iz stavka 1. i 2. ovoga članka ovjerovljuje javni bilježnik, a podnose ih osobe iz članka 62. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Likvidacija društava i poduzeća koja nemaju imovine ili je ona neznatne vrijednosti

Članak 84b.

(1) Smatra se da društvo, odnosno poduzeće iz članka 637. stavka 1., 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti ako u propisanom roku ne podnese registarskom sudu prijavu za upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pravne osobe koje su do 31. prosinca 1995. godine podnijele prijedlog za pokretanje postupka likvidacije.

 

 

 

Članak 84c.

(1) Registarski sud pokreće postupak likvidacije rješenjem koje donosi za sve likvidacijske dužnike upisane u registru kojega vodi.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama". Objava rješenja ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima o pokretanju likvidacijskoga postupka.

(3) Registarski sud će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka pozvati likvidacijske dužnike da u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja obavijeste registarski sud o tome ima li likvidacijski dužnik imovine i navedu tu imovinu. Registarski sud će u rješenju pozvati i vjerovnike likvidacijskih dužnika da u istome roku prijave svoje tražbine prema likvidacijskom dužniku i navedu osnove po kojima su te tražbine nastale.

Članak 84d.

(1) Ako sud po proteku roka iz članka 84c. ovoga Zakona utvrdi da likvidacijski dužnik nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih tražbina prema likvidacijskom dužniku, donijet će rješenje kojim se likvidacijski postupci zaključuju za sve likvidacijske dužnike za koje je ta pretpostavka ispunjena i objaviti ga u "Narodnim novinama".

(2) Objava rješenja iz stavka 1. ovoga članka ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima.

Članak 84e.

(1) Članovi društava iz članka 84b. ovoga Zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona zatražiti da im sud, u omjeru njihovih (2) Članovi društva iz stavka 1. ovoga članka kojima je prenesen ostatak likvidacijske mase društva odgovaraju za obveze društva vjerovnicima koji se pojave nakon proteka roka iz članka 84c. stavka 3. ovoga Zakona neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom.

(3) Odgovornost vjerovnika iz stavka 2. ovoga članka prestaje protekom roka od godine dana od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka sud će brisati pravne osobe iz članka 84b. ovoga Zakona iz sudskoga registra. Ostaci likvidacijske mase, koji se sukladno stavku 1. ovoga članka ne prenesu članovima društva, prihod su državnoga proračuna.

Članak 84f.

(1) Utvrdi li registarski sud da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 84d. ovoga Zakona za zaključenje likvidacijskoga postupka, postupak likvidacije poduzeća iz članka 637. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima likvidaciju društava iz članka 637. stavka 1. i 3. istoga Zakona, nakon izvješća registarskoga suda, provest će njihova poslovodna tijela kao likvidatori.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator društva iz članka 637. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima ako poslovodno tijelo društva ne izvijesti registarski sud u skladu s odredbama članka 84c. ovoga Zakona da društvo ima imovinu, a vjerovnici prijave da prema likvidacijskom dužniku imaju tražbine, te ako poslovodno tijelo kao likvidator ne završi postupak likvidacije i ne podnese registarskom sudu prijavu za upis brisanja likvidacijskoga dužnika iz sudskoga registra u roku od tri mjeseca od dana izvješća registarskoga suda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prije i podnošenja prijedloga da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud pozvat će vjerovnike koji su prijavili svoje tražbine ili prijavljuju svoje tražbine, da solidarno uplate predujam za pokriće troškova likvidacijskog postupka u roku od 15 dana.

(4) Ukoliko vjerovnici ne uplate predujam u određenom roku, prijave potraživanja će se odbaciti, a postupak će se nastaviti po odredbi članka 84.d ovoga Zakona.

(5) Vjerovnik koji je predujmio troškove postupka ima pravo na povrat istih prilikom namirenja iz likvidacijske mase. Troškovi se namiruju prije namirenja tražbina prijavljenih u likvidacijskom postupku.

Donošenje pravilnika

Članak 85.

Ministar pravosuđa dužan je donijeti pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postojeći sudski registri

Članak 86.

(1) Postojeći sudski registri, registarski ulošci i zbirke isprava postaju sastavnim dijelom registra iz ovoga Zakona. (2) U postojeći sudski registar iz stavka 1. ovoga članka, upisat će se zabilježba s navođenjem MBS pod kojim se subjekt upisa upisuje u registar iz ovoga Zakona.

 

Prestanak važenja drugih propisa

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o postupku za upis u sudski registar, ("Narodne novine", br. 53A/91.),

2. Uredba o upisu u sudski registar, (" Narodne novine", br. 61/92.),

3. Uredba o upisu u sudski registar ustanova, ("Narodne novi ne", br. 11/ 94.).

Članak 88.

Brisan.

Članak 89.

U iznimnim uvjetima, ministar pravosuđa može odlučiti da se registar iz ovoga Zakona vodi na drugi siguran način. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjena načina vođenja registra upisat će se u jedinstvenu bazu podataka iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 90.

Brisan.

 

Klasa: 740-13/94-01/02

Zagreb, 29. prosinca 1994.

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru 91/10:

Članak 52.

(1) Trgovačka društva u kojima članovi društva nisu upisani u registar, a u smislu ovoga Zakona se članovi društva upisuju u registar, dužna su najkasnije do 31. listopada 2010. podnijeti registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podacima.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno članku 410. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva. Otpravak popisa javni bilježnik je dužan dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

(3) Trgovačkom društvu koje ne postupi po odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka registarski sud će izreći novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju će izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Nova novčana kazna će se povećavati za iznos od 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

(4) Na naplatu izrečene novčane kazne prema odredbama ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 81. stavak 4. ovoga Zakona.

Članak 53.

(1) Postupci likvidacije dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću koja su osnovana, odnosno nastala na drugi način prije 1. siječnja 1995. provest će se po ovom Zakonu, uz odgovaraju primjenu odredba po kojima se provodi likvidacija po Zakonu o trgovačkim društvima.

(2) Kada je ovim Zakonom propisano da će se likvidator imenovati u izvanparničnom postupku po prijedlogu registarskog suda, izvanparnični sud likvidatora bira s liste stečajnih upravitelja.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 20. i 45. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.