131 31.10.2009 Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

MINISTARSTVO FINANCIJA

3207

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (»Narodne novine«, broj 119/09) donosim

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije propisuje način provedbe Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (dalje u tekstu Zakon) te sadržaj i oblik izvješća o isplaćenim odnosno naplaćenim primicima i obračunanom i uplaćenom posebnom porezu.

II. PRIMICI NA KOJE SE PLAĆA POSEBAN POREZ

Članak 2.

(1) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se na primitke iz članka 4. Zakona i to na:

1. primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, odnosno na način propisan za samostalnu djelatnost prema članku 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak,

2. primitke po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak od kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju prema rješenju Porezne uprave,

3. primitke od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak,

4. primitke od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz članka 27. Zakona o porezu na dohodak,

5. primitke po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjela u dobiti ostvarenih dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji čine izvor oporezivog dohotka iz članka 30. Zakona o porezu na dohodak,

6. primitke u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iz članka 31. Zakona o porezu na dohodak.

(2) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se i na primitke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu sukladno članku 44. Zakona o porezu na dohodak.

III. POREZNA OSNOVICA

Članak 3.

(1) Primitkom iz članka 4. točke 1. Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona, smatra se ostvareni ukupan dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, utvrđen prema člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak, za koji je podnesena godišnja prijava poreza na dohodak, umanjen za:

– propisana umanjenja dohotka iz članaka 56. i 57. Zakona o porezu na dohodak,

– preneseni porezni gubitak, utvrđen prema članku 35. Zakona o porezu na dohodak i

– konačnu godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od samostalne djelatnosti, prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Porezni obveznik koji ostvaruje primitak iz stavka 1. ovoga članka te u poreznom razdoblju ostvari i primitke iz ostalih izvora dohotka oporezivih prema Zakonu o porezu na dohodak te iste iskaže u godišnjoj prijavi poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, iznos konačne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od samostalne djelatnosti, za koji će umanjiti ostvareni ukupan dohodak od samostalne djelatnosti prema stavku 1. ovoga članka, utvrđuje razmjerno udjelu ostvarenog ukupnog dohotka od samostalne djelatnosti i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, prema člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak, nakon propisanih umanjenja dohotka i umanjenja za preneseni porezni gubitak, u sveukupnom dohotku iskazanom u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

(3) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava se i plaća na iznos prosječnog mjesečnog primitka koji se utvrđuje na način da se primitak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na dvanaest (12) mjeseci, odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

(4) Ako se temeljem konačnog obračuna posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavka 5. Zakona utvrdi razlika za povrat posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti, više plaćeni poseban porez vraća se na zahtjev poreznog obveznika ili mu se uračunava u obvezu posebnog poreza za naredna razdoblja. O načinu na koji želi ostvariti povrat posebnog poreza porezni obveznik se izjašnjava u Obrascu IPP-SD iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Više plaćeni poseban porez iz stavka 4. ovoga članka vraća se poreznom obvezniku pod uvjetima iz članka 113. stavka 6. Općeg poreznog zakona.

(6) Primitak iz članka 4. točke 1. Zakona po osnovi kojeg se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu, utvrđuje se iz naplaćenih primitaka prema članku 5. stavku 7. Zakona na temelju evidencije o prometu koju je prema poreznim propisima obvezan voditi porezni obveznik koji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća u paušalnom iznosu.

(7) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava se prema prosječnom mjesečnom primitku za tromjesečje, koji se utvrđuje na način da se primitak iz stavka 6. ovoga članka utvrđen za jedno tromjesečje podijeli na tri (3) mjeseca, odnosno na razmjeran broj mjeseci tog tromjesečja u tijeku važenja Zakona. Tako obračunani poseban porez plaća se za svaki mjesec tog tromjesečja za koji se utvrđuje prosječni mjesečni primitak u ukupnom iznosu.

(8) Predujam posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavaka 3., 4. i 9. Zakona i poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 5. stavaka 5., 6. i 7. Zakona obračunava i plaća sam porezni obveznik na temelju podnesene prijave poreza na dohodak, na temelju evidencija o prometu za primitke po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, odnosno prema predviđenom iznosu dohotka ako porezni obveznik u tijeku razdoblja važenja Zakona počne obavljati samostalnu djelatnost te djelatnost od koje se dohodak utvrđuje prema propisanim poslovnim knjigama. O obračunanom predujmu posebnog poreza, odnosno o obračunanom posebnom porezu Porezna uprava ne izdaje rješenje.

Članak 4.

(1) Primitkom iz članka 4. točke 2. Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona, smatra se dohodak od najamnine ili zakupnine nekretnina i pokretnina prema rješenju Porezne uprave, utvrđen u skladu s člankom 27. Zakona o porezu na dohodak, a umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Primitak iz članka 4. točke 2. Zakona po osnovi kojeg se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu, utvrđuje se iz naplaćenih primitaka prema članku 6. stavku 2. Zakona na temelju evidencije o prometu koju je prema poreznim propisima obvezan voditi porezni obveznik koji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća u paušalnom iznosu.

(3) Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na primitke utvrđene prema članku 6. stavku 2. Zakona, prosječni mjesečni primitak za tromjesečje iz članka 6. stavka 3. Zakona utvrđuje na način propisan člankom 3. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(4) Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz članka 6. Zakona obračunava i plaća sam porezni obveznik na temelju rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak, odnosno na temelju evidencija o prometu za primitke po osnovi kojih se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu. O obračunanom posebnom porezu Porezna uprava ne izdaje rješenje.

Članak 5.

(1) Primitkom iz članka 4. točke 6. Zakona od kojeg se obračunava, obustavlja i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, sukladno članku 10. Zakona, smatra se ostvareni primitak od osiguranja utvrđen u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja prema članku 31. Zakona o porezu na dohodak, umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Primitak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini premija osiguranja koje su uplaćene i iskorištene kao porezno priznati izdatak pri obračunu poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, od dana stupanja na snagu Zakona, a primitak po osnovi tih izdataka isplaćuje se u razdoblju važenja Zakona.

(3) Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz stavka 1. ovoga članka za koje se umanjuje primitak od osiguranja utvrđen na način iz stavka 2. ovoga članka, pri utvrđivanju osnovice za obračun posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, priznaju se razmjerno udjelu porezno priznatih izdataka koji su iskorišteni pri obračunu poreza na dohodak od dana stupanja na snagu Zakona, u ukupnom iznosu porezno priznatih izdataka od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja i plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

(4) U slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja, primitkom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos isplaćenog primitka od osiguranja, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja koje su porezno priznati izdatak od dana stupanja na snagu Zakona, umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

IV. POREZNA STOPA

Članak 6.

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća se po stopi od 2% odnosno 4% prema članku 11. Zakona.

V. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 7.

(1) Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke utvrđuje na temelju konačnog obračuna, na način propisan člankom 5. stavkom 5. Zakona, obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2009. i 2010. godinu priložiti godišnje »Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti u ________ godini« – Obrazac IPP-SD.

(2) U Obrazac IPP-SD unose se:

1. pod I. – osnovni podaci o poreznom obvezniku: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), porezni broj,

2. pod II. – iznos ukupne obveze posebnog poreza (r.br. 1.), ukupni iznos uplaćenih predujmova posebnog poreza u poreznom razdoblju za koji se utvrđuje poseban porez (r.br. 2.), iznos razlike posebnog poreza za uplatu (r.br. 3.) ili iznos razlike posebnog poreza za povrat (r.br. 4.).

(3) Porezni obveznik se u Obrascu IPP-SD izjašnjava o načinu ostvarivanja povrata preplaćenog posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke stavljanjem oznake »X« na za to predviđena mjesta te iznosa preplaćenog posebnog poreza za povrat, odnosno iznosa preplaćenog posebnog poreza koji će se uračunati u obvezu posebnog poreza za naredna razdoblja.

(4) Isplatitelj primitka koji je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na način propisan člancima 7., 9. i 10. Zakona obvezan je o tim isplaćenim primicima te obračunanom i uplaćenom posebnom porezu podnositi Poreznoj upravi mjesečno »Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke u _______ mjesecu_________ godine« – Obrazac IPP-1 i to do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Porezni obveznik koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća na način propisan člankom 5. stavkom 7. i člankom 6. stavkom 2. Zakona obvezan je o naplaćenim primicima i obračunanom i uplaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke podnositi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu godišnje izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na Obrascu IPP-1 iz stavka 4. ovoga članka, u roku propisanom člankom 14. stavkom 2. Zakona.

(6) U Obrazac IPP-1 unose se:

1. pod I. – osnovni podaci o podnositelju izvješća (isplatitelju iz stavka 4. ovoga članka, odnosno poreznom obvezniku iz stavka 5. ovoga članka): naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), porezni broj,

2. pod II. – redni broj (stupac 1), vrsta primitka na koji se plaća poseban porez (stupac 2), broj stjecatelja čiji primici podliježu oporezivanju posebnim porezom (stupac 3), porezna osnovica za obračun posebnog poreza (stupac 4), iznos obračunanog i uplaćenog posebnog poreza (stupac 5).

(7) Porezni obveznik iz stavka 5. ovoga članka koji Poreznoj upravi podnosi godišnje izvješće na Obrascu IPP-1 upisuje samo podatak za godinu poreznog razdoblja za koji se podnosi obrazac bez popunjavanja podatka za mjesec.

(8) Iznosi se u Obrascu IPP-SD i Obrascu IPP-1 iskazuju u kunama i lipama.

(9) Obrazac IPP-SD i Obrazac IPP-1 mogu se dostaviti ispisani putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovaraju obrascima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(10) Obrazac IPP-SD i Obrazac IPP-1 potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(11) »Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti u ________ godini« – Obrazac IPP-SD i »Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke u _______ mjesecu_________ godine« – Obrazac IPP-1, sastavni su dio ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/257
Urbroj: 513-07-21-01/09-1
Zagreb, 27. listopada 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac IPP-1

Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
u _______ mjesecu_________ godine

I.

PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA

1.

Naziv / Ime i prezime

 

2.

Adresa

 

3.

Porezni broj

 

II.

PODACI O ISPLAĆENIM, ODNOSNO NAPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POSEBNOM POREZU

R.br.

Vrsta primitka

Broj stjecatelja

Porezna osnovica
(u kunama i lipama)

Iznos posebnog poreza
(u kunama i lipama)

1

2

3

4

5

1.

Primici od imovinskih prava iz čl. 7. Zakona1

 

 

 

2.

Primici od kapitala iz čl. 9. Zakona

 

 

 

3.

Primici od osiguranja iz čl. 10. Zakona

 

 

 

4.

Primici od samostalne djelatnosti iz članka 5. stavka 7. Zakona

5.

Primici od iznajmljivanja iz članka 6. stavka 2. Zakona

 

 

 

Ukupno

 

 

 

U ____________, ____ godine M.P. _________________

(potpis ovlaštene osobe)[1]

Obrazac IPP-SD

Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti
u __________ godini

I.

PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

1.

Ime i prezime

 

2.

Adresa

 

3.

Porezni broj

 

II.

PODACI O OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POSEBNOM POREZU

R.br.

Opis

Iznos (u kunama i lipama)

1

2

3

1.

Ukupna obveza posebnog poreza

 

2.

Uplaćeni predujam posebnog poreza

 

3.

Razlika posebnog poreza za uplatu

 

4.

Razlika posebnog poreza za povrat

☐ ______________ kn

☐ ______________ kn

Povrat posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti

Uračunava se u obvezu posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti za naredna razdoblja

U ____________, ____ godine M.P. _________________

(potpis ovlaštene osobe)

[1]1 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke