OVRŠNI ZAKON

 

D i o p r v i 11

Glava prva   OSNOVNE ODREDBE_ 11

Sadržaj Zakona_ 11

Značenje pojedinih izraza_ 11

Pokretanje postupka_ 12

Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja_ 12

Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja_ 12

Zaštita dostojanstva ovršenika, odnosno protivnika osiguranja_ 13

Podnesci, ročišta i spisi 13

Dostava_ 13

Prekid postupka_ 14

Sastav suda i odluke_ 14

Pravni lijekovi 14

Revizija, ponavljanje postupka i povrat u prijašnje stanje_ 14

Hitnost i redoslijed postupanja_ 14

Troškovi postupka_ 15

Jamčevina_ 15

Novčana kazna i kazna zatvora_ 15

Prokazna izjava i prokazni popis imovine_ 17

Dužnost davanja podataka o dužniku_ 18

Ovrha odluke stranoga suda_ 18

Ovrha na imovini strane države_ 18

Primjena odredaba drugih zakona_ 18

D i o d r u g i    O V R H A_ 19

Razdjel prvi    ZAJEDNIČKE ODREDBE_ 19

G l a v a d r u g a    OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA_ 19

Osnove za određivanje ovrhe_ 19

Ovršna isprava_ 19

Odluka i nagodba_ 19

Ovršnost odluke_ 19

Ovršnost prvostupanjskih sudskih odluka_ 20

Ovršnost nagodbe_ 20

Ovršnost javnobilježničke isprave_ 20

Podobnost ovršne isprave za ovrhu_ 20

Određivanje i naplata zateznih kamata_ 20

Vjerodostojna isprava_ 21

Prijenos tražbine ili obveze_ 21

Uvjetna i uzajamna obveza_ 21

Alternativna obveza po izboru ovršenika_ 21

Alternativno ovlaštenje ovršenika_ 22

Potvrda o ovršnosti 22

Stvarna nadležnost 22

Mjesna nadležnost 22

G l a v a t r e ć a    PREDLAGANJE I ODREĐIVANJE OVRHE_ 23

Prijedlog za ovrhu_ 23

Povlačenje i ograničenje prijedloga_ 23

Rješenje o ovrsi 23

Dostava rješenja o ovrsi 23

G l a v a  č e t v r t a    PROVEDBA OVRHE_ 24

Stvarna nadležnost 24

Ovrha na temelju nepravomoćnoga rješenja o ovrsi 24

Granice ovrhe_ 24

Vrijeme ovrhe_ 24

Rad sudskoga ovršitelja_ 24

Ometanje sudskoga ovršitelja u radu_ 25

Nepravilnosti pri provedbi ovrhe_ 25

G l a v a p e t a    PRAVNI LIJEKOVI STRANAKA PROTIV RJEŠENJAO OVRSI 25

1. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave_ 25

Žalba protiv rješenja o ovrsi 25

Odlučivanje o žalbi 26

Upućivanje na parnicu u povodu žalbe_ 26

Žalba nakon proteka roka_ 27

Odgovor na žalbu_ 27

Upućivanje na parnicu_ 27

Ovršenikovo pravo na naknadu štete_ 28

2. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave_ 28

Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave_ 28

Postupak u povodu prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave_ 28

G l a v a š e s t a    PRIGOVOR TREĆE OSOBE_ 29

Pretpostavke za prigovor 29

Pokretanje parnice_ 29

Kad se ne može tražiti da se ovrha proglasi nedopuštenom_ 29

G l a v a s e d m a    PROTUOVRHA_ 30

Razlozi za protuovrhu_ 30

Postupak po prijedlogu za protuovrhu_ 30

Rješenje o protuovrsi 30

G l a v a o s m a    ODGODA, OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE_ 31

1. Odgoda ovrhe_ 31

Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika_ 31

Odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja_ 31

Odgoda na prijedlog treće osobe_ 31

Davanje osiguranja umjesto odgode ovrhe_ 32

Odgoda na temelju suglasnosti stranaka_ 32

Vrijeme za koje se ovrha odgađa_ 32

Nastavljanje odgođenoga postupka_ 32

2. Obustava i dovršetak ovrhe_ 32

Obustava ovrhe_ 32

Dovršetak ovrhe_ 32

Razdjel drugi    OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE_ 33

G l a v a d e v e t a    OPĆE ODREDBE_ 33

Opseg ovrhe novčanih tražbina_ 33

Zaštita ovršenika fizičke osobe_ 33

Zaštita djelatnosti pravnih osoba_ 33

Zaštita ovrhovoditelja_ 33

Redoslijed namirenja više ovrhovoditelja_ 33

G l a v a d e s e t a    OVRHA NA NEKRETNINI 34

1. Opće odredbe_ 34

Nadležnost 34

Ovršne radnje_ 34

Nekretnina kao predmet ovrhe_ 34

Dokaz o vlasništvu i pravu građenja_ 34

Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine_ 34

Zabilježba ovrhe_ 35

Pristupanje ovrsi 35

Založna prava_ 35

Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja_ 35

Ugovori o zakupu i najmu_ 36

Razgledanje nekretnine_ 36

Osiguranje nekretnine_ 36

2. Izuzimanje od ovrhe_ 36

3. Određivanje vrijednosti nekretnine_ 37

Način utvrđivanja vrijednosti 37

Način utvrđivanja vrijednosti 37

Prigovor nedostatka pokrića_ 37

4. Prodaja nekretnine_ 37

Zaključak o prodaji 37

Pravo prvokupa_ 38

Način prodaje_ 38

Uvjeti prodaje_ 38

Davanje osiguranja_ 38

Jedan ponuditelj 39

Tko ne može biti kupac_ 39

Prodajna cijena_ 39

Ročište za dražbu i dosuda_ 39

Dosuda u slučaju prodaje neposrednom pogodbom_ 40

Polaganje kupovnine_ 40

Oslobođenje od polaganja kupovnine_ 40

Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te predaja nekretnine kupcu_ 40

Osiguranje kredita na dosuđenoj nekretnini 41

Zaštita prava kupca_ 41

5. Namirenje vjerovnika_ 41

Kad se pristupa namirenju_ 41

Osobe koje se namiruju_ 41

Prvenstveno namirenje_ 41

Namirenje ostalih tražbina_ 41

Visina naknade za osobne služnosti i druga prava koja prestaju prodajom_ 42

Razmjerno namirenje_ 42

Osporavanje tražbina_ 42

Upućivanje na parnicu_ 42

6. Posebne odredbe o načinu namirenja nekih tražbina_ 43

Nedospjela tražbina_ 43

Nedospjela tražbina povremenih primanja_ 43

Tražbine uz uvjet 43

Predbilježba založnoga prava i zabilježba spora_ 43

Zajedničke hipoteke_ 43

7. Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta_ 44

Ročište za diobu_ 44

Rješenje o namirenju_ 44

Brisanje prava i tereta_ 44

8. Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine_ 44

Gubitak prava na posjed nekretnine_ 44

Iseljenje ovršenika_ 44

Prijedlog za iseljenje prije zaključka o predaji 45

Iseljenje najmoprimca i zakupca_ 45

Iseljenje drugih osoba_ 45

9. Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige_ 45

Glava jedanaesta    OVRHA NA POKRETNINAMA_ 46

1. Opće odredbe_ 46

Mjesna nadležnost ako je poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze_ 46

Mjesna nadležnost ako nije poznato gdje se pokretnine nalaze_ 46

Izuzimanje od ovrhe_ 46

Ovršne radnje_ 47

2. Pljenidba i procjena pokretnina_ 47

Obavijest o pljenidbi 47

Predmet pljenidbe_ 47

Obujam pljenidbenoga popisa_ 47

Čuvanje popisanih pokretnina_ 48

Način predaje pokretnina na čuvanje_ 48

Zabrana raspolaganja popisanim pokretninama_ 48

Stjecanje založnoga prava_ 48

Bezuspješan pokušaj pljenidbe_ 49

Procjena_ 49

Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni 49

Zabilješka umjesto pljenidbenoga popisa_ 49

3. Prodaja pokretnina_ 49

Vrijeme prodaje_ 49

Način prodaje_ 49

Prodajna cijena_ 50

Obveze i prava kupca_ 50

4. Prodaja pokretnina preko javnih komisionara_ 51

Javni komisionari 51

Organizacija i provedba poslova javnog komisionara_ 51

Nadzor nad radom javnih komisionara_ 51

Prava i dužnosti komisionara_ 52

Osiguranje od odgovornosti 52

Povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru (iz NN 88/05) 52

Izlaganje i objavljivanje podataka o pokretninama_ 52

Prodaja pokretnina_ 53

Predaja postignute kupovne cijene_ 53

5. Prodaja motornih vozila_ 53

Stjecanje založnog prava_ 53

Oduzimanje, čuvanje i procjena motornog vozila_ 53

Prodaja motornog vozila_ 54

Predaja motornog vozila kupcu_ 54

Pravilnik o vođenju upisnika motornih vozila_ 54

6. Namirenje ovrhovoditelja_ 54

Namirenje jednoga ovrhovoditelja_ 54

Namirenje više ovrhovoditelja_ 54

7. Primjena odredaba o ovrsi na nekretnini 55

Glava jedanaesta a    OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU_ 55

Vođenje očevidnika_ 55

Dostava i upis podataka_ 55

Glava dvanaesta    OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA_ 56

1. Opće odredbe_ 56

Mjesna nadležnost 56

Izuzimanje od ovrhe_ 56

Ograničenje ovrhe_ 56

Ovršne radnje_ 57

Opseg ovrhe_ 57

2. Pljenidba tražbine_ 57

Učinak pljenidbe_ 57

Pljenidba tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru_ 57

Zabrana tražbine po štednom ulogu_ 58

Založno pravo na kamatama_ 58

Prednosni red_ 58

Izjašnjenje ovršenikova dužnika_ 58

Odgovornost ovršenikova dužnika_ 58

Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi 59

3. Prijenos tražbine_ 59

Vrste prijenosa_ 59

Posebni uvjeti za prijenos nedjeljive tražbine_ 59

Provedba prijenosa_ 59

Obveze ovršenika i ovrhovoditelja_ 59

Polaganje novca kod suda odnosno javnoga bilježnika_ 60

b) Prijenos radi naplate_ 60

Prijenos radi naplate tražbine upisane u javnoj knjizi 60

Uvjetovanost obveze ovršenikova dužnika predajom stvari 60

Obavješćivanje ovršenika o tužbi za naplatu prenesene tražbine_ 60

Zakašnjenje u naplati prenesene tražbine_ 60

Namirenje ovrhovoditelja_ 61

c) Prijenos umjesto isplate_ 61

6. Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima_ 61

Primjena odredaba ove glave_ 61

Rješenje o ovrsi 61

Ovrha kada pravo na uzdržavanje ima više osoba_ 61

Mjesto isplate_ 62

Prestanak rada_ 62

Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka_ 62

Zapljena po pristanku ovršenika_ 62

Primjena odredaba ovoga odjeljka_ 63

7. Ovrha na tražbini po računu kod banaka i drugih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa  63

Određivanje ovrhe i dostava rješenja o ovrsi 63

Provedba ovrhe_ 63

Obveza dostave podataka o računu_ 63

Odgovornost banke_ 64

Zapljena računa na temelju zadužnice_ 64

Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice_ 64

Primjena odredaba ove glave_ 64

Glava trinaesta    OVRHA NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA_ 65

1. Opće odredbe_ 65

Mjesna nadležnost 65

Ovršne radnje_ 65

Učinak prijenosa_ 65

Nedospjelost ovršenikove tražbine i tužba protiv ovršenikova dužnika_ 65

Primjena odredaba o ovrsi na novčanoj tražbini 65

2. Pokretnine_ 65

Predaja stvari na čuvanje_ 65

Prodaja stvari i namirenje ovrhovoditelja_ 65

3. Nekretnina_ 65

Predaja ovrhovoditelju_ 65

Prodaja i namirenje ovrhovoditelja_ 66

Glava četrnaesta    OVRHA NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU_ 66

Mjesna nadležnost 66

Ovršne radnje_ 66

Pljenidba dionice_ 66

Procjena i prodaja dionica te namirenje ovrhovoditelja_ 67

Ovrha na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu_ 67

Glava četrnaesta a   OVRHA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE_ 67

Mjesna nadležnost 67

Ovršne radnje_ 67

Pljenidba vrijednosnica_ 67

Procjena i prodaja vrijednosnica te namirenje ovrhovoditelja_ 68

Odgovarajuća primjena odredaba o ovrsi na pokretninama_ 68

Glava petnaesta   OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA_ 69

Mjesna nadležnost 69

Ovršne radnje_ 69

Glava šesnaesta   POSEBNE ODREDBE O OVRSI NA IMOVINI PRAVNIH OSOBA_ 69

1. Izuzimanje od ovrhe i ograničenje ovrhe_ 69

Nekretnine_ 69

Pokretnine i prava pravne osobe koja svoju djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti 69

Pokretnine i prava druge pravne osobe_ 70

Opseg ovrhe na novčanim sredstvima na računu pravne osobe_ 70

2. Ovrha na novčanoj tražbini pravne osobe po računu kod banke_ 70

Redoslijed naplate_ 70

Naznaka računa_ 71

Rješenje o ovrsi 71

Povremena davanja_ 71

Zastajanje s ovrhama_ 71

Postupak u slučaju kad nema sredstava na računu_ 72

Ovrha prema solidarnim ovršenicima_ 72

Ovrha na sredstvima na deviznom računu_ 72

Odgovarajuća primjena ovog Odjeljka na fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost 72

3. Odgovarajuća primjena drugih odredaba Zakona_ 72

Razdjel treći    OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE_ 73

Glava sedamnaesta   Sudski penali 73

Mjesna nadležnost 73

Izricanje sudskih penala_ 73

Ovrha radi naplate dosuđenih penala_ 73

Glava osamnaesta    OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA_ 74

Mjesna nadležnost 74

Ovrha radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod ovršenika_ 74

Ovrha radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod ovršenika niti kod treće osobe_ 74

Ovrha radi isporuke zamjenljivih stvari koje se nalaze kod ovršenika ili treće osobe_ 74

Ovrha kad zamjenljive stvari nisu nađene niti kod ovršenika niti kod treće osobe_ 74

Pravo na naknadu štete_ 75

Glava devetnaesta   OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE_ 75

Mjesna nadležnost 75

Način provedbe ovrhe_ 75

Uklanjanje pokretnina_ 75

Prodaja pokretnih stvari 76

Ovrha radi naplate troškova postupka_ 76

Glava dvadeseta    OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE_ 76

Mjesna nadležnost 76

Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba_ 76

Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik 76

Ovrha radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje_ 77

Ovrha radi uspostavljanja prijašnjega stanja_ 78

Ponovno smetanje posjeda_ 78

Pravo na naknadu štete_ 78

Glava dvadesetprva    OVRHA RADI VRAĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU_ 78

Mjesna nadležnost 78

Rok za podnošenje prijedloga za ovrhu_ 78

Način provedbe ovrhe_ 78

Naknada plaće u slučaju vraćanja zaposlenika na rad_ 79

Glava dvadesettreća   OVRHA DIOBOM STVARI 79

Mjesna nadležnost 79

Fizička dioba_ 79

Dioba prodajom_ 79

Određivanje načina diobe rješenjem suda_ 79

Troškovi postupka_ 79

Glava dvadesetčetvrta    OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE_ 80

Bezuvjetna tražbina_ 80

Uvjetna tražbina_ 80

Razdjel četvrti   SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI 81

Nadležnost javnih bilježnika_ 81

Podnošenje prijedloga za ovrhu javnom bilježniku_ 81

Sadržaj prijedloga za ovrhu_ 81

Postupanje u povodu prijedloga_ 81

Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave_ 82

Potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti 82

Izvansudska ovrha_ 82

Sudska ovrha_ 83

Pritužba ovršenika_ 83

Nadležni sud_ 83

Primjena pravila o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave_ 83

Pravo javnih bilježnika na nagradu i naknadu troškova_ 83

D i o t r e ć i    OSIGURANJE_ 84

Glava dvadesetpeta   OPĆE ODREDBE_ 84

Primjena odredaba o ovrsi 84

Sredstva osiguranja_ 84

Stvarna nadležnost 84

Nedopustivost osiguranja_ 84

Nadležnost za određivanje osiguranja po službenoj dužnosti 84

Glava dvadeset šesta    OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOGA PRAVA NA NEKRETNINI 85

Mjesna nadležnost 85

Pretpostavke zasnivanja_ 85

Način zasnivanja založnoga prava_ 85

Učinak uknjižbe i zabilježbe_ 85

Glava dvadesetsedma   SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA_ 85

1. Sudsko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava na temelju sporazuma stranaka_ 85

Mjesna nadležnost 85

Prijedlog za osiguranje_ 85

Ročište u povodu prijedloga i sporazum stranaka_ 86

Odredivost visine i dospjelosti tražbine_ 86

Određivanje i provedba osiguranja_ 86

Primjena drugih odredaba ovoga Zakona_ 87

Objava oglasa_ 87

Određivanje i provedba ovrhe_ 87

Osiguranje stjecanjem založnoga prava na stvarima i pravima drugih osoba_ 87

2. Javnobilježničko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava_ 87

Zasnivanje založnoga prava na temelju javnobilježničke isprave_ 87

Javnobilježnička isprava kao osnova za sudsko osiguranje_ 88

Primjena odredaba o sudskom osiguranju_ 88

Dostava spisa sudu_ 88

Glava dvadesetosma  SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA_ 88

1. Sudsko osiguranje_ 88

Mjesna nadležnost 88

Sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava_ 88

Odredivost visine i dospjelosti tražbine_ 89

Posebno o sporazumu o prijenosu vlasništva na nekretnini 89

Stjecanje vlasništva na stvarima koje nisu upisane u zemljišne knjige odnosno stjecanje prava_ 89

Naknadni sporazum o osiguranju_ 90

Pravo na korištenje stvari ili vršenje prava_ 90

Pravo predlagatelja osiguranja da proda predmet osiguranja_ 90

Način prodaje predmeta osiguranja_ 90

Preuzimanje stvari u posjed_ 91

Pravo protivnika osiguranja da nekretninu optereti hipotekom_ 91

Dužnosti predlagatelja osiguranja u odnosu na prenesenu tražbinu_ 91

Izlučno pravo_ 92

Prava predlagatelja osiguranja u slučaju zakašnjenja protivnika osiguranja_ 92

Pravo na povrat vlasništva odnosno prava_ 93

Porezi i druga javna davanja_ 93

Unovčenje predmeta osiguranja na zahtjev protivnika osiguranja_ 93

Odgovarajuća primjena odredaba ovoga Odjeljka_ 93

2. Javnobilježničko osiguranje_ 93

Glava dvadeset deveta     OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM_ 94

Mjesna nadležnost 94

Pretpostavke za određivanje ovrhe_ 94

Postupak u povodu prijedloga za prethodnu ovrhu_ 94

Glava trideseta    OSIGURANJE PRETHODNIM MJERAMA_ 95

Mjesna nadležnost 95

Pretpostavke za određivanje prethodne mjere_ 95

Pretpostavljena opasnost 95

Osiguranje tražbine čiji obroci nisu dospjeli 95

Vrste prethodnih mjera_ 95

Prodaja zaplijenjenih pokretnina i prijenos tražbine protivnika osiguranja_ 96

Rješenje o određivanju prethodne mjere_ 96

Ukidanje prethodne mjere_ 96

Obustava u slučaju da predlagatelj osiguranja ne traži ovrhu_ 97

Glava trideset prva   PRIVREMENE MJERE_ 97

1. Opće odredbe_ 97

Mjesna nadležnost 97

Prijedlog za određivanje privremene mjere_ 97

Rješenje o određivanju privremene mjere_ 97

Dopustivost privremene mjere_ 98

2. Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine_ 98

Pretpostavke za određivanje privremene mjere_ 98

Vrste privremenih mjera radi osiguranja novčane tražbine_ 98

3. Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine_ 99

Pretpostavke za određivanje privremene mjere_ 99

Vrste privremenih mjera radi osiguranja nenovčanih tražbina_ 99

4. Zajedničke odredbe_ 100

Jamčevina umjesto privremene mjere_ 100

Jamčevina kao uvjet za određivanje privremene mjere_ 100

Određivanje više privremenih mjera_ 100

Vrijeme za koje se određuje privremena mjera_ 100

Pravni lijekovi 101

Ukidanje privremene mjere_ 101

Naknada štete protivniku osiguranja_ 101

Primjena odredaba o osiguranju prethodnim mjerama_ 101

Dio četvrti   EUROPSKI OVRŠNI NALOG_ 102

Glava trideset druga   POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTVRDE O EUROPSKOM OVRŠNOM NALOGU ZA NESPORNE TRAŽBINE TE ZA ODREĐIVANJE I PROVEDBU OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOG OVRŠNOG NALOGA_ 102

1. OPĆE ODREDBE 102

Područje primjene_ 102

2. IZDAVANJE POTVRDE O EUROPSKOM OVRŠNOM NALOGU_ 102

3. ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOGA OVRŠNOG NALOGA_ 103

PRIJEVOD_ 103

Dio peti   KAZNENE ODREDBE_ 104

Prekršaji 104

Posebno o prekršajima poslodavaca_ 104

Prekršaji osoba i tijela koje su dužne davati podatke o dužniku_ 104

Prekršaji ovršenikova dužnika, odnosno osobe kod koje se nalazi ovršenikova imovina_ 104

Dio peti    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE_ 104


 

OVRŠNI ZAKON

 

 

D i o p r v i

 

Glava prva   OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja), ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Ovim se Zakonom uređuju i materijalnopravni odnosi koji se zasnivaju na temelju ovršnih postupaka i postupaka osiguranja iz stavka 1. ovoga članka.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja:

1. izraz "tražbina" označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje,

2. izraz "ovrhovoditelj" označava osobu koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti,

3. izraz "predlagatelj osiguranja" označava osobu koja je pokrenula postupak radi osiguranja neke tražbine te osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti,

4. izraz "ovršenik" označava osobu protiv koje se tražbina ostvaruje,

5. izraz "protivnik osiguranja" označava osobu protiv koje se tražbina osigurava,

6. izraz "stranka" označava ovrhovoditelja i ovršenika te predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja,

7. izraz "sudionik" označava osobu koja u postupku ovrhe ili osiguranja nije stranka, a u postupku sudjeluje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njezinu pravu ili zbog toga što za to ima pravni interes,

8. izraz "rješenje o ovrsi" označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen ovršni prijedlog ili kojim se ovrha određuje po službenoj dužnosti,

9. izraz "rješenje o osiguranju" označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen prijedlog za osiguranje ili kojim se po službenoj dužnosti određuje osiguranje,

10. izraz "sudski ovršitelj" označava sudskoga službenika koji po nalogu suda neposredno poduzima pojedine radnje u ovršnom postupku ili postupku osiguranja,

11. izraz "poljodjelac" označava osobu kojoj je poljoprivredna proizvodnja pretežni izvor prihoda,

12. izraz »banka« označava banku i svaku drugu pravnu osobu koja obavlja poslove platnoga prometa,

13. izrazi »javno ovjerovljena isprava« ili »ovjerovljena isprava« označavaju ispravu na kojoj je potpis neke osobe ovjerovio javni bilježnik ili koja druga osoba ili tijelo s javnim ovlastima.

 

 

 

 

 

 

Pokretanje postupka

Članak 3.

(1) Ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a postupak osiguranja prijedlogom predlagatelja osiguranja.

(2) Kad je zakonom određeno tijelo ili osoba koja nije nositelj određene tražbine ovlaštena pokrenuti postupak radi njegova ostvarenja ili osiguranja, to tijelo, odnosno osoba imaju u postupku položaj ovrhovoditelja, odnosno predlagatelja osiguranja.

(3) Ovršni postupak i postupak osiguranja pokreću se i po službenoj dužnosti kad je to zakonom izrijekom određeno.

(4) Ako je postupak pokrenut prijedlogom nekoga tijela ili osobe koja nije nositelj tražbine, odnosno po službenoj dužnosti, radi ostvarenja ili osiguranja tražbine određene osobe, ta osoba može u postupku sudjelovati s ovlastima ovrhovoditelja, odnosno predlagatelja osiguranja, ali ne može poduzimati radnje koje bi sprječavale provedbu postupka pokrenutoga po prijedlogu određenoga tijela ili osobe, odnosno po službenoj dužnosti.

(5) Ako tijelo ili osoba iz stavka 4. ovoga članka odluče povući prijedlog kojim je postupak pokrenut, odnosno ako sud odluči obustaviti postupak pokrenut po službenoj dužnosti, osoba radi čije je tražbine postupak pokrenut može preuzeti vođenje postupka. Izjavu o preuzimanju postupka ta osoba mora dati u roku od petnaest dana od dana kad joj je dostavljena obavijest o povlačenju prijedloga odnosno o namjeri da se postupak obustavi.

(6) Kad su po zakonu neko tijelo ili osoba dužni dostaviti sudu određenu ovršnu ispravu ili ga na drugi način obavijestiti o postojanju razloga za pokretanje ovršnoga postupka ili postupka osiguranja po službenoj dužnosti, oni u tim postupcima nemaju položaj stranke.

Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja

Članak 4.

(1) Sredstva ovrhe i osiguranja su ovršne radnje, odnosno radnje osiguranja ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje ili osigurava.

(2) Predmet ovrhe i osiguranja su stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine ili njezina osiguranja.

(3) Ovršne radnje ili radnje osiguranja mogu se neposredno provesti i protiv ovršenika, protivnika osiguranja i drugih osoba u skladu s ovim Zakonom.

(4) Predmet ovrhe ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom određeno.

(5) Predmet ovrhe ne mogu biti tražbine po osnovi poreza i drugih pristojbi.

(6) Predmet ovrhe ne mogu biti objekti, oružje i oprema namijenjeni obrani.

(7) Može li neka stvar ili neko pravo biti predmet ovrhe, odnosno je li ovrha na nekoj stvari ili pravu ograničena, ocjenjuje se s obzirom na okolnosti koje su postojale u vrijeme podnošenja ovršnoga prijedloga, ako ovim Zakonom nije drukčije izrijekom određeno.

Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja

Članak 5.

(1) Sud određuje ovrhu, odnosno osiguranje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u ovršnom prijedlogu, odnosno prijedlogu za osiguranje.

(2) Ako je predloženo više sredstava ili više predmeta ovrhe, odnosno osiguranja, sud će, na prijedlog ovršenika, odnosno protivnika osiguranja, ograničiti ovrhu, odnosno osiguranje samo na neke od tih sredstava, odnosno predmeta, ako su dovoljni za ostvarenje ili osiguranje tražbine.

(3) Ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja iste tražbine predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe. U tom slučaju sud će donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju toga rješenja. Ovrha određena prijašnjim rješenjem o ovrsi obustavit će se ako ovrhovoditelj povuče ovršni prijedlog u povodu kojega je ona određena ili ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi.

(4) Ako ovrhovoditelj u roku od dva mjeseca od obavijesti suda o nemogućnosti provedbe ovrhe ne podnese prijedlog iz stavka 3. ovoga članka, ovrha će se obustaviti.

(5) Smatrat će se da je ovrhovoditelj podnio prijedlog iz stavka 3. ovoga članka ako je u roku iz stavka 4. ovoga članka zatražio davanje prokazne izjave, odnosno prokaznog popisa imovine. Nakon što prokazna izjava, odnosno prokazni popis imovine bude položen, ovrhovoditelj je dužan u daljnjem roku od dva mjeseca predložiti ovrhu drugim sredstvom ili na drugom predmetu ovrhe. U protiv­nom ovrha će se obustaviti.

(6) Žalba protiv novoga rješenja o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti iz razloga zbog kojih se mogla izjaviti protiv prijašnjeg rješenja o ovrsi.

(7) Žalba nakon proteka roka protiv novoga rješenja o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka može se podnijeti samo ako su razlozi zbog kojih se podnosi nastali nakon vremena kad se više nisu mogli iznijeti u roku za žalbu protiv prethodnoga rješenja o ovrsi.

(8) Glede sudskih pristojbi, prijedlog i rješenje o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka ne smatraju se novim prijedlogom i rješenjem.

(9) Određivanje ovrhe novim sredstvom ili na novom predmetu te njezina provedba smatrat će se prigodom vrednovanja obujma sudačkoga rada novim ovršnim predmetom.

Zaštita dostojanstva ovršenika, odnosno protivnika osiguranja

Članak 6.

Pri provedbi ovrhe i osiguranja pazit će se na dostojanstvo ovršenika, odnosno protivnika osiguranja te na to da ovrha, odnosno osiguranje za njega budu što manje nepovoljni.

Podnesci, ročišta i spisi

Članak 7.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja sud postupa na temelju podnesaka i drugih pismena.

(2) Sud održava ročište kad je to ovim Zakonom određeno ili kad smatra da je održavanje ročišta svrhovito.

(3) O ročištu, umjesto zapisnika, sudac može sastaviti službenu bilješku.

(4) Sud će izvan ročišta saslušati stranku ili sudionika u postupku ako je to predviđeno ovim Zakonom, ili ako smatra da je to potrebno radi razjašnjenja pojedinih pitanja ili očitovanja o nekom prijedlogu stranke.

(5) Izostanak jedne ili obiju stranaka te sudionika s ročišta, ili njihovo neodazivanje pozivu suda radi saslušanja, ne sprječava sud da i dalje postupa.

(6) U ovršnom postupku i postupku osiguranja nema mirovanja postupka.

(7) Podnesci u ovršnom postupku podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

Dostava

Članak 8.

(1) Pravnoj osobi koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i odgovornoj fizičkoj osobi u toj pravnoj osobi dostava se obavlja na adresu navedenu u prijedlogu. Ako dostava na adresu navedenu u prijedlogu ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. Ako dostava ne uspije ni na toj adresi, obavit će se isticanjem pismena koje je trebalo dostaviti na oglasnoj ploči suda. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja pismena na oglasnoj ploči.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe ovrha provodi i prema njima te kada im se izriče novčana kazna ili kazna zatvora.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na fizičke osobe koje obavljaju određenu upisanu djelatnost (obrtnici, trgovci pojedinci, javni bilježnici, odvjetnici, liječnici itd.) kad se tim osobama dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću.

(4) U ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, nakon dvije neuspjele dostave putem pošte, na zahtjev ovrhovoditelja dostavu ovršeniku može obaviti javni bilježnik koji odlučuje u postupku, odnosno drugi javni bilježnik ako dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku. Troškove izazvane javnobilježničkom dostavom ovrhovoditelj izravno podmiruje javnom bilježniku koji obavlja dostavu. Javni bilježnik kome nisu predujmljena sredstva za pokriće troškova dostave nije dužan obaviti dostavu.

(5) Ako dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku, pismeno koje se dostavlja, javni bilježnik uz molbu prosljeđuje javnom bilježniku na čijem se službenom području nalazi ovršenikova adresa. Javni bilježnici su jedan drugom dužni ukazivati pravnu pomoć dostave u ovršnom postupku. Ako zamoljeni javni bilježnik nije nadležan da obavi radnju za koju je zamoljen, ustupit će molbu nadležnom javnom bilježniku, odnosno drugom državnom tijelu i o tome obavijestiti javnog bilježnika od koga je primio molbu; a ako mu nadležni javni bilježnik, odnosno državno tijelo nije poznato, vratit će molbu. Ako u jednom mjestu postoji više javnih bilježnika, molba za davanje pravne pomoći dostave može se podnijeti bilo kojem od tih javnih bilježnika..

(6) Kad je ovim Zakonom predviđeno da se dostava ili koja druga radnja obavlja preko javnoga bilježnika, dostava, odnosno radnja obavljaju se tako da javni bilježnik, na zahtjev ovlaštene osobe ili tijela, putem pošte ili neposredno, dostavi pismeno i o tome sastavi zapisnik, otpravak kojega će dostaviti ovlaštenoj osobi ili tijelu koji su zamolili pravnu pomoć dostave.

(7) Na radnje poduzete u svezi s dostavom preko javnih bilježnika na temelju ovoga Zakona stranke ne plaćaju javnobilježničke pristojbe. Troškovi dostave putem javnoga bilježnika ulaze u troškove ovrhe.

(8) Javni bilježnik u obavljanju dostave na temelju ovoga Zakona ima prava i dužnosti sudskog dostavljača. Javnog bilježnika u obavljanju dostave mogu zamjenjivati javnobilježnički prisjednik, savjetnik i vježbenik.

Prekid postupka

Članak 9.

U slučaju prekida ovršnoga postupka ili postupka osiguranja sud će, na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti, ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa koje od stranaka, postaviti privremenoga zastupnika stranci u odnosu na koju je nastao razlog zbog kojega je došlo do prekida, a postupak će nastaviti i prije nego što taj razlog prestane.

Sastav suda i odluke

Članak 10.

(1) Ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom i drugom stupnju vodi i odluke donosi sudac pojedinac.

(2) Ako se o prisilnom ispunjenju ili osiguranju nekih tražbina odlučuje u parničnom, kaznenom ili nekom drugom sudskom postupku, takve odluke sud donosi u sastavu u kojemu vodi taj sudski postupak.

(3) Odluke u ovršnom postupku i postupku osiguranja sud donosi u obliku rješenja ili zaključka.

(4) Zaključkom se izdaje nalog sudskom ovršitelju za provedbu pojedinih radnji te odlučuje o upravljanju postupkom i o drugim pitanjima kad je to izrijekom predviđeno ovim Zakonom.

Pravni lijekovi

Članak 11.

(1) Protiv rješenja donesenoga u prvom stupnju može se izjaviti žalba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor.

(3) Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dostave prvostupanjskoga rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(4) Žalba ne odgađa provedbu rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek.

(6) Ako je protiv rješenja dopuštena žalba, sud će, ako nije ovlašten postupiti prema odredbi članka 47. stavka 1. ovoga Zakona, spis sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Ako je moguće nastaviti s provedbom ovrhe do donošenja odluke drugostupanjskog suda, prvostupanjski sud će drugostupanjskom sudu dostaviti presliku spisa sa žalbom. Dok drugostupanjski sud ne donese odluku o žalbi, prvostupanjski sud poduzimat će one radnje koje je ovlašten poduzimati prije pravomoćnosti pobijanoga rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Revizija, ponavljanje postupka i povrat u prijašnje stanje

Članak 12.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja dopuštena je samo revizija iz članka 382. stavka 2. Zakona o parničnom postup­ku . Ponavljanje postupka nije dopušteno, osim u slučaju iz članka 54. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Povrat u prijašnje stanje dopušten je samo zbog propuštanja roka za žalbu i prigovor.

Hitnost i redoslijed postupanja

Članak 13.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja sud je dužan postupati hitno.

(2) Sud je dužan predmete uzimati u rad redom kako ih je primio, osim ako priroda tražbine ili posebne okolnosti ne zahtijevaju da se postupi drukčije.

 

Troškovi postupka

Članak 14.

(1) Troškove postupka u svezi s određivanjem i provedbom ovrhe i osiguranja prethodno snosi ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja.

(2) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja dužan je troškove postupka predujmiti u roku koji sud odredi. Sud će obustaviti ovrhu, odnosno osiguranje ako troškovi ne budu predujmljeni u tomu roku, a bez toga se ovrha ili osiguranje ne mogu provesti. Ako u roku ne budu predujmljeni troškovi o kojima ovisi poduzimanje neke radnje o kojoj ne ovisi provedba ovrhe, ta se radnja neće provesti.

(3) Troškove postupka koji je sud pokrenuo po službenoj dužnosti prethodno predujmljuje sud iz svojih sredstava.

(4) Ovršenik, odnosno protivnik osiguranja dužni su ovrhovoditelju, odnosno predlagatelju osiguranja naknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu ili osiguranje.

(5) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja dužni su ovršeniku, odnosno protivniku osiguranja naknaditi troškove koje su im neosnovano prouzročili.

(6) Zahtjev za naknadu troškova podnosi se najkasnije u roku od trideset dana od dana završetka postupka.

(7) O troškovima postupka odlučuje sud u ovršnom postupku i u tom postupku određuje, na prijedlog stranke, ovrhu radi njihova ostvarenja.

(8) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja mogu već u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu za osiguranje zatražiti da se, radi naplate predvidivih troškova postupka, odredi ovrha protiv ovršenika, odnosno protivnika osiguranja. Na temelju takvoga rješenja o ovrsi sud će provesti mjere kojima se u korist ovrhovoditelja, odnosno predlagatelja osiguranja na dijelovima imovine ovršenika, odnosno protivnika osiguranja zasnivaju prava koja osiguravaju buduće namirenje troškova postupka.

Jamčevina

Članak 15.

(1) Kad je ovim Zakonom propisano davanje jamčevine, ona se daje u gotovom novcu. Iznimno, sud može odobriti davanje jamčevine u obliku bankarske garancije, vrijednosnih papira koji imaju burzovnu vrijednost te dragocjenosti čiju je vrijednost lako utvrditi na tržištu i koje se mogu brzo i jednostavno unovčiti.

(2) Republika Hrvatska, općine, gradovi i županije te državna tijela nisu dužni dati jamčevinu kad u postupku sudjeluju kao stranke.

(3) Na stvarima koje su predane u sudski polog protivna stranka stječe zakonsko založno pravo. Ako su kao jamčevina ponuđeni nematerijalizirani vrijednosni papiri sud će ovjerovljenu izjavu osobe koja daje jamčevinu da je suglasna da se radi osiguranja tražbine za koju se daje jamčevina upiše založno pravo bez odgode dostaviti središnjoj depozitarnoj agenciji, radi upisa založnog prava, uz točnu naznaku količine i vrste vrijednosnica, te osobe založnog dužnika i založnog vjerovnika.

(4) Ako sud u ovršnom postupku ili postupku osiguranja odluči o pravu protivne stranke na naknadu štete ili troškova postupka u svezi s radnjom zbog poduzimanja koje je jamčevina dana, na njezin će prijedlog istim rješenjem odlučiti i o naplati utvrđene tražbine iz te jamčevine.

 

Novčana kazna i kazna zatvora

Članak 16.

(1) Kad je ovim Zakonom novčana kazna predviđena kao sredstvo ovrhe ili osiguranja, ta se kazna može izreći fizičkim osobama u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna, a pravnim osobama u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. Zatvorska kazna predviđena ovim Zakonom izriče se od petnaest dana do tri mjeseca. Sud tijekom postupka može istoj osobi izreći više zatvorskih kazni za različita kažnjiva djela, a zbroj kazni u jednom postupku ovrhe ili osiguranja ne može prijeći šest mjeseci.

(2) Ako se novčana kazna izriče pravnoj osobi, sud će izreći novčanu kaznu i odgovornim osobama u pravnoj osobi ako utvrdi da su te osobe činom ili propustom prouzročile kažnjivo djelo pravne osobe.

(3) Ako se osoba kojoj je sud, u skladu s ovim Zakonom, zaprijetio novčanom kaznom ne pokori nalogu suda, sud će joj izreći tu kaznu i, u slučaju potrebe, zaprijetiti joj takvim novim kaznama, te ih izricati sve dok ta osoba ne postupi po nalogu suda.

(4) Ako fizička osoba kojoj je izrečena novčana kazna ne plati tu kaznu u roku koji je određen odlukom suda, ta će se kazna zamijeniti zatvorskom kaznom po pravilima kaznenoga prava o zamjeni novčane kazne zatvorskom kaznom. Ukupni zbroj zatvorskih kazni kojima su nekoj osobi zamijenjene izrečene novčane kazne ne može u istom postupku prijeći šest mjeseci, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Kad je ovim Zakonom predviđeno da se zatvorska kazna može izreći kao sredstvo ovrhe ili osiguranja, ta se kazna može pojedinačno izreći u trajanju do tri mjeseca, s time da ukupni zbroj pojedinačno izrečenih zatvorskih kazni u istome ovršnom postupku ne može prijeći šest mjeseci, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(6) Sud može zaprijetiti novčanom kaznom pravnim osobama, a odgovornim osobama u pravnoj osobi i drugim fizičkim osobama novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom, ili kazniti novčanom kaznom pravnu osobu, odnosno kazniti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom odgovorne osobe u pravnoj osobi i druge fizičke osobe:

1. ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzme određene radnje s ciljem skrivanja, oštećenja ili uništenja imovine ovršenika ili protivnika osiguranja,

2. ako poduzmu čine nasilja ili čine kojima mogu teško oštetiti ili ugroziti prava, sigurnost i dostojanstvo ovrhovoditelja i predlagatelja osiguranja ili drugih osoba koje sudjeluju u postupku ovrhe ili osiguranja,

3. ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzmu radnje koje mogu dovesti do nenadoknadive ili teško nadoknadive štete za ovrhovoditelja ili predlagatelja osiguranja,

4. ako poduzmu radnje kojima se sud, sudski ovršitelj ili druge ovlaštene osobe ometaju u provedbi ovršnih radnji ili radnji osiguranja,

5. te u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(7) Zatvor iz stavka 6. ovoga članka može, na temelju jedne odluke kojom je određen, trajati najduže trideset dana. Tijekom istoga postupka može se, u slučaju potrebe, protiv iste osobe ponovno odrediti zatvor. Ukupno trajanje zatvora određenoga protiv neke osobe tijekom istoga postupka ne može biti duže od šest mjeseci.

(8) Sud će kazniti novčanom kaznom do 5.000,00 kuna fizičku osobu, odnosno do 20.000,00 kuna pravnu osobu koja u podnesku vrijeđa sud, stranku ili drugoga sudionika u postupku. Novčana kazna može se izreći i zastupniku stranke ako je on odgovoran za vrijeđanje suda. Na tu novčanu kaznu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka.

(9) Ukinut.

(10) Zatvorska kazna izrečena prema odredbama ovoga Zakona izvršava se na način propisan za izvršenje zatvorske kazne izrečene u kaznenom postupku.

(11) Izrečenu novčanu kaznu i zatvorsku kaznu sud će izvršiti po službenoj dužnosti, a troškovi izvršenja padaju na teret državnoga proračuna.

(12) Novčana kazna i zatvorska kazna u smislu odredaba ovoga članka bez utjecaja su na kaznenu odgovornost osoba koje su u ovršnom postupku ili postupku osiguranja kažnjene novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom, ali će se kazna izrečena prema odredbama ovoga Zakona uračunati u kaznu izrečenu u kaznenom postupku.

(13) Sud može zaprijetiti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom osobama iz stavka 6. ovoga članka i u slučaju ako postoji osnovana bojazan da bi pravna ili fizička osoba mogla počiniti kažnjivu radnju iz stavka 6. točke 1. do 5. ovoga članka, pri čemu može tim osobama naložiti ili zabraniti poduzimanje određenih radnji.

(14) Sud će pri odabiru kazne ili prijetnji kaznom, odnosno odabiru vrste kazne, primijeniti blažu kaznu ako se njome može ostvariti ista svrha.

(15) O kažnjavanju novčanom kaznom i zatvorskom kaznom odlučuje sud rješenjem. Na rješenje o kažnjavanju dopuštena je žalba u roku od tri dana. O žalbi na rješenje o kažnjavanju odlučuje sud drugoga stupnja u roku od tri dana.

(16) Žalba iz stavka 15. ovoga članka odgađa ovršnost rješenja.

 

 

 

 

 

Prokazna izjava i prokazni popis imovine

Članak 16a.

(1) Ako se stvari radi čije se predaje ili isporuke ovrha vodi nisu uspjele pronaći kod ovršenika, ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, dati pred sudom izjavu o tome gdje se one nalaze, odnosno da ih nema ili da ne zna gdje se nalaze (prokazna izjava).

(2) Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine ostala bez uspjeha zato što se nisu našli predmeti ovrhe na kojima bi se ovrha mogla provesti, ili zato što su nađeni samo takvi predmeti koji očito nisu dovoljni za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine s obzirom na njihovu neznatnu vrijednost, ili predmeti koji su već opterećeni založnim pravima trećih, ili predmeti koje druge osobe traže za sebe, ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, podnijeti sudu popis svoje imovine (prokazni popis imovine). Taj je popis ovršenik dužan sastaviti i podnijeti sudu u roku koji mu sud odredi rješenjem iz stavka 7. ovoga članka u dva primjerka s odgovarajućim prilozima.

(3) U popisu iz stavka 2. ovoga članka ovršenik mora naznačiti:

1. gdje se nalaze pojedine stvari koje čine njegovu imovinu,

2. gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima on ima određena imovinska prava,

3. prema kome ima kakvu novčanu ili koju drugu tražbinu,

4. koja druga prava čine njegovu imovinu,

5. ima li na računima i kod koga novčana sredstva,

6. prima li i od koga plaću ili mirovinu, odnosno ima li koje druge stalne ili povremene prihode,

7. ima li kakvu drugu imovinu.

(4) U popisu iz stavka 2. ovoga članka ovršenik mora navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi svojih prava u odnosu na svaki dio imovine iz stavka 3. ovoga članka te o dokazima, osobito ispravama, kojima se ona mogu potkrijepiti. Ako to bude potrebno, sud može zatražiti od ovršenika da dade i druge podatke na temelju kojih bi se imovina mogla pronaći.

(5) U izjavama iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koje će potpisati pred sudom, ovršenik će potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nije zatajio.

(6) Ministar pravosuđa propisat će obrazac izjava iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(7) O prijedlogu za davanje prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine sud odlučuje rješenjem kojim će ovršeniku zaprijetiti novčanom kaznom ako ne postupi u skladu s nalogom suda (članak 16).

(8) Prokazna se izjava daje javno na ročištu pred sudom.

(9) Ročište pred sudom održat će se i radi rasprave i potvrđivanja prokaznoga popisa imovine.

(10) Na javno ročište iz stavka 8. i 9. ovoga članka pozivaju se ovršenik i ovrhovoditelj, a oglas o ročištu objavit će se i na oglasnoj ploči suda. O tim će se ročištima sastaviti zapisnik.

(11) Ako ovršenik ne dođe na ročišta iz stavka 8. i 9. ovoga članka bez osobito opravdanoga razloga ili ako odbije dati prokaznu izjavu ili prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će izricati sve dok se ovršenik ne pokori (članak 16.).

(12) Odredbe stavka 1. do 11. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i prema odgovornim osobama u ovršeniku pravnoj osobi.

(13) Radi prikupljanja podataka o imovini sud može, na prijedlog ovrhovoditelja, saslušati i druge osobe kao svjedoke, odnosno zatražiti očitovanje od drugih osoba ili tijela.

(14) Ako ovrhovoditelj učini vjerojatnim da se u međuvremenu stanje stvari bitno izmijenilo, sud može iznova naložiti ovršeniku davanje prokazne izjave odnosno prokaznoga popisa imovine po pravilima prethodnih stavaka ovoga članka.

(15) Za davanje neistinitih ili nepotpunih prokaznih izjava i prokaznih popisa imovine ovršenik i odgovorne osobe u ovršeniku pravnoj osobi odgovaraju kao za lažan iskaz u postupku pred sudom.

(16) Osobe ili tijela iz stavka 13. ovoga članka odgovaraju za davanje netočnih ili nepotpunih obavijesti kao za lažan iskaz u postupku pred sudom.

(17) Ovrhovoditelj je dužan uz prijedlog iz stavka 2. ovoga članka dostaviti dokaze o postupanju po odredbi članka 16.b ovoga Zakona, dok će u protivnom njegov prijedlog biti odbačen

 

Dužnost davanja podataka o dužniku

Članak 16.b

(1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja dati podatke o tome je li neka fizička osoba osiguranik u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, po kojoj osnovi (radni odnos, samostalna profesionalna djelatnost, obrt ili samostalna djelatnost poljoprivrede) i kod koga, odnosno prima li mirovinu, invalidninu ili koju drugu stalnu naknadu o kojoj vodi evidenciju.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja iz evidencije o motornim vozilima dati podatke o tome je li neka osoba upisana kao vlasnik motornog vozila te o vrsti, marki, tipu, modelu, godini proizvodnje, registarskom broju motornog vozila i postojanju tereta na tom vozilu.

(3) Financijska agencija dužna je, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja dati podatke o računu za redovno poslovanje nekog poslovnog subjekta, a ako ih ima više – o računu za redov­no poslovanje kojeg je taj subjekt odredio kao račun na kojem će se izvršavati nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava (glavni račun).

(4) Tijelo nadležno za katastarsku evidenciju je dužno, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja dati ispis posjedovnih listova koje vodi za fizičku ili pravnu osobu.
(5) Tijela i osobe iz stavka 1. do 4. ovoga članka nisu dužni postupiti po zahtjevu osobe koja traži podatke dok im prethodno ne budu podmireni troškovi za poduzimanje radnje.

(6) Na zahtjev suda osoba za koju ovrhovoditelj tvrdi da je ovršenikov dužnik ili da se neki dijelovi njegove imovine nalaze kod nje dužna je u roku od osam dana izjasniti se o tome ima li ovršenik i kakvu tražbinu protiv nje, odnosno nalaze li se i koji dijelovi njegove imovine kod nje.

(7) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dužan je u zahtjevu za davanje podataka navesti tražbinu radi čijeg će ostvarenja ili osiguranja pokrenuti ovršni postupak, odnosno postupak osiguranja te priložiti ispravu na kojoj se ona temelji.

(8) Osobe i tijela iz stavka 1. do 5. ovoga članka ne smiju obavijestiti dužnika o tome da su traženi podaci o njegovoj imovini.

(9) Ovrhovoditelj ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog povrede dužnosti iz stavka 1., 2., 3,. 4., 6. i stavka 6. ovoga članka.

Ovrha odluke stranoga suda

Članak 17.

Ovrha na temelju odluke stranoga suda može se odrediti i provesti u Republici Hrvatskoj samo ako ta odluka ispunjava pretpostavke za priznanje i ovrhu propisane međunarodnim sporazumom ili zakonom.

Ovrha na imovini strane države

Članak 18.

Na imovini strane države u Republici Hrvatskoj ne može se odrediti ovrha ili osiguranje bez prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, osim ako je strana država pristala na ovrhu, odnosno osiguranje.

Primjena odredaba drugih zakona

Članak 19.

(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Na materijalnopravne pretpostavke i posljedice provedbe ovršnoga postupka i postupka osiguranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuju stvarna prava, odnosno obvezni odnosi.

 

 

 

 

 

D i o d r u g i    O V R H A

 

Razdjel prvi    ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

G l a v a d r u g a    OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Osnove za određivanje ovrhe

Članak 20.

Sud određuje ovrhu samo na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Ovršna isprava

Članak 21.

Ovršne isprave jesu:

1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,

2. ovršna odluka arbitražnog suda,

3. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,

4. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,

5. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj,

6. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava.

 

Odluka i nagodba

Članak 22.

(1) Sudskom odlukom, prema ovom Zakonu, smatra se presuda, rješenje, platni nalog te druga odluka donesena u postupku pred sudom i izbranim sudom, a sudskom nagodbom smatra se nagodba sklopljena u postupku pred tim sudovima.

(2) Odlukom upravnoga tijela, prema ovom Zakonu, smatra se rješenje i zaključak koji su u upravnom postupku donijeli tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima, a upravnom nagodbom smatra se nagodba zaključena u upravnom postupku pred tim tijelom, odnosno pred tom osobom.

 

Ovršnost odluke