VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Pročćeni tekst Uredbe sadržava: Uredbu o ra čunovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08) i Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 7/09)

 

209

 

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17 . siječnja 2008. godine, donijela

 

UREDBU

 

O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Uredba) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena ra čunskog plana, financijsko izvještavanje i druga pod ručja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

Članak 2.

 

 1. Odredbe ove Uredbe odnose se na udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.

 

 1. Registar iz stavka 1. ovog članka ustrojava i vodi Ministarstvo financija.

 

 1. Odredbe ove Uredbe ne odnose se na državni pror ačun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrñene Registrom korisnika proračuna.

 

 

 

 

Članak 3.

 

 1. Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovom Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.

 

 1. Neprofitne organizacije obvezne su evidentirati poslovne dogañaje, voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljni m načelima urednog knjigovodstva.

 

Članak 4.

 1. Neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji je sastavni dio ove Uredbe.

 

 1. Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

 

 1. Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog dogañaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.

 

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

 

Članak 5.

 

 1. Poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

 2. Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.

 

 1. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

 

 1. Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu.

 

Članak 6.

 

 1. Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih dogañaja koji su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

 2. Neprofitne organizacije obvezno vode sljedeće pomoćne knjige:

 

 1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, kol ičini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,

 

 1. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, koli čini i vrijednosti,

 

 1. financijske imovine i obveza, i to:

 

potraživanja i obveza (po subjektima, ra čunima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i obveza po osnovi primljen ih i danih zajmova i kredita (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).

 

(3) Pored pomoćnih knjiga iz stavka 2. ovog članka, neprofitne organizacije vode:

– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),

– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancij a,

– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih v ozila,

– knjigu izlaznih ra čuna,

– knjigu ulaznih ra čuna te

– ostale pomo ćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

 

(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovog članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ove Uredbe izravnim raš članjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

 

Članak 7.

 

 1. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

 2. Poslovne knjige otvaraju se na početku poslovne godine ili danom osnivanja.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku poslovne godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne poslovne godine.

 

Članak 8.

 

 1. Poslovne knjige zaključuju se na kraju poslovne godine i čuvaju u rokovima propisanim ovom Uredbom.

 

 1. Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na na čin da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir te se mora potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji ureñuje elektronički potpis. U suprotnom se poslovne knjige ispisuju i uvezuju u roku od 120 dana od isteka poslovne godine na koju se odnose. Osoba ovlaštena za zastupanje neprofitne organizacije potpisuje ispisane i uvezane poslovne knjige.

 

 1. Poslovne knjige čuvaju se i to:

 2. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest god ina,

 3. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.

 

(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

 

Članak 9.

 

 1. Knjiženje i evidentiranje poslovnih doga ñaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

 

 1. Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.

 

 1. Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje n edvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što zna či narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni doga ñaj.

 

 1. Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jam či da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

 

Članak 10.

 

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave vode se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 11.

 

 1. Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.

 

 1. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije odreñen drugi rok:

 

1. trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća,

 

2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,

 

3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.

(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

 

Članak 12.

 

 1. Neprofitne organizacije mogu voñenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

 1. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka odgovornost za voñenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

 

  1. POPIS IMOVINE I OBVEZA TE NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA,

VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

 

Popis imovine i obveza

 

Članak 13.

 

 1. Neprofitne organizacije na početku poslovanja moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.

 

 1. Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance radi usklañenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Iznimno, neprofitne organizacije koji obavljaju knjižni čarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne grañe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

 

 1. Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrñuju članovi popisnog povjerenstva.

 

Članak 14.

 

 1. Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.

 

 1. Zakonski predstavnik odreñuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.

 

 1. Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

 

Članak 15.

 

Zakonski predstavnik na temelju izvještaja i prilož enih popisnih lista odlučuje o:

 1. nadoknañivanju utvrñenih manjkova,

 2. priznavanju i evidentiranju utvrñenih viškova,

 3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,

 4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,

 

5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, ošt ećenja, neusklañenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživ anja i slično.

 

Iskazivanje imovine i obveza

 

Članak 16.

 1. Imovina, obveze i vlastiti izvori odreñuju financijski položaj neprofitne organizacije.

 

 1. Imovina jesu resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih doga ñaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

 

 1. Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz p rošlih doga ñaja, za čiju namiru se

očekuje odljev resursa.

 1. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

 2. Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

 3. Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza.

 4. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka dogañaja.

 5. Tuña imovina prati se u izvanbilančnoj evidenciji.

 

Članak 17.

 

 1. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednost i) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.

 

 1. Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava i sti pojavni oblik.

 

 1. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna

 

vrijednost) niži od 2.000,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

 

 1. Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

 

 1. Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijsk e imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za po četak uporabe.

 

Članak 18.

 

 1. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine ispravlja se linearnom metodom u korisnom vijeku uporabe.

 

 1. Iznimno od stavka 1. ovog članka vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te pleme nitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u pravilu se ne ispravljaju.

 

 1. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijen jena vrijednost.

 

Članak 19.

 

 1. Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvoñača industrijskih proizvoda ako je inflacija mjerena istim koeficijentom u prethodne tri godine kumulativno veća od 30%.

 2. Učinak revalorizacije dugotrajne imovine pripisuje se vlastitim izvorima.

 

Iskazivanje prihoda i rashoda

 

Članak 20.

 

 1. Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka dogañaja.

 2. Računovodstveno načelo nastanka dogañaja znači da se:

 

– recipro čni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom

razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,

 

– nerecipro čni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvje tom da su raspoloživi (napla ćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje,

 

- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih program a (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgoñeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog ra zdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti),

 

- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgoñeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog ra zdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,

– rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,

 

– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imo vine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i

 

– troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju , a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.

 

(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala ti jekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

 

(4) Rashodi su umanjenja ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

 

IV. SADRŽAJ I PRIMJENA RA ČUNSKOG PLANA

 

Članak 21.

 

 1. Računskim planom za neprofitne organizacije utvrñene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su neprofitne organizacije obvezne knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i ra shode.

 2. Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.

 

 1. Odjeljci iz računskog plana mogu se raš članjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raš članjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

 

Članak 22.

 

Računski plan sadrži 7 razreda, i to: 0 – Nefinancijska imovina,

 

1 – Financijska imovina,

2 – Obveze,

3 – Prihodi,

4 – Rashodi,

5 – Vlastiti izvori i

6 – Izvanbilan čni zapisi.

 

IVa. IMOVINA

 

Nefinancijska imovina

 

Članak 23.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednos ti,

– 04 Sitni inventar,

– 05 Nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

 

Članak 24.

 

 1. Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji s e od materijalne i nematerijalne imovine.

 

 1. Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima neprofitne organizacije imaju pravo vlasništva.

 

 1. Grañevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja k valitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprje čavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidenti raju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

 

 1. Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

 

Članak 25.

 

 1. Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: grañevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

 

 1. Zgrade i ostali grañevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta n a kojem su smješteni. Ako nije mogu će odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčće su to grañevinski objekti).

 

 1. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predme ti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navede ni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se k ao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

 

 1. Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe,

umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.

 

(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

 

Članak 26.

 

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrije dnosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, knjige, umjetnička djela i slično.

 

Članak 27.

 

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi.

 

Članak 28.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi sadrži ul aganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

 

Članak 29.

 

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, pove ćava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske im ovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvrš eno.

 

Članak 30.

 

 1. Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.

 

 1. Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

 

 1. Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

 

 1. Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

 

 1. Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

 

Financijska imovina

 

Članak 31.

 

Financijska imovina obuhvaća:

– 11 Novac u banci i blagajni,

– 12 Depozite, jam čevne pologe i potraživanja od radnika te za više pl aćene poreze i ostalo

– 13 Zajmove,

– 14 Vrijednosne papire,

– 15 Dionice i udjele u glavnici, i

– 16 Potraživanja za prihode poslovanja.

 

Članak 32.

 

 1. Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhva ća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

 

 1. Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, mjenica, akreditiva i slično.

 

Članak 33.

 

 1. Skupina računa 12 – Depoziti, jam čevni polozi i potraživanja od radnika te za više pl aćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostali m financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od radnika, potraživanja za vi še pla ćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

 

 1. Depoziti su oblik potraživanja na temelju polog a novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.

 

 1. Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenj a ugovorne obveze.

Članak 34.

 

Skupina računa 13 – Zajmovi obuhva ća dane zajmove klasificirane prema primateljima, i to:

– gra ñanima i kućanstvima,

– pravnim osobama koje obavljaju poduzetni čku djelatnost i

– ostalim subjektima.

 

Članak 35.

 

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne pap ire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

 

Članak 36.

 

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

 

Članak 37.

 

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

 

Članak 38.

 

Skupina računa 19 – Rashodi budu ćih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:

 

– unaprijed pla ćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdob lje i

 

– prihode koji pripadaju odre ñenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

 

IVb. OBVEZE

 

Članak 39.

 

Obveze se sastoje od:

– 24 Obveza za rashode,

– 25 Obveza za vrijednosne papire i

 

– 26 Obveza za kredite i zajmove.

 

Članak 40.

 

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: radni ke, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale teku će obveze.

 

(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogoñenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, instit ucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca. ili druge vrste imovine. Kada neprofitna

organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

 

Članak 41.

 

 1. Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhva ća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

 

 1. Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

 

Članak 42.

 

 1. Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhva ća obveze koje neprofitne organizacije imaju za primljene kredite i zajmove.

 

 1. Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

 

Članak 43.

 

Skupina računa 29 – Odgo ñeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) sadrži rashode koji nisu fakturirani, a teret e tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

 

IVc. PRIHODI

 

Članak 44.

 

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga,

– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa,

– 33 – Prihodi po posebnim propisima,

– 34 – Prihodi od imovine,

– 35 – Prihodi od donacija i

– 36 – Ostali prihodi.

 

Članak 45.

 

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga obuhvaća prihode koje neprofitne organizacije ostvare od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

 

Članak 46.

 

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

 

Članak 47.

 

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima obuhva ća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.

 1. Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog prora čuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 1. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

 

Članak 48.

 

 1. Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhva ća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

 

 1. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viñenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institu cija.

 

 1. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

 

Članak 49.

 

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija obuhva ćaju novac i drugu imovinu koju bez obveze vraćanja neprofitne organizacije dobiju iz državnog pro računa, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i meñunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od gra ñana i kućanstava.

 

Članak 50.

 

 1. Skupina računa 36 – Ostali prihodi sadrži prihode od naknade š teta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.

 

 1. Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenje m računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – ne otpisana vrijednost u skupini 46.

 

Članak 51.

 

Skupina računa 39 – Raspored prihoda sadrži ra čune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

 

IVd. RASHODI

 

Članak 52.

 

Rashodi klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 41 – Rashodi za radnike,

– 42 – Materijalni rashodi,

– 43 – Rashodi amortizacije,

– 44 – Financijski rashodi,

– 45 – Donacije i

– 46 – Ostali rashodi.

 

Članak 53.

 

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za radnike sadrži:

– pla će (u bruto iznosu),

– ostale rashode za radnike: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade,

 

– prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sli čno), darove (radnicima, djeci radnika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te

– doprinose na pla će.

 1. Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad.

 

 1. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i sli čno).

 

 1. Plaće u naravi jesu dobra i usluge odreñene novčane vrijednosti koje neprofitne organizacije daju radnicima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

 

Članak 54.

 

 1. Skupina računa 42 – Materijalni rashodi obuhva ća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

 

 1. Naknade troškova radnicima uklju čuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje radnika.

 

 1. Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinui rane aktivnosti kojima se imovina održava ili vra ća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje u reñaja i opreme, ureñenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

 

 1. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.

 

 

 

 

Članak 55.

 

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije obuhva ća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.

 

2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu

 

 1. Sastavni dio ove Uredbe jest popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.

 

 1. Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog prora čuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ove Uredbe, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

 

Članak 56.

 

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhva ća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge

platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

 

 1. Tečajna razlika nastaje kada doñe do promjene u valutnom tečaju izmeñu datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih i z transakcije. Tečajna razlika je i razlika nastala zbog primjene valutne klauzule. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.

 

 1. Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

 

Članak 57.

 

 1. Skupina računa 45 – Donacije, sadrži teku će i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.

 

 1. Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozemnim vladama i meñunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, grañanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.

 

 1. Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odje ća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati k rajnjim korisnicima.

 

Članak 58.

 

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži kazne, penale i nak nade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuñene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.

 

Članak 59.

 

Skupina računa 49 – Raspored rashoda sadrži ra čune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

 

IVe. VLASTITI IZVORI

 

Članak 60.

 

Vlastiti izvori sadrže skupine ra čuna:

– 51 – Vlastiti izvori i

 

– 52 – Rezultat poslovanja.

 

Članak 61.

 

 1. Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu dogañaji koji utječu na razliku izmeñu imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

 

 1. Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

 

Utvrñivanje rezultata i zaključna knjiženja

 

Članak 62.

 

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utv rñuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju ra čuni obračuna prihoda i

rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuj u se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.

 

 1. Ako je potražna strana na ra čunu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrñenu razliku zadužuje se ra čun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna stran a na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvr ñenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje ra čun manjka prihoda u skupini 52.

 

 1. Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

 

Članak 63.

 

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrñuje se prebijanjem računa viška i manjka.

 

IVf. IZVANBILANČNI ZAPISI

 

Članak 64.

 

Razred 6 – Izvanbilan čni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu u ključene u bilančne kategorije, i to:

 

– tu ña materijalna imovina,

– prava i

– vrijednosni papiri.

 

V. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

 

Članak 65.

 

 1. Financijski izvještaji jesu: bilanca, ra čun prihoda i rashoda, skraćeni račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje.

 

 1. Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na odreñeni datum.

 

 1. Račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 31. prosinca.

 

4) Skraćeni račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. sije čnja do 30. rujna

 

 1. Bilješke uz financijske izvještaje su detaljnij a razrada i dopuna podataka iz bilance i računa prihoda i rashoda.

 

 1. Financijski izvještaji moraju pružiti objektivn u i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik.

 

 1. Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvats kom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

 

Članak

66.

1) Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke

uz financijske izvj eštaje sastavljaju se za

poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom.

 1. Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.

 

 1. Skraćeni račun prihoda i rashoda sastavlja se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.

(4) Neprofitne organizacije financijske izvještaje iz stavka 2. i 3. ovoga članka čuvaju do dana predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje s lijedeće godine, a financijske izvještaje sastavljene za poslovnu godinu trajno i u izvorniku.

 

Članak 67.

 

  1. Financijski izvještaji sastavljaju se na sljede ćim obrascima:

   • Bilanca na Obrascu: BIL-NPF,

   • Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RA S-NPF,

   • Skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

 1. Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe.

 

Članak 68.

 

(1) U Obrazac: BIL-NPF upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj ra čuna iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv ra čuna;

– stupac 3 – AOP oznaka;

 

– stupac 4 – stanje 1. sije čnja godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan početka poslovanja u toku godine;

 

– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan prestanka poslovanja;

 

– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cij eli broj bez decimala).

(2) U Obrazac: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS –NPF upisuju s e sljedeći podaci:

– stupac 1 – broj ra čuna iz računskog plana;

– stupac 2 – naziv ra čuna;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4

– ostvareno u izvještajnom razdoblju pre

thodne godine;

– stupac 5

– ostvareno u izvještajnom razdoblju tek

uće godine;

– stupac 6

– indeks ostvarenja teku će godine u odnosu na prethodnu godinu (upisuje se cijeli

broj bez decimala).

 

(3) Bilješke mogu biti opisne, broj čane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

 

Članak 69.

 

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

 

– pregled ostalih ugovornih odnosa i sli čno koji, uz ispunjenje odreñenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);

 

– pregled stanja i rokova dospije ća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

 

Članak 70.

 

 1. Financijski izvještaji sastavljeni za poslovnu godinu predaju se u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju i inst ituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Instituciji ovlaštenoj za o bradu podatka ne predaju se bilješke.

 2. Račun prihoda i rashoda sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja predaje se

instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potreb e Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještaj nog razdoblja.

 

 1. Skraćeni račun prihoda i rashoda, sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna, predaje se instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statist iku u roku od 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

 

 1. Neprofitne organizacije sastavljaju i predaju financijske izvještaje iz članka 65. ove Uredbe na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.

 

 

Članak 71.

 

 1. Ako je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethod ne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine, neprofitna organizacija nije u obvezi voñenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja pro pisanih člankom 65. ove Uredbe za slijedeću godinu.

 

 1. Odluku o primjeni stavka 1. ovoga članka osnivač donosi za tekuću poslovnu godinu u roku predviñenom za podnošenje financijskih izvještaja za preth odnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 72.c ove Uredbe.

 

  1. Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela.

 

 1. Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljede će podatke: 1. redni broj,

 

2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,

 

3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,

4. opis poslovne promjene,

5. iznos prihoda i rashoda.

 

(5) U Knjigu blagajne se kronološkim redom unose po daci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljede će podatke:

 

 1. redni broj,

 2. datum i broj knjigovodstvene isprave,

 3. opis,

 4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

 

Članak 72.

 

(1) Statusne promjene kod neprofitnih organizacija jesu:

 1. spajanje dvije ili više neprofitnih organizacija u novu jedinicu,

 2. pripajanje jedne ili više neprofitnih organizaci ja postojećoj jedinici i

 3. podjela neprofitne organizacije u dvije ili više novih jedinica.

 

 1. Neprofitne organizacije kod kojih je došlo do s tatusnih promjena moraju sastaviti u roku od 60 dana, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za poslovnu godinu.

 

 1. Financijski izvještaji iz stavka 2. ovog članka predaju se deset dana od dana sastavljanja nadležnom podru čnom uredu Državnog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu

podataka.

 

 1. Kod statusne promjene spajanja svaka od neprofitnih organizacija koje se spajaju sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema nji ma se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.

 

 1. Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za posl ovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedini ca i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.

 

 1. Kod statusne promjene podjele, neprofitna organizacija koja se dijeli sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu na datum podjele, a n ovonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o meñusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.

 

 1. Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

 

Sadržaj i na čin voñenja Registra neprofitnih organizacija

 

Članak 72.a

  1. Registar neprofitnih organizacija sadrži slijed eće podatke o neprofitnim organizacijama:

 

 

 

 1. Podaci iz Registra neprofitnih organizacija javni su i dostupni sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 72.b

 

 1. Neprofitne organizacije upisuju se u Registar neprofitnih organizacija na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO), koji je sastavni dio ove Uredbe.

 

 1. Neprofitne organizacije dostavljaju Ministarstvu financija Obrazac: RNO najkasnije 30 dana od upisa u matični registar.

 

 1. Matični registar u smislu ove Uredbe smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

 

 1. Obrazac: RNO neprofitna organizacija popunjava i predaje samo jednom kod upisa u Registar neprofitnih organizacija.

 

Članak 72.c

 

Neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo fin ancija o promjeni podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija, u roku od dva radna dana od upisa promjene u matični registar, a ako se promjena ne upisuje u matični registar u roku od dva radna dana od nastanka promjene, na Obrascu Promjene u registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P), koji je sastavni dio ove Uredbe.

 

Članak 72.d

 

(1) Neprofitne organizacije brišu se iz Registra ne profitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra.

(2) Obavijest o brisanju iz matičnog registra Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije 30 dan a od nastale promjene.

 

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 73.

 

 1. Za dugotrajnu nefinancijsku imovinu iskazanu u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe obračunata amortizacija i negativni učinci revalorizacije, nepokriveni revalorizacijskom rezervom, izravno terete (ispravljaju) vlastite izvore, ako je u trenutku nabave ove imovine u cijelosti iskazan rashod u visini njene nabavne vrijednosti.

 

 1. Potraživanja iskazana u bilanci na dan po četka primjene ove Uredbe mogu se priznati u prihode u trenutku naplate potraživanja.

 

 1. Obveze iskazane u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe mogu se priznati u rashode u trenutku podmirenja obveza.

 

Članak 74.

 

Financijski izvještaji propisani ovom Uredbom sasta vljaju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2008. godine.

 

Članak 75.

 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

DODATAK

Dodatak obuhvaća odredbe Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 7/09) koje nisu sadržane u Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08)

 

Članak 17.

 

Neprofitne organizacije koje su se u matični registar upisale prije 1. siječnja 2009. godine Obrazac: RNO dostavljaju Ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2009. godine.

 

Članak 18.

 

Podatak o RNO broju u financijskim izvještajima pop unjava se nakon dodjele broja iz Registra neprofitnih organizacija.

 

Članak 19.

 

U cijelom tekstu riječ „zaposleni“ u odre ñenom padežu zamjenjuje se rije čju: „radnici“ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 20.

 

Obrazac: BIL-NPF, Obrazac: PR-RAS-NPF i Računski plan mijenjaju se i sastavni su dio ove Uredbe.

 

Članak 21.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. sije čnja do 31. prosinca 2008. godine sastavljaju se na obrascima iz Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novin e“, br. 10/08.)

 

 

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.