MINISTARSTVO FINANCIJA

1

Na temelju članka 94. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.), ministar financija donosi

PRAVILNIK O TROŠARINAMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon), osim odredbi koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji propisane člankom 98. Zakona.

II. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

1. Prateći trošarinski dokument

Članak 2.

(1) Prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD) iz članka 8. Zakona je isprava koja prati pošiljku trošarinskih proizvoda kojom se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine i koju ispostavlja pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta.

(2) Prilikom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske, osoba iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja PTD u četiri primjerka i to:

1. prvi primjerak pošiljatelj zadržava za sebe i svoju evidenciju;

2. drugi, treći i četvrti primjerak prate pošiljku trošarinskih proizvoda do primatelja, odnosno u slučaju izvoza do izlazne carinske ispostave, koji provjeravaju pošiljku i ovjeravaju prijem pošiljke na svim primjercima te drugi primjerak zadržavaju za sebe;

3. treći primjerak primatelj, odnosno u slučaju izvoza izlazna carinska ispostava, vraća pošiljatelju;

4. četvrti primjerak primatelj bez odlaganja dostavlja odredišnoj carinarnici odnosno u slučaju izvoza izlazna carinska ispostava izvoznoj carinskoj ispostavi.

(3) Kod otpreme trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta u izvoz, PTD prati trošarinske proizvode zajedno s carinskim ispravama propisanim za izvoz.

(4) Ako se trošarinski proizvodi nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika, kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz kopiju jedinstvene carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet.

(5) Kod otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište, preko teritorija druge države, PTD prati trošarinske proizvode zajedno s carinskim ispravama propisanim za postupak unutarnjeg provoza.

(6) PTD mora biti ispisan tiskanim slovima, tako da upisane podatke nije moguće brisati niti ispravljati. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano, tako da nije moguće ništa dopisivati. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

(7) Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od 5 mm manje ili 8 mm više u pogledu dužine.

(8) Na PTD se mogu upisati tri zasebna opisa trošarinskih proizvoda koji moraju pripadati istoj kategoriji trošarinskih proizvoda. Kategorije trošarinskih proizvoda su alkohol i alkoholna pića, duhanski proizvodi te energenti.

(9) U slučaju kada se PTD koristi za kretanje trošarinskih proizvoda fiksnim cjevovodima, pošiljatelj primatelju šalje primjerke 2, 3 i 4 na najbrži mogući način. U svakom slučaju PTD mora stići do mjesta odredišta u roku od 24 sata od primitka trošarinskih proizvoda na koje se odnosi.

(10) Obrazac PTD s uputama za popunjavanje, tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

2. Pojednostavljenje postupka

Članak 3.

(1) Za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske između trošarinskih skladišta istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, nadležna carinarnica može odobriti pojednostavljenje postupka.

(2) Pojednostavljeni postupak je postupak u kojem se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine mora dokumentirati uobičajenim trgovačkim ispravama.

(3) Pojednostavljenje postupka se može provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležne carinarnice, navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(4) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. oznaku: »Pojednostavljeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda«;

2. broj isprave;

3. datum otpreme;

4. trošarinski broj skladišta otpreme i skladišta odredišta;

5. vrstu i registarsku oznaku prijevoznog sredstva;

6. količinu, vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife;

7. evidencijski broj instrumenta osiguranja.

(5) Trgovačka isprava iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u tri primjerka, i to:

1. prvi primjerak trošarinsko skladište otpreme zadržava za sebe i svoju evidenciju;

2. drugi i treći primjerak prate pošiljku do trošarinskog skladišta odredišta koje provjerava pošiljku i ovjerava prijem te drugi primjerak zadržava za sebe;

3. treći primjerak trošarinsko skladište odredišta vraća trošarinskom skladištu otpreme.

III. OBVEZA OBRAČUNAVANJA TROŠARINE I DOPUŠTENI GUBICI

Gubici ili manjkovi

Članak 4.

(1) Pri nastanku obveze obračunavanja trošarine, trošarina se ne obračunava na gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda nastale za vrijeme odgode plaćanja trošarine za koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda dokaže da se ti gubici ili manjkovi mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da je gubitak ili manjak neodvojivo povezan s osobinama proizvoda nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza trošarinskih proizvoda.

(2) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) smatra se porezno priznatim gubitkom ili manjkom do visine određene ovim Pravilnikom.

(3) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda, koji s obzirom na osobine proizvoda nastaju kaliranjem, lomom, kvarom ili rastepom smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom do visine određene ovim Pravilnikom.

(4) Gubici iz stavka 3. ovoga članka mogu se utvrđivati:

– neposredno nakon nastajanja

– godišnjim popisom (inventurom) zaliha proizvoda ili u kraćim rokovima ako se provodi popis zalihe proizvoda i tijekom poslovne godine.

(5) Gubitke ili manjkove iz stavka 2. i 3. ovoga članka utvrđuje trošarinski obveznik i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnoj carinarnici u roku od pet dana od sastavljanja.

(6) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile, osim provalne krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(7) Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda iz stavka 2. i 3. ovoga članka, iskazani prema vrstama proizvoda te vrsti i visini priznatih gubitaka ili manjkova, tiskani su u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

IV. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 18. stavka 1. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku, u dva primjerka, i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine, kao i drugi dokazi koje carinarnica s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtijeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(3) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 18. stavak 1. točka 1. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda upotrebljenih u proizvodnji novih trošarinskih proizvoda, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina, te na osnovu evidencija o vrsti i količini proizvedenih novih trošarinskih proizvoda.

(4) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 18. stavka 1. točka 2. Zakona dokazuje se kopijom izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je trošarinski proizvod napustio carinsko područje Republike Hrvatske te dokazom da je plaćena trošarina na trošarinske proizvode koji su izvezeni.

(5) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 18. stavka 1. točka 3. Zakona dokazuje se na osnovu evidencija o korištenju trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona, a sukladno odobrenju iz članka 26. Zakona, uz dokaz da je na iste plaćena trošarina.

(6) Pravo na povrat plaćene trošarine iz članka 18. stavka 1. točka 4. Zakona dokazuje se zapisnikom o degradaciji energenata kojeg ovjerava odgovorna osoba na benzinskoj postaji i ovlašteni službenik nadležne carinarnice koji je bez odlaganja po nastalom događaju izašao na lice mjesta i obavio izvid te izvršio plombiranje cisterne koja prevozi degradirane energente do trošarinskog skladišta proizvođača. U zapisniku o degradaciji i priloženoj dokumentaciji moraju biti vidljive količine i vrste zagađenih ili slučajno pomiješanih energenata. Zahtjevu za povrat plaćene trošarine potrebno je priložiti i dokaz trošarinskog skladišta proizvođača o zaprimanju cisterne sa iskazanim količinama energenata izmjerenog propisanim mjerilima, te dokazom da je skidanje plombe izvršeno uz prisutnost ovlaštenog službenika nadležne carinarnice.

(7) Povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju prebiti po službenoj dužnosti.

V. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 6.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, kao i za osobne potrebe osoblja tih predstavništava i misija, pod uvjetom uzajamnosti.

(2) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nadležno državno tijelo – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Diplomatski protokol.

(3) Osobe iz članka 19. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona, ostvaruju oslobođenje od plaćanja trošarine za trošarinske proizvode kod trošarinskog obveznika odnosno u carinskom skladištu.

Članak 7.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za potrebe međunarodnih organizacija i osobne potrebe osoblja tih organizacija, pod uvjetima propisanim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem potvrde koju izdaje nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv međunarodne organizacije odnosno ime člana organizacije;

2. naziv ugovora;

3. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i potvrdu da je ugovor na snazi;

4. odredbu ugovora o oslobođenju od plaćanja trošarine;

5. specifikaciju trošarinskih proizvoda koja se nabavljaju u tuzemstvu;

6. datum izdavanja potvrde;

7. žig i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Osobe iz članka 19. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona, ostvaruju oslobođenje od plaćanja trošarine za trošarinske proizvode kod trošarinskog obveznika odnosno u carinskom skladištu.

Članak 8.

Oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 19. stavak 1. točka 5. Zakona ostvaruje se pod uvjetima utvrđenim propisima o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 9.

(1) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda koriste kao uzorke za analize za probnu proizvodnju odnosno za kontrolu kvalitete proizvoda u svrhu utvrđivanja i provjere sastava, svojstava, kvalitete ili drugih karakteristika, radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja, a u količinama propisanim posebnim propisima.

(2) Od plaćanja trošarine oslobođeni su trošarinski proizvodi koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda unište pod carinskim nadzorom, a što se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležne carinarnice.

(3) O namjeri uništenja proizvoda, osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su prethodno nadležnoj carinarnici podnijeti prijavu za uništenje u pisanom obliku. Ovlašteni službenik nadležne carinarnice mora sastaviti zapisnik i u njemu navesti razloge uništenja trošarinskih proizvoda. Primjerak zapisnika treba uručiti ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda, a izvornik pohraniti u carinarnici.

VI. OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKOG SKLADIŠTA

1. Proizvodnja trošarinskih proizvoda

Članak 10.

(1) U trošarinskom skladištu se mogu proizvoditi, obrađivati, prerađivati i dorađivati samo trošarinski proizvodi, a drugi proizvodi samo ukoliko su nusproizvodi te djelatnosti. Zadržavanje tih drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležne carinarnice, navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(2) U trošarinskom skladištu se mogu nalaziti samo one sirovine i poluproizvodi te drugi proizvodi koji su potrebni za proizvodnju, obradu, preradu i doradu trošarinskih proizvoda. Zadržavanje tih sirovina, odnosno poluproizvoda te drugih proizvoda u trošarinskom skladištu je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje nadležne carinarnice, navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(3) U istom trošarinskom skladištu se može proizvoditi samo jedna kategorija trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, ili duhanski proizvodi, ili energenti).

2. Skladištenje trošarinskih proizvoda

Članak 11.

(1) U trošarinskom skladištu se može skladištiti više kategorija trošarinskih proizvoda, uz uvjet da se skladište fizički odvojeno, prema kategoriji, vrsti i po trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife.

(2) Na istoj lokaciji može više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta skladištiti trošarinske proizvode, pod uvjetom da svaki pojedini ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište te da svako trošarinsko skladište bude odvojeno i vidno označeno.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, nadležna carinarnica može, kada to zahtijevaju tehničko-tehnološke posebnosti skladišta, odobriti da više ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji skladište energente, iste skladište zajedno na istom mjestu, pod uvjetom da se radi o energentima iste vrste.

(4) Pod energentima iste vrste, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, smatraju se energenti koji su razvrstani u istu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature carinske tarife, s podbrojem od najmanje osam znamenki i iste su kvalitete i osobina.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta koji skladište energente zajedno, za plaćanje trošarine i ispunjavanje drugih obaveza iz trošarinskog odobrenja odgovaraju solidarno.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može, uz posebno odobrenje nadležne carinarnice, u svom trošarinskom skladištu skladištiti trošarinske proizvode u vlasništvu jedne ili više osoba koje nemaju trošarinsko odobrenje.

(7) Posebno odobrenje iz stavka 6. ovoga članka izdaje se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji je odgovoran za ispunjavanje svih obveza iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, uključujući i plaćanje trošarine, a što mora biti navedeno u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

(8) Prilikom izdavanja posebnog odobrenja iz stavka 6. ovoga članka, nadležna carinarnica određuje mjere trošarinskog nadzora.

Članak 12.

(1) U trošarinskom skladištu može se nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje trošarinske djelatnosti.

(2) Trošarinsko skladište mora biti opremljeno mjernim sustavima za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode, i/ili mjernim posudama i spremnicima s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku, i/ili mjerilima mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena.

(3) Sva mjerila koja će se koristiti za ovu svrhu moraju biti zakonita mjerila u smislu posebnog propisa državnog tijela nadležnog za mjeriteljstvo.

3. Postupak izdavanja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište

Članak 13.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište podnosi se u pisanom obliku, u dva primjerka, i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i to: tvrtku/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB);

2. popis osoba, s identifikacijskim podacima, koje su odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata;

3. ime i identifikacijski podaci osobe koja će biti odgovorna za rad trošarinskoga skladišta;

4. podatke o lokaciji trošarinskog skladišta;

5. kategoriju trošarinskih proizvoda za koju se zahtijeva trošarinsko odobrenje;

6. opis računovodstvenog praćenja poslovanja trošarinskog skladišta;

7. detaljniji opis trošarinske djelatnosti s navedenim vrstama postupaka i izvođenju drugih radnji s trošarinskim proizvodima (postupak denaturiranja, označavanje markicama, označavanje plinskih ulja i dr.), uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, skladištenih, primljenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda;

8. vrstu i trgovački naziv trošarinskih proizvoda prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife;

9. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama;

10. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje trošarinske djelatnosti;

11. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi uporabe robe u proizvodnji trošarinskih proizvoda;

12. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubitci ili manjkovi u proizvodnji, skladištenju i transportu, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda;

13. način otpremanja trošarinskih proizvoda iz trošarinskoga skladišta, prema vrstama i količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda.

(3) U zahtjevu za izdavanje trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište podnosi se i zahtjev za dobivanje odobrenja iz članka 3. stavka 3. i članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta podnose pisani zahtjev nadležnoj carinarnici, za dobivanje odobrenja iz članka 3. stavka 3. i članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet postupak stečaja;

2. izjavu kojom se obvezuje priložiti instrument osiguranja plaćanja trošarine;

3. skicu i opis prostora koji je predviđen za trošarinsko skladište;

4. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju, skladištenje i obavljanje trgovine na veliko sukladno posebnim propisima.

(6) Na zahtjev nadležne carinarnice, podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 14.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležna carinarnica najmanje jednom godišnje provjerava je li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava opće uvjete rada trošarinskih skladišta propisanih Zakonom.

4. Sadržaj i način vođenja evidencija ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

Članak 15.

(1) U evidencijama ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom 3. Zakona, za svako trošarinsko skladište moraju se voditi podaci o:

1. stanju zaliha trošarinskih proizvoda;

2. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda;

3. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom;

4. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz drugih trošarinskih skladišta, odnosno pogona oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, te iz uvoza (uključujući količine trošarinskih proizvoda ponovno uvezenih nakon završenog postupka vanjske proizvodnje);

5. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda drugom trošarinskomu skladištu, odnosno u pogon oslobođenom korisniku za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona, te u izvoz (uključujući izvoz trošarinskih proizvoda radi vanjske proizvodnje);

6. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 19. stavkom 1. Zakona;

7. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 20. stavkom 1. točka 1. i 2.;

8. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Zakona;

9. količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 79. stavkom 1. točka 1. i 2. Zakona;

10. količinama trošarinskih proizvoda utrošenih kao osnovni materijal za proizvodnju drugih trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu;

11. denaturiranju alkohola u skladu s člankom 49. stavkom 3. Zakona;

12. označavanju i bojanju plinskih ulja;

13. količini trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju;

14. iznosima obračunate i plaćene trošarine;

15. referentnim brojevima svakog izdanog i primljenog PTD;

16. brojevima trgovačkih isprava iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika za svaku otpremu i primitak trošarinskih proizvoda.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema trgovačkom nazivu odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz kombinirane nomenklature carinske tarife te zbirne podatke po kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije, ukoliko takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka te ga odobri nadležna carinarnica.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u trošarinskom skladištu.

(5) Nadležna carinarnica može u bilo kojem trenutku zatražiti od ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu.

5. Instrument osiguranja plaćanja trošarine za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta alkohola i alkoholnih pića te energenata

Članak 16.

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente, koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu i koji se otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati u svezi s plaćanjem trošarine za koju je instrument osiguranja podnesen i prihvaćen.

(2) Trošarinski dug iz stavka 1. ovoga članka moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije;

2. polaganjem bjanko-mjenice;

3. polaganjem bjanko-zadužnice ili zadužnice.

Članak 17.

(1) Bankovna garancija izdaje se u tri jednaka primjerka koji se podnose na ovjeru Središnjem uredu Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) Ovjerom podnijete bankovne garancije Carinska uprava donosi odluku o prihvaćanju te garancije bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Carinskoj upravi, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, od kojih jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

Članak 18.

(1) Carinska uprava može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje da će podmiriti trošarinski dug kojeg ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta nije platio do njegovog dospijeća.

Članak 19.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novu garanciju, trošarinski dug koji je bio osiguran prethodnom garancijom a nije u cijelosti podmiren odnosno mogući trošarinski dug koji može još nastati, moraju novom bankovnom garancijom biti osigurani. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i trošarinski dugovi koji su bili osigurani prethodnom garancijom.

(3) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prvi puta podnosi bankovnu garanciju za osiguranje plaćanja trošarinskog duga, bankovna garancija neće sadržavati klauzulu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavatelj garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Carinskoj upravi, poštom preporučeno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Carinske uprave.

(5) U slučaju opoziva odnosna bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje trošarinskog duga do isteka produženog roka važenja garancije iz članka 21. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 20.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja trošarinskog duga mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije;

2. razdoblje važenja garancije;

3. iznos jamstvene svote garancije;

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«;

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa, te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren);

6. podatke o trošarinskom obvezniku-ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB);

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje;

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja;

9. datum i mjesto izdavanja garancije;

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika, te pečat);

11. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascu A koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 21.

Rok valjanosti bankovne garancije kojom se osigurava plaćanje nastalog i mogućeg trošarinskoga duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za tri mjeseca.

Članak 22.

(1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije određuje nadležna carinarnica u svoti koja namirenje trošarinskog duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti odnosno osjetljivosti trošarinskih proizvoda;

2. vrsti trošarinskog skladišta;

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta;

4. opsegu poslovanja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta;

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja;

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije;

7. nadzoru u trošarinskom skladištu;

8. dosadašnjem poslovanju ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

(2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne može biti niži od 50.000,00 kuna.

(3) Visinu jamstvene svote bankovne garancije za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji započinje poslovnu djelatnost s trošarinskim proizvodima, određuje se na temelju opsega očekivane proizvodnje odnosno skladištenja trošarinskih proizvoda.

Članak 23.

(1) Polaganje osiguranja za namirenje trošarinskog duga s 50% uvećanom visinom jamstvene svote bankovne garancije može se odobriti ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji je tijekom poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju:

1. pravodobno i u cijelosti namirivao svoje obveze prema Carinskoj upravi,

2. nije namirivao dospjeli carinski i trošarinski dug plaćanjima po osnovi podnijete bankovne garancije, te

3. nije kažnjavan za carinske i trošarinske prekršaje počinjene s namjerom izbjegavanja plaćanja carinskog i trošarinskog duga ili ponovljeno kažnjavan za carinske i trošarinske prekršaje.

(2) Zahtjev za uvećanje visine jamstvene svote podnosi se nadležnoj carinarnici prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za uvećanje visine jamstvene svote donosi Carinska uprava na temelju mišljenja nadležne carinarnice uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju izmjene ili promjene podataka u odobrenju, korisnik odobrenja dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu carinarnicu i Carinsku upravu.

(5) Carinska uprava će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka, ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

Članak 24.

(1) Podnošenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg trošarinskog duga odobrava Carinska uprava ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12 mjesečnom razdoblju:

1. pravodobno i u cijelosti namirivao obveze prema Carinskoj upravi;

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza, sukladno uvjerenju Porezne uprave;

3. ostvario pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije;

4. nije kažnjavan za carinske i porezne prekršaje.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarinskog duga koji bi mogao nastati za alkohol i alkoholna pića te energente, podnosi se carinarnici nadležnoj prema sjedištu podnositelja zahtjeva, a uz isti se podnose:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda odnosno Rješenje o upisu i početku obavljanja obrta;

2. isprave propisane stavkom 1. ovoga članka;

3. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama;

4. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja donosi Carinska uprava na temelju mišljenja nadležne carinarnice nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju izmjene ili promjene podataka u odobrenju, korisnik odobrenja dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu carinarnicu i Carinsku upravu.

(5) Prije dostave odobrenja korisniku odobrenja, isti je obvezan položiti bjanko mjenicu, bjanko zadužnicu ili zadužnicu Carinskoj upravi za odobrenje iz stavka 3. ovoga članka.

(6) U postupku prihvata, polaganja i povrata instrumenta osiguranja iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

(7) Carinska uprava će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka, ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

Članak 25.

(1) Bankovna garancija kao instrument osiguranja trošarinskog duga vraća se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 21. ovoga Pravilnika.

(2) Bjanko-mjenica, bjanko-zadužnica ili zadužnica vraća se ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja trošarinskog duga.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, odnosna bankovna garancija može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani odnosnom bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati;

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno važeće garancije podnese novu garanciju, kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

VII. OSLOBOĐENI KORISNIK TROŠARINSKIH PROIZVODA

1. Postupak izdavanja odobrenja za oslobođenog korisnika

Članak 26.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda podnosi se u pisanom obliku, u dva primjerka, i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i to: tvrtku/obrt, sjedište i adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB);

2. ime i identifikacijski podaci osobe odgovorne za rad pogona oslobođenog korisnika;

3. podatak o lokaciji pogona koji je predviđen za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda;

4. detaljan opis djelatnosti za koju nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine;

5. količinu trošarinskih proizvoda po vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda a prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci;

6. podatke o planiranoj količini proizvoda za koje koristi trošarinske proizvode, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci;

7. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedinih vrsta trošarinskih proizvoda za obavljanje djelatnosti;

8. podatke o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja trošarinskih proizvoda;

9. podatke o dokumentima iz kojih su razvidni gubitci ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju, prema pojedinim vrstama trošarinskih proizvoda.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. izjavu da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet postupak stečaja;

2. skicu i opis prostora koji je predviđen za pogon oslobođenog korisnika;

3. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima.

(4) Na zahtjev nadležne carinarnice podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda izdaje se na neodređeno vrijeme.

(6) Količine trošarinskih proizvoda po vrsti i trgovačkom nazivu trošarinskih proizvoda a prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife, koje koristi oslobođeni korisnik za obavljanje djelatnosti u smislu članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona za koje traži oslobođenje od plaćanja trošarine, utvrđuju se za razdoblje koje ne može biti dulje od dvanaest mjeseci.

2. Sadržaj i način vođenja evidencije oslobođenog korisnika

Članak 27.

(1) U evidencijama oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom 1. Zakona, za svaki pogon oslobođenog korisnika moraju se voditi podaci o:

1. primljenim količinama trošarinskih proizvoda iz trošarinskih skladišta, te iz uvoza;

2. nabavljenim količinama trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom;

3. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište s pozivom na suglasnost carinarnice;

4. korištenim količinama trošarinskih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja trošarine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Zakona;

5. korištenim količinama trošarinskih proizvoda za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona;

6. proizvedenim količinama proizvoda u okviru svoje registrirane djelatnosti;

7. stanju zaliha trošarinskih proizvoda;

8. referentnim brojevima svakog primljenog PTD.

(2) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema vrsti i trgovačkom nazivu odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz kombinirane nomenklature carinske tarife.

(3) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije, ukoliko takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1.i 2. ovoga članka te ga odobri nadležna carinarnica.

(4) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u pogonu oslobođenog korisnika.

(5) Nadležna carinarnica može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u njegovom pogonu.

3. Izmjena i prestanak važenja odobrenja

Članak 28.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda obvezni su nadležnu carinarnicu obavijestiti o svim izmjenama koje se tiču podataka u odobrenju kao i statusnih promjena, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(2) Trošarinsko odobrenje prestaje važiti kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta- fizička osoba, odnosno oslobođeni korisnik, umre, kada pravna osoba koja je nositelj toga statusa prestane postojati, te u slučaju vraćanja trošarinskog odobrenja nadležnoj carinarnici i kada carinarnica ukida trošarinsko odobrenje.

(3) Nadležna carinarnica ukida odobrenje po službenoj dužnosti u slučajevima propisanim člankom 25. stavkom 2. i člankom 29. stavkom 2. Zakona. Kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, nadležna carinarnica uzima u obzir sve činjenice i dokaze koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa.

VIII. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Članak 29.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima mora carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona.

(2) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u tri primjerka na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Uz prijavu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci;

2. presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnoj carinarnici prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležna carinarnica briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika, na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležna carinarnica vodeći računa da trošarinski obveznik nema nepodmirenih trošarinskih dugova s osnova obavljanja djelatnosti radi koje je upisan u registar trošarinskih obveznika.

IX. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

1. Označavanje i stavljanje u promet alkohola i
alkoholnih pića

Članak 30.

(1) Ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol, osim proizvoda obuhvaćenih tarifnom oznakom KN 2207, vina i voćnih vina definiranih Zakonom o vinu, koji su proizvedeni ili uvezeni i pušteni u potrošnju na području Republike Hrvatske, te koji se izvoze ili prodaju u carinskom skladištu, moraju biti označeni posebnom markicom (u daljnjem tekstu: markica) Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Vina i voćna vina stavljaju se u promet uz uvjete i na način propisan posebnim propisima.

(3) Proizvodi iz stavka 1.ovoga članka u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara moraju se označiti markicama kada se puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske i kada se izvoze.

(4) Markice iz stavka 1. ovoga članka imaju sljedeće slovne oznake serije:

1. »A« za sve proizvode što se proizvedu i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske, uključujući i prodaju u carinskom skladištu.

2. »B« za sve proizvode uvezene i puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj. Na markici se može nalaziti i oznaka uvoznika.

3. »C« za sve proizvode koji se izvoze.

(5) Iznimno od odredbe članka 37. stavka 2. Zakona, prodaja alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe i sl.), dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz suglasnost nadležne carinarnice prema mjestu prodaje.

(6) Alkohol i alkoholna pića koja se prodaju na mjestima iz stavka 5. ovoga članka moraju biti označena markicama sukladno ovom članku uz obvezu izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

2. Tiskanje markica

Članak 31.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave, ugovoriti tiskanje markica s trgovačkim društvom (gospodarskim subjektom) (u daljnjem tekstu: tiskara) koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare, uredit će se oblik, veličina, sadržaj, boja i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskarskih tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija, te nadzor pri izradi markica.

(3) Na temelju ugovora iz stavka 2. ovoga članka i naručenih količina markica, Carinska uprava daje tiskari narudžbu za tiskanje markica.

(4) Trošak tiskanja markica snosi podnositelj zahtjeva za tiskanje markica.

3. Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 32.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 11. stavka 1. Zakona, podnose zahtjev za tiskanje markica nadležnoj carinarnici.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT-AL, jednom mjesečno i to do 15. u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Obrazac ZT-AL tiskan je u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

(4) Prvi zahtjev za tiskanje markica, kao i zahtjev za naredni mjesec po kojemu se naručuju količine markica dvostruko i više od dvostruke količine iznad prosjeka naručenih markica u posljednja tri mjeseca, treba podnijeti najmanje trideset dana prije preuzimanja markica.

(5) Nadležna carinarnica objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg dana u mjesecu dostavlja zahtjev za tiskanje markica Carinskoj upravi.

4. Preuzimanje i izdavanje markica

Članak 33.

(1) Carinska uprava preuzima markice od tiskare, na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica, te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Carinskoj upravi, do isporuke carinarnicama.

(2) Carinska uprava vodi evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama carinarnicama.

(3) Rukovatelj glavnog trezora izravno isporučuje markice iz glavnog trezora ovlaštenoj osobi carinarnice koju imenuje pročelnik carinarnice.

(4) Ovlaštena osoba carinarnice izdaje markice podnositelju zahtjeva temeljem Potvrde o izdavanju/preuzimanju markica na Obrascu P-AL, koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Nadležna carinarnica vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje markica.

(6) Preuzimatelj markica mora ovlaštenoj osobi carinarnice predati ovlaštenje o preuzimanju markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(7) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markica ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

5. Markice za označavanje alkohola i alkoholnih pića

Članak 34.

(1) Markice se moraju lijepiti na način da dio markice mora biti preko čepa, odnosno zatvarača boce, tako da se pri otvaranju boce markica ošteti. Položaj markice može biti preko čepa (u obliku slova »U«), do pola čepa, (u obliku slova »L«), te oko čepa, tako da se pri otvaranju ošteti.

(2) Ako se proizvodi iz članka 30. ovoga Pravilnika puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske, pakirani u limenoj ambalaži sa prsten otvaračem, markice se lijepe bočno na stranicu limenke.

(3) Markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene, vrijede do utroška ili povrata nadležnoj carinarnici.

(4) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi neutrošene markice podnositelj zahtjeva obvezan je uz zapisnik o popisu neutrošenih markica predati ovlaštenoj osobi carinarnice.

(6) Oštećene markice, podnositelj zahtjeva obvezan je nalijepiti na poseban arak papira, te uz zapisnik predati ovlaštenoj osobi carinarnice pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(7) Markice koje stroj uništi pri lijepljenju, tako da se ne mogu vratiti carinarnici, podnositelj zahtjeva obvezan je popisati i uz zapisnik o popisu uništenih markica, predati ovlaštenoj osobi carinarnice pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(8) Vraćene oštećene i neutrošene markice nadležna carinarnica uz bilješku vraća u glavni trezor.

(9) Markice iz stavka 8. ovoga članka uništavaju rukovatelji glavnog trezora i jedan predstavnik tiskare, o čemu sastavljaju bilješku.

(10) Za neutrošene, oštećene i uništene markice podnositelji zahtjeva za tiskanje markica nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(11) Trošarinski obveznici iz članka 11. stavka 1. Zakona koji su preuzeli markice, obvezni su do 20. dana u tekućem mjesecu dostaviti nadležnoj carinarnici mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, za protekli mjesec, na Obrascu MU-AL. Obrazac MU-AL tiskan je u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

6. Dnevni obračun trošarine

Članak 35.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i proizvođači iz članka 55. Zakona obvezni su carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu dostaviti dnevni obračun trošarine na sljedećim obrascima:

– Dnevni obračun trošarine na pivo na Obrascu DOT-PI,

– Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu DOT-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 8 i 9 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno i to:

– za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu, a

– za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

7. Mjesečno izvješćivanje

Članak 36.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta, uvoznici te proizvođači iz članka 55. Zakona obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu sljedeća izvješća:

– Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo na Obrascu MI-PI,

– Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva) na Obrascu MI-AL.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 10 i 11 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Uvoznici alkohola i alkoholnih pića dostavljaju mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka samo za mjesec u kojem su ostvarili uvoz.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta, uvoznici te proizvođači iz članka 55. Zakona, obveznici plaćanja trošarine na pivo, kao privitak Obrascu MI-PI dostavljaju i specifikaciju oporezivih količina piva prema trgovačkom nazivu proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola deklariranog na proizvodu. Postotak volumnog udjela alkohola koji je deklariran na proizvodu i sadržan u jednom hektolitru gotovog proizvoda mora biti izražen na jednu decimalu.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i proizvođači iz članka 55. Zakona, obvezni su uz mjesečno izvješće za mjesec prosinac priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

8. Dodatne evidencije ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača piva i proizvođača piva iz članka 55. Zakona o trošarinama

Članak 37.

(1) Uz evidencije propisane člankom 36. Zakona i člankom 15. ovoga Pravilnika, ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta–proizvođači piva kao i proizvođači piva iz članka 55. Zakona obvezni su voditi i evidencije o:

1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrioni podrum);

2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju);

3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike (izvješće punionice).

(2) U nadzoru deklariranja trošarinskih proizvoda-piva te najvećih dopuštenih odstupanja od deklarirane vrijednosti za vol. % alkohola, primjenjuju se odredbe Zakona o hrani, odnosno Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i Pravilnika o pivu i pivu s dodacima.

9. Otprema alkohola i alkoholnih pića za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. Zakona

Članak 38.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati alkohol i alkoholna pića za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. Zakona, bez obračuna trošarine, pod sljedećim uvjetima:

1. da alkohol otprema na temelju pisane narudžbe oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, u kojoj mora biti navedena vrsta i količina alkohola i alkoholnih pića te volumni udjel stvarnog alkohola u tim proizvodima;

2. da prije otpreme alkohola i alkoholnih pića odnosno prije izdavanja računa oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda, zatraži odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda;

3. da na računu upiše klauzulu da je alkohol i alkoholno piće otpremljeno bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, s pozivom na broj i datum odobrenja;

4. da alkohol i alkoholna pića otprema uz PTD.

(2) Ako se alkohol i alkoholna pića nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju, odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda može se priložiti ugovoru o postupnom nabavljanju ili pri prvoj narudžbi. Kod svake sljedeće otpreme ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta se na računu poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidencije o oslobođenim korisnicima trošarinskih proizvoda i otpremljenim količinama alkohola i alkoholnih pića za svrhe navedene u članku 47. stavku 1. točke 3. do 11. Zakona, i to po vrstama proizvoda i volumnom udjelu stvarnog alkohola u tim proizvodima.

10. Denaturirani alkohol

Članak 39.

(1) Denaturirani alkohol koji se uvozi iz druge države ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj mora biti onečišćen sljedećim sredstvima u propisanim količinama:

1. Tiofen 125 g/hl, denatonijum benzoat 0,8 g/hl, bojilo (crveno, plavo, oranž) 0,4 g/hl, metiletilketon 2 l/hl

2. Izopropanol 4 kg/hl, metiletilketon 500 g/hl, denatonijum benzoat 2 g/hl

3. Denatonijum benzoat 0,8 g/hl, t-butanol 78,8 g/hl

4. Dietil ftalat 500 g/hl, t-butanol 78,8 g/hl

5. Izopropanol 5 kg/hl, t-butanol 78,8 g/hl

6. Sintetski muškat u ksilenu 39,5 g/hl, t-butanol 78,8 g/hl

7. Dietil ftalat 500 g/hl.

(2) Postupak denaturiranja alkohola može se izvršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača alkohola primjenom propisanog sredstva za denaturiranje alkohola iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač alkohola, obvezan je u zahtjevu iz članka 13. stavak 2. ovoga Pravilnika navesti i sljedeće podatke: trgovačko ime i količinu sredstava koje će koristiti za denaturiranje alkohola te predviđene količine godišnje proizvodnje denaturiranog alkohola izražene u litrama čistog alkohola.

(4) Nadležna carinarnica će ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ukinuti odobrenje za denaturiranje alkohola ukoliko denaturiranje alkohola nije provedeno u skladu s člankom 49. Zakona.

11. Prijava djelatnosti i registracija malih proizvođača vina, malih proizvođača jakog alkoholnog pića i proizvođača iz članka 55. Zakona

Članak 40.

(1) Mali proizvođači vina i mali proizvođači jakog alkoholnog pića, obvezni su prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika podnijeti carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje.

(2) Mali proizvođači vina obvezni su uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 29. stavak 3. ovoga Pravilnika dostaviti i podatak o mjestu proizvodnje, očekivanoj količini proizvodnje vina u kalendarskoj godini, podatak o površini vinograda u hektarima, te priložiti potvrdu nadležnog tijela da je upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina kao i potvrdu da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju vina propisane posebnim propisima.

(3) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 29. stavak 2. ovoga Pravilnika dostaviti podatak o mjestu proizvodnje te podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu odnosno uporabi.

(4) Proizvođači iz članka 55. Zakona obvezni su uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema članku 29. stavak 3. ovoga Pravilnika dostaviti i podatak o mjestu proizvodnje i očekivanoj količini proizvodnje trošarinskih proizvoda u kalendarskoj godini, te priložiti potvrdu nadležnog tijela da zadovoljava minimalno tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića propisanu posebnim propisima.

(5) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika, ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležne carinarnice, smatrati će se ovlaštenjem za rad malom proizvođaču vina, malom proizvođaču jakog alkoholnog pića i proizvođaču iz članka 55. Zakona, s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

(6) Mali proizvođači vina, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i proizvođači iz članka 55. Zakona, obvezni su nadležnoj carinarnici prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

12. Godišnje izvješćivanje

Članak 41.

(1) Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina na Obrascu GI-MPV.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 12 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Mali proizvođači vina obvezni su uz godišnje izvješće priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

(4) Kretanje vina proizvedenog od strane malih proizvođača vina dozvoljeno je uz prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisima ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(5) Prateću dokumentaciju iz prethodnog stavka ovoga članka mali proizvođači vina moraju na zahtjev dostaviti nadležnoj carinarnici.

Članak 42.

(1) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 13 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obračunavaju trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca), i istu plaćaju do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

13. Pečaćenje uređaja za proizvodnju alkohola – kotla

Članak 43.

(1) Pečaćenje i skidanje pečata sa uređaja za proizvodnju alkohola – kotla prema članku 54. stavak 9. Zakona obavlja ovlašteni službenik nadležne carinarnice, koji je o istome obvezan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uručuje se malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, a izvornik se pohranjuje u nadležnoj carinarnici.

X. DUHANSKI PROIZVODI

1. Označavanje duhanskih proizvoda

Članak 44.

Duhanski proizvodi koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske moraju biti označeni markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Markicama se moraju označiti i duhanski proizvodi koji se izvoze.

Članak 45.

(1) Duhanske markice za označavanje duhanskih proizvoda, osim što imaju broj i maloprodajnu cijenu kod cigareta, imaju i sljedeće slovne oznake serije:

1. »D« – za cigarete koje se proizvode i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske;

2. »U-D « – za cigarete koje se uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske;

3. »ODP« – za cigare, cigarilosi, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koji se proizvode i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske;

4. »U-ODP« – za cigare, cigarilosi, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koji se uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske;

5. »P« – za pokusne markice.

(2) Identifikacijske markice za označavanje domaćih duhanskih proizvoda koji se izvoze ili prodaju u carinskom skladištu, osim što imaju broj, imaju i sljedeće slovne oznake serije:

1. »E-D« – za cigarete;

2. »E-ODP« – za cigare, cigarilose, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

(3) Na markicama iz stavka 1. točka 4. može se nalaziti i oznaka uvoznika.

2. Tiskanje markica

Članak 46.

(1) Ministarstvo financija će sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave, ugovoriti tiskanje markica s trgovačkim društvom (gospodarskim subjektom) (u daljnjem tekstu: tiskara) koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare, uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija, te nadzor pri izradi markica.

3. Podnošenje zahtjeva za tiskanje markica

Članak 47.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici duhanskih proizvoda podnose zahtjev za tiskanje duhanskih i identifikacijskih markica Carinskoj upravi.

(2) Zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZT- DIM, jednom mjesečno i to do 20. u tekućem mjesecu za slijedeći mjesec, a ako se radi o prvom tiskanju markica ili o količinama većim od uobičajenih u prijašnjim mjesecima, najmanje 30 dana prije preuzimanja. Obrazac ZT-DIM tiskan je u Prilogu 14 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Podnositelji zahtjeva, uz prvi zahtjev za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka, prilažu dokaz o upisu pravne osobe i upisu duhanskih proizvoda u odgovarajuće upisnike koje vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

(4) Naručivanje markica neće se izvršiti bez dostavljenog dokaza podnositelja zahtjeva o izvršenoj uplati naknade za tiskarsku vrijednost markica po ispostavljenom predračunu.

4. Naručivanje i preuzimanje markica od tiskare

Članak 48.

(1) Na temelju ugovora iz članka 46. ovoga Pravilnika i naručenih količina markica od trošarinskih obveznika, Carinska uprava daje tiskari narudžbu za tiskanje markica.

(2) Markice od tiskare preuzima Carinska uprava, na način i po postupku propisanom za prijevoz vrijednosnica, te ih pohranjuje u glavni trezor koji se nalazi u Carinskoj upravi (u daljnjem tekstu: glavni trezor).

(3) Podnositelji zahtjeva za tiskanje markice ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

(4) Trošak tiskanja i preuzimanja markica snosi podnositelj zahtjeva za tiskanje markica.

5. Izdavanje markica iz glavnog i pomoćnog trezora

Članak 49.

(1) Izdavanje markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora.

(2) Iz glavnog trezora markice izravno preuzimaju ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – uvoznici i uvoznici.

(3) Iz glavnog trezora markice se izravno isporučuju u pomoćni trezor koji je smješten kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju markica u pomoćnom trezoru, kao i za smještaj rukovatelja pomoćnog trezora.

(5) U pomoćnom trezoru nije dozvoljeno smještati markice drugih država, već za iste mora biti osiguran odvojeni prostor unutar trošarinskog skladišta.

(6) Otpremu markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač samo u pratnji jednog od rukovatelja trezora.

(7) Izdavanje markica iz pomoćnog trezora ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora.

(8) Rukovateljima glavnog i pomoćnog trezora ovlaštenja daje ravnatelj Carinske uprave.

(9) Rukovatelji glavnog trezora vode evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama.

(10) Rukovatelji pomoćnog trezora vode evidenciju o preuzetim markicama iz glavnoga trezora i isporučenim markicama ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču.

(11) Rukovatelji glavnog odnosno pomoćnog trezora dužni su prije izdavanja markica provjeriti da li je izvršeno plaćanje trošarine obračunate sukladno odredbama Zakona. Markice se ne mogu izdati u slučaju dospjele a neplaćene trošarine.

(12) Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su najmanje jedanput tjedno kontrolirati uporabu markica u trošarinskom skladištu, usporediti oznake serija, brojeve na markicama i datume izdavanja markica s markicama u trošarinskom skladištu i o tome sastaviti bilješku.

(13) Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su vršiti nadzor nad korištenjem i voditi evidenciju o uporabi markica drugih država.

Članak 50.

(1) Ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču rukovatelj pomoćnog trezora izdaje markice temeljem Zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih proizvoda, na Obrascu ZI-DM, koji je tiskan u Prilogu 15 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Rukovatelj glavnog trezora izdaje markice ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – uvozniku i uvozniku duhanskih proizvoda temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prije preuzimanja identifikacijskih ili markica drugih država, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta - proizvođač podnosi rukovatelju pomoćnog trezora Zahtjev za preuzimanje identifikacijskih ili markica drugih država za označavanje duhanskih proizvoda koji se izvoze, na Obrascu ZI-IM, koji je tiskan u Prilogu 16 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

6. Dnevni utrošak markica

Članak 51.

(1) Uz zahtjev iz članka 50. stavka 1.ovoga Pravilnika, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje Dnevni utrošak duhanskih markica prema zahtjevu za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih proizvoda, na Obrascu DUM-DM, koji je tiskan u Prilogu 17 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – uvoznik i uvoznik duhanskih proizvoda dužni su rukovatelju glavnoga trezora podnijeti slijedećeg radnog dana od dana smještaja proizvoda u trošarinsko skladište, odnosno od dana puštanja duhanskih proizvoda u slobodan promet, Obrazac DUM-DM iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev iz članka 50. stavka 3. ovoga Pravilnika, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora podnijeti sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje Dnevni utrošak identifikacijskih ili markica drugih država za označavanje duhanskih proizvoda koji se izvoze prema zahtjevu za preuzimanje identifikacijskih ili markica drugih država, na Obrascu DUM-IM, koji je tiskan u Prilogu 18 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

7. Dnevni obračun trošarine

Članak 52.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu dostaviti slijedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine Dnevni obračun trošarine prema otpremljenim količinama duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta, na Obrascu DOT-DP, koji je tiskan u Prilogu 19 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac DOT-DP iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi uvoznik duhanskih proizvoda.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač dužan je rukovatelju pomoćnog trezora slijedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta u izvoz, iskazati Podatke o otpremljenim količinama duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta u izvoz, na Obrascu DOT-IM , koji je tiskan u Prilogu 20 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

8. Mjesečno izvješćivanje

Članak 53.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu sljedeća izvješća:

– Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na cigarete na Obrascu IZVJ-DC,

– Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa na Obrascu IZVJ-ODP-C,

– Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje na Obrascu IZVJ-ODP-DP,

– Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na sitno rezani duhan, ostali duhan za pušenje, cigarilose i cigare na Obrascu PP-ODP.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 21, 22, 23 i 24 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Uvoznik duhanskih proizvoda dostavlja mjesečna izvješća iz stavka 1. ovog članka samo za mjesec u kojem je ostvario uvoz.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači, osim Obrazaca iz stavka 1. ovoga članka, obvezni su dostaviti i Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine) na Obrascu IZVJ-DUH, koji je tiskan u Prilogu 25 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta dužni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

9. Markice za označavanje duhanskih proizvoda

Članak 54.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici duhanskih proizvoda dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje markica tako da se prekinu prilikom otvaranja paketića.

(2) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(3) Oštećene, neiskorištene i neispravne markice, ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači dužni su predati rukovatelju pomoćnog trezora najkasnije do isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja markica.

(4) Oštećene, neiskorištene i neispravne markice, ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta-uvoznici i uvoznici duhanskih proizvoda dužni su predati rukovatelju glavnog trezora najkasnije do isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja markica.

(5) Oštećenim markicama iz stavka 3. i 4. ovoga članka smatraju se markice koje imaju oštećeno do 25% ukupne površine markice i moraju se nalijepiti na poseban arak papira.

(6) Rukovatelji glavnog i pomoćnog trezora dužni su potpisati i ovjeriti svaki arak papira sa nalijepljenim markicama iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Za markice koje nisu predane u rokovima iz stavka 3. i 4. ovoga članka odnosno u produženom roku iz članka 57. ovoga Pravilnika, smatrat će se izgubljenim i na njih nastaje trošarinska obveza istekom toga roka. Trošarinska obveza nastaje i na izgubljene markice.

(8) Za oštećene i neiskorištene markice ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici duhanskih proizvoda nemaju pravo na povrat naknade za tiskarsku vrijednost markica.

(9) Rukovatelji glavnoga trezora i jedan predstavnik tiskare vrše uništenje oštećenih, neispravnih i markica koje se više ne koriste o čemu sastavljaju bilješku.

10. Oslobođenja od plaćanja trošarina na duhanske proizvode

Članak 55.

(1) Oslobođeni su od plaćanja trošarine duhanski proizvodi koji su isključivo namijenjeni za znanstvena istraživanja.

(2) Duhanski proizvodi za znanstvena istraživanja moraju biti namijenjeni javnim ili privatnim organizacijama i ustanovama, čija je glavna svrha znanstveno istraživanje, i služe isključivo u nekomercijalne svrhe.

(3) Radi oslobođenja od plaćanja trošarine na duhanske proizvode za znanstvena istraživanja, Carinskoj upravi podnosi se uz pisani zahtjev korisnika:

1. izjava da će se duhanski proizvodi koristiti isključivo za obavljanje u nekomercijalne svrhe;

2. mišljenje nadležnog tijela državne uprave, iz kojega je razvidan status korisnika oslobođenja, te podobnosti za obavljanje te namjene;

3. opis duhanskih proizvoda, količina i ukupna vrijednosti.

(4) Carinska uprava na temelju podnesenih isprava navedenih u stavku 3. ovoga članka donosi rješenje.

Članak 56.

(1) Od plaćanja trošarine oslobođeni su duhanski proizvodi namijenjeni analizi kvalitete proizvoda i testiranju, u svrhu utvrđivanja i provjere njenoga sastava, svojstava, kvalitete ili drugih tehničkih karakteristika, radi pridobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja, a u količinama koje su isključivo neophodne u te svrhe.

(2) Oslobođenje na duhanske proizvode iz stavka 1. ovoga članka nije moguće ukoliko se radi o robi namijenjenoj za promociju buduće prodaje.

(3) Radi oslobođenja od plaćanja trošarine na duhanske proizvode za analizu kvalitete i testiranje, Carinskoj upravi podnosi se uz pisani zahtjev korisnika:

1. izjava da će se duhanski proizvodi koristiti isključivo za analizu kvalitete i testiranje u nekomercijalne svrhe odnosno nisu namijenjeni za promociju buduće prodaje;

2. popis duhanskih proizvoda, količina i ukupna vrijednost.

(4) Carinska uprava na temelju podnesenih isprava navedenih u stavku 3. ovoga članka donosi rješenje.

11. Produženje roka za uvoz duhanskih proizvoda

Članak 57.

(1) Na zahtjev ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda, Carinska uprava može odobriti produljenje roka za uvoz duhanskih proizvoda sukladno članku 17. stavku 3. Zakona.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka podnosi zahtjev najkasnije 15 dana prije isteka roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je navesti sve potrebne činjenice o opravdanosti traženja produženja roka te predložiti novi rok za uvoz. Uz zahtjev se podnosi:

1. ugovor zaključen između podnositelja zahtjeva i inozemnog dobavljača;

2. izjava inozemnog dobavljača, ovjerena kod javnog bilježnika, o navedenim razlozima kašnjenja uvoza duhanskih proizvoda;

3. originalna potvrda poreznog tijela da podnositelj zahtjeva nema nenamirenih javnih davanja iz njegove nadležnosti, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju.

(4) Rješenje o produženju roka za uvoz duhanskih proizvoda donosi Carinska uprava uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 3. ovoga članka. Produljeni rok može trajati najdulje onoliko koliko je trajao rok koji se produljuje, i ne može se ponovno produžavati.

12. Povrat trošarine

Članak 58.

(1) Osobe iz članka 68. stavka 1. Zakona podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi u pisanom obliku, u dva primjerka, i u istome moraju biti navedene sve potrebne činjenice i priloženi svi potrebni dokumenti kojima se dokazuje opravdanost zahtjeva za povrat trošarine, kao i dokaz o uništenju neupotrebljivih duhanskih proizvoda pod carinskim nadzorom.

(3) O zahtjevu za povrat plaćene trošarine nadležna carinarnica odlučuje rješenjem.

(4) Ako carinarnica smatra da je potrebno nadopuniti zahtjev dodatnim dokazima radi utvrđivanja stvarne opravdanosti povrata trošarine s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, određuje podnositelju zahtjeva rok za dopunu zahtjeva. Ukoliko podnositelj u ostavljenom roku ne dopuni zahtjev, smatrat će se da je od zahtjeva odustao.

(5) Povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju prebiti po službenoj dužnosti.

13. Instrument osiguranja na duhanske proizvode

Članak 59.

(1) Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica, za proizvodnju odnosno skladištenje te otpremu duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati u svezi s plaćanjem trošarine za koju je instrument osiguranja podnesen i prihvaćen.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – uvoznici garantiraju instrumentom osiguranja plaćanja trošarine namirenje nastalog carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati u vezi s uvozom duhanskih proizvoda.

(3) Uvoznici duhanskih proizvoda instrumentom osiguranja iz stavka 2. ovoga članka garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica, te namirenje carinskog duga u skladu sa carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati u svezi s plaćanjem trošarine za koju je instrument osiguranja podnesen i prihvaćen.

(4) Trošarinski i carinski dug (u daljnjem tekstu: dug) na duhanske proizvode moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije;

2. polaganjem bjanko-mjenice;

3. polaganjem bjanko-zadužnice ili zadužnice.

Članak 60.

(1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije određuje nadležna carinarnica u svoti koja namirenje duga u svakome trenutku čini sigurnim, vodeći računa o:

1. vrsti odnosno osjetljivosti duhanskih proizvoda;

2. vrsti trošarinskog skladišta;

3. ugledu, pouzdanosti i financijskoj stabilnosti trošarinskog obveznika;

4. opsegu poslovanja trošarinskog obveznika;

5. vremenu trajanja proizvodnje ili skladištenja;

6. vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije i knjigovodstvene dokumentacije;

7. nadzoru u trošarinskom skladištu;

8. dosadašnjem poslovanju trošarinskog obveznika.

(2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne može biti niži od 50.000,00 kuna.

Članak 61.

(1) Carinska uprava može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao garant obvezuje da će podmiriti dug kojeg trošarinski obveznik duhanskih proizvoda nije platio do njegovog dospijeća.

(3) Bankovna garancija podnosi se u tri primjerka na ovjeru Carinskoj upravi.

Članak 62.

(1) Carinska uprava donosi odluku o prihvaćanju bankovne garancije ovjerom i bilješkom na obrascu položene garancije u obliku evidencijskog broja.

(2) Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Carinskoj upravi. Dva primjerka ovjerene garancije vraćaju se trošarinskom obvezniku duhanskih proizvoda, od kojih trošarinski obveznik jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

(3) Evidencijski broj primljene bankovne garancije potrebno je upisati u carinske i trošarinske isprave.

Članak 63.

Rok valjanosti bankovne garancije kojom se osigurava plaćanje duga i mogućeg duga, ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati, produžen za šest mjeseci.

Članak 64.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako trošarinski obveznik duhanskih proizvoda podnosi novu garanciju, dug koji je bio osiguran prethodnom garancijom a nije u cijelosti podmiren odnosno mogući dug koji može još nastati, mora novom bankovnom garancijom biti osiguran. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje mogu naplatiti i dugovi koji su bili osigurani prethodnom garancijom.

(3) Ako trošarinski obveznik duhanskih proizvoda prvi puta podnosi bankovnu garanciju za osiguranje plaćanja duga, bankovna garancija neće sadržavati klauzulu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavatelj garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Carinskoj upravi, poštom preporučeno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana njegova prijema od strane Carinske uprave.

(5) U slučaju opoziva odnosna bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženoga roka važenja garancije iz članka 63. ovoga Pravilnika, računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 65.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja duga na duhanske proizvode mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije;

2. razdoblje važenja garancije;

3. iznos jamstvene svote garancije;

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv« i »bez prigovora«;

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke – garant, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište, broj žiro-računa, te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren);

6. podatke o trošarinskom obvezniku (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB);

7. vrste postupaka za koje vrijedi osiguranje;

8. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja;

9. datum i mjesto izdavanja garancije;

10. ovjeru Carinske uprave o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika, te pečat);

11. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascu B i Obrascu C koji su tiskani u Prilogu 26 i 27 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 66.

(1) Podnošenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg duga odobrava Carinska uprava trošarinskom obvezniku duhanskih proizvoda koji je tijekom svoga poslovanja u prethodnom 12 mjesečnom razdoblju:

1. pravodobno i u cijelosti namirivao obveze prema Carinskoj upravi;

2. nema nenamirenih dospjelih poreznih obveza, sukladno uvjerenju Porezne uprave;

3. ostvario pozitivne pokazatelje boniteta/solventnosti, što se dokumentira podacima iz obrazaca BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana, ovjerenim od strane nadležne financijske agencije;

4. nije kažnjavan za carinske i porezne prekršaje.

(2) Zahtjev za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga na duhanske proizvode, podnosi se prema sjedištu podnositelja zahtjeva nadležnoj carinarnici, a uz isti se podnose:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili ovjerenu presliku izvatka, ne stariji od šest mjeseci;

2. isprave propisane stavkom 1. ovoga članka;

3. predviđene, odnosno uobičajene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih trošarinskih proizvoda na zalihi prema pojedinim vrstama;

4. procjena mjesečnog zaduženja prema Carinskoj upravi u šestomjesečnom razdoblju.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja donosi Carinska uprava na temelju mišljenja nadležne carinarnice nakon provjere ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju izmjene ili promjene podataka u odobrenju, korisnik odobrenja dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu carinarnicu i Carinsku upravu.

(5) Prije dostave odobrenja korisniku, isti je obvezan položiti bjanko-mjenicu, bjanko-zadužnicu ili zadužnicu Carinskoj upravi, za odobrenje iz stavka 3. ovoga članka.

(6) U postupku prihvata, polaganja i povrata bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

(7) Carinska uprava će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka, ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

Članak 67.

(1) Polaganje osiguranja za namirenje duga s 50% uvećanom visinom jamstvene svote bankovne garancije može se odobriti trošarinskom obvezniku, koji je tijekom poslovanja u prethodnom12-mjesečnom razdoblju:

1. pravodobno i u cijelosti namirivao svoje obveze prema Carinskoj upravi;

2. nije namirivao dospjeli carinski i trošarinski dug plaćanjima po osnovi podnijete bankovne garancije, te

3. nije kažnjavan za carinske i trošarinske prekršaje počinjene s namjerom izbjegavanja plaćanja carinskog i trošarinskog duga ili ponovljeno kažnjavan za carinske i trošarinske prekršaje.

(2) Zahtjev za uvećanje visine jamstvene svote podnosi se carinarnici nadležnoj prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(3) Odobrenje ili odluku o odbijanju zahtjeva za uvećanje visine jamstvene svote donosi Carinska uprava na temelju mišljenja nadležne carinarnice, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju izmjene ili promjene podataka u odobrenju, korisnik odobrenja dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu carinarnicu i Carinsku upravu.

(5) Carinska uprava će ukinuti odobrenje iz stavka 3. ovoga članka, ako korisnik odobrenja više ne ispunjava uvjete propisane za njegovo izdavanje.

Članak 68.

(1) Bankovna garancija kao instrument osiguranja duga vraća se trošarinskom obvezniku nakon isteka roka važenja, odnosno produženoga roka važenja iz članka 63. ovog Pravilnika.

(2) Bjanko-mjenica, bjanko-zadužnica ili zadužnica vraća se trošarinskom obvezniku šest mjeseci nakon ukidanja ili opoziva odobrenja za korištenje bjanko-mjenice, bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja duga.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, odnosna bankovna garancija može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Carinska uprava utvrdi da su izmireni svi dugovi koji su bili osigurani

odnosnom bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati;

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno važeće garancije podnese novu garanciju, kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

XI. ENERGENTI

1. Označavanje plinskih ulja za grijanje

Članak 69.

(1) Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49, koja se koriste kao gorivo za grijanje moraju biti obojana crvenom bojom (C.I. Solvent Red 19), te moraju sadržavati indikator, C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l a ne većoj od 9,0 mg/l.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članaka određuje se prema normi HRN 1110.

(3) Označavanje plinskih ulja za grijanje može se vršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojem je u trošarinskom odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, odobreno i označavanje plinskih ulja.

(4) Doziranje sredstva za označavanje iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje, koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo, te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinarnice nadležne prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO 17025 sukladno metodi navedenoj u stavku 2. ovoga članka.

(5) Plinska ulja koja se koriste isključivo za namjenu grijanja i udovoljavaju odredbama stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u podbrojeve KN 2710 19 41 10, 2710 19 45 10 i 2710 19 49 10 (u daljnjem tekstu: označena plinska ulja za grijanje).

(6) Označena plinska ulja za grijanje prije otpreme iz trošarinskog skladišta moraju biti označena propisanim indikatorom i obojana crvenom bojom sukladno stavku 1. ovoga članka.

2. Stavljanje u promet označenih plinskih ulja za grijanje

Članak 70.

(1) Označena plinska ulja za grijanje smiju se prodavati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj carinarnici.

(2) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za grijanje, obvezni su carinarnici nadležnoj prema svom sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za grijanje najkasnije 8 dana prije početka obavljanja prodaje.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka koje prodaju označena plinska ulja za grijanje, dužne su uz prijavu koju dostavljaju pismenim putem dostaviti i podatak o lokaciji i kapacitetima spremnika posebno utvrđenog skladišta, adresu posebno utvrđenog skladišta te podatke o ispunjavanju dodatnih minimalnih tehničko tehnoloških uvjeta i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima i ovim Pravilnikom.

(4) Nadležna carinarnica po prijavi iz stavka 2. ovoga članka izlazi na lice mjesta kako bi dobila uvid u činjenično stanje, te sa sigurnošću utvrdila jesu li ispunjeni uvjeti za stavljanje označenih plinskih ulja za grijanje u promet, o čemu sastavlja zapisnik o ispunjenju uvjeta sukladno ovom članku. Zapisnik o ispunjenju uvjeta smatrat će se ovlaštenjem za rad posebnog skladišta za prodaju označenih plinskih ulja za grijanje.

3. Posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih
plinskih ulja za grijanje

Članak 71.

(1) Posebno utvrđeno skladište za prodaju označenih plinskih ulja za grijanje, mora činiti zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu s vlastitim spremnikom i agregatom kao i pripadajućom instalacijom koja ne smije biti tehnološki povezana s ostalim spremnicima i agregatima.

(2) Oprema posebno utvrđenog skladišta mora uključivati izdvojenu informatičku podršku i elektroničku kasu.

4. Evidencije posebno utvrđenog skladišta za prodaju označenih plinskih ulja za grijanje

Članak 72.

(1) Trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju označenih plinskih ulja za grijanje iz posebno utvrđenog skladišta prema članku 75. Zakona, obvezni su voditi evidenciju o kupcima i prodanim količinama.

(2) Evidencija o kupcima i prodanim količinama iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, OIB kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu označenog plinskog ulja za grijanje.

Evidencije o kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za grijanje vode se u elektronskom obliku ako to dopuštaju tehničke mogućnosti.

5. Nadzor nad korištenjem označenih plinskih ulja

Članak 73.

(1) Nadzor nad korištenjem označenih plinskih ulja za grijanje vrše ovlašteni službenici za provođenje nadzora. Ukoliko se tijekom nadzora motornih vozila, plovnih objekata i plovila utvrdi u spremniku prisutnost označenog plinskog ulja za grijanje, ovlašteni službenici za provođenje nadzora, po obavljenom nadzoru, sastavljaju zapisnik.

(2) Ukoliko se tijekom nadzora utvrdi da se plinsko ulje obojano plavom bojom ne koristi za namjene određene u članku 77. stavku 1. do 4. Zakona, ovlašteni službenici za provođenje nadzora po obavljenom nadzoru, sastavljaju zapisnik.

(3) Ukoliko postoji neslaganje sa zapisnikom o obavljenom nadzoru, ovlašteni službenik za provođenje nadzora može odrediti da se na trošak stranke, uzorak plinskog ulja uzetog iz spremnika dostavi na ispitivanje carinskom laboratoriju, uz zapisnik o uzimanju uzoraka.

(4) Utvrđivanje prisutnosti indikatora kod izvršenog nadzora iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje se prema normi HRN 1110. 

6. Dnevni obračun trošarine

Članak 74.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, dostaviti Dnevni obračun trošarine na energente na Obrascu DOT-EN, koji je tiskan u Prilogu 28 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Dnevni obračun trošarine osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju dva puta mjesečno i to:

– za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavljaju do 20. dana u istom mjesecu, a

– za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavljaju do 8. dana sljedećeg mjeseca.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta, kad prodaju energente na svojim benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za namjene iz članka 19. stavak 1. Zakona, ostvaruju pravo na umanjenje obveze trošarine, na način da za iznos vraćene trošarine korisnicima za namjene iz članka 19. stavak 1. Zakona, u tekućem mjesecu umanje iznos obračunate trošarine na zadnjem danu tekućeg mjeseca, iskazane na obrascu DOT-EN za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu.

(4) Specifikacija za umanjenje obveze trošarine iz stavka 3. ovoga članka, temeljem koje je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta izvršio povrat korisnicima za namjene iz članka 19. stavak 1. Zakona, prilog je DOT-EN-a na koji se odnosi umanjenje obveze trošarine.

7. Mjesečno izvješćivanje

Članak 75.

(1) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici energenata obvezni su do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu, dostaviti Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na energente na Obrascu MI-EN, koji je tiskan u Prilogu 29 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uvoznici energenata dostavljaju mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka samo za mjesec u kojem su ostvarili uvoz.

(3) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači naftnih derivata dostavljaju i Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte na Obrascu MI-NA, koji je tiskan u Prilogu 30 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici energenata obvezni su do 8. dana u mjesecu za prethodni mjesec podnijeti Izvješće o uplaćenim trošarinama na motorne benzine i plinska ulja za pogon na Obrascu MI-UTE, koji je tiskan u Prilogu 31 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta obvezni su uz mjesečno izvješće iz stavka 1. i 3. ovoga članka za mjesec prosinac priložiti i popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca.

8. Obračunavanje duga i mogućeg trošarinskog duga

Članak 76.

(1) Kada se prilikom puštanja u slobodni promet, odnosno u potrošnju, energenta, ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, on se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

(2) Kada se prilikom određivanja mogućeg trošarinskog duga ne može točno odrediti svota trošarinskog duga, on se određuje temeljem najvišeg iznosa trošarine propisane za određenu vrstu energenta.

9. Ukapljeni naftni plin za namjenu grijanja

Članak 77.

(1) Visina trošarine za ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: UNP) obračunava se u iznosu od 0,00 kuna za namjenu grijanja pod sljedećim uvjetima:

1. da je prilikom uvoza ili otpreme iz trošarinskog skladišta iz dokumentacije i pregleda robe vidljivo da je UNP upakiran u ambalažu prikladnu za grijanje (boce koje se pune za namjenu grijanja),

2. da je prilikom otpreme UNP iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta korisnicima uz priloženu izjavu u pisanom obliku da će UNP koristiti isključivo za namjenu grijanja, naveden i broj registriranog spremnika u koji se skladišti UNP,

3. da se UNP za grijanje može iz trošarinskog skladišta otpremati cjevovodima kupcima u stambenim zgradama pripojenim na plinsku mrežu, ili produktovod, koji su direktno spojeni sa mjerilom, postavljenom na izlazu iz trošarinskog skladišta uz uvjet da predstavnik zgrade priloži izjavu u pisanom obliku da se UNP koristi isključivo za namjenu grijanja.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema iz trošarinskog skladišta UNP korisnicima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, mora voditi evidenciju o kupcima UNP za namjenu grijanja, na način da pri svakoj prodaji upiše ime i prezime, odnosno naziv kupca, adresu, OIB kupca, serijski broj spremnika ili broj certifikata posude, količinu prodanog UNP za namjenu grijanja, te datum prodaje.

UNP za grijanje može se otpremati samo kupcima koji posjeduju za spremnike vjerodostojan certifikat posude izdan od strane nadležnog tijela za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom.

(3) Trošarina se prilikom uvoza UNP za namjenu grijanja obračunava u iznosu od 0,00 kuna i kad je uvoznik krajnji korisnik odnosno kad uvozi za poznatog kupca uz sljedeće uvjete:

1. uvoznik koji je i krajnji korisnik podnosi izjavu da UNP koristi isključivo za vlastite potrebe i prilaže vjerodostojan certifikat posude izdan od strane nadležnog tijela za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom,

2. uvoznik koji uvozi UNP za poznatog kupca za namjenu grijanja prilaže narudžbu iz koje je vidljiv serijski broj spremnika ili broj certifikata posude izdan od strane nadležnog tijela za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom i izjavu u pisanom obliku da će UNP koristiti isključivo za namjenu grijanja.

(4) Evidenciju iz stavka 2 ovoga članka trošarinski obveznik dostavlja na zahtjev nadležnoj carinarnici.

10. Oslobođenja od plaćanja trošarine na energente u zračnom prometu

Članak 78.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 79. stavka 1. točka 1. Zakona, oslobođene od plaćanja trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da osobe koje obavljaju djelatnost zračnog prometa prilože dokumentaciju iz koje se vidi predmet poslovanja, odnosno broj i datum registracije djelatnosti i ime tijela koje je registriralo djelatnost. Dokumentacija mora sadržavati tip zrakoplova za koji se pogonsko gorivo nabavlja, uključivo s njegovim brojem upisa u odgovarajući registar, iz kojeg je vidljivo, da se radi o obavljanju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, odnosno za potrebe javnih tijela, te prijevozne dokumente,

2. da za svaku otpremu energenta iz trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavlja račun, ili drugi komercijalni dokument, koji uz ostalo sadrži i napomenu, da su energenti otpremljeni uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 79. stavka 1. točka 1. Zakona.

(2) Kod otpreme energenata iz trošarinskog skladišta u izvoz, ukoliko ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta neposredno otprema energente iz trošarinskog skladišta u zrakoplov nije obvezan ispostaviti PTD.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je voditi evidenciju o kupcima, prodanim količinama i vrstama energenata prema ovom članku, te istu na traženje dostaviti nadležnoj carinarnici.

11. Oslobođenja od plaćanja trošarine na energente za plovidbu u međunarodnom prometu

Članak 79.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 79. stavka 1. točka 2. Zakona, oslobođene od plaćanja trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da osobe koje obavljaju djelatnost plovidbe u međunarodnom prometu vodenim putovima prilože dokumentaciju iz koje se vidi predmet poslovanja, odnosno broj i datum registracije djelatnosti i ime tijela koje je registriralo djelatnost. Dokumentacija mora sadržavati tip plovnog objekta, odnosno plovila, za koji se pogonsko gorivo nabavlja, uključivo s njegovim brojem upisa u odgovarajući registar, iz kojeg je vidljivo, da se radi o obavljanju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, te prijevozne dokumente,

2. da za svaku otpremu energenta iz trošarinskog skladišta u izvoz ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavlja račun, ili drugi komercijalni dokument koji uz ostalo sadrži i napomenu, da su energenti otpremljeni uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 79. stavka 1. točka 2. Zakona,

3. da priloži odlazeći manifest, ili drugu međunarodno priznatu ispravu, prilikom isplovljavanja iz domaće luke za međunarodni promet u stranu luku.

(2) Ukoliko ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta neposredno otprema energente iz trošarinskog skladišta u plovni objekt, odnosno plovilo, nije obvezan ispostaviti PTD.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je voditi evidenciju o kupcima, prodanim količinama i vrstama energenata, prema ovom članku, te istu na traženje dostaviti nadležnoj carinarnici.

12. Otpremanje energenata za namjene iz članka 79.
stavak 1. točke 4. i 5. Zakona

Članak 80.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati energente iz trošarinskog skladišta za namjene iz članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona, bez obračunate trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da se energenti otpremaju na temelju narudžbe oslobođenog korisnika energenata i električne energije u pisanom obliku, u kojoj mora biti navedena vrsta i količina energenata,

2. da oslobođeni korisnik prije nabave energenta, priloži izjavu u pisanom obliku i odobrenje za oslobođenog korisnika,

3. izjava u pisanom obliku sadrži broj i datum odobrenja nadležne carinarnice na temelju kojega oslobođeni korisnik može kupovati energente bez plaćanja trošarine s napomenom, da još nije iskorištena količina energenata, na koju se odobrenje odnosi,

4. da na računu upiše napomenu da su energenti otpremljeni bez obračunate trošarine na temelju odobrenja oslobođenog korisnika, pozivom na broj i datum odobrenja,

5. da energente otprema uz PTD.

(2) Ako se energenti nabavljaju na temelju ugovora o postupnom nabavljanju, može se Odobrenje za oslobođenog korisnika i izjava u pisanom obliku prema ovom članku priložiti ugovoru o postupnoj nabavi ili kod prvog naručivanja. Pri kasnijim otpremama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta na računu se poziva na broj i datum te prve narudžbe, odnosno ugovora, u kojoj je dana takva izjava u pisanom obliku.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora voditi evidenciju o otpremljenim količinama i vrstama energenata oslobođenim korisnicima trošarinskih proizvoda za namjene navedene u članku 79. Stavku 1. točke 4. i 5. Zakona, te istu na traženje dostaviti nadležnoj carinarnici.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

(1) Pravna ili fizička osoba koja podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda iz članka 26. ovoga Pravilnika do 31. siječnja 2010. godine,

smatrat će se da je danom podnošenja zahtjeva zaprimljenog i ovjerenog od strane nadležne carinarnice postala privremeni nositelj svih prava i obveza koje Zakon propisuje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

(2) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne ishodi odobrenje do 31. ožujka 2010. godine, nadležna carinarnica će rješenjem utvrditi trošarinu i kamate na trošarinske proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može nabavljati, za potrebe svoje registrirane djelatnosti, trošarinske proizvode za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točka 4. i 5. Zakona, bez plaćanja trošarine, pod uvjetima da trošarinskom obvezniku podnese:

– pisanu narudžbu s izjavom da će nabavljene količine trošarinskih proizvoda koristiti isključivo za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda podnesenom nadležnoj carinarnici, te

– preslik zaprimljenog i ovjerenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda od strane nadležne carinarnice.

(4) Trošarinski obveznik koji otprema trošarinske proizvode osobama iz stavka 1. ovoga članka obvezan je na izdanom računu upisati klauzulu da su trošarinski proizvodi otpremljeni bez obračunate trošarine, s pozivom na broj i datum zahtjeva za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, ovjerenog od strane nadležne carinarnice, te uz uvjet bezgotovinskog plaćanja.

(5) Trošarinski obveznik i osoba iz stavka 1. ovoga članka mora voditi odgovarajuću evidenciju o otpremljenim i primljenim količinama trošarinskih proizvoda sukladno odredbama članka 15. i 27. ovoga Pravilnika.

Članak 82.

Stupanjem na snagu propisa kojima bi se utvrdila ista visine trošarine na UNP za namjenu pogona i namjenu grijanja, članak 77. ovoga Pravilnika se ne primjenjuje.

Članak 83.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 119/01.);

2. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, br. 59/94., 109/96., 46/98. i 119/01.);

3. Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanju markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine« br. 112/99., 50/00., 119/01., 59/03. i 155/08.);

4. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 63/00., 119/01. i 26/03.).

Članak 84.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/1

Urbroj: 513-02-1730/1-10/2

Zagreb, 2. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.


PRILOZI