HRVATSKI SABOR

2020

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/125

Urbroj: 71-05/1-09-2

Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O TROŠARINAMA

DIO I.

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije (u daljnjem tekstu: trošarinski proizvodi) koji se puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Trošarina se plaća na trošarinske proizvode koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske.

(2) Uvoz trošarinskih proizvoda je svaki unos trošarinskih proizvoda u Republiku Hrvatsku iz drugih država, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 3.

(1) Trošarina se plaća na trošarinske proizvode proizvedene na području Europske unije ili uvezene na područje Europske unije iz trećih država.

(2) Uvoz trošarinskih proizvoda je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Unos trošarinskih proizvoda je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: druge države članice), kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

(4) Treći teritorij je dio državnog teritorija države članice koji nije sastavni dio teritorija države članice odnosno Europske unije u smislu stavka 3. ovoga članka i to:

– u slučaju Savezne Republike Njemačke, otok Heligoland i teritorij Büsingen,

– u slučaju Republike Italije, Livigno, Campione d'Italia i talijanske teritorijalne vode Luganskog jezera,

– u slučaju Kraljevine Španjolske, Ceuta, Melilla, Kanarsko otočje.

Republika Francuska može, putem deklaracije, obavijestiti o statusu prekomorskih departmana Republike Francuske.

Grčka može zadržati poseban status za planinu Atos.

(5) Treća država je svaka država, osim Republike Hrvatske i druge države članice.

(6) U smislu ovoga Zakona kretanje trošarinskih proizvoda započeto u ili namijenjeno za:

– Kneževinu Monako smatra se kao kretanje započeto u ili namijenjeno za Republiku Francusku,

– Jungholz i Mittelnerg (Kleines Walsertal) smatra se kao kretanje započeto u ili namijenjeno za Saveznu Republiku Njemačku,

– Otok Man smatra se kao kretanje započeto u ili namijenjeno za Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske,

– San Marino smatra se kao kretanje započeto u ili namijenjeno za Republiku Italiju,

– Suverenu zonu Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekelia smatra se kao kretanje započeto u ili namijenjeno za Cipar.

Članak 4.

Trošarine su prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležna carinarnica pravnoj ili fizičkoj osobi, da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti, u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

2. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležne carinarnice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

3. Trošarinsko skladište je mjesto odobreno od strane nadležne carinarnice, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

4. Sustav odgode plaćanja trošarine je sustav koji se odnosi na primanje, proizvodnju, skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena.

5. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležne carinarnice da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik).

6. Pogon oslobođenog korisnika je prostor ili površina u kojem su smješteni trošarinski proizvodi koje je oslobođeni korisnik nabavio za potrebe svoje registrirane djelatnosti bez plaćanja trošarine.

7. Uvoznik trošarinskih proizvoda je carinski dužnik određen prema carinskim propisima.

8. Registrirani primatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležne carinarnice, da u okviru svoje registrirane djelatnosti prima trošarinske proizvode od osoba iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine. Registrirani primatelj ne smije skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

9. Povremeno registrirani primatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležne carinarnice, da u okviru svoje registrirane djelatnosti povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine. Povremeno registrirani primatelj ne smije skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine, te nadležnoj carinarnici mora dostaviti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego mu pošiljatelj otpremi trošarinske proizvode.

10. Trošarinski zastupnik je pravna ili fizička osoba koju ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz druge države članice ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj obavlja usluge i ostvaruje prava sukladno ovom Zakonu.

11. Puštanje u potrošnju trošarinskih proizvoda znači:

– svako odstupanje, uključujući i nezakonito odstupanje, od sustava odgode plaćanja trošarine,

– svaku proizvodnju, uključujući i nezakonitu proizvodnju, trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja trošarine,

– svaki uvoz, uključujući i nezakoniti uvoz trošarinskih proizvoda, ukoliko se ti proizvodi ne stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine.

12. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

13. Središnji ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave odgovorna za zakonitu, učinkovitu i ujednačenu primjenu carinskih, trošarinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

14. Carinarnica je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim i drugim propisima.

II. SUSTAV ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 6.

(1) Plaćanje trošarine se odgađa, ako se trošarinski proizvodi proizvode i/ili skladište u trošarinskom skladištu, ako se smještaju u pogon oslobođenog korisnika i koriste u svrhe za koje je dobio odobrenje ili ako se u sustavu odgode otpremaju u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(2) Na trošarinske proizvode za koje je odmah nakon uvoza započet neki od carinskih postupaka s odgodom plaćanja carine ili su uneseni u slobodnu zonu ili slobodno skladište, plaćanje trošarine se odgađa.

(3) Plaćanje trošarine se odgađa i na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima, ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet, smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika.

(4) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik u okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije prestanu poslovati, plaćanje trošarine se odgađa dok su trošarinski proizvodi, koji su na zalihi na dan otvaranja postupka stečaja, odnosno donošenja rješenja sudskog registra o pokrenutom postupku likvidacije, uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika, odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku, na temelju rješenja o podjeli imovine, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta.

(5) Ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište ili odobrenje oslobođenog korisnika prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata, plaćanje trošarine se odgađa za razdoblje dok su trošarinski proizvodi uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika odnosno dok se ne puste u potrošnju. Plaćanje trošarine se odgađa najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar.

III. KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

Članak 7.

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se:

1. otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište,

2. otpremaju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika i iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište uz prethodnu suglasnost nadležne carinarnice,

3. otpremaju iz trošarinskog skladišta u izvoz,

4. nakon završetka carinskoga postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika, ako je uvoznik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik,

5. pri uvozu odobri neki od carinskih postupaka s odgodom ili su uneseni u slobodnu zonu ili slobodno skladište,

6. otpremaju iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište, preko teritorija druge države.

(2) Trošarinski proizvodi mogu se kretati u sustavu odgode plaćanja trošarine između Republike Hrvatske i drugih država članica:

1. kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj osobi u drugoj državi članici koja u skladu sa zakonodavstvom te države može primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine,

2. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta te registrirani i povremeno registrirani primatelj u Republici Hrvatskoj primaju od osobe iz druge države članice koja u skladu sa zakonodavstvom te države može slati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine,

3. kada se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine između drugih država članica obavlja preko teritorija Republike Hrvatske.

(3) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine je dozvoljeno samo uz prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD), osim ako ovim Zakonom ili nekim drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 8.

(1) PTD je isprava koja prati pošiljku trošarinskih proizvoda kojom se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi PTD na propisanom obrascu u pet (5) primjerka od kojih:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj,

2. drugi primjerak zadržava primatelj,

3. treći primjerak ovjeren od strane nadležnog tijela primatelj vraća pošiljatelju,

4. četvrti primjerak za nadležno tijelo primatelja,

5. peti primjerak za nadležno tijelo pošiljatelja.

Članak 9.

(1) Primatelj trošarinskih proizvoda koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju.

(2) Primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda ovjerom PTD-a kojeg mora vratiti pošiljatelju:

1. najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj,

2. najkasnije 15. dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primio pošiljku iz druge države članice.

(3) Prije nego primatelj vrati ovjereni primjerak PTD-a pošiljatelju, mora ga dostaviti nadležnoj carinarnici na ovjeru.

(4) Izvoz trošarinskih proizvoda ovjerava nadležna carinarnica na PTD-a u trenutku istupa trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Republike Hrvatske.

(5) Izvoz trošarinskih proizvoda ovjerava nadležna carinarnica na PTD-a u trenutku istupa trošarinskih proizvoda iz područja Europske unije.

(6) Pošiljatelj koji ne primi ovjereni primjerak PTD-a mora o tome izvijestiti nadležnu carinarnicu:

1. najkasnije deseti dan nakon otpreme u Republici Hrvatskoj,

2. najkasnije šezdeseti dan nakon otpreme u drugu državu članicu,

koja će u skladu s ovim Zakonom utvrditi da li je nastala obveza obračunavanja trošarine.

(7) Ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet trošarinski proizvodi unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika, kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz kopiju jedinstvene carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet (u daljnjem tekstu: JCD). Primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda ovjerom kopije JCD-a koju vraća carinarnici u kojoj je obavljeno uvozno carinjenje u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način popunjavanja te postupanje s PTD-om.

Članak 10.

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica dozvoljeno je uz pojednostavnjeni prateći trošarinski dokument, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano (u daljnjem tekstu: PPTD).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka PPTD se koristi i za kretanje denaturiranog alkohola na području Republike Hrvatske i između drugih država članica.

(3) Kada pošiljatelj želi ostvariti povrat plaćene trošarine, obvezan je prije otpreme trošarinskih proizvoda dostaviti zahtjev za povrat plaćene trošarine carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, uz dokaze iz kojih je vidljivo da je trošarina plaćena u Republici Hrvatskoj.

(4) PPTD se podnosi na propisanom obrascu u tri primjerka i to:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj,

2. drugi primjerak zadržava primatelj,

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju.

(5) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj prima trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina u drugoj državi članici, a u skladu s ovim Zakonom nastane obveza obračunavanja trošarine i u Republici Hrvatskoj, u tom slučaju pošiljku mora pratiti trošarinski dokument koji pošiljatelj izdaje u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u državi članici iz koje su ti trošarinski proizvodi isporučeni. Primatelj je obvezan o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda pisanim putem obavijestiti carinarnicu te dostaviti instrument plaćanja trošarine.

(6) Ako se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, pošiljatelj mora podnijeti PPTD, a pošiljka se mora kretati po unaprijed određenom putu. U tom slučaju:

– pošiljatelj mora, prije nego pošalje trošarinske proizvode, najaviti isporuku trošarinskih proizvoda carinarnici u mjestu otpreme,

– primatelj mora potvrditi primitak pošiljke na PPTD-u u roku iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona i o tome obavijestiti carinarnicu u mjestu odredišta,

– pošiljatelj i primatelj moraju omogućiti nadležnom tijelu da provjeri da li je primatelj zaista primio trošarinske proizvode.

(7) Umjesto PTD-a i PPTD-a može se koristiti komercijalni dokument.

(8) Kada se trošarinski proizvodi kreću u sustavu odgode između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode istome primatelju, može se odobriti pojednostavnjenje postupka.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje način popunjavanja te postupanje s PPTD-om, uvjetima kada se umjesto PTD-a i PPTD-a može koristiti komercijalni dokument te pojednostavnjenje postupka.

IV. OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 11.

(1) Trošarinskim obveznikom smatra se osoba koja je u obvezi plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: trošarinski obveznik), i to:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta,

2. uvoznik trošarinskih proizvoda,

3. proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode.

(2) Trošarinskim obveznikom smatra se i:

1. registrirani i povremeno registrirani primatelj,

2. trošarinski zastupnik,

3. primatelj trošarinskih proizvoda na koje je plaćena trošarina u drugoj državi članici a obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i u Republici Hrvatskoj.

(3) Pored osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, trošarinu plaćaju i:

1. kupac iz članka 14. točke 1.ovoga Zakona,

2. kupac iz članka 14. točke 2.ovoga Zakona,

3. novonastali subjekt iz članka14. točke 3. ovoga Zakona,

4. vjerovnik ili kupac iz članka 14. točke 4. ovoga Zakona,

5. osoba koja nezakonito proizvede, uveze, unese, preveze, posjeduje, proda ili kupi trošarinske proizvode,

6. osoba koja sudjeluje u nezakonitoj proizvodnji, unosu ili uvozu trošarinskih proizvoda te osoba koja čuva nezakonito proizvedene, unesene odnosno uvezene trošarinske proizvode,

7. osoba koja je u skladu s ovim Zakonom položila instrument osiguranja plaćanja trošarine, odnosno jamac naveden na instrumentu osiguranja plaćanja trošarine,

8. oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje.

(4) Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

V. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA TROŠARINE

Članak 12.

(1) Obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano:

1. u trenutku otpreme trošarinskih proizvoda od strane ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode,

2. u trenutku proizvodnje trošarinskih proizvoda od strane proizvođača iz članka 53. i 55. ovoga Zakona,

3. u trenutku potrošnje trošarinskih proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta,

4. kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda, osim gubitka ili manjka nastalog za vrijeme odgode plaćanja trošarine za kojeg ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da je gubitak ili manjak neodvojivo povezan s osobinama proizvoda nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza trošarinskih proizvoda,

5. na dan prestanka važenja trošarinskog odobrenja i odobrenja danog oslobođenom korisniku kako je propisano člankom 25. i 29. ovoga Zakona.

6. u trenutku kada registrirani ili povremeno registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada primatelj u Republici Hrvatskoj, radi obavljanja djelatnosti, primi trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina u drugoj državi članici.

(3) Za trošarinske proizvode na koje je trošarina plaćena u drugoj državi članici i koje u Republiku Hrvatsku unosi fizička osoba za osobne potrebe, obveza plaćanja trošarine u Republici Hrvatskoj ne nastaje.

(4) Da bi se utvrdilo da li su trošarinski proizvodi iz stavka 3. ovoga članka namijenjeni za osobne potrebe ili u komercijalne svrhe, nadležna carinarnica uzima u obzir:

– status osobe koja unosi trošarinske proizvode,

– mjesto isporuke proizvoda i ako je s obzirom na okolnosti slučaja primjereno,

– način prijevoza,

– dokumente koji se odnose na proizvode,

– osobine i količinu proizvoda.

(5) Ministar financija pravilnikom određuje vrstu i visinu priznatih gubitaka ili manjkova trošarinskih proizvoda iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, te količine trošarinskih proizvoda iz stavka 4. ovoga članka, koje fizičke osobe mogu unijeti iz druge države članice za osobne potrebe.

Članak 13.

Pri uvozu trošarinskih proizvoda obveza obračunavanja trošarine nastaje danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim u slučajevima kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu.

Članak 14.

Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada:

1. carinarnica proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode, osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno oslobođenom korisniku,

2. su trošarinski proizvodi u postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju, osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik,

3. se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata, kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu, osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik, ali najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar,

4. su trošarinski proizvodi u postupku stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku, osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik.

Članak 15.

(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi da su trošarinski proizvodi:

1. nezakonito proizvedeni, uvezeni, stečeni, prevezeni, uporabljeni ili potrošeni odnosno nezakonito pušteni u potrošnju,

2. otpremljeni ili korišteni od strane oslobođenog korisnika u svrhe za koje nije dobio odobrenje,

3. nezakonito uneseni u Republiku Hrvatsku iz druge države članice, osim ako fizička osoba koja ne obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, dokaže da je trošarinske proizvode stekla u dobroj vjeri.

(2) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 9. stavku 6. točki 1. ovoga Zakona, carinarnica nadležna prema sjedištu pošiljatelja utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(3) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 9. stavku 6. točki 2. ovoga Zakona, nadležna carinarnica utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine, osim ako pošiljatelj u roku od 4 mjeseca od dana otpreme trošarinskih proizvoda, nadležnoj carinarnici ne podnese dokaz da je posao izvršen u skladu s propisima ili dokaz o mjestu gdje je počinjen prekršaj ili nepravilnost. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(4) Ukoliko je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom, kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske,

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo,

3. pošiljka otpremljena u drugu državu članicu iz Republike Hrvatske, a nije došla u mjesto odredišta i nije moguće utvrditi u kojoj je državi članici do te nepravilnosti došlo.

(5) Ako se trošarina obračunava u skladu s prvom ili drugom točkom stavka 4. ovoga članka, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj o tome obavještava nadležno tijelo države članice iz koje je pošiljka trošarinskih proizvoda otpremljena.

(6) Nadležna carinarnica otpušta plaćanje trošarine odnosno vraća plaćenu trošarinu u Republici Hrvatskoj koja je bila plaćena u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, ako pošiljatelj odnosno obveznik plaćanja trošarine ili druga osoba za njegov račun u roku od tri godine od dana izdavanja trošarinskog dokumenta carinskom tijelu podnese dokaze da je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je nepravilnost stvarno nastala. Nadležna carinarnica vraća iznos stvarno plaćene trošarine.

VI. PODNOŠENJE DNEVNOG OBRAČUNA TROŠARINE, MJESEČNOG IZVJEŠĆA I PLAĆANJE TROŠARINE

Članak 16.

(1) Trošarinski obveznik sam obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(2) Trošarinski obveznik mora iskazati obračunatu trošarinu u dnevnom obračunu trošarine kojeg dostavlja dva puta mjesečno carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu i to za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu dostavlja do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu dostavlja do 8. dana sljedećeg mjeseca. Obračunatu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, trošarinski obveznik duhanskih proizvoda dužan je trošarinu obračunatu u trenutku otpreme duhanskih proizvoda iz trošarinskog skladišta, iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunatu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(4) Dnevne obračune trošarine iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne dostavljaju trošarinski obveznici za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi 0,00 kuna.

(5) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima više od jednog trošarinskog skladišta, dostavlja zbirni dnevni obračun trošarine, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije o obračunatoj trošarini za svako trošarinsko skladište.

(6) Trošarinski obveznik mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti carinarnici do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(7) Trošarinski obveznik podnosi mjesečno izvješće iz stavka 6. ovoga članka i za mjesec u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine.

(8) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima više od jednog trošarinskog skladišta, dostavlja zbirno mjesečno izvješće, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini za svako trošarinsko skladište.

(9) Ukoliko ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvrši obračun trošarine za duhanske proizvode označene duhanskim markicama u skladu sa stavkom 3. ovoga članka najkasnije do isteka roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica, smatrat će se da su duhanski proizvodi pušteni u potrošnju na području Republike Hrvatske, te trošarinu mora platiti najkasnije do 30. dana nakon isteka toga roka.

(10) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja, osim u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće te trošarinu plaća najkasnije do 30. dana računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(11) U slučaju prestanka važenja odobrenja oslobođenog korisnika, osim u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u pogonu oslobođenog korisnika, oslobođeni korisnik trošarinu plaća najkasnije do 30. dana računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(12) U slučaju stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u skladištima na dan završetka postupka, trošarina se plaća u roku od 30 dana od završetka postupka odnosno otpreme vjerovniku.

(13) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i postupak podnošenja dnevnog obračuna trošarine i mjesečnog izvješća.

Članak 17.

(1) Pri uvozu trošarinskih proizvoda trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim Zakonom.

(2) Ako se uvoz duhanskih proizvoda ne obavi najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica, smatrat će se da su duhanski proizvodi pušteni u potrošnju na području Republike Hrvatske, te uvoznik trošarinu mora platiti najkasnije do 30. dana nakon isteka toga roka.

(3) Iznimno, rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti, ako uvoznik Središnjem uredu Carinske uprave dokaže opravdanost zahtjeva za produženjem roka,

(4) Trošarinski obveznik uvoznik iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona podnosi samo mjesečno izvješće iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona i to za mjesec kada je ostvario uvoz.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak za provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka.

VII. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 18.

(1) Pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj ima:

1. proizvođač trošarinskih proizvoda koji je nabavio trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina i koje je upotrijebio za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda,

2. izvoznik koji izvozi trošarinske proizvode za koje je u domaćem prometu plaćena trošarina,

3. oslobođeni korisnik koji je kupio trošarinske proizvode po cijeni koja uključuje trošarinu, a koristi ih sukladno članku 47. stavku 1. točke 3. do 11. i članku 79. stavku 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona,

4. osoba koja je platila trošarinu na energente koji su zagađeni ili slučajno pomiješani i vraćeni u trošarinsko skladište radi recikliranja.

(2) Pravo na povrat trošarine ima pravna ili fizička osoba koja, u okviru obavljanja djelatnosti, trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj, otpremi u drugu državu članicu.

(3) Pravo na povrat iz stavka 2. ovoga članka ima pošiljatelj ako dostavi:

1. zahtjev za povrat plaćene trošarine carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu prije početka otpreme,

2. primjerak PPTD-a na kojem je primatelj potvrdio primitak trošarinskih proizvoda,

3. dokument kojim se potvrđuje da je plaćanje trošarine osigurano u državi članici odredišta,

4. sve druge dokaze koje carinarnica s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja zahtjeva kako bi se utvrdila stvarna opravdanost povrata plaćene trošarine.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak za ostvarenje prava na povrat trošarine.

VIII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 19.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici,

2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

3. potrebe međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

4. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

5. potrošnju u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s drugom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku trošarinskih proizvoda predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

6. potrebe oružanih snaga drugih država članica Sjevernoatlantskog saveza ili njihovog pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih kantina i restorana.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a oslobođenje iz stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora.

(3) Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslobođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(4) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. točke 2. i 4. ovoga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj.

(5) Ako osobe oslobođene plaćanja trošarine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka nabave trošarinske proizvode iz druge države članice, pošiljatelj ih može otpremiti u sustavu odgode plaćanja trošarine samo uz PTD i potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine koju određuje europsko zakonodavstvo.

(6) Trošarinski proizvodi na koje se trošarina ne plaća sukladno stavku 1. ovoga članka, ne smiju se otuđiti bez prethodne obavijesti nadležnoj carinarnici i plaćanja trošarine.

Članak 20.

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode:

1. koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u carinska skladišta u svrhe opskrbe brodova i zrakoplova koji prometuju u međunarodnom prometu,

2. koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u prostorije carinskog skladišta koja se nalaze u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet u svrhu prodaje putnicima koji putuju u drugu državu, uz predočenje ukrcajne karte,

3. koje putnik unese u osobnoj prtljazi iz druge države, za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu s carinskim propisima,

4. koje u pošiljkama koje nisu komercijalne naravi fizička osoba iz inozemstva besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj, za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu s carinskim propisima.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i oslobođeni korisnik oslobođeni su plaćanja trošarine na trošarinske proizvode:

1. koji se koriste kao uzorci za analize za probne proizvodnje odnosno za znanstvene svrhe,

2. koji se koriste za kontrolu kvalitete,

3. koji se koriste u svrhu trošarinskog nadzora,

4. koji su uništeni pod carinskim nadzorom,

5. za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da su gubitci ili manjkovi neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležne carinarnice.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na registriranog i povremeno registriranog primatelja.

(4) Gubici ili manjkovi iz stavka 2. točke 5. i stavka 3. ovoga članka nastali unutar Europske unije za vrijeme prijevoza trošarinskih proizvoda utvrđuju se prema pravilima države članice odredišta.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak i uvjete za oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 19. i 20. ovoga Zakona.

IX. OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA

Članak 21.

(1) Primanje, proizvodnja, skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležna carinarnica izdala odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinarnica nadležna prema sjedištu odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi trošarinskih proizvoda u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje porezne i carinske obveze,

3. nije kršila ili nije ponovljeno kršila porezne ili carinske propise,

4. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine,

5. vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu,

6. ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

Članak 22.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se temeljem pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine, bez prava prijenosa na drugu osobu.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navode se sljedeći podaci: identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj, opis registrirane djelatnosti, vrsta trošarinskih proizvoda, trgovački naziv odnosno tarifna oznaka trošarinskog proizvoda iz kombinirane nomenklature carinske tarife, količina trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko odobrenje, predviđene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda, odnosno proizvoda za skladištenje. Uz zahtjev podnositelj prilaže i dokumentaciju iz koje je vidljiva lokacija trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Carinarnica prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 2. ovoga članka, te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležna carinarnica će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(4) Za otvaranje svakog sljedećeg trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novi zahtjev.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete za osnivanje i poslovanje trošarinskog skladišta te postupak izdavanja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište.

Članak 23.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora:

1. poduzimati sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu; nadzirati sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda; utvrditi i prijaviti carinarnici svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda; provjeravati postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta,

2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora,

3. voditi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda prema vrsti i količini, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište, te nadležnoj carinarnici dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće,

4. obavijestiti carinarnicu o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju,

5. u slučaju statusne promjene, širenja, ograničavanja ili napuštanja djelatnosti ili osnivanja i rada novih trošarinskih skladišta, zatražiti od carinarnice izmjenu trošarinskog odobrenja.

(2) Ako carinarnica utvrdi da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti te ovisno o okolnostima poduzeti i druge radnje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Članak 24.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim ako se otpremaju fiksnim cjevovodima, te za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu.

(3) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik ili vlasnik trošarinskih proizvoda.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada trošarinske proizvode iz druge države članice u Republiku Hrvatsku otprema osoba, koja u skladu sa zakonodavstvom te države članice ima odobrenje da može otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine u druge države članice.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje carinarnica ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje carinarnica ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju.

(8) Carinska uprava može odrediti, da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog stavkom 7. ovoga članka.

(9) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima više trošarinskih skladišta, može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta.

(10) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna.

(11) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja, instrument osiguranja plaćanja trošarine se može osloboditi samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena, i kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje vrstu i visinu iznosa te postupak polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine kao i kriterije za određivanje sniženog iznosa instrumenta osiguranja.

Članak 25.

(1) Trošarinsko odobrenje prestaje važiti:

1. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta fizička osoba umre,

2. prestankom pravne osobe,

3. vraćanjem trošarinskog odobrenja carinarnici,

4. kada carinarnica ukine trošarinsko odobrenje.

(2) Carinarnica ukida trošarinsko odobrenje: ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prestane ispunjavati uvjete navedene u trošarinskom odobrenju, ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ako ne sastavlja popise u rokovima određenim u trošarinskom odobrenju; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredila carinarnica; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ako utaji trošarinu.

(3) Žalba protiv ukidanja trošarinskog odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinarnica može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje trošarinskog odobrenja, ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak za prestanak važenja trošarinskog odobrenja.

X. OSLOBOĐENI KORISNIK TROŠARINSKIH PROIZVODA

Članak 26.

(1) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u skladu s propisanim uvjetima za koju koristi trošarinske proizvode u smislu članka 47. stavka 1. točke 3. do 11. i članka 79. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona i ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje porezne i carinske obveze,

3. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja poreznih ili carinskih propisa.

(3) Uz uvjete iz prethodnog stavka moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

1. da je proizvodni prostor, skladište odnosno drugi prostor za skladištenje trošarinskih proizvoda organiziran i opremljen tako da omogućuje sigurno skladištenje i korištenje nabavljenih trošarinskih proizvoda, te ispravno mjerenje zaliha ovih proizvoda,

2. da knjigovodstveno praćenje proizvoda osigurava točan uvid u potrošnju trošarinskih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju su proizvodnju trošarinski proizvodi bili korišteni.

Članak 27.

(1) Odobrenje iz članka 26. ovoga Zakona oslobođenom korisniku izdaje carinarnica na temelju pisanoga zahtjeva.

(2) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva, bez prava prijenosa na drugu osobu.

(3) U odobrenju carinarnica navodi količine i vrste trošarinskih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja trošarine za propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci, te prostor ili površinu za smještaj trošarinskih proizvoda i namjenu korištenja trošarinskih proizvoda. Količine se utvrđuju prema proizvodnim kapacitetima i razdoblju za koje se odobrenje donosi.

(4) Promjene odobrenih količina utvrđenih odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka, moguće je odobriti temeljem naknadno podnijetog zahtjeva.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete poslovanja pogona oslobođenog korisnika te postupak izdavanja i izmjenu odobrenja za oslobođenog korisnika.

Članak 28.

(1) Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora:

1. voditi evidenciju o nabavci, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda prema vrsti i količini, te na zahtjev carinarnici dostaviti izvješće o stanju zaliha trošarinskih proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine,

2. obavijestiti carinarnicu o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

3. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Odobrenje iz članka 27. ovoga Zakona prestaje važiti:

1. istekom roka važenja odobrenja,

2. kada oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda fizička osoba umre,

3. prestankom pravne osobe,

4. vraćanjem odobrenja carinarnici,

5. kada carinarnica ukine odobrenje.

(2) Carinarnica ukida odobrenje ako oslobođeni korisnik više ne ispunjava uvjete koji su određeni odobrenjem, ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha; ako je odobrenje bilo izdano na temelju nepotpunih i netočnih podataka, ako ne ukloni nedostatke u roku koji odredi carinarnica.

(3) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinarnica može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja, ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak za prestanak važenja odobrenja za oslobođenog korisnika.

XI. REGISTRIRANI PRIMATELJ, POVREMENO REGISTRIRANI PRIMATELJ I TROŠARINSKI ZASTUPNIK

Članak 30.

(1) Registrirani primatelj u okviru svoje djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine, ako ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinarnice nadležne prema njegovom sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinarnica temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva i sjedište ako je pravna osoba, odnosno prebivalište ako se radi o fizičkoj osobi, osobni identifikacijski broj, opis djelatnosti, trgovački naziv i tarifnu oznaku proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, podatke o instrumentu osiguranja plaćanja trošarine i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Carinarnica prije izdavanja odobrenja mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, carinarnica će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(4) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva, bez prava prijenosa na drugu osobu.

(5) Registrirani primatelj mora:

1. prije izdavanja odobrenja položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine,

2. pravodobno i u cijelosti podmirivati porezne i carinske obveze,

3. voditi evidenciju primanja trošarinskih proizvoda po trgovačkom nazivu te prema tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini, datumu primitka i pošiljatelju,

4. ispunjavati uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda,

5. obavijestiti carinarnicu o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju,

6. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(6) Odobrenje prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinarnici ili kada carinarnica ukine odobrenje.

(7) Carinarnica ukida odobrenje ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju: ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora, ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredila carinarnica.

(8) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinarnica može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja, ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak izdavanja i prestanka važenja odobrenja registriranom primatelju, postupak polaganja, vrstu i visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Članak 31.

(1) Povremeno registrirani primatelj može u okviru svoje djelatnosti povremeno primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine, ako ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(2) Povremeno registrirani primatelj mora:

1. obavijestiti carinarnicu nadležnu prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, o pošiljci trošarinskih proizvoda prije nego ih pošiljatelj otpremi te o mjestu primitka,

2. dostaviti carinarnici instrument osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koje kao povremeno registrirani primatelj prima u sustavu odgode plaćanja trošarine prije nego mu pošiljatelj otpremi trošarinske proizvode,

3. carinarnici omogućiti nesmetano obavljanje nadzora glede vrste i količine primljenih trošarinskih proizvoda te iznosa plaćene trošarine,

4. platiti trošarinu u skladu s ovim Zakonom,

5. voditi evidenciju primanja trošarinskih proizvoda po trgovačkom nazivu te prema tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini, datumu primitka i pošiljatelju.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine u skladu s ovim člankom.

Članak 32.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta iz druge države članice, može u Republici Hrvatskoj imenovati trošarinskog zastupnika koji ispunjava obveze i ostvaruje prava sukladno ovom Zakonu. Trošarinski zastupnik može biti pravna ili fizička osoba sa stalnim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, i za to dobije odobrenje carinarnice.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinarnica na temelju pisanog zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: trgovački naziv trošarinskih proizvoda za koje je potrebno odobrenje odnosno pripadajuću tarifnu oznaku iz Kombinirane nomenklature, naziv i tvrtku podnositelja zahtjeva, sjedište, te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva; podatke o ovlaštenom držatelju skladišta u drugoj državi članici kojeg podnositelj zahtjeva zastupa kao trošarinski zastupnik; računovodstvenu dokumentaciju u skladu sa zakonom; ispunjenje uvjeta za provođenja nadzora.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva, bez prava prijenosa na drugu osobu.

(4) Trošarinski zastupnik mora:

1. dostaviti carinarnici odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine,

2. voditi evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda prema trgovačkom nazivu, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količini, datumu primitka i primateljima,

3. carinarnicu obavještavati o mjestu isporuke trošarinskih proizvoda,

4. uredno podmirivati porezne i carinske obveze,

5. ispunjavati uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda,

6. obavještavati carinarnicu o svim promjenama podataka koji su navedeni u zahtjevu a koji bi mogli utjecati na važenje odobrenja,

7. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Odobrenje prestaje važiti s prestankom pravne osobe, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinarnici ili kada carinarnica ukine odobrenje.

(6) Carinarnica ukida odobrenje ako trošarinski zastupnik prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju: ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora, ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredila carinarnica.

(7) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinarnica može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja, ako ocijeni da će žalba biti usvojena.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak izdavanja i prestanka važenja odobrenja trošarinskom zastupniku, postupak polaganja, vrstu i visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

XII. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Članak 33.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije 8 dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijavljivanja u registar te sadržaj i oblik prijave za upis u registar trošarinskih obveznika.

Članak 34.

(1) Carinska uprava uspostavlja i vodi poseban registar registriranih primatelja, povremeno registriranih primatelja i ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta, koji uključuje i trošarinska skladišta.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. trošarinski identifikacijski broj, koji carinarnica izdaje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu te registriranom i povremeno registriranom primatelju. Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima više trošarinskih skladišta, carinarnica mu izdaje trošarinski identifikacijski broj za svako pojedino trošarinsko skladište,

2. naziv i adresu obrta, odnosno naziv tvrtke i sjedište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta te registriranog i povremeno registriranog primatelja,

3. naziv i adresu trošarinskog skladišta odnosno trošarinskih skladišta pojedinog ovlaštenog držatelja skladišta,

4. datum izdavanja odobrenja, izmjene te datum prestanka važenja odobrenja,

5. kategoriju trošarinskih proizvoda i šifru,

6. podatke o instrumentu osiguranja plaćanja trošarine i njegovom izdavatelju,

7. sjedište nadležne carinarnice.

(3) Središnji ured Carinske uprave razmjenjuje podatke iz stavka 2. ovoga članka s nadležnim tijelima drugih država članica.

(4) Središnji ured Carinske uprave mora temeljem podnesenog zahtjeva, osigurati osobama koje sudjeluju u kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine među državama članicama, pravo na dobivanje potvrda informacija iz posebnog registra.

Članak 35.

(1) Ako trošarinski obveznik prestane obavljati djelatnost, carinarnica na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti, briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak brisanja trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika.

XIII. EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

Članak 36.

(1) Trošarinski obveznik mora voditi evidencije kako bi osigurao sve podatke potrebne za obračunavanje i plaćanje trošarine, osobito podatke o:

1. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda,

2. količinama trošarinskih proizvoda u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima te na zalihi,

3. količinama sirovina i trošarinskih proizvoda zaprimljenih u skladište,

4. količinama proizvoda puštenih u potrošnju za koje je nastala obveza obračunavanja i plaćanja trošarine prema propisanim stopama i iznosima,

5. isporučenim količinama trošarinskih proizvoda oslobođenih plaćanja trošarine,

6. količinama trošarinskih proizvoda za vlastitu potrošnju unutar skladišta,

7. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine,

8. količinama trošarinskih proizvoda za koje je prestala obveza plaćanja trošarine,

9. iznosima obračunate i plaćene trošarine.

(2) Trošarinski obveznik-uvoznik je obvezan voditi evidencije o uvezenim količinama trošarinskih proizvoda, te o obračunatoj i plaćenoj trošarini.

XIV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM TROŠARINE

Članak 37.

(1) Nadzor nad proizvodnjom trošarinskih proizvoda, obračunavanjem i plaćanjem trošarina, popisom zaliha, namjenskim korištenjem, otpremama i kretanjem trošarinskih proizvoda te vođenjem evidencija obavlja Carinska uprava i Financijska policija, te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima.

(2) Trošarinskim obveznicima kao i svim drugim pravnim i fizičkim osobama, nije dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 38.

U svrhu provedbe poreznog nadzora i provjere, trošarinski obveznik je dužan čuvati izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, jedinstvene carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, izvoz trošarinskih proizvoda, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže 10 godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose.

DIO II.

XV. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Predmet oporezivanja

Članak 39.

(1) Alkoholom i alkoholnim pićima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi te etilni alkohol.

(2) Vrste alkohola i alkoholnih pića iz stavka 1. ovoga članka određeni su tarifnim oznakama kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) i ovisno o volumnom udjelu stvarnoga alkohola u tim proizvodima.

(3) Volumni udio stvarnoga alkohola je volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 Celzijevih stupnjeva, a označava se oznakom % vol.

Članak 40.

U smislu ovoga Zakona pivom se smatra:

1. svaki proizvod obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2203, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol,

2. svaki proizvod, koji je mješavina piva i bezalkoholnih pića, obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2206, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol.

Članak 41.

(1) U smislu ovoga Zakona vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.

(2) Mirna vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol ali ne većim od 15% vol, pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15% vol ali ne većim od 18% vol, pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Pjenušava vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205 koji:

1. su punjeni u boce s posebnim čepom u obliku gljive pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,

2. imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2% vol, ali ne veći od 15% vol, pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Članak 42.

(1) U smislu ovoga Zakona ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina smatraju se ostala mirna pića dobivena vrenjem i ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.

(2) Ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članku 41. ovoga Zakona i proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2206, osim piva iz članka 40. ovoga Zakona te ostalih pjenušavih pića dobivenih vrenjem iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol, ali ne većim od 10% vol,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 10% vol, ali ne većim od 15% vol, pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a koji nisu navedeni u članku 41. ovoga Zakona, i koji su:

1. punjeni u boce s posebnim čepom za pjenušava vina u obliku gljive, pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol, ali ne većim od 13% vol,

3. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 13% vol, ali ne većim od 15% vol, pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Članak 43.

U smislu ovoga Zakona međuproizvodima smatraju se svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol, ali ne većim od 22 % vol obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali koji nisu navedeni u članku 40., 41. i 42. ovoga Zakona.

Članak 44.

U smislu ovoga Zakona etilnim alkoholom smatra se:

1. sve proizvode obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2207 i 2208, s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature,

2. proizvode obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol,

3. proizvode koji sadrže alkohol za piće, bez obzira da li je u otopini ili ne.

Trošarinska osnovica

Članak 45.

(1) Trošarinska osnovica na pivo je 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarinska osnovica na vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina te međuproizvode je jedan hektolitar gotovog proizvoda.

(3) Trošarinska osnovica na etilni alkohol je jedan hektolitar čistog alkohola izraženoga u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20° C.

Visina trošarine

Članak 46.

(1) Trošarina na pivo se plaća u iznosu od 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarina na mirna i pjenušava vina plaća se u iznosu od 0,00 kuna.

(3) Trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina plaća se u iznosu od 0,00 kuna.

(4) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim plaća se u iznosu od 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

(5) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% plaća se u iznosu od 500,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

(6) Trošarina na etilni alkohol plaća se u iznosu 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.

(7) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 47.

(1) Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na denaturirani alkohol pod kojim se smatra alkohol koji je denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje, odnosno kad se uvozi kao denaturirani alkohol iz druge države,

2. na denaturirani alkohol pod kojim se smatra alkohol koji je denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, pod uvjetom da ga pri kretanju prati PPTD.

3. kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda,

4. kada se koristi za proizvodnju lijekova,

5. kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209,

6. kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da sadržaj alkohola nije veći od 8,5 litara čistog alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode,

7. kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića s volumnim udjelom alkohola ne većim od 1,2 % vol,

8. kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetnom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol,

9. za konzerviranje preparata i pulpiranje voća,

10. kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama,

11. kada se koristi za znanstveno–istraživačke ili obrazovne potrebe na fakultetima, institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti.

(2) Etilni alkohol se može otpremiti oslobođenom korisniku iz trošarinskog skladišta, unijeti ili uvesti u Republiku Hrvatsku bez plaćanja trošarine za korištenje u proizvodnji neprehrambenih proizvoda samo ako je denaturiran.

Članak 48.

Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na pivo iz članka 40. ovoga Zakona, koje je proizvela fizička osoba, vlasnik poljoprivrednog zemljišta, iz vlastitog uzgojenog ječma za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju pod uvjetom da se ne radi o prodaji,

2. na vino iz članka 41. i ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina iz članka 42. ovoga Zakona, koje je proizvela fizička osoba, vlasnik poljoprivrednog zemljišta ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju vina i ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina, ako se koriste za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

Denaturirani alkohol

Članak 49.

(1) Denaturiranim alkoholom, u smislu ovoga Zakona, smatra se alkohol koji je u procesu proizvodnje onečišćen propisanim sredstvima u propisanim količinama, tako da se daljnjom preradom ne mogu lako otkloniti denaturanti odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol.

(2) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležne carinarnice i za denaturiranje alkohola.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač denaturiranog alkohola mora voditi evidenciju o denaturiranju u kojoj mora navesti količinu alkohola i količinu propisanih sredstava koje je koristio za denaturiranje, količinu proizvedenog i otpremljenog denaturiranog alkohola izraženu u litrama čistog alkohola te evidenciju kupaca.

(4) Trošarinsko skladište u kojem će se denaturirati alkohol, mora biti opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način.

(5) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnoga za poljoprivredu, te čelnika državnoga tijela nadležnoga za normizaciju odnosno mjeriteljstvo, pravilnikom propisuje sredstva za denaturiranje alkohola koji se uvozi ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj.

Označavanje, mjerenje i stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića

Članak 50.

(1) Proizvodi iz članka 42., 43. i 44. ovoga Zakona, osim proizvoda obuhvaćenih tarifnom oznakom KN 2207 te proizvoda definiranih Zakonom o vinu, koji su proizvedeni ili uneseni ili uvezeni i pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj, koji se izvoze ili prodaju u carinskom skladištu, moraju biti označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se izvoze iznimno mogu biti obilježeni oznakom koju zahtijeva zemlja uvoznica, odnosno bez oznake, što izvoznik mora dokumentirati nadležnoj carinarnici dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka, mogu se stavljati u promet samo u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži u skladu s posebnim propisima koji reguliraju njihovo stavljanje u promet.

(4) Posebna markica mora biti nalijepljena preko čepa na boci tako da se pri otvaranju ošteti.

(5) Zahtjev za tiskanje posebnih markica iz stavka 1. ovoga članka trošarinski obveznici podnose nadležnoj carinarnici.

(6) Proizvodi iz članka 40. ovoga Zakona moraju odgovarati proizvođačkoj specifikaciji i deklaraciji otisnutoj na etiketi te uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak naručivanja, oblik i sadržaj posebnih markica, postupanje s markicama te vođenje evidencija.

Članak 51.

(1) Postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članka 40., 43. i 44. ovoga Zakona moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo.

(2) Nadležna carinarnica, pored dodatnog plombiranja mjernih instrumenata iz stavka 1. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i sve drugo što je u vezi s mjerenjem količine proizvedenog alkohola i alkoholnog pića.

(3) Popravak, izmjena i druge radnje koje zahtijevaju skidanje plombe koje je stavila nadležna carinarnica, u smislu stavka 2. ovoga članka, ne mogu se obaviti bez da se o tome prethodno ne obavijesti nadležna carinarnica.

(4) Pri svakom skidanju ili stavljanju plombe ovlašteni carinski službenik obvezan je sastaviti zapisnik o razlozima skidanja plombe i upisati stanje pokaznika brojila mjernog instrumenta.

(5) Primjerak zapisnika uručuje se trošarinskom obvezniku, a izvornik se pohranjuje kod nadležne carinarnice.

Članak 52.

(1) Prodavatelji (proizvođači, uvoznici i trgovci) uređaja za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su o kupcima, krajnjim potrošačima tih uređaja izvijestiti nadležnu carinarnicu prema sjedištu ili prebivalištu kupca i dostaviti joj presliku računa o prodaji.

(2) Krajnjim potrošačima smatraju se pravne i fizičke osobe koje nabavljaju uređaje za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića.

Mali proizvođači

Članak 53.

(1) Mali proizvođač vina je osoba definirana prema posebnim propisima i koja ne proizvodi više od 1000 hl vina godišnje.

(2) Mali proizvođač vina mora carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje.

(3) Mali proizvođači vina oslobađaju se uvjeta propisanih u odredbama Glave III. i IX. ovoga Zakona.

(4) Mali proizvođači vina obvezni su carinarnici nadležnoj prema svom sjedištu, dostaviti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca.

Članak 54.

(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka, smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu.

(2) Proizvođaču iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

(3) Jakim alkoholnim pićima se u smislu ovoga članka smatraju proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2208.

(4) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića mora carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje, te istovremeno dostaviti podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola-kotla (u daljnjem tekstu: kotao) kojeg ima u vlasništvu odnosno uporabi.

(5) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića plaća trošarinu ovisno o zapremini kotla. Trošarina za svaki kotao zapremine 40 do 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara iznosi 200,00 kuna.

(6) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od one propisane u stavku 1. ovoga članka, na tu količinu obračunava i plaća trošarinu u iznosu propisanom člankom 46. stavkom 6. ovoga Zakona.

(7) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića obvezan je carinarnici nadležnoj prema prebivalištu, dostaviti godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Trošarinu obračunatu sukladno stavku 5. i 6. ovoga članka dužan je platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(8) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića najkasnije do 31. siječnja tekuće godine obavijesti nadležnu carinarnicu da kotao nije u uporabi i zatraži da se zapečati, u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen. Za godinu u kojoj nadležna carinarnica skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležne carinarnice, nastaje trošarinska obveza u skladu sa stavkom 5. i 6. ovoga članka.

(9) Pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležna carinarnica na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića.

(10) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića oslobađa se uvjeta propisanih u odredbama Glave IX ovoga Zakona.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka.

Članak 55.

Proizvođači etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem koji za komercijalne svrhe godišnje proizvode alkohol, međuproizvode i ostala pića dobivena vrenjem u količini manjoj od 1.000,00 litara, odnosno proizvođači piva koji za komercijalne svrhe godišnje proizvode pivo u količini manjoj od 50.000,00 litara, oslobađaju se uvjeta propisanih u odredbama Glave IX ovoga Zakona.

XVI. DUHANSKI PROIZVODI

Predmet oporezivanja

Članak 56.

Duhanskim proizvodima smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje.

Članak 57.

(1) U smislu ovoga Zakona cigaretama se smatra:

1. smotuljke duhana prikladne za pušenje koji nisu cigare ni cigarilosi u smislu odredaba ovoga Zakona,

2. smotuljke duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirnati omot za cigarete odnosno umataju u papirnate listiće.

(2) Smotuljak duhana čija je dužina bez filtra, odnosno usnika, do 9 cm smatra se jednom cigaretom.

(3) Za smotuljak duhana čija je dužina bez filtra ili usnika, veća od 9 cm, broj cigareta za koje je potrebno izračunati specifičnu trošarinu utvrđuje se tako da se dužina smotuljka duhana podijeli s brojem 9 i dobiveni iznos zaokruži na cijeli, veći broj.

(4) Cigaretama se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 58.

(1) U smislu ovoga Zakona cigarama i cigarilosima, ukoliko su prikladni za pušenje, smatraju se smotuljci duhana, koji su:

1. u cijelosti izrađeni od prirodnog duhana,

2. s vanjskim omotačem od prirodnog duhana,

3. punjeni usitnjenim miješanim duhanom i s vanjskim omotačem normalne boje cigare koji u cijelosti obavija proizvod, uključujući filtar gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, te s povojem, oboje od rekonstituiranog duhana, čija težina po komadu bez filtra ili usnika nije manja od 1,2 grama i gdje je omotač po uzdužnoj osi cigare spiralno omotan pod oštrim kutom od najmanje 30 stupnjeva,

4. punjeni usitnjenim miješanim duhanom i s vanjskim omotačem normalne boje cigare, od rekonstituiranog duhana, koji u cijelosti obavija proizvod, uključujući filtar gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, čija težina po komadu bez filtra ili usnika nije manja od 2,3 grama, i obujam cigare je najmanje jedna trećina dužine cigare i nije manji od 34 mm.

(2) Cigarama i cigarilosima se također smatraju proizvodi koji djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da imaju:

1. vanjski omotač od prirodnog odnosno rekonstituiranog duhana,

2. vanjski omotač i vezivo od rekonstituiranog duhana.

Članak 59.

(1) U smislu ovoga Zakona duhanom za pušenje smatra se:

1. duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, svinut ili prešan u blokove i moguće ga je pušiti bez daljnje industrijske obrade,

2. otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo, a koji nije proizvod iz članka 57. i 58. ovoga Zakona.

(2) Duhanom za pušenje smatra se i sitno rezani duhan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duhanskih čestica širine reza veće od 1 mm kada je namijenjen prodaji za savijanje cigareta.

(3) Duhanom za pušenje se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

(1) Proizvode koji ne sadrže duhan i koji se koriste isključivo u medicinske svrhe, ne smatra se duhanskim proizvodima u smislu ovoga Zakona.

(2) Određivanje proizvoda koji se koriste isključivo u medicinske svrhe vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravstva.

Trošarinska osnovica i visina trošarine

Članak 61.

(1) Trošarinska osnovica na cigarete je 1.000 komada i maloprodajna cijena.

(2) Trošarina na cigarete plaća se kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu od 1.000 komada cigareta i kao proporcionalna trošarina propisana u određenom postotku od maloprodajne cijene cigareta.

(3) Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 180,00 kn za 1000 komada cigareta,

2. proporcionalna trošarina 30% od maloprodajne cijene.

(4) Minimalna trošarina na cigarete koje se prodaju po cijeni nižoj od maloprodajne cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije iznosi 375,00 kuna za 1000 komada.

(5) Vlada Republike Hrvatske utvrđuje uredbom iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine temeljem maloprodajne cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije, utvrđene na dan 1. siječnja za tekuću godinu.

(6) Najprodavanija cjenovna kategorija je cjenovna kategorija onih cigareta za kojom je prema podacima Ministarstva financija na dan 1. siječnja svake godine, postojala najveća potražnja u prethodnoj godini.

(7) Neovisno o odredbama iz stavka 3., 4. i 5., ovoga članka Vlada Republike Hrvatske do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, može uredbom mijenjati iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine te minimalnu trošarinu ako se tijekom godine izmjene maloprodajne cijene cigareta.

Članak 62.

(1) Trošarinska osnovica na cigare i cigarilose je 1.000 komada. Trošarina se utvrđuje kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu od 1.000 komada kako slijedi:

1. na cigare 1.100,00 kuna za 1.000 komada,

2. na cigarilose 220,00 kuna za 1.000 komada.

(2) Trošarinska osnovica na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje je jedan kilogram. Trošarina se utvrđuje kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za 1 kilogram kako slijedi:

1. na sitno rezani duhan 136,00 kuna za jedan kilogram,

2. na ostali duhan za pušenje 92,00 kune za jedan kilogram.

(3) Neovisno o odredbama iz stavka 2. ovoga članka, od 1. siječnja 2011. trošarina iznosi kako slijedi:

1. na sitno rezani duhan 234,00 kune za jedan kilogram,

2. na ostali duhan za pušenje 146,00 kuna za jedan kilogram.

Utvrđivanje maloprodajne cijene

Članak 63.

(1) Maloprodajna cijena duhanskih proizvoda je cijena koju utvrdi ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i uvoznik prema markama duhanskih proizvoda. Maloprodajna cijena uključuje i trošarinu, carinu i porez na dodanu vrijednost.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju prijaviti maloprodajnu cijenu Središnjem uredu Carinske uprave 30 dana prije puštanja duhanskih proizvoda u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama.

(3) Prodaja duhanskih proizvoda po maloprodajnim cijenama nižim ili višim od prijavljenih nije dozvoljena.

Oslobođenja od plaćanja trošarina

Članak 64.

(1) Trošarina na duhanske proizvode ne plaća se na proizvode koji su isključivo namijenjeni za znanstvena istraživanja i analizi kvalitete proizvoda.

(2) Za uporabu duhanskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka potrebno je odobrenje Carinske uprave.

Označavanje duhanskih proizvoda markicama

Članak 65.

(1) Duhanski proizvodi koji su proizvedeni i pušteni u potrošnju na području Republike Hrvatske, moraju biti označeni duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku serije, broj, a za cigarete i maloprodajnu cijenu.

(2) Duhanski proizvodi koji su uvezeni i pušteni u slobodan promet na području Republike Hrvatske, moraju biti označeni duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska –Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku serije, broj, a za cigarete i maloprodajnu cijenu.

(3) Domaći duhanski proizvodi koji se izvoze ili prodaju u carinskom skladištu, moraju biti označeni identifikacijskom markicom Ministarstva financija koja uz tekst »Republika Hrvatska-Ministarstvo financija« mora imati naznačene riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku serije i broj.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, duhanski proizvodi koji se izvoze mogu biti označeni oznakom koju zahtijeva država uvoznica, odnosno bez oznake, što izvoznik mora dokumentirati nadležnoj carinarnici dokazom o preuzimanju markica zemlje uvoznice ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(5) Markica iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora biti nalijepljena na paketić za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložen paketić, tako da je vidljiva i da se pri otvaranju prekine.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, kod originalne ambalaže za cigare i cigarilose, koja ne posjeduje celofanski ili drugi papir, markica iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka može biti nalijepljena neposredno na ambalažu, tako da je vidljiva i pri otvaranju se prekine.

(7) Duhanski proizvodi koji nisu označeni duhanskim markicama sukladno stavku. 1. i 2. ovoga članka smatraju se proizvodima na koje nije obračunata i plaćena trošarina te se njihovo puštanje u potrošnju, kupovina i posjedovanje smatraju protuzakonitima.

Članak 66.

(1) Ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i uvozniku duhanskih proizvoda izdaju se markice iz članka 65. ovoga Zakona na temelju zahtjeva za preuzimanje markica koji podnose Carinskoj upravi.

(2) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su prije preuzimanja duhanskih markica položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine za duhanske proizvode.

(3) Preuzimanje naručenih markica iz članka 65. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona od tiskare i njihovu isporuku osobama iz stavka 1. ovoga članka obavljaju ovlašteni službenici Središnjeg ureda Carinske uprave.

(4) Ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i uvozniku duhanskih proizvoda koji nije platio trošarinu u skladu s ovim Zakonom neće se izdavati markice iz članka 65. ovoga Zakona.

(5) Neovlaštena izrada markica iz članka 65. ovoga Zakona, njihovo neovlašteno tiskanje i posjedovanje, te stavljanje u promet smatra se protuzakonitima.

(6) Namjerno oštećivanje markica iz članka 65. ovoga Zakona je protuzakonito.

(7) Nadzor nad naručivanjem, korištenjem, praćenjem evidencija i rukovanjem markicama iz članka 65. ovoga Zakona obavlja Središnji ured Carinske uprave.

(8) Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su dostavljati dnevni utrošak markica iz članka 65. ovoga Zakona Carinskoj upravi sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje odnosno dana puštanja duhanskih proizvoda u slobodan promet.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje tiskanje, uvjete i način naručivanja i rukovanja s markicama, praćenje evidencija te oblik i sadržaj obrasca dnevnog utroška markica.

Puštanje u promet duhanskih proizvoda

Članak 67.

(1) Promet duhanskih proizvoda dozvoljen je samo u paketićima za prodaju na malo.

(2) Paketićima za prodaju na malo ne smiju se dodavati predmeti koji nisu duhanski proizvodi.

Povrat trošarine

Članak 68.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine imaju trošarinski obveznici na duhanske proizvode koji su postali neupotrebljivi i ako vrate oštećene duhanske markice, osim ako je neupotrebljivost nastala zbog neodgovarajuće kvalitete, starosti ili nemogućnosti prodaje.

(2) Povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se pod uvjetom da je neupotrebljive duhanske proizvode trošarinski obveznik uništio pod carinskim nadzorom.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak uništenja pod carinskim nadzorom te postupak povrata trošarine za neupotrebljive duhanske proizvode.

XVII. ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

Predmet oporezivanja

Članak 69.

(1) Predmet oporezivanja jesu energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao gorivo za grijanje i električna energija.

(2) Vrste energenata i električna energija iz stavka 1. ovoga članka određeni su tarifnim oznakama kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN) sukladno članku 2. točki 5. Direktive 2003/96 EZ, ili prema osobinama pojedinog proizvoda.

(3) U smislu ovoga Zakona energentima se smatraju:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715,

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2901 i 2902,

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3403,

4. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3811,

5. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3817.

(4) Energentima se smatra i sljedeće proizvode ako su ti proizvodi namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje:

1. proizvode obuhvaćene tarifnim oznakama KN 1507 do 1518,

2. proizvode obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog podrijetla,

3. proizvode obuhvaćene tarifnom oznakom KN 3824 90 99.

(5) Energentima se smatra i:

1. ostale proizvode, koji su namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo,

2. aditive ili punila koji se dodaju pogonskom gorivu ako su tako deklarirani,

3. ostale ugljikovodike, namijenjene za uporabu, ponuđene na prodaju ili ako se koriste za grijanje, osim treseta ili biomase.

(6) Pod biomasom se smatra biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka proizvedenih u poljoprivredi (uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla), šumarstvu i srodnim industrijama, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada.

(7) Pod biogorivom se smatra tekuće ili plinovito gorivo, za uporabu u prijevozu, proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima.

(8) Predmetom oporezivanja u smislu ovoga Zakona se smatra i električna energija obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2716.

Trošarinska osnovica i visina trošarine

Članak 70.

(1) Trošarinska osnovica za energente je 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 stupnjeva C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti odnosno kubni metar pojedinoga trošarinskog proizvoda.

(2) Trošarinska osnovica za električnu energiju je količina električne energije mjerena u Megawat satima.

(3) Visina trošarine iznosi za:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

3.600,00 kuna/ 1 000 l

1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

2.850,00 kuna/1 000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

2.1.

za pogon

2.200,00 kuna/ 1000 l

2.2.

za grijanje

300,00 kuna/1000 l

3.

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25

3.1.

za pogon

2.200,00 kuna/1000 l

3.2.

za grijanje

1.752,00 kuna/1000 l

4.

UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00

4.1.

za pogon

912,50 kuna/1000 kg

4.2.

za grijanje

0,00 kuna/1000 kg

5.

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69

110,00 kuna/1000 kg

6.

Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00 i 2711 21 00

6.1.

za pogon

0,00 kuna/m3

6.2.

za grijanje

0,00 kuna/m3

7.

Ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704

2,20 kuna/Gj bruto toplinske vrijednosti

8.

Električna energija iz tarifne oznake KN 2716

0,00 kuna/Mwh,

9.

Biogoriva – čista iz članka 69. stavka 7. ovoga Zakona

0,00 kuna.

(4) Na energente iz članka 69. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona, a koji nisu navedeni u stavku 3. ovoga članka i na energente iz članka 69. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona, trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo odnosno gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Na energente iz članka 69. stavka 3. točke 3., 4. i 5. i stavka 4. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema iznosima propisanim za jednakovrijedno pogonsko gorivo odnosno kao za gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Na energente iz članka 69. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja prema iznosima propisanim za jednakovrijedno pogonsko gorivo iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Na energente iz članka 69. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i prema stopi propisanoj za jednakovrijedno gorivo za grijanje iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Na aditive i punila iz članka 69. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona koji su dodani energentu, trošarina se plaća prema istom iznosu propisanom za energent kojemu su dodani.

(9) Na plinsko ulje koje uz predočenje kartice goriva kupuju korisnici plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz članka 77. ovoga Zakona, trošarina iznosi 0,00 kuna.

(10) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane stavkom 3. ovoga članka.

Članak 71.

(1) Odredbe ovoga Zakona glede proizvodnje, skladištenja, prerade, kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, nadzora te izvješćivanja primjenjuju se samo na sljedeće energente iz članka 69. stavka 3. točke 1. i 2.:

1. obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50,

2. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 do 2710 19 69,

3. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29

ako su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju,

4. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2711 osim 2711 11, 2711 21 i 2711 29,

5. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2901 10,

6. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,

2902 43 i 2902 44.

(2) Odredbe ovoga Zakona glede proizvodnje, skladištenja, prerade, kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, nadzora te izvješćivanja primjenjuju se i na sve energente iz članka 69. stavka 4. ovoga Zakona.

Mjerenje energenata

Članak 72.

(1) Ulazne i izlazne količine energenata trošarinski obveznici moraju mjeriti mjerilima protoka odnosno vagom, koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo, dodatno plombiranim od nadležne carinarnice.

(2) Carinarnica nadležna prema lokaciji trošarinskog skladišta pored dodatnog plombiranja mjerila protoka i vage iz stavka 1. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i drugo što je u vezi s mjerenjem otpremljenih količina energenata.

(3) Popravak, zamjena, ovjeravanje i druge radnje koje zahtijevaju skidanje ili stavljanje carinske plombe obavlja se uz prisutnost ovlaštenog službenika nadležne carinarnice, uz sačinjavanje zapisnika.

Označavanje plinskih ulja

Članak 73.

(1) Plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama KN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49, koja se koriste kao gorivo za grijanje, prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označena propisanim indikatorom prema propisima o normi i obojana crvenom bojom.

(2) Plinska ulja iz stavka 1.ovoga članka, koja se uvoze kao gorivo za grijanje, moraju biti propisno označena. Prilikom uvoza mora se za označena plinska ulja priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ovjerena od strane nadležnog tijela. Ako se ne priloži potvrda ili na neki drugi način se ne dokaže da su uvezena plinska ulja propisno označena, ista će se smatrati neoznačenima.

(3) Plinska ulja iz stavka 1.ovoga članka, koja se koriste kao gorivo za grijanje, a unose se iz drugih država članica ili uvoze iz treće države, smatrat će se označenima ako ih prati potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ovjerena od strane nadležnog tijela da su bili označeni u drugoj državi članici ili u trećoj državi, a kojom se dokazuje da je plinsko ulje označeno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Ako se prilikom unosa ili uvoza ne priloži potvrda ili na neki drugi način ne dokaže da su plinska ulja propisno označena, ista će se smatrati neoznačenima.

(4) Označeno plinsko ulje mora biti skladišteno na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(5) Označavanje plinskog ulja obavlja se samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, odobreno i označavanje plinskog ulja te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje.

(6) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje, nadležna carinarnica će ukinuti odobrenu radnju označavanja plinskog ulja.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje vrstu i količinu sredstava za označavanje te postupak označavanja energenata.

Korištenje označenih plinskih ulja

Članak 74.

(1) Označena plinska ulja iz članka 73. ovoga Zakona, mogu se koristiti i prodavati isključivo u svrhu propisanu ovim Zakonom.

(2) Označena plinska ulja iz članka 73. ovoga Zakona, ne mogu se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva, ili u druge namjene, osim kao gorivo za grijanje.

(3) Plinskim uljima koja su označena sukladno članku 73. ovoga Zakona, nije dozvoljeno odstraniti sredstva za označavanje, smanjiti njihove koncentracije, ili dodavati supstance koje onemogućavaju utvrđivanje propisane označenosti.

Stavljanje u promet označenih plinskih ulja

Članak 75.

(1) Označena plinska ulja iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona, ne smiju se stavljati u promet na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju pogonskih goriva.

(2) Prodaja označenih plinskih ulja iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj carinarnici.

(3) Prodaja označenog plinskog ulja ne smije se obavljati izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva.

(4) Trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju plinska ulja iz stavka 1. ovoga članka, dužne su voditi evidenciju o kupcima označenog plinskog ulja.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete koje moraju zadovoljavati posebno utvrđena skladišta za prodaju označenih plinskih ulja, postupak prodaje označenih plinskih ulja te vođenje evidencije o kupcima označenog plinskog ulja.

Nadzor nad korištenjem i prodajom označenih plinskih ulja

Članak 76.

(1) Porezni nadzor nad korištenjem i prodajom označenog plinskog ulja obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje nadzora sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima.

(2) Ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva, odnosno pri kontroli knjigovodstvenih i drugih isprava, utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 73. ovoga Zakona koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan člankom 74. ovoga Zakona, vlasniku motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja, trošarina se obračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva uvećane sto puta, odnosno tvrtki i/ili vlasniku obrta trošarina se obračunava na količine za koje se temeljem knjigovodstvenih i drugih isprava utvrdi da su korištene suprotno odredbama ovoga Zakona, uvećane deset puta. Trošarina se obračunava prema visini propisanoj člankom 70. stavkom 3. točkom 2.2.1. ovoga Zakona.

(3) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila, ili drugih motora ili strojeva smatraju se označenima, ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona, u bilo kojoj koncentraciji.

(4) Trošarinu iz stavka 2. ovoga članka, na temelju nalaza o nenamjenskom korištenju označenog plinskog ulja nadzornog tijela iz stavka 1. ovoga članka, obračunava nadležna carinarnica i Financijska policija.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja prisutnosti sredstava za označavanje.

Korištenje plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Članak 77.

(1) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u poljoprivredi su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a koji su definirani sukladno posebnim propisima.

(2) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona za namjene u ribarstvu su:

1. fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru – za ulov ribe,

2. fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov i/ili povlasticu za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama, sukladno posebnom propisu o morskom ribarstvu, ili povlasticu za akvakulturu sukladno posebnom propisu o slatkovodnom ribarstvu.

(3) Korisnici prava na godišnju količinu potrošnje plinskog ulja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ostvaruju to pravo prema posebnim propisima, temeljem odobrenja i kartice goriva izdane od strane nadležnog tijela za poslove poljoprivrede i ribarstva.

(4) Korisnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, plinsko ulje koriste za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov na moru te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u akvakulturi.

(5) Trošarinski obveznici te druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju plinsko ulje iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona korisnicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dužne su ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te prodaju plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. vršiti samo uz predočenje kartice goriva.

(6) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i ribarstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona.

Povrat trošarine na plinska ulja korištena za namjenu u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Članak 78.

(1) Trošarinski obveznici te druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju plinsko ulje korisnicima iz članka 77. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, imaju pravo povrata trošarine koja je plaćena sukladno članku 70. stavku 3. točke 2.2.1. ovoga Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose zahtjev za povrat plaćene trošarine carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu. Zahtjev se podnosi zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prodane količine u proteklom mjesecu.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak povrata plaćene trošarine iz ovoga članka.

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 79.

(1) Trošarina se ne plaća na:

1. energente koji se otpremaju i koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim za privatne izletničke letove,

2. energente koji se otpremaju i koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu u međunarodnom prometu, osim za privatne izletničke plovne objekte i plovila,

3. energente koji se otpremaju i koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu u prometu s trećim zemljama, odnosno s drugim državama članicama, osim za privatne izletničke plovne objekte i plovila, i električnu energiju proizvedenu na plovilu,

4. energente koje proizvođač energenata i električne energije koristi u svojim proizvodnim prostorijama za daljnju preradu odnosno proizvodnju drugih energenata i električne energije osim ako se koriste kao pogonsko gorivo za prijevozna sredstva,

5. energente koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje.

(2) Trošarina se ne plaća i na:

1. energente koji su u standardnim spremnicima motornih vozila, plovila i zrakoplova, koji dolaze iz drugih država, te su namijenjeni uporabi kao pogonsko gorivo u tim vozilima, a ne za daljnju prodaju, i oslobođeni su plaćanja uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima,

2. energente koji su u spremnicima specijalnih kontejnera koji dolaze iz drugih država, a namijenjeni su specifičnom korištenju za rad opskrbnih sustava tih kontejnera tijekom prijevoza, i oslobođeni su plaćanja uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima.

(3) Privatnim izletničkim letovima smatra se osobno korištenje zrakoplova od strane vlasnika, ili korištenje od strane fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne, a posebno različite od prijevoza putnika ili roba ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(4) Privatnim izletničkim plovnim objektima i plovilima smatraju se svi plovni objekti i plovila koja se koriste u osobne svrhe, ili ih koriste fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne, a posebno različite od prijevoza putnika ili roba ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(5) Standardnim spremnicima u smislu ovoga članka smatraju se:

1. spremnici koje proizvođač trajno ugradi za sva motorna vozila istoga tipa kao što je predmetno vozilo i koji omogućuju neposredno korištenje goriva, kako za pogon tako i za odgovarajuće djelovanje sustava za hlađenje i drugih sustava tijekom prijevoza. Spremnici za plin, ugrađeni u motorna vozila za neposredno korištenje plina kao goriva i spremnici ugrađeni u drugim sustavima kojima vozilo može biti opremljeno, isto se smatraju standardnim spremnicima,

2. spremnici koje proizvođač trajno ugradi na sve specijalne kontejnere istoga tipa kao što je predmetni kontejner i koji omogućuju da se gorivo za vrijeme prijevoza koristi neposredno za rad sustava za hlađenje i drugih sustava kojima su opremljeni specijalni kontejneri.

(6) Specijalnim kontejnerom u smislu ovoga članka smatra se svaki uređaj opremljen posebno namijenjenom napravom za sustav hlađenja, sustav dovoda kisika, sustav toplinske izolacije ili drugim sustavom.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i postupak oslobođenja od plaćanja trošarine iz ovoga članka.

DIO III.

XVIII. KAZNENE ODREDBE

Trošarinski prekršaji

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. ako prevozi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine bez pratećeg trošarinskog dokumenta (članak 7. stavak 3.),

2. ako izda netočno popunjen prateći trošarinski dokument (članak 8. stavak 1.),

3. primatelj trošarinskih proizvoda ako ne obavijesti nadležnu carinarnicu o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda, te ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine (članak 10. stavak 5.),

4. pošiljatelj trošarinskih proizvoda ako ne najavi isporuku, odnosno unaprijed ne odredi put kretanja, trošarinskih proizvoda carinarnici u mjestu otpreme (članak 10. stavak 6.),

5. ako ne prevozi trošarinske proizvode po unaprijed određenom putu kretanja (članak 10. stavak 6.),

6. koja nezakonito proizvede, unese, uveze, stekne, preveze, posjeduje, proda, kupi, izveze ili potroši odnosno nezakonito pusti u potrošnju trošarinske proizvode, sudjeluje u nezakonitoj proizvodnji, unosu ili uvozu trošarinskih proizvoda, odnosno čuva nezakonito proizvedene, unesene ili uvezene trošarinske proizvode (članak 11. stavak 3. točka 5. i 6., članak 54. stavak 2.),

7. oslobođeni korisnik ako trošarinske proizvode otprema ili koristi u svrhe za koje nije dobio odobrenje (članak 11. stavak 3. točka 8.),

8. ako ne obračuna, ili ne obračuna točno trošarinu po propisanim osnovicama, stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja (članak 16. stavak 1.),

9. ako ne podnese, ili u roku ne podnese ili podnese netočni dnevni obračun trošarine, ako ne podnese, ili u roku ne podnese ili podnese netočno mjesečno izvješće, odnosno ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 16. stavak 2.,3.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12., članak 17.stavak 2. i 4., članak 23. stavak 1. točka 3.),

10. ako zahtjeva povrat plaćene trošarine na temelju neistinitih podataka (članak 10. stavak 3., članak 18., članak 68. i članak 78.),

11. ako trošarinsko odobrenje prenese na drugu osobu (članak 22. stavak 1.),

12. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ako ne ispuni propisane obveze i ne otkloni nepravilnosti u poslovanju s trošarinskim proizvodima u roku određenom od strane carinarnice (članak 23. stavak 1. točke 1.,2., 4. i 5. i stavak 2.),

13. ako ovlašteni držatelj skladišta ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 24.),

14. ako odobrenje za oslobođenog korisnika prenese na drugu osobu (članak 27. stavak 2.),

15. oslobođeni korisnik ako ne izvršava propisane obveze i ne otkloni nepravilnosti u poslovanju s trošarinskim proizvodima u roku određenom od strane carinarnice (članak 28.),

16. ako odobrenje za registriranog primatelja prenese na drugu osobu (članak 30. stavak 4.),

17. registrirani primatelj ako ne izvršava propisane obveze (članak 30. stavak 5.),

18. povremeno registrirani primatelj ako ne izvršava propisane obveze (članak 31. stavak 2.),

19. ako odobrenje za trošarinskog zastupnika prenese na drugu osobu (članak 32. stavak 3.),

20. trošarinski zastupnik ako ne izvršava propisane obveze (članak 32. stavak 4.),

21. ako u propisanom roku nadležnoj carinarnici ne dostavi prijavu za upis u registar (članak 33.),

22. trošarinski obveznik ako ne vodi propisane evidencije (članak 36.),

23. ako prodaje trošarinske proizvode na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim otvorenim prostorima, na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 37. stavak 2.),

24. ako otpremi ili omogućuje da se etilni alkohol otpremi iz trošarinskog skladišta ili unese iz druge države članice ili uveze u Republiku Hrvatsku bez plaćanja trošarine za korištenje u proizvodnji neprehrambenih proizvoda a nije denaturiran (članak 47. stavak 2.),

25. ako ne onesposobi denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol, (članak 49. stavak 1.),

26. ako alkohol i alkoholna pića ne stavlja u promet na propisani način (članak 50.),

27. ako postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola ne opremi na propisani način (članak 51. stavak 1.),

28. ako skine plombu bez prethodne obavijesti nadležnoj carinarnici (članak 51. stavak 3.),

29. mali proizvođač vina ako se u propisanom roku ne prijavi nadležnoj carinarnici radi upisa u registar trošarinskih obveznika, te ako u roku ne dostavi podatke o godišnjoj proizvodnji i isporukama te zalihama vina (članak 53. stavak 2. i 4.),

30. mali proizvođač jakog alkoholnog pića ako se u propisanom roku ne prijavi nadležnoj carinarnici radi upisa u registar trošarinskih obveznika i ne dostavi podatak o volumenu kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi, ako u propisanom roku ne dostavi godišnju prijavu, te ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 54. stavak 4. i 7.),

31. mali proizvođač jakog alkoholnog pića ako pečati kotao ili skida pečat s kotla na nepropisan način (članak 54. stavak 9.),

32. ako utvrđenu maloprodajnu cijenu duhanskih proizvoda ne prijavi Središnjem uredu Carinske uprave u propisanom roku (članak 63. stavak 2.),

33. ako duhanske proizvode prodaje po maloprodajnim cijenama nižim ili višim od prijavljenih (članak 63. stavak 3.),

34. ako duhanske proizvode puštene u potrošnju nije propisno obilježio, ili su obilježeni krivotvorenim markicama ili na nepropisan način; (članak 65. stavak 1., 2., 3.,5. i 6.),

35. ako duhanski proizvodi namijenjeni izvozu nemaju oznaku zemlje uvoznice, dokaz o preuzimanju markica ili drugi odgovarajući dokument; (članak 65. stavak 4.),

36. ako neovlašteno tiska, izrađuje, posjeduje markice ili ih stavlja u promet, te ako namjerno ošteti markice (članak 66. stavak 5. i 6.),

37. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i/ili uvoznik duhanskih proizvoda ako ne podnese, ili u roku ne podnese ili podnese netočni dnevni utrošak markica (članak 66. stavak 8.),

38. ako u promet stavi duhanske proizvode koji nisu pakirani u paketićima za prodaju na malo i ako paketiću doda predmete koji nisu duhanski proizvodi (članak 67.),

39. ako ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon odnosno za grijanje, prema njihovoj namjeni korištenja i u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 70. stavak 4., 5., 6., 7. i 8.),

40. ako ulazne i izlazne količine energenata ne mjeri propisanim, ovjerenim i dodatno plombiranim mjerilima protoka odnosno vagom (članak 72. stavak 1.),

41. ako skine plombu bez prisutnosti ovlaštenog službenika nadležne carinarnice (članak 72. stavak 3.),

42. ako na propisani način ne označi plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama KN 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49, a koja se koriste kao gorivo za grijanje (članak 73. stavak 1.),

43. ako uveze plinsko ulje koje nije označeno na propisani način ili uveze bez priložene potvrde inozemnog dobavljača ili potvrda ne sadrži propisane podatke (članak 73. stavak 2.),

44. ako uveze/unese plinsko ulje koje nije označeno na propisani način ili bez priložene potvrde inozemnog dobavljača ili potvrda ne sadrži propisane podatke (članak 73. stavak 3.),

45. ako označeno plinsko ulje ne skladišti na propisani način (članak 73. stavak 4.),

46. ako označavanje plinskog ulja ne vrši u trošarinskom skladištu (članak 73. stavak 5..),

47. ako označena plinska ulja ne koristi na propisani način (članak 74.stavak 2),

48. ako označenim plinskim uljima odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstance koje onemogućuju utvrđivanje označenosti (članak 74. stavak 3.),

49. ako označena plinska ulja ne prodaje ili ne stavlja u promet, na propisani način (članak 75. stavak 1., 2. i 3.),

50. ako ne vodi propisane evidencije, ako netočno vodi evidencije, i ako neažurno vodi evidencije o kupcima označenog plinskog ulja (članak 75.stavak 4.),

51. ako kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog stroja ili motora, kao pogonsko gorivo koristi označeno plinsko ulje iz članka 73. stavka 1. u rezervoaru motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog stroja ili motora (članak 76. stavak 2. i članak 92. stavak 4.),

52. prodavatelj i/ili korisnik plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ako zlouporabi sustav kartice goriva (članak 77.),

53. ako imatelj skladišta u roku ne obračuna i plati trošarinu (članak 89. stavak 3.),

54. ako prodavatelj odnosno posebna skladišta za opskrbu zrakoplova koja prodaju mlazno gorivo i zrakoplovni benzin ne izvrše i/ili ako ne dostave u propisanom roku zapisnik o popisu zaliha i evidenciju o izvršenoj prodaji (članak 90. stavak 2., 3. i 4. i članak 91.)

55. ako prodavatelj zatraži povrat trošarine za prodane količine eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom (članak 90. stavak 5.).

56. trošarinski obveznici ako plinsko ulje obojano plavom bojom ne označe na propisani način (članak 92. stavak 1.)

57. trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje vrše prodaju plinskog ulja obojanog plavom bojom ako ne vodi evidencije o kupcima, ako proda veće količine plinskog ulja obojanog plavom bojom, ako kupcu ne upiše i ne ovjeri prodane količine u obrascu za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom, odnosno ako korisnik plinskog ulja obojanog plavom bojom zlouporabi obrazac za kontrolu potrošnje plinskog ulja (članak 92. stavak 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba pojedinac za prekršaj iz stavka 1. točke: 6., 23., 29., 30., 31., 47., 48. i 51. ovoga članka.

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 800.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.500,00 kuna do 25.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. ako ne izda prateći trošarinski dokument na propisanom obrascu, te u propisanom broju primjeraka (članak 8. stavak 2.),

2. primatelj trošarinskih proizvoda ako ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda i ne vrati prateći trošarinski dokument, prethodno ovjeren od nadležne carinarnice, pošiljatelju u propisanom roku (članak 9. stavak 1., 2. i 3.),

3. pošiljatelj trošarinskih proizvoda koji nije primio ovjereni primjerak pratećeg trošarinskog dokumenta, ako o tome ne izvijesti nadležnu carinarnicu u propisanom roku (članak 9. stavak 6.),

4. primatelj trošarinskih proizvoda ako ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom kopije JCD koju vraća carinarnici u kojoj je obavljeno uvozno carinjenje u propisanom roku (članak 9. stavak 7.),

5. ako prevozi trošarinske proizvode s plaćenom trošarinom i potpuno denaturirani alkohol bez pojednostavnjenog pratećeg trošarinskog dokumenta (članak 10. stavak 1.,2.),

6. ako ne izda pojednostavnjeni prateći trošarinski dokument na propisanom obrascu te u propisanom broju primjeraka (članak 10. stavak 4.),

7. primatelj trošarinskih proizvoda ako u propisanom roku ne potvrdi primitak pošiljke na pojednostavnjenom pratećem trošarinskom dokumentu, te o tome ne obavijesti carinarnicu u mjestu odredišta (članak 10. stavak 6.),

8. trošarinski obveznik ako ne čuva dokumentaciju u propisanim rokovima (članak 38.),

9. ako ne razvrsta trošarinske proizvode na propisani način (članak 40.., članak 41., članak 42., članak 43., članak 44., članak 57., članak 58., članak 59. i članak 69.),

10. ako postupak denaturiranja ne izvrši u trošarinskom skladištu sa opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način (članak 49. stavak 2. i 4.),

11. trošarinski obveznik ako ne vodi propisane evidencije o denaturiranju (članak 49. stavak 3.),

12. ako o kupcima uređaja za proizvodnju alkohola i alkoholnog pića ne obavijesti carinarnicu nadležnu prema sjedištu ili prebivalištu kupca, te ne dostavi presliku računa o prodaji (članak 52. stavak 1.),

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta.

Članak 82.

(1) Za prekršaj iz članka 80. stavka 1. točke 1., točke 6., točke 7., točke 23.,točke 24., točke 25., točke 26., točke 31.,točke 33., točke 34., točke 35., točke 38., te članka 81.stavka 1. točke 5. i točke 10. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja trošarinskih proizvoda.

(2) Za prekršaj iz članka 80. stavka 1. točke 51. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog stroja ili motora kojim je učinjeno takvo djelo.

Članak 83.

Za prekršaj iz članka 80. stavka 1. točke 26., točke 32., točke 33., točke 34., točke 36., točke 38., točke 48., točke 49., točke 50., točke 52. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godine dana.

Članak 84.

Pored zaštitnih mjera iz članka 82. i članka 83. ovoga Zakona, pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem.

XIX. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 85.

(1) Glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine i poreznog nadzora primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na trošarinske proizvode koji su uvezeni ili koji se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine, i nadzora primjenjuju se odredbe Carinskog zakona.

(3) Za provedbu prekršajnog postupka za trošarinske prekršaje nadležna je Carinska uprava. Glede zastare pokretanja trošarinskih prekršajnih postupaka primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(4) Glede razvrstavanja trošarinskih proizvoda u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature, odlučuje Carinska uprava u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi.

Članak 86.

Odredbe ovoga Zakona u odnosu na definiciju predmeta oporezivanja primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena tarifnih oznaka u kombiniranoj nomenklaturi, s time da to ne smije biti od utjecaja na opseg i visinu oporezivanja.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

Porezni obveznici posebnog poreza prema Zakonu o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, br. 51/94, 56/95,67/99, 105/99, 55/00, 107/01, 95/04, 152/08 i 38/09), Zakonu o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 51/94, 141/98, 55/00, 67/01, 107/01 i 107/07), Zakonu o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, br. 51/94, 139/97, 55/00 i 107/01) i Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00, 101/00, 27/01, 107/01,123/03 i 57/06) a koji će biti trošarinski obveznici prema odredbama ovoga Zakona, obvezni su do 31. siječnja 2010. carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika, podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

Članak 88.

(1) Na predmete oporezivanja za koje je obveza obračunavanja posebnog poreza nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona poseban porez se obračunava i plaća prema odredbama zakona važećih do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravni postupci i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

(4) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se.

(5) Ako su predmeti oporezivanja prema Zakonima navedenim u članku 87. ovoga Zakona stavljeni u jedan od carinskih postupaka s odgodom prema odredbama Carinskog zakona prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a puštaju se u slobodan promet nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, trenutak nastanka porezne obveze te obračuna i plaćanja, određuju se prema carinskim propisima. Trošarina će se obračunati zajedno s obračunom carine, prema stopama i u iznosima koji su na snazi u trenutku nastanka obveze obračuna carinskog duga, osim ako se predmeti oporezivanja smještaju u skladišta iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 89.

(1) Skladišta proizvođača, veleprodajna skladišta istog proizvođača, skladišta proizvođača u kojima su smješteni naftni derivati tijela državne uprave za robne zalihe, veleprodajna skladišta istog uvoznika te posebna skladišta za opskrbu zrakoplova, prijavljena prema odredbama zakona koja su važila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju poslovanje kao trošarinska skladišta prema odredbama ovoga Zakona, uz uvjet da držatelji skladišta ishode trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište prema odredbama ovoga Zakona najkasnije do 31. ožujka 2010.

(2) Do ishođenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište iz stavka 1. ovoga članka, držatelj skladišta može u sustavu odgode plaćanja trošarine prema odredbama ovoga Zakona, otpremati trošarinske proizvode samo između proizvođačkog i veleprodajnih skladišta, odnosno posebnog skladišta za opskrbu zrakoplova istog poreznog obveznika i u izvoz.

(3) Ako imatelji skladišta iz stavka 1. ovoga članka ne ishode trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište u roku iz stavka 1. ovoga članka, obvezni su obračunati trošarinu istekom tog roka i platiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 90.

(1) Prijave za posebno utvrđena skladišta za ulja za loženje (EL i LS) prema članku 15. stavku 3. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate koje su podnijeli prodavatelji, ostaju važeće i prema ovom Zakonu.

(2) Benzinske postaje-prodavatelji eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom prema Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate, obvezni su popisati zalihe eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik te ga dostaviti nadležnoj carinarnici u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Prodaja popisanih zaliha iz stavka 2. ovoga članka moguća je do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja 2010. samo korisnicima plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz članka 77. ovoga Zakona, uz obvezu vođenja evidencije o prodaji.

(4) Nakon prodaje ukupnih količina zaliha iz stavka 2. ovoga članka prodavatelj mora u roku od 8 dana nadležnoj carinarnici dostaviti evidenciju iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Prodavatelji koji vrše prodaju popisanih zaliha iz stavka 2. ovoga članka nemaju pravo na povrat trošarine propisan člankom 78. ovoga Zakona.

Članak 91.

(1) Posebna skladišta za opskrbu zrakoplova koja prodaju mlazno gorivo i zrakoplovni benzin sukladno članku 15. stavak 4. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, obvezna su popisati zalihe mlaznog goriva i zrakoplovnog benzina sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama te ga dostaviti nadležnoj carinarnici u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Prodaja popisanih zaliha iz stavka 1. ovoga članka moguća je do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja 2010. godine i to samo za namjene iz članka 79. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, uz obvezu vođenja evidencije o prodaji.

(3) Nakon prodaje ukupnih količina zaliha iz stavka 1. ovoga članka, posebna skladišta za opskrbu zrakoplova koja obavljaju prodaju mlaznog goriva i zrakoplovnog benzina moraju u roku od 8 dana nadležnoj carinarnici dostaviti evidenciju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 92.

(1) Do uspostave kartičnog poslovanja trošarinski obveznici dužni su plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi prije isporuke iz trošarinskog skladišta odnosno pri uvozu, označiti propisanim indikatorom prema propisima o normi i obojiti plavom bojom.

(2) Do uspostave kartičnog poslovanja za korisnike plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi propisanog odredbama članka 70. stavka 9. i članka 77. stavka 3. i stavka 5. ovoga Zakona, primjenjivat će se obrazac za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom koje će korisnicima toga prava, prema povlasticama propisanim posebnim propisima, izdavati i upisivati odobrene količine nadležno tijelo za poslove poljoprivrede i ribarstva.

(3) Trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje vrše prodaju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi dužni su voditi evidencije o kupcima, na način da kupcu upišu i ovjere prodane količine u obrascu za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom.

(4) Odredbe članka 76. ovoga Zakona u pogledu poreznog nadzora nad korištenjem označenih plinskih ulja odgovarajuće se primjenjuje u pogledu nadzora nad korištenjem plinskog ulja obojanog plavom bojom.

(5) Odredbe članka 90. stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona neće se primjenjivati do uspostave kartičnog poslovanja.

(6) Ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i ribarstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način korištenja obrasca za kontrolu potrošnje plinskog ulja.

Članak 93.

(1) Visina trošarine za pojedine trošarinske proizvode usklađuje se jednom godišnje s vrijednošću eura. Primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu. Novi iznosi trošarina, usklađeni s tečajem eura počinju se primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i objavljuju se u Narodnim novinama.

(2) Ako preračunavanjem iznosa trošarine izražene u eurima dođe do porasta trošarine izražene u nacionalnoj valuti za manje od 5%, može se zadržati visina trošarine koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

Članak 94.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 9. stavka 8., članka 10. stavka 9., članka 12. stavka 5., članka 16. stavka 13., članka 17. stavka 5., članka 18. stavka 4., članka 20. stavka 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 3., članka 24. stavka 12., članka 25. stavka 4., članka 27. stavka 5., članka 28. stavka 2., članka 29. stavka 4., članka 30. stavka 9., članka 31. stavka 3., članka 32. stavka 8., članka 33. stavka 2., članka 35. stavka 2., članka 49. stavka 5., članka 50. stavka 7., članka 54. stavka 11., članka 66. stavka 9., članka 68. stavka 3., članka 73. stavka 7., članka 75. stavka 5., članka 76. stavka 5., članka 77. stavka 6., članka 78. stavka 4. i članka 79. stavka 7. i članka 92. stavka 6. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 51/94., 141/98., 55/00., 67/01., 107/01. i 107/07.),

2. Zakon o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, br. 51/94., 139/97., 55/00. i 107/01.),

3. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, br. 51/94., 6/95., 67/99., 105/99., 55/00., 107/01., 95/04., 152/08. i 38/09.),

4. Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01.,123/03. i 57/06.), osim odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i članka 5. stavka 1. točke 4. koji ostaju važeće do uspostave kartičnog poslovanja propisanog odredbama članka 77. stavka 3. i stavka 5. ovoga Zakona.

Članak 96.

Provedbeni propisi doneseni na temelju zakona koji prestaju važiti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do stupanja na snagu pravilnika donesenog na temelju ovlasti iz članka 94. ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

Članak 97.

Na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti odredbe članka 2. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 73. stavka 2. i članka 79. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

Članak 98.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2010. osim odredaba članka 3., članka 5. stavka 1. točke 8. do 10., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2. točke 5., članka 9. stavka 2. točke 2., stavka 3., stavka 5., stavka 6. točke 2., članka 10. stavka 1. do 6., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 1. točke 6., stavka 2. do 4., članka 15. stavka 1. točke 3., stavka 3. do 6., članka 18. stavka 2. i 3., članka 19. stavka 1. točke 6., stavka 5., članka 20. stavka 3. i 4., članka 21. stavka 2. točke 6., članka 24. stavka 4. i 5., članka 30., članka 31., članka 32., članka 34. stavka 3. i 4., članka 47. stavka 1. točke 2., članka 70. stavka 3. točke 6. do 8., članka 73. stavka 3., članka 79. stavka 1.točke 3. i članka 93. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 410-19/09-01/03

Zagreb, 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.