KOLEKTIVNI UGOVORI

1563

SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, Zagreb, kojeg zastupa predsjednica Ana Knežević,

GRANSKI SINDIKAT TRGOVINE, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb, kojeg zastupa predsjednica Dragica Petrinjak, i

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA TRGOVINE, Pavla Hatza 12, Zagreb, koju zastupa predsjednik Josip Zaher

sklopili su u Zagrebu, dana 24. ožujka 2005. godine

IZMJENE I DOPUNE

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST TRGOVINE

sklopljenog 11. prosinca, 1997. godine u Zagrebu

(»Narodne novine« br. 41/98 od 24. 3. 1998.)

 

Članak 1.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove iznosi 1.600,00 kuna bruto.

Osnovna plaća određenoga radnog mjesta utvrđuje se tako da se najniža osnovna plaća iz stavka 1. ovog članka pomnoži s koeficijentom složenosti poslova pripadajućega radnog mjesta iz Tarifnog dijela ovog ugovora.

Plaću poslodavac može isplatiti isključivo u novcu.«.

 

Članak 2.

Na kraj teksta članka 33. stavka 2. dodaju se riječi »ili kolektivnim ugovorom na nivou društva.«.

 

Članak 3.

U članku 45. u stavku 1. mijenja se iznos od »800,00 kuna mjesečno« sa sadašnjim neoporezivim iznosom iz Pravilnika o porezu na dohodak, odnosno »1.500,00 kuna mjesečno.«.

 

Članak 4.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Radnik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slijedećim slučajevima:

• potpore u slučaju smrti radnika u visini od najmanje 7.500,00 kuna

• potpore u slučaju smrti člana uže obitelji (supružnik, roditelji, djeca ili osobe po zakonu izjednačene s njima) u visini od najmanje 3.000,00 kuna

Poslodavac može kad se steknu uvjeti, isplatiti solidarnu pomoć u sljedećim slučajevima;

• potpore zbog invalidnosti u visini od najmanje 2.500,00 kuna godišnje

• potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana u visini od najmanje 2.500 kuna godišnje.«.

 

Članak 5.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod istoga poslodavca:

• 10 godina radnog staža najmanje 1.000,00 kuna

• 15 godina radnog staža najmanje 1.300,00 kuna

• 20 godina radnog staža najmanje 1.700,00 kuna

• 25 godina radnog staža najmanje 2.100,00 kuna

• 30 godina radnog staža najmanje 2.500,00 kuna

• 35 godina radnog staža najmanje 2.900,00 kuna.«

 

Članak 6.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Radniku prigodom odlaska u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu od 8.000,00 kuna.«.

 

Članak 7.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Poslodavac može osigurati poklon djeci do 12 godina starosti, roditelju-nositelju zdravstvenog osiguranja djeteta za božićne blagdane u iznosu do 400,00 kuna.«.

 

Članak 8.

Dodaje se novi članak 51 a. koji glasi:

»Ako se u međuvremenu promijene neoporezivi iznosi navedeni u člancima 45., 48., 50., i 51. po propisu Ministarstva financija – Pravilniku o porezu na dohodak, primjenjivat će se neposredno ti iznosi, ukoliko su povoljniji za radnika«.

 

Članak 9.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine smatraju se važećim kada ih potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, a stupaju na snagu 1. travnja 2005. godine.

 

Članak 10.

Potpisnici ugovora su suglasni da se u pročišćenom tekstu Kolektivnog ugovora, riječ zaposlenik zamijeni riječju radnik u odgovarajućem padežu.

 

Članak 11.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine sačinjene su u 6 (šest) primjeraka, od kojih svaki potpisnik zadržava 2 (dva) potpisana primjerka.

 

Članak 12.

Odredbe ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine primjenjuju se neposredno, osim ako za primjenu pojedinih odredbi nije potrebna odgovarajuća razrada u Pravilniku u radu.

Ako bi Pravilnikom o radu neko pravo zaposlenika bilo utvrđeno u manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine, primjenjuju se odredbe ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine.

 

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune sklapaju se na određeno vrijeme i važe godinu dana od dana stupanja na snagu.

Ako po isteku roka na koji su zaključene ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine ni jedna od ugovornih strana ne otkaže Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine, njihovo važenje produžuje se do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine ili novih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine.

 

ZA SINDIKAT TRGOVINE                 ZA GRANSKI SINDIKAT

HRVATSKE                                                                 TRGOVINE

Predsjednica                                                                  Predsjednica

Ana Knežević, v. r.                                     Dragica Petrinjak, v. r.

                                                             ZA HRVATSKU UDRUGU

                                                                            POSLODAVACA

                                                                 – UDRUGA TRGOVINA

                                                                                       Predsjednik

                                                                              Josip Zaher, v. r.