HRVATSKA NARODNA BANKA

2462

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001.) i članka 44. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

o konstrukciji raČuna u banci, vodeĆem broju banke, uvjetima i naČinu otvaranja raČuna u banci i sadrŽaju registra raČuna poslovnih subjekata u banci

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se:

– konstrukcija računa u banci

– sadržaj i način određivanja vodećeg broja banke

– uvjeti i način otvaranja računa u banci i

– sadržaj registra računa poslovnih subjekata u banci.

1. Konstrukcija raČuna u banci

Članak 2.

 Banka i Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: banka) otvaraju kod sebe račune prema konstrukciji koja je propisana ovom odlukom, i to:

– za poslovne subjekte i građane čije račune vode na temelju zakona i

– za svoje potrebe.

Članak 3.

(1) Banka otvara račune iz članka 2. ove odluke prema konstrukciji koja sadrži ukupno sedamnaest brojčanih znakova.

(2) Konstrukcija računa iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dvaju dijelova, i to:

– od prvog dijela – vodećeg broja banke i

– od drugog dijela – broja računa u banci.

1.a. Prvi dio raČuna u banci – vodeĆi broj banke

Članak 4.

(1) Vodeći je broj banke identifikacijski broj banke u obav­ljanju poslova platnog prometa.

(2) Hrvatska narodna banka određuje vodeći broj banci pri davanju odobrenja za rad.

Članak 5.

(1) Vodeći broj banke sastoji se od sedam brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7), od kojih:

– niz od prvih šest brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6) jest jedinstveni kod banke;

– posljednji brojčani znak (n7) jest kontrolni broj koji se računa, za niz od prvih šest brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6), po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

(2) Vodeći broj banke upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

Članak 6.

Hrvatska narodna banka obavještava banke o vodećim brojevima banaka koje je odredila na temelju ove odluke.

1.b.  Drugi dio raČuna u banci – broj raČuna u banci

Članak 7.

(1) Broj (partija) računa u banci sastoji se od ukupno deset brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10), od kojih:

– prvi dio (n1, n2) jest vrsta računa i sastoji se od dvaju brojčanih znakova;

– drugi dio (n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9) jest redni broj računa u banci i sastoji se od sedam brojčanih znakova;

– treći dio (n10) jest kontrolni broj i sastoji se od jednoga brojčanog znaka.

(2) Broj je računa u banci (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10) neponovljiv.

(3) Broj računa u banci upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

Članak 8.

(1) Redni broj računa u banci (n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9) iz članka 7. ove odluke određuje banka, prema svojim potrebama.

(2) Kontrolni broj (n10) iz članka 7. ove odluke računa se, za niz od prvih devet brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9), po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Članak 9.

(1) Prvi znak u vrsti računa (n1) iz članka 7. ove odluke označuje grupu računa, i to:

1 – račun poslovnog subjekta

3 – račun građanina

0 – račun banke za potrebe evidentiranja gotovog novca

9 – račun banke za potrebe obavljanja poslova platnog prometa.

(2) Drugi znak u vrsti računa (n2) iz članka 7. ove odluke označuje namjenu računa, i to:

– za grupu računa 1 – poslovni subjekt:

0 – račun banke za njezine potrebe

1 – račun poslovnog subjekta

3 – račun za posebne namjene poslovnog subjekta/banke za sredstva   koja su na temelju zakona odnosno drugog propisa izuzeta od prisilnog izvršenja

4 – račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta/banke

5 – račun za posebne namjene poslovnog subjekta/banke prema njegovim potrebama

7 – račun za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda
proračuna

8 – račun proračuna

9 – račun za namiru banke ili druge financijske institucije;

– za grupu računa 3 – građanin:

 1 – žiroračun

 2 – tekući račun

 5 – račun za posebne namjene

 6 – nerezidentni račun;

– za grupe računa 0 i 9 banka sama određuje drugi znak, prema svojim potrebama.

2. Uvjeti i naČin otvaranja raČuna u banci

Članak 10.

(1) Banka otvara račun poslovnom subjektu na njegov zahtjev na temelju ugovornog odnosa ili na temelju propisa.

(2) Ugovorom između banke i poslovnog subjekta uređuju se uvjeti otvaranja i vrsta računa, način raspolaganja sredstvima na računu te vođenje i zatvaranje računa. Ugovor potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje ugovornih strana, odnosno osobe koje one ovlaste.

(3) Banka otvara račune za svoje potrebe na temelju internih akata banke.

Članak 11.

(1) Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, ako zakonom nije drukčije uređeno.

(2) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati otvoren jedan račun za redovno poslovanje. Računi za redovno poslovanje poslovnog subjekta računi su vrste »11« i »18«.

(3) Kod banke kod koje ima otvoren račun za redovno poslovanje poslovni subjekt može imati otvoreno više podračuna. Podračuni su u smislu ove odluke računi organizacijskih dijelova i računi za posebne namjene poslovnog subjekta, i to računi vrste »13«, »14«, »15« i »17«. Banka može otvoriti podračun poslovnom subjektu samo ako on ima otvoren račun za redovno poslovanje u toj banci.

(4) Poslovni subjekt koji ima otvoren račun za redovno poslovanje vrste »11« može u toj banci otvoriti podračune vrste »13«, »14« i »15«.

(5) Poslovni subjekt koji ima otvoren račun za redovno poslovanje vrste »18« može u toj banci otvoriti podračune vrste »13«, »15« i »17« ako je otvaranje tih računa u skladu s posebnim propisima koji uređuju njihovo otvaranje.

(6) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati po jedan podračun vrste »13« za svaku namjenu za koju je zakonom odnosno drugim propisom uređeno da se iz sredstava za tu namjenu ne izvršavaju osnove za plaćanje.

(7) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati po jedan podračun vrste »14« za svaki svoj organizacijski dio, i više podračuna vrste »15« i »17« prema svojim potrebama.

(8) Sredstva na podračunima poslovnog subjekta vrste »14« i »15« sastavni su dio sredstava na njegovu računu za redovno poslovanje u svrhu izvršenja osnova za plaćanje.

Članak 12.

Banka ili druga financijska institucija ima otvoren u banci račun vrste »19« u skladu s posebnim propisima koje donosi Hrvatska narodna banka.

Članak 13.

(1) Banka ima otvoren račun za redovno poslovanje u Hrvat­skoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka otvara banci račun za redovno poslovanje vrste »11«.

(2) Račun za redovno poslovanje banke otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci istodobno je i račun za namiru banke.

(3) Iznimno, banka može imati otvorene račune kod drugih banaka na način i uz uvjete koje propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 14.

(1) Banka može za svoje potrebe otvoriti kod sebe račun vrste »10«. Banka može otvoriti više računa vrste »10«.

(2) Banka može za svoje potrebe otvoriti kod sebe i račune vrste:

– »13« za svaku namjenu za koju je zakonom odnosno drugim propisom uređeno da se iz sredstava za tu namjenu ne izvršavaju osnove za plaćanje

– »14« za svaki svoj organizacijski dio i

– »15« prema svojim potrebama.

Članak 15.

(1) Poslovni subjekt koji ima više od jednog računa za redov­no poslovanje dužan je jedan od tih računa odrediti kao glavni račun.

(2) Glavni je račun, u skladu s člankom 11. stavkom 4. Zakona o platnom prometu u zemlji, račun za redovno poslovanje na kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava (u daljnjem tekstu: osnove za plaćanje) i na kojem se vodi evidencija o neizvršenim osnovama za plaćanje.

(3) Ako poslovni subjekt iz stavka 1. ovoga članka ima jedan račun za redovno poslovanje, taj je račun glavni račun.

(4) Banka ne može otvoriti račun za redovno poslovanje poslovnom subjektu koji na glavnom računu ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje.

(5) Račun za redovno poslovanje banke otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci glavni je račun banke.

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za otvaranje računa za redovno poslovanje poslovni subjekt dostavlja banci:

– rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan (vrsta računa »11«);

– akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona (vrsta računa »11«);

– izvod iz zakona odnosno drugog propisa, ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona odnosno drugog propisa (vrsta računa »11« i »18«);

– Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku (vrsta računa »11« i »18«);

– prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje dani na obrascima platnog prometa; za davanje plaćanja na magnetnom mediju i elektroničkim putem banka i poslovni subjekt međusobno utvrđuju način potpisivanja naloga (vrsta računa »11« i »18«);

– pisanu izjavu o određenju statusa računa, ukoliko ima otvoren račun za redovno poslovanje u drugoj banci. Izjava o određenju statusa računa sadrži određenje poslovnog subjekta o tome da li račun, čije se otvaranje zahtijeva, određuje ili ne određuje kao glavni račun. Ukoliko taj račun ne određuje kao glavni račun, potrebno je navesti broj glavnog računa (vrsta računa »11« i »18«).

(2) Banka može, za svoje potrebe, zahtijevati dostavu i drugih dokumenata.

Članak 17.

(1) Uz zahtjev za otvaranje podračuna poslovni subjekt dostavlja banci:

– izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na tom računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje (vrsta računa »13«);

– rješenje o upisu dijela poslovnog subjekta u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan, i akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati račun (vrsta računa »14«);

– prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje dani na obrascima platnog prometa. Za davanje plaćanja na magnetnom mediju i elektroničkim putem, banka i poslovni subjekt međusobno utvrđuju način potpisivanja naloga (vrsta računa »13«, »14«, »15« i »17«);

(2) Banka može, za svoje potrebe, zahtijevati dostavu i drugih dokumenata.

Članak 18.

Poslovni je subjekt dužan o svakoj promjeni podataka, koja se u skladu s ovom odlukom upisuje u registar računa u banci, pismeno obavijestiti banku kod koje ima otvoren račun najkasnije u roku osam dana od dana nastanka promjene i o tome priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 19.

(1) Banka zatvara račun poslovnom subjektu u skladu s od­red­bama ugovora iz članka 10. ove odluke ili na temelju zakona odnosno drugog propisa.

(2) Ako se račun zatvara na temelju zakona odnosno drugog propisa, uz zahtjev za zatvaranje računa poslovni subjekt, ili druga ovlaštena institucija, dostavlja banci dokument na temelju kojeg račun treba zatvoriti.

(3) Prije zatvaranja računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta banka zatvara sve druge račune poslovnog subjekta otvorene u toj banci.

(4) Ako je na temelju ovršnog rješenja banci naloženo da uskrati poslovnom subjektu pravo raspolaganja sredstvima na njegovu računu u određenom iznosu (rezervacija sredstava), banka ta sredstva prije zatvaranja računa prenosi na svoj poseban račun otvoren za te namjene. Banka postupa s tim sredstvima, i sa sredstvima poslovnog subjekta koja je na temelju ovršnog rješenja već izdvojila (zaplijenila) na svoj poseban račun, u skladu s ovršnim rješenjem.

Članak 20.

(1) Ako poslovni subjekt, koji ima više od jednog računa za redovno poslovanje, želi zatvoriti glavni račun, uz zahtjev za zatvaranje toga računa dostavlja banci pisanu izjavu o tome koji se njegov drugi račun određuje kao glavni račun. Navedena izjava mora sadržavati i potvrdu banke u kojoj se vodi drugi račun poslovnog subjekta (datum primitka, pečat i potpis), da je izjavu primila kao zahtjev poslovnog subjekta za promjenu statusa njegova računa za redovno poslovanje u glavni račun te datum pod kojim će ta banka izvršiti promjenu u svom registru računa poslovnih subjekata i u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata. Zatvaranje računa i evidentiranje promjene statusa drugog računa mora se provesti isti dan.

(2) Glavni račun na teret kojeg su evidentirane neizvršene osnove za plaćanje ne može se zatvoriti.

(3) Ako se glavni račun poslovnog subjekta zatvara na temelju zakona odnosno drugog propisa, osnove za plaćanje iz stav­ka 2. ovog članka evidentiraju se na računu pravnog sljednika ili se vraćaju nalogodavcu.

Članak 21.

(1) Ako poslovni subjekt želi promijeniti status računa za redovno poslovanje, u smislu da on prestaje biti glavni račun i da se taj status određuje drugom računu, poslovni subjekt dostavlja banci zahtjev koji sadrži pisanu izjavu o tome koji se njegov drugi račun određuje kao glavni račun. Izjava treba sadržavati podatke navedene u članku 20. stavku 1. ove odluke. Promjena statusa na obama računima mora se provesti isti dan.

(2) Banka neće postupiti po zahtjevu poslovnog subjekta za promjenu statusa računa za redovno poslovanje, u smislu da on prestaje biti glavni račun i da se taj status određuje drugom računu, ako su na teret tog računa evidentirane neizvršene osnove za plaćanje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može odobriti banci postupanje po zahtjevu poslovnog subjekta za promjenu statusa računa za redovno poslovanje, u smislu da on prestaje biti glavni račun i da se taj status određuje drugom računu, ako su na teret tog računa evidentirane neizvr­šene osnove za plaćanje. U tom slučaju promjena statusa računa za redovno poslovanje provodi se na način propisan u stav­ku 1. ovoga članka, a banka dostavlja neizvršene osnove za plaćanje i evidenciju neizvršenih osnova za plaćanje drugoj banci koja je u izjavi navedena kao banka koja je zaprimila i potvrdila zahtjev poslovnog subjekta za promjenu statusa njegova računa za redov­no poslovanje u glavni račun.

(4) Hrvatska narodna banka odobrit će banci postupanje iz stavka 3. ovoga članka samo ako ta banka ima na svom računu u Hrvatskoj narodnoj banci evidentirane neizvršene osnove za plaćanje.

3. Registar raČuna poslovnih subjekata u banci

Članak 22.

(1) Registar računa poslovnih subjekata u banci (u daljnjem tekstu: registar računa) evidencija je računa poslovnih subjekata otvorenih u banci. Registar računa mora sadržavati podatke propisane ovom odlukom.

(2) Banka može, za svoje potrebe, u registru računa voditi i druge podatke.

(3) Podaci se u registar računa upisuju iz dokumentacije priložene uz zahtjev za otvaranje računa i iz dokumentacije o promjeni pojedinih podataka.

Članak 23.

 U registar računa, za svaki račun poslovnog subjekta koji vodi, banka upisuje ove podatke:

1. Broj računa

– Upisuje se broj računa poslovnog subjekta, uključujući vodeći broj banke u kojoj je račun otvoren.

2. Tvrtka ili naziv poslovnog subjekta

– Upisuje se puna tvrtka ili naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela. Za poslovne subjekte osnovane na temelju zakona ili dokumenta nadležnog tijela upisuje se naziv koji im je zakonom odnosno drugim dokumentom određen.

3. Skraćena tvrtka ili naziv poslovnog subjekta

– Upisuje se skraćena tvrtka ili naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela ili iz drugoga odgovarajućeg dokumenta.

4. Matični broj poslovnog subjekta

– Upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku.

5. Sjedište poslovnog subjekta

– Upisuje se mjesto sjedišta poslovnog subjekta iz priložene dokumentacije.

6. Poštanski broj mjesta

– Upisuje se brojčana oznaka mjesta sjedišta poslovnog subjekta iz Popisa poštanskih brojeva.

7. Ulica i kućni broj

– Upisuje se naziv ulice i kućni broj sjedišta, u mjestu sjedišta, poslovnog subjekta iz priložene dokumentacije.

8. Županija, grad ili općina

– Upisuje se brojčana oznaka županije, grada ili općine sjedišta poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku županija, gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

9. Oblik organiziranja poslovnog subjekta

– Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku.

10. Djelatnost poslovnog subjekta

– Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz priložene dokumentacije.

11. Datum otvaranja računa

– Upisuje se datum kada je račun otvoren.

12. Datum zatvaranja računa

– Upisuje se datum kada je račun zatvoren.

13. Status računa poslovnog subjekta

– Upisuje se za račun za redovno poslovanje, i to:

– oznaka »1« za račun koji je određen kao glavni račun;

– oznaka »2« za račun koji nije određen kao glavni račun.

14. Blokada računa poslovnog subjekta

– Upisuje se oznaka o tome je li račun blokiran (jesu li na računu evidentirane neizvršene osnove za plaćanje), i to:

 – oznaka »1« za račun koji nije blokiran;

 – oznaka »2« za račun koji je blokiran.

Članak 24.

U registar računa banka upisuje i račune koje ima otvorene kod sebe za svoje potrebe, i to podatke propisane člankom 23. ove odluke, pod rednim brojem 1. (broj računa), 11. (datum otvaranja računa) i 12. (datum zatvaranja računa).

Članak 25.

Banka je dužna registar računa voditi ažurno, s točnim i pot­punim podacima iz dokumentacije za otvaranje računa i iz dokumentacije o nastalim promjenama.

Članak 26.

(1) Podaci iz registra računa banaka objedinjavaju se u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata.

(2) Banka dostavlja podatke, iz svog registra računa, u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata na način i u rokovima koji su propisani Odlukom o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata.

4. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 27.

Vodeći brojevi banaka koji su određeni do dana primjene ove odluke ostaju na snazi.

Članak 28.

Banka je dužna do 30. lipnja 2003. uskladiti s odredbama ove odluke vođenje računa građana i vođenje računa za posebne namjene poslovnih subjekata za sredstva koja su na temelju zakona odnosno drugog propisa izuzeta od prisilnog izvršenja.

Članak 29.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2003.

(2) Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o vodećem broju banke (»Narodne novine«, broj 14/2002.), Odluka o konstrukciji računa u banci (»Narodne novine«, broj 14/2002. i 65/2002.), Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa u banci (»Narodne novine«, broj 14/2002.) i Odluka o sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci (»Narodne novine«, broj 14/2002.).

O. br: 227-020/12-02/ŽR
Zagreb, 10. prosinca 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski,
v. r.