MINISTARSTVO FINANCIJA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom uturđene su pogreške u Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine", br. 20/94.) te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O KNJIGOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

U poglavlju VIII. RAČUNSKI PLAN ZA NEPROFlTNE ORGANIZACIJE članku 36. u SKUPINI RAČUNA 30 - PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST, a iza PODSKUPINE RAČUNA 30. A - PRIHODl OD DOPRINOSA treba dodati:

302 - Prihodi od članarina i naknada

304 - Prihodi od djelatnosti

305 - Ostali prihodi

Klasa: 431-01/94-02

Urbroj: 513-12/94-3

Zagreb, 12. svibnja 1994.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.