User Tools

Site Tools


sto_se_treba_predati_u_fina-u_do_30.06.2013.od_dokumentacije_11.06.2013

Što se treba predati u FINA-u do 30.06.2013.od dokumentacije?

Porezni obveznici koji vode poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu (Nar.nov.br.107/07.- dalje ZOR),i registrirane su kao pravne su osobe, moraju do 30.06.2013. godine predati dokumentaciju u FINA-u za javnu objavu. Navedeno, se odnosi na obveznike koji su do 31.03. 2013. godine predali dokumentaciju u FINA-u sa šifrom predaje „0“. Obveznici koji su do 31.03. 2013. godine predali dokumentaciju u FINA-u sa naznakom pod „Šifra svrhe predaje“ oznaku 3, ne trebaju predavati više nikakvu dokumentaciju sa 30.06.2013. godine u FINA-u.

Porezni obveznici fizičke osobe koji vode poslovne knjige po ZOR-u, ustanove i zadruge nemaju obvezu predaje dokumentacije u FINA-u sa šifrom predaje „3“.

Prema čl. 3. ZOR-a, poduzetnici se razvrstavaju na male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima:

iznos ukupne aktive,

„„iznos prihoda,

„„prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.

Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,

„prihod 65.000.000,00 kuna,

prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Srednji poduzetnici su oni koji prelaze prethodna dva uvjeta ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,

prihod 260.000.000,00 kuna,

prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.

Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva od tri uvjeta za srednje poduzetnike.

Veliki poduzetnicu su (bez obzira na iznos aktive, prihoda i broja zaposlenih) i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju, društva za upravljanje investicijskim fondovima i imovina investicijskih fondova s pravnom osobnosti, društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina kojom oni upravljaju te mirovinska osiguravajuća društva.

Mali poduzetnici predaju prema čl. 15. st. 10. ZOR-a slijedeća godišnja financijska izvješća:

bilancu račun dobitka i gubitka bilješke uz financijske izvještaje

Uz gore navedena financijska izvješća, mali poduzetnici trebaju predati u FINA-u i Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća te Odluku o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2012. godinu. Odluke moraju biti predane kao zasebni dokument, odnosno ne smiju se predati kao jedan dokument. Ako je mali poduzetnik bio i obveznik revizije za 2012. prema čl. 6. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05, 139/09 i 144/12), tada je obvezan predati i izvješće revizora. Bilješke nisu standardni izvještaj pa ih možete sastaviti u slobodnoj formi.

Srednji veliki i veliki poduzetnici, sukladno čl. 20. ZOR-a za potrebne javne objave dostavljaju do 30. lipnja 2013. u FINA-u sljedeću dokumentaciju:

bilancu,

račun dobiti i gubitka,

izvještaj o novčanom tijeku,

izvještaj o promjenama kapitala (glavnice),

bilješke uz financijske izvještaje,

godišnje izvješće,

izvješće revizora (ako je poduzetnik bio obveznik revizije),

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja,

Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.

Izvještaj o promjenama kapitala je prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08, 12/09 i 130/10) nestandardan obrazac te se popunjava i predaje u nestandardnome obliku, a veliki poduzetnici obveznici primjene MSFI-a popunjavaju ga u skladu s odrednicama MSFI-a. Bilješke uz financijske izvještaje srednje veliki poduzetnici sastavljaju sukladno zahtjevima HSFI-a, a veliki poduzetnici sukladno zahtjevima MSFI-a odnosno MRS-ima.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.racunovodja.hr/33/to-se-treba-predati-u-fina-u-do-30-06-2013-od-dokumentacije-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4ji4qtL7f29B/?uri_view_type=4

sto_se_treba_predati_u_fina-u_do_30.06.2013.od_dokumentacije_11.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)