User Tools

Site Tools


prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dobit_22.11.2013

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Na stranicama Ministarstva financija objavljen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Sam Prijedlog Zakona donosi nekoliko novina, a o kojim se novinama radi pročitajte u nastavku.

Prijedlog Zakona donešen je kako bi se uskladilo zakonodavstvo sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2014.-2016., te sadrži nekoliko promjena koje će biti zanimljive svim poduzetnicima, a sve kako slijedi:

Plaćanje predujmova poreza na dobit

Do sada se predujam poreza na dobit za naredni period jednostavno računao kao porezna obveza tekućeg razdoblja / broj mjeseci poslovanja poreznog obveznika. To je značilo da će poduzetnik podijeliti redni broj 53. prijave poreza na dobit (PD obrasca) sa brojem mjeseci poslovanja u tekućoj godini.

Što se mijenja?

Zbog činjenice da se jednokratni efekti olakšica prijavljenih u prijavi poreza na dobit koriste u plaćanju predujma poreza na dobit za narednu godinu, kada utjecaj tih olakšica vjerojatno neće postojati, kod izračuna predujma poreza na dobit za naredno razdoblje, uzimaju se u obzir samo višegodišnje olakšice kao što su olakšice za poticaje ulaganja i slično.

Kao primjer jednokratne olakšice, u 2012. godini poduzetnik je mogao reinvestirati cijelu dobit u iznosu od 1.000.000 HRK te ne platiti predujmove u 2013. godini, iako će stvarna obveza poreza na dobit (uslijed nedostatka iste olakšice za 2013.) iznositi 200.000 HRK, što znači da bi predujmovi trebali biti 16.667 HRK.

Radi navedenoga, novim pravilima se onemogućava gore navedeni i slični efekti jednokratnih olakšica.

Otpis zastarjelih potraživanja od fizičkih osoba

Dosadašnje odredbe zakona nisu omogućavale porezno priznati otpis zastarjelih nenaplativih potraživanja od fizičkih osoba.

Što se mijenja?

Novim Prijedlogom Zakona priznaje se otpis zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba u iznosu do 2.000,00 kuna, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi navedeni iznos i ako je otpisano najkasnije do 31. prosinca 2013.

Iz navedene zakonske odredbe gdje je jasno definiran datum do kada se moraju provesti otpisi takvih potraživanja, proizlazi da je ova olakšica jednokratna, tj. priznaje se isključivo za financijsku godinu 2013.

Definicija reprezentacije

Dosadašnje zakonske odredbe definirale su da se reprezentacijom ne smatra darivanje proizvoda i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagoñenih za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) ako je njihova pojedinačna vrijednost bez PDV do 80,00.

Što se mijenja?

Izmjenom Zakona, gore navedeni limit se podiže na 160,00 kuna bez PDV-a, tj. moguće je darovati kupce i potencijalne kupce reklamnim predmetima vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a.

Pravila stanjene kapitalizacije

Dosadašnja pravila stanjene kapitalizacije propisivala su da je kamata na zajmove primljene od članova društva i dioničara porezno priznat rashod samo na zajmove koji maksimalno iznose četiri puta udjel člana društva ili dioničara u kapitalu društva.

Kao primjer, kada je član društva imao 25% udjela u kapitalu (što je iznosilo npr. 100.000 HRK), kamata na zajmove bi bila priznata samo do visine zajma od tog člana u iznosu od 400.000 HRK (4 x 100.000 HRK).

Navedene odredbe su uvedene kako se putem ekscesivnih zajmova ne bi vršilo financiranje društava, te kamatonosnim rashodima umanjivala osnovica poreza na dobit.

Što se mijenja?

Prijedlog Zakona proširuje osnovicu ovakvih zajmova na način da se pravila stanjene kapitalizacije primjenjuju na zajmove odobrene od povezanih osoba, tj. bilo koje osobe koja izravno ili neizravno ima utjecaja na poslovanje društva.

Tako se sada postojeće odredbe vezane za stanjenu kapitalizaciju ne bi više primjenjivale samo na dioničare i članove društva nego i na članove grupe s ciljem neutralizacije namjernog umanjenja porezne osnovice temeljem troškova po osnovi kamata.

Porez po odbitku na usluge iz poreznih oaza

Do sada je Zakon propisivao da se porez po odbitku plaća po stopi od 20% na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5%.

Popis takvih država objavljivao je Ministar Financija.

Što se mijenja?

Zbog izmijenjenih uvjeta u oporezivanju na nekim poreznim utočištima ovim Prijedlogom Zakona predlažu se izmjene u popisu poreznih utočišta za potrebe utvrñivanja plaćanja poreza po odbitku na usluge po stopi od 20%, na način da jedan od kriterija nije porezna stopa ispod 12,5%.

Ukidanje olakšice za područja posebne državne skrbi

Zaključno sa poreznom prijavom za 2013. godinu, novim Prijedlogom Zakona, ukidaju se posebne olakšice za područja posebne državne skrbi, tj. mogućnost korištenja snižene stope poreza na dobit za porezne obveznike s tog područja.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.cinotti.hr/izmjene-zakona-o-porezu-na-dobit.aspx

prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dobit_22.11.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)