User Tools

Site Tools


prestanak_drustva_po_skracenom_postupku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prestanak_drustva_po_skracenom_postupku [2020/09/25 05:09]
gasparovic
prestanak_drustva_po_skracenom_postupku [2020/09/25 05:16] (current)
gasparovic
Line 11: Line 11:
 **Zakonom o trgovačkim društvima uređeni su načini prestanka društava. Prema tom Zakonu društva prestaju odlukom članova, a iznimno mogu prestati i odlukom suda koja je donesena po službenoj dužnosti. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvedena je novina u pogledu prestanka društva sa ograničenom odgovornošću. S obzirom na to da su kod nas najbrojnija društva s ograničenom odgovornošću ukratko ćemo predstaviti novine u tom području.** **Zakonom o trgovačkim društvima uređeni su načini prestanka društava. Prema tom Zakonu društva prestaju odlukom članova, a iznimno mogu prestati i odlukom suda koja je donesena po službenoj dužnosti. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvedena je novina u pogledu prestanka društva sa ograničenom odgovornošću. S obzirom na to da su kod nas najbrojnija društva s ograničenom odgovornošću ukratko ćemo predstaviti novine u tom području.**
  
-Izmjenama i dopunama **Zakona o trgovačkim društvima** koje su objavljene u Narodnim novinama br. 40/2019 propisana je mogućnost prestanka društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku. Prestanak društva se po skraćenom postupku provodi bez likvidacije. Da bi se takav postupak mogao provesti potrebno je da svi članovi društva donesu odluku o takvom prestanku društva. Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku mora se donijeti u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik. Zakonom je propisan obvezan sadržaj takve odluke i ona mora sadržavati tvrtku, sjedište, adresu, identifikacije brojeve društva, imena i prezimena članova društva uz navođenje njihovog prebivališta i osobnog identifikacijskog broja i plan raspodjele imovine društva.+Izmjenama i dopunama **Zakona o trgovačkim društvima** koje su objavljene u Narodnim novinama br. 40/2019 propisana je mogućnost prestanka društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku. Prestanak društva se po skraćenom postupku provodi bez likvidacije. Da bi se takav postupak mogao provesti potrebno je da svi članovi društva donesu odluku o takvom prestanku društva. Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku mora se donijeti u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik. Zakonom je propisan obvezan sadržaj takve odluke i ona mora sadržavati tvrtku, sjedište, adresu, identifikacije brojeve društva, imena i prezimena članova društva uz navođenje njihovog prebivališta i osobnog identifikacijskog broja i plan raspodjele imovine društva.{{ :​1_prestanak_drustva_po_skracenom_postupku.png?​200|}}
  
 Članovi društva koji su odlučili donijeti odluku o prestanku društva po skraćenom postupku dužni su dati izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima ili bivšim radnicima po osnovi radnog odnosa, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član društva obvezuje vjerovnicima solidarno s ostalim članovima društva namiriti obveze društva utvrdi li se naknadno da takve obveze postoje. Ovakva izjava se također mora dati u obliku javnobilježničkog akata ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik. Članovi društva koji su odlučili donijeti odluku o prestanku društva po skraćenom postupku dužni su dati izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima ili bivšim radnicima po osnovi radnog odnosa, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član društva obvezuje vjerovnicima solidarno s ostalim članovima društva namiriti obveze društva utvrdi li se naknadno da takve obveze postoje. Ovakva izjava se također mora dati u obliku javnobilježničkog akata ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik.
prestanak_drustva_po_skracenom_postupku.1601035758.txt.gz · Last modified: 2020/09/25 05:09 by gasparovic