User Tools

Site Tools


planirate_li_kupiti_sluzbeni_osobni_automobil_ili_isplatiti_dividendu_nakon_01.03.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Planirate li kupiti službeni osobni automobil ili isplatiti dividendu?

auti.jpg

Učinite to, svakako, do konca veljače, a u nastavku vam donosimo sažetke predloženih izmjena i dopuna poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. ožujka 2012.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje bi trebale stupiti na snagu 1.3.2012. predlaže se:

 • povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 1.800,00 na 2.200,00 kn;
 • povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka za umirovljenike sa najmanje 1.800,00 na 2.200,00 kn te najviše sa 3.200,00 na 3.400,00 kn mjesečno;
 • drugačije definiranje poreznih osnovica (razreda), na način da će se stope od 12%, 25% i 40% primijeniti na mjesečnu poreznu osnovicu kako slijedi:

o 12% do 2.200,00 kn,

    o 25% do 6.600,00 kn (razlika iznad 2.200,00 do 8.800,00 kn)
    o 40% na iznos iznad 8.800,00 kn;
 * da uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom mogu biti fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez na dohodak te primici **koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos 11.000,00 kn** (5 osnovnih osobnih odbitaka) na godišnjoj razini,
 • uvođenje novih kategorija oporezivih dohodaka i to:

o primitaka od dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000,00 kn godišnje koji se isplaćuju od 1.3.2012., osim dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31.12.2000. bez obzira kad se isplaćuju. Umanjenje za neoporezivi dio primitka iz čl. 10. toč. 19. Zakona (od 12.000,00 kn) priznat će se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave,

    o mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu,
 * oporezivanje dodatka na mirovinu koji je postao sastavni dio mirovine od 1.1.2012. prema posebnim propisima, a zbog usklađivanja odredbi poreznih i posebnih propisa,
 * prestanak obveze vođenja evidencije o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti te dostavljanja propisanog izvješća (obrasca DU), s obzirom da se dividende i udjeli u dobiti oporezuju od 1.3.2012. te će se izvješće o obračunatom porezu na dohodak dostavljati na postojećem obrascu ID-1,
 * utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava te godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada po sljedećim stopama i razredima:
    o 12% do 26.400,00 kn
    o 22,83% na 16.800,00 kn (razlika između 26.400,00 i 43.200,00 kn)
    o 25% na 62.400,00 kn (razlika između 43.200,00 i 105.600,00 kn)
    o 37,5% na 24.000,00 kn (razlika između 105.600,00 i 129.600,00 kn)
    o 40% na iznos iznad 129.600,00 kn.

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koje bi trebale stupiti na snagu 1.3.2012. odnosno 1.5.2012. predlaže se sljedeće:

 • Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjit će se na 13% s primjenom na staž osiguranja nakon 30.4., što znači da će se primijeniti na plaće za svibanj 2012. i nadalje.
 • Izaslani radnici - brisano ograničenje koje je bilo propisano na način da osnovica za plaćanje doprinosa za puno radno vrijeme ne može biti viša od najviše mjesečne osnovice.
 • Osnovica za obračun doprinosa kod radnika su, uz plaću i ostale primitke oporezive porezom na dohodak, i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.
 • Volonteri - pri prvom zapošljavanju po osnovi ugovora o stručnom osposobljavanju za rad osoba ne smije, do dana početka osiguranja imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti.
 • Preračunavanje mirovina iz inozemstva - prema srednjem tečaju HNB-a na dan stjecanja svojstva osiguranika, ali PU može na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti utvrditi, uz određene uvjete, novi iznos osnovice.
 • Primjena više osnovice za obračun doprinosa od 1. sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, ali ako je zahtjev podnesen u roku 15 dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, obveza prema višoj osnovici može i s danom početka razdoblja osiguranja.
 • Zastara prava na obračun i naplatu doprinosa - ako je svojstvo u osiguranju utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, zastara prava počinje teći nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno svojstvo u osiguranju.
 • Izvješća obveznika doprinosa - propisane su okolnosti temeljem kojih obveznik doprinosa može zatražiti ispravak podataka o obvezama doprinosa koje je iskazao u obračunskoj prijavi.
 • Propisana nadležnost Vlade da Uredbom propisuje provođenje plaćanja doprinosa prema plaći i primicima uz plaću, subjekte provedbe plaćanja doprinosa te rokove izvješćivanja.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje bi trebale stupiti na snagu 1.3.2012. odnosno 1.1.2013. predlaže se sljedeće:

Izmjene koje stupaju na snagu sa 1.3.2012.:

 • povećanje opće stope PDV-a sa 23% na 25%;
 • primjena povlaštene stope PDV-a od 10%, uz dosadašnje usluge i dobra, i na:

o jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisima,

    o dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisima,
    o isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži
    o bijeli šećer od trske i šećerne repe;
 * potpuno ograničenje odbitka pretporeza za:
    o nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije, pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i sl.,
    o nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
    o iznimno, navedene odredbe ne primjenjuju se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju;
 * oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara za čiju nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 20. st. 11. Zakona;
 * povećanje iznosa novčanih kazni za odgovornu osobu poreznog obveznika do 50.000,00 kn.
 * 

Izmjene koje stupaju na snagu sa 1.1.2013.:

 • proširena primjena povlaštene stope PDV-a od 10% na:

o usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno posebnim propisima;

 • povećanje vrijednosti isporuka za primjenu tromjesečnog obračunskog razdoblja sa 300.000,00 kn na 800.000,00 kn (uključujući i PDV;,
 • povećanje vrijednosti isporuka za ulazak u sustav PDV-a sa 85.000,00 kn na 230.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koje bi trebale stupiti na snagu 1.3.2012. predlaže se sljedeće:

 • smanjenje porezne osnovice poreza na dobit za iznos dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva sukladno ZTD-u - primjena od 1.1.2013. kod podnošenju porezne prijave za 2012. godinu;
 • vrijednosno usklađenje po osnovi ispravaka vrijednosti potraživanja od kupaca priznaje se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana (prije 120 dana) - primjenjuje se za potraživanja nastala od 1.3.2012.;
 • uvođenje poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koju ostvare nerezidenti u Republici Hrvatskoj. Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti plaćao bi se po stopi 12%. - primjena pri isplati dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju od 1.3.2012., osim na isplate dobiti ostvarene do 31.12.2000.;

o od dana prijema RH u EU porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se na isplate dividende i udjele u dobiti koji se isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:

       1. primatelj dividende ili udjela ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
       2. ako najniži postotak udjela ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.

Izvor: http://www.teb.hr/propisi-i-informacije/sto-je-novo/2012/sazeci-predlozenih-izmjena-poreznih-propisa-od-1-ozujka-2012.aspx

planirate_li_kupiti_sluzbeni_osobni_automobil_ili_isplatiti_dividendu_nakon_01.03.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)