User Tools

Site Tools


placanje_roba_i_usluga_u_gotovini

This is an old revision of the document!


Plaćanje roba i usluga u gotovini

Plaćanje u gotovini u RH uređeno je kroz više propisa. Temeljno, prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku: ZoSPN), pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti mogu prilikom prodaje robe i pružanja usluga, prodaje nekretnina, primanja zajmova te prodaje prenosivih vrijednosnih papira ili udjela, primiti naplate u gotovini do iznosa od 105.000,00 kn odnosno u poslovima s nerezidentima do iznosa od 15.000,00 EUR. Ovo ograničenje se odnosi i na više međusobno povezanih transakcija. Naplate u iznosu većem od 105.000,00 kn moraju se provesti bezgotovinski preko računa u kreditnoj instituciji, ako drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Dakle, pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i dr.), načelno, mogu prodanu robu ili usluge naplatiti u gotovini do 105.000,00 kn neovisno primaju li naplatu od građana ili neke druge fizičke ili pravne osobe.

Međutim, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom postavlja ograničenja u međusobnim plaćanjima između pravnih i fizičkih osoba obveznika fiskalizacije.

Koliko može u gotovom novcu platiti/naplatiti obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem (novčanice kune i kovani novac kune i lipe) drugom obvezniku fiskalizacije, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom za:

  • nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu
  • potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem
  • namjene na temelju posebne odluke ministra financija.

Obveznik fiskalizacije je fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti te pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit za sve djelatnosti za koje je, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge..

Dakle, pravna ili fizička osoba obveznik fiskalizacije može platiti odnosno naplatiti drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu robe ili usluga u gotovu novcu do iznosa od 5.000,00 kuna (ako posebnim propisom nije drugačije propisano). Kada obveznik fiskalizacije prima naplatu u gotovom novcu od građanina ili druge osobe koja nije obveznik fiskalizacije tada naplaćeni iznos može biti veći, odnosno do 105.000,00 kuna.

Obveza plaćanja obrtnicima na žiro račun

Prema čl. 61. Zakona o porezu na dohodak te čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak, tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe JLiP(R)S, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obvezne su isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiroračun kod banke.

Dakle, pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost, kao i svaka druga prethodno navedena osoba račun za kupljenu robu ili usluge od obrtnika mora platiti na žiro račun obrtnika.

Zabrana plaćanja u gotovini

Pravna ili fizička osoba koja na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni.

Pravna ili fizička osoba čiji je račun u blokadi mora sav primljeni gotov novac uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/financije/placanje-roba-i-usluga-u-gotovini/#sthash.4PqHIsBl.dpuf

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/financije/placanje-roba-i-usluga-u-gotovini/

placanje_roba_i_usluga_u_gotovini.1414568339.txt.gz · Last modified: 2014/10/29 00:38 by gasparovic