User Tools

Site Tools


osnivanje_j.d.o.o

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
osnivanje_j.d.o.o [2021/04/20 06:25]
gasparovic
osnivanje_j.d.o.o [2021/04/20 06:28] (current)
gasparovic
Line 10: Line 10:
 **Jednostavni d.o.o. ili društvo s temeljnim kapitalom od 10 kuna možete osnovati za 24 sata u svakom HITRO.HR ili javnobilježničkom uredu** **Jednostavni d.o.o. ili društvo s temeljnim kapitalom od 10 kuna možete osnovati za 24 sata u svakom HITRO.HR ili javnobilježničkom uredu**
    
-Putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s temeljnim kapitalom od 10 kuna iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Hrvatskoj na bilo koji od trgovačkih sudova u roku od 24 sata.+Putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s temeljnim kapitalom od 10 kuna iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Hrvatskoj na bilo koji od trgovačkih sudova u roku od 24 sata.{{ :​1_osnivanje_jdoo.jpg?​200|}}
  
 U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena sudova rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana. U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena sudova rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana.
osnivanje_j.d.o.o.txt · Last modified: 2021/04/20 06:28 by gasparovic