User Tools

Site Tools


osnivanje_drustva

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

osnivanje_drustva [2021/04/20 05:15]
gasparovic created
osnivanje_drustva [2021/04/20 05:38] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Osnivanje društva** **Osnivanje društva**
 +
 +
 +www.actarius.hr
 +
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +**Postupak osnivanja društva možete značajno skratiti odlučite li koristiti usluge poduzetničkog servisa HITRO.HR**
 +
 +Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva - trebate slijediti niz koraka.{{ :​1_osnivanje_drustva.jpg?​200|}}
 + 
 +**1. Odabir imena društva**
 +
 +Izbor imena društva obavlja se na šalterima poduzetničkog servisa HITRO.HR u poslovnicama Financijske agencije (Fina). Kako odabrati ime društva pročitajte u članku ​
 +
 +Izbor imena društva.
 +
 +Popis poslovnica Fine sa šalterima HITRO.HR možete pronaći na njihovim stranicama ​
 +
 +HITRO.HR uredi.
 + 
 +**2. Ovjera dokumenata**
 +
 +Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente:
 + 
 +  * prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) 
 +  * osnivački akt - društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) ​
 +  * izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 +  * odluku o imenovanju članova uprave  ​
 +  * potpis direktora ili potpise članova uprave ​
 +  * potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)  ​
 +  * odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) ​
 +  * odluku o određivanju adrese društva.
 +
 +Za to vam je potrebna osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane).
 +
 +Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
 +
 +Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku iznosi 2500 kuna. Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača.
 +
 +Adresar ureda s kontaktima i radnim vremenom možete pronaći na stranicama Hrvatske javnobilježničke komore
 +
 +Javnobilježnički uredi u Hrvatskoj.
 + 
 +**3. Prijava u sudski registar**
 + 
 +Na šalteru HITRO.HR u Fini predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud.
 + 
 +**4. Objava registracije trgovačkog društva**
 + 
 +Po donošenju rješenja o upisu u sudski registar, podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
 + 
 +**5. Razvrstavanje po djelatnostima**
 +
 +Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar.
 +
 +Zahtjevu se prilaže:
 +
 +  * rješenje o upisu u sudski registar
 +  * tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina)
 +  * kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (55 kuna)
 +Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a dobit ćete na šalteru HITRO.HR u Fini.
 + 
 +**6. Otvaranje bankovnog računa**
 +
 +Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju,​ na pultu HITRO.HR-a ili u banci možete otvoriti žiro račun. Na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju Fina obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova.
 +
 +Temeljni kapital (20.000 kuna za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 200.000 kuna za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.
 +
 +Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru. Za otvaranje žiro računa trebate:
 +
 +  * Izvadak iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid). ​
 +  * Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 +  * osobnu iskaznicu.
 +
 +**7. Prijava na mirovinsko osiguranje (HZMO)**
 +
 +Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-11P) u roku od 24 sata od početka poslovanja.
 +
 +Prilikom predaje prijave M-11P/​eM-11P potrebno je priložiti na uvid ili kao prilog elektroničkoj prijavi:
 +Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku. ​
 +
 +Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-1P) najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada osiguranika.
 +
 +Obveznici doprinosa dužni su uspostavljati prijavu u elektroničkom obliku (obrazac eM-1P) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika. ​
 +
 +Prilikom predaje prijave M-1P/eM-1P nije potrebno priložiti popratnu dokumentaciju.
 +
 +**8. Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZO)**
 +
 +Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Fini, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.
 + 
 +**9. Prijava Poreznoj upravi**
 +
 +Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.
 + 
 +**10. Odluka nadležnog upravnog tijela**
 +
 +Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo),​ kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim,​ ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti,​ trebate dostaviti trgovačkom sudu.
 + 
 +**Posredovanje HITRO.HR**
 +
 +Odlučite li se koristiti posredovanjem servisa HITRO.HR postupak osnivanja trgovačkog društva imat će samo četiri koraka. Više informacija na njihovim stranicama: ​
 +
 +e-Tvrtka ​
 +
 +**Kako osnovati trgovačko društvo**
 +
 +Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. omogućeno je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika.
 + 
 +Prilikom osnivanja trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika koriste se elektronički obrasci koji su prilog Zakonu o trgovačkim društvima.
 + 
 +Prijava za upis podnosi se isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, a odluke sud donosi u obliku elektroničke isprave potpisane naprednim elektroničkim potpisom.
 + 
 +Više o osnivanju društava na daljinu možete pronaći na sljedećoj poveznici
 +
 +START - elektroničko pokretanje poslovanja​
 +
 +Izvor: Središnji državni portal - Osnivanje društva (gov.hr)
 +
osnivanje_drustva.txt · Last modified: 2021/04/20 05:38 by gasparovic