User Tools

Site Tools


godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama

Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2020. u udrugama i drugim neprofitnim organizacijama

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Popis imovine i obveza

Udruge i druge neprofitne organizacije na početku poslovanja moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti,

Osim toga neprofitne organizacije obvezne su popis imovine i obveza sastaviti ina kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovdstvenog sa stvarnim stanjem. Iznimno , neprofitne organizacije koje obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

Godišnjim popisom utvrđene inventurne razlike treba evidentirati u poslovnim knjigama. Godišnji popis je jedna od najvažnijih pripremnih radnji pri izradi godišnjih financijskih izvještaja radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza jer se temeljem obavljenog popisa usklađuju podaci iskazani u poslovnim knjigama i evidencijama sa stvarnim stanjem.

Vrijeme provođenja popisa i radnje u svezi popisa

Godišnji popis imovine i obveza mora se provesti krajem svake poslovne godine, tj. sa stanjem na dan 31. prosinca poslovne godine. Međutim, u svakodnevnom poslovanju zbog objektivnih i subjektivnih razloga često se dan popisa razlikuje od dana kada se stvarno fizički obavlja popisivanje imovine i obveza. Stvarno stanje utvrđeno popisom treba svesti na stanje 31.12. i to na sljedeći način:

Ako je popis obavljen prije 31.12., utvrđeno stanje popisom treba:

 • - povećati za sve ulaze - nabave do 31.12.,
 • - umanjiti za prodaje, izdavanje dobara, tj. za sve utrške koji su se pojavili do 31.12.

Ako je popis obavljen poslije 31.12.., utvrđeno stanje popisom treba:

 • - umanjiti za sve ulaze - nabave poslije 31.12.
 • - uvećati za sve prodaje - utrške koje su se dogodile poslije 31.12.

Kako bi se popis obavio što točnije, pravodobnije i kvalitetnije, porezni obveznici trebaju obaviti i određene radnje prije početka samog obavljanja popisa imovine i obveza. Radnje u svezi popisa možemo podijeliti prema redoslijedu na : pripremne radnje utvrđivanje stvarnog stanja od strane povjerenstva za popis, sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu, donošenje odluke o obavljenom popisu i sl.

Što je obvezno popisati

Glavni zadatak popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje imovine i obveza utvrđeno popisom sa stanjem evidentiranim u poslovnim knjigama i evidencijama.

Neprofitne organizacije popisuju sljedeću imovinu i obveze:

 • materijalnu imovinu
 • nematerijalnu imovinu
 • proizvedenu dugotrajnu imovinu
 • plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
 • sitan inventar
 • nefinancijsku imovinu u pripremi
 • proizvedenu kratkotrajnu imovinu (zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode, robu za daljnju prodaju)
 • novac u banci i blagajni
 • depozite, jamčevne pologe, potraživanja od radnikate za više plaćene poreze i ostalo
 • dane zajmove
 • vrijednosne papire
 • dionice i udjele u glavnici
 • potraživanja za prihode
 • obveze
 • obveze za vrijednosne papire
 • obveze za kredite i zajmove
 • tuđu imovinu i dr.

Povjerenstvo (komisija) za popis imovine i obveza

Povjerenstvo (komisiju) za popis osniva zakonski predstavnik neprofitne organizacije. Zakonski predstavnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i satavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama. Članovi povjerenstva svojim potpisom ovjeravaju i potvrđuju da su točno utvrdili stvarno stanje imovine i obveza.

Članovi povjerenstva za popis

Kako je temeljni zadatak popisa utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza u povjerenstvo za popis ne bi mogle biti imenovane osobe odnosno radnici koji rukuju imovinom koja je predmetom popisa. Također, u povjerenstvo za popis potraživanja ne bi trebalo imenovati djelatnike koji vode propisane evidencije. U povjerenstvo za popis mogu se imenovati i osobe koje nisu u radnom odnosu s neprofitnom raganizacijom, tj.članovi neprofitne organizacije, a što je vrlo česti slučaj kod malih neprofitnih organizacija.

Obavljanje popisa

Obveza povjerenstva za popis je utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza, sastavljanje popisnih lista te iskazivanje razlika u odnosu na knjigovodstveno stanje.

Popis imovine i obveza obično se provodi u četiri faze:

 • - utvrđivanje i upisivanje stvarnog količinskog stanja u popisne liste,
 • - upis cijena i utvrđivanje stvarnog količinskog stanja u popisne liste
 • - upisivanje knjigovodstvenog stanja u popisne liste i utvrđivanje popisnih viškova i manjkova,
 • - sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu i dostavljanje zakonskom predstavniku neprofitne organizacije

Sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu

Nakon obavljenog popisa, povjerenstvo za popis obvezno je sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku neprofitne organizacije. Povjerenstvo za popis uz popisne liste, u kojim je utvrđen rezulatat popisa (stvarno stanje i razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja), sastavljaju i izvještaj o obavljenom popisu u pisanom obliku.

Donošenje odluke o obavljenom popisu

Zakonski predstavnik neprofitne organizacije na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o: nadoknađivanju utvrđenih manjkova, priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova, otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenapaltivost potraživanja i slično.

Nadležni zakonski predstavnik neprofitne organizacije svojom odlukom u svezi obavljenog popisa odlučuje i o:

 • načinu likvidacije utvrđenih viškova i manjkova,
 • odgovornosti osoba za utvrđene manjkove,
 • dopuštenom i prekomjernom kalu, kvaru, rstepu i lomu,
 • otpisima i rshodovanjima neuporabljivih dobara,
 • roku naplate potraživanja i podmirenju obveza
 • mjerama u svezi zaliha kojima je smanjena kvaliteta ili je rok zauporabu pri kraju,
 • mjerama koje treba poduzeti za otklanjanje nedostataka i poboljšanja poslovanja i o
 • svim drugimmjerama i činjenicama u svezi obavljenog popisa.

Cjelokupna dokumantacija u svezi popisa imovine i obveza zajedno s odlukom zakonskog predstavnika neprofitne organizacije dostavlja se u knjigovodstvo kako bi se provela potrebna kniženja i uskladilo starno stanje imovina i obveza utvrđeno popisom sa knjigovodstvenim stanjem. Napominjemo da popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020.. trebaju obvezno obaviti i neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo.

Izvor: Časopis Udruga br.56/2020

godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama.txt · Last modified: 2021/04/16 06:30 by gasparovic