User Tools

Site Tools


​​porez_na_dobit

​​POREZ NA DOBIT

www.actarius.hr

info@actarius.hr

POREZNI OBVEZNIK ​​​POREZ NA DOBIT

Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi

Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident)

​Fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak

Fizička osoba iz točke 3. ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna

Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obveznici su poreza na dobit za tu djelatnost

Svaki onaj poduzetnik ili njegov pravni sljednik koji se ne ubraja u poduzetnike nabrojane u točkama od 1.-5., a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit ne oporezuje drugdje

POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

Tuzemni isplatitelj koji plaća kamate, dividende, udjele u dobiti, autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe i koji plaća usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge inozemnim osobama.

POREZNA OSNOVICA/PREDMET OPOREZIVANJA

POREZ NA DOBIT

​Dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

​POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

​Bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj (ili inozemni za nastupe inozemnih izvođača) plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.​

STOPA/IZNOS

POREZ NA DOBIT

10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili

18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01kuna.

POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 10%.

20 % na sve usluge te na sve vrste naknada oporezivih prema ovom članku, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

10% za nastupe inozemnih izvođača

NAZIV I BROJ RAČUNA Račun poreza na dobit grada / općine

GRAD/OPĆINA RAČUN Otvori cijelu tablicu u novom prozoru​ - https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/popis_og_dobit.aspx

PROPISI

Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 Pravilnik o porezu na dobit NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 61/12, 146/12, 160/13​, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20 ​

Izvor: Porezni sustav - Porez na dobit (porezna-uprava.hr)

​​porez_na_dobit.txt · Last modified: 2021/11/26 01:09 (external edit)