User Tools

Site Tools


koje_su_obveze_primatelja_inozemnih_mirovina_i_kako_se_obracunava_porez_i_prirez

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koje su obveze primatelja inozemnih mirovina i kako se obračunava porez i prirez?

gift_a.jpg

Ako su umirovljenici koji su rezidenti Republike Hrvatske i primaju mirovinu iz inozemstva, utvrdili da se ostvarena mirovina oporezuje u našoj zemlji, (a nemaju Obrazac PK odnosno nemaju isplate dohotka od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) tada su obvezni od nadležne ispostave Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, zatražiti svoju karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada - Obrazac PK. Na temelju podataka iz porezne kartice, utvrđuje se neoporezivi dio mirovine odnosno osobni odbitak, koji služi za pravilno obračunavanje i uplatu predujma poreza i prireza na ostvarenu inozemnu mirovinu.

Na obrascu PK iskazuju se podaci o osobnom odbitku poreznog obveznika te njegovim uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanoj djeci (koji su s poreznim obveznikom u srodstvu po izravnoj liniji), a koje nadležna ispostava Porezne uprave popunjava na temelju isprava kao što su izvatci iz matice rođenih, vjenčanih, rješenja o utvrđenom invaliditetu te svih drugih isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.

Međutim, Obrazac PK trebaju zatražiti jedino oni umirovljenici koji primaju samo inozemnu mirovinu i koji u Republici Hrvatskoj ne ostvaruju isplate dohotka od nesamostalnog rada odnosno plaću ili tuzemnu mirovinu.

Umirovljenicima sa prebivalištem /boravištem u Gradu Zagrebu, Obrazac PK besplatno se izdaje u ispostavi Zagreb - za poreze građana, Avenija Dubrovnik 32 /prizemlje.

 • Upis u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO

Za primitak inozemnih mirovina koje podliježu oporezivanju u Hrvatskoj, umirovljenici su dužni podnijeti prijavu za upis u registar poreznih obveznika za dohodak iz inozemstva na Obrascu RPO.

U prijavi se popunjavaju slijedeći podaci:

- pod brojem 1. – naziv ispostave Porezne uprave nadležnoj za poreznog obveznika umirovljenika, njegovi osobni podaci (ime i prezime, ime roditelja, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta i OIB),

- pod brojem 2. - razlog upisa u registar poreznih obveznika – prijava ili promjena podataka o ostvarivanju dohotka - mirovine izravno iz inozemstva,

- pod brojem 3. – podaci o opunomoćeniku koji također mogu umjesto umirovljenika podnijeti prijavu za upis u RPO registar.

Obrazac RPO potpisuje porezni obveznik - umirovljenik koji ostvaruje inozemnu mirovinu ili njegov opunomoćenik.

slika 1 - popunjeni Obrazac RPO

 • obračun predujma poreza na dohodak i prireza na mirovine ostvarene iz inozemstva

Ako rezidentu Republike Hrvatske isplaćuje inozemnu mirovinu država u kojoj je ta mirovina i ostvarena ali s kojom RH nije sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ili je RH s državnom sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ali prema odredbama čl. 18. Ugovora pravo oporezivanja inozemne mirovine pripada Republici Hrvatskoj, tada je umirovljenik kao primatelj mirovine obvezan sam obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez na inozemnu mirovinu, primjenom poreznih stopa i poreznih razreda koji prema hrvatskim poreznim propisima vrijede na dan primitka ostvarene mirovine.

Prema čl. 45. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak obračunava se na način da se od inozemne mirovine koja je isplaćena umirovljeniku na račun u poslovnoj banci i koju treba preračunati u kune na dan isplate mirovine, odbije osobni odbitak i utvrdi porezna osnovica za obračun poreznih stopa od 12%, 25% i 40% i to prema poreznim razredima: Porezna stopa Mjesečna porezna osnovica 12% do 2.200,00 kn

                         25% od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn (sljedećih 6.600,00 kn)
                         45% od 8.800,00 kn

Ukupnu poreznu obvezu potrebno je uvećati i za prirez ako je isti propisan odlukom grada ili općine gdje je prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika.

Nastavno na linku se daje prikaz gradova i općina Područnog ureda Zagreb, koji su u svojim odlukama propisali obvezu plaćanja prireza kao i uplatne račune na koje se porez i prirez treba uplatiti.

http://www.racunovodja.hr/koje-su-obveze-primatelja-inozemnih-mirovina-i-kako-se-obracunava-porez-i-prirez-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpBYKaXL-GWPa/

Prema čl. 36. Zakona o porezu na dohodak, umirovljenicima se priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje u visini od 2.200,00 kn a najviše 3.400,00 kn mjesečno. Ako uzdržavaju članove uže obitelji i bračnog druga ili im je na temelju posebnih propisa utvrđena invalidnost, osobni odbitak se može dodatno uvećati za propisane faktore prema čl. 36. st.2. Zakona o porezu na dohodak.

Međutim, pri obračunu predujma poreza na inozemnu mirovinu, neoporezivi dio mirovine ili osobni odbitak mogu koristiti samo one osobe koje posjeduju svoj Obrazac PK. Svi drugi porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj već primaju dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaću ili našu mirovinu, ne mogu obračunavati osobne odbitke (jer je obrazac PK u vlasništvu HZMO ili drugog poslodavca), radi čega je iznos inozemne mirovine osnovica za obračun poreza i prireza.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/koje-su-obveze-primatelja-inozemnih-mirovina-i-kako-se-obracunava-porez-i-prirez-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpBYKaXL-GWPa/

koje_su_obveze_primatelja_inozemnih_mirovina_i_kako_se_obracunava_porez_i_prirez.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)