User Tools

Site Tools


i_udruge_moraju_imati_poslovne_knjige

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

I udruge moraju imati poslovne knjige

instrukcije-financijskog-racunovodstva-slika-716656.jpg

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija odnosi se na udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, funadacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobitka/profita za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija.

Neprofitne organizacije ovisno o zadovoljavanju određenih kriterija obveznici su vođenja jednostavnog ili dvostavnog knjigovodstva. Ukoliko NO ostvaruju prihod ili promet veći od 100.000,00 kuna u prethodne tri godine poslovanja, obveznici su primjene dvostavnog knjigovodstva.

Vođenje dvostavnog knjigovodstva se temelji na načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti, pojedinačnom iskazivanju pozicija, te načelu urednog knjigovodstva. Pri knjiženju se treba pridržavati računskog plana neprofitnog računovodstva koji je dio Uredbe.

Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz o nastalim poslovnim događajima i služi kao temelj pri unosu podataka u poslovne knjige. Mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i vrijednosti na njoj moraju biti izražene u kunama budući je to važeća valutna jedinica u RH. Zakonski predstavnik odnosno ovlaštena osoba svojim potpisom jamči da je isprava istinita i da realno pokazuje poslovni događaj.

Zakonski nije propisan rok za unošenje nastalih poslovnih promjena u poslovne knjige, međutim potrebno je to učiniti u roku primjerenom za stastavljanje financijskih izvještaja. Poslovne knjige dvostavnog knjigovodstva su:

DNEVNIK - knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka, oblik i sadržaj nije propisan, (međutim treba najmanje sadržavati podatke o: datumu nastanka promjene,datum na temelju kojega je knjiženo, opis, te vrijednost promjene)

GLAVNA KNJIGA - predstavlja sustavnu knjigovodstvenu evidenciju poslovnih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima (sadržaj i oblik također nisu propisani)

POMOĆNE KNJIGE - su analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

Ukoliko se poslovne knjige vode u elektronskom obliku, po isteku poslovne godine u roku od 120 dana, potrebno ih je ispisati i uvezati te potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje neprofitne organizacije. NO su obvezne voditi slijedeće pomoćne knjige odnosno evidencije:

 1. Dugotrajne nefinancijske imovine
 2. Kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe)
 3. Financijske imovine i obveza (potraživanja i obveza, primljenih i izdanih vrijednosnih papira, potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita)
 4. Dnevnik blagajne (kunska, devizna...)
 5. Evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija
 6. Evidenciju putnih naloga i uporabe službenih vozila
 7. Knjigu izlaznih računa
 8. Knjigu ulaznih računa

Knjigovodstvene isprave se čuvaju u izvornom obliku i to

  • Trajno (isplatne liste ili analitičke evidencije plaća)
  • Jedanaest godina (isprave ne temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu)
  • Sedam godina (isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige)

Poslovne knjige je potrebno čuvati jedanaest godina odnosno pet godina pomoćne knjige, dok se temeljni financijski izvještaji čuvaju trajno i u izvorniku kao i početna bilanca.

NO su dužne sastavljati i predavati financijske izvještaje (tromjesječne odnosno godišnje) prema propisanim rokovima i na propisanim obrascima u urede FINA-e odnosno u Državni uredu za reviziju (samo godišnji izvještaj). Financijski izvještaji

Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja NO u određenom razdoblju odnosno na određeni dan, a to su:

BILANCA - stanje imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni datum

RAČUN PRIHODA I RASHODA - pregled prihoda i rashoda, te financijski rezultat za određeno razdoblje

SKRAĆENI RAČUN PRIHODA I RASHODA - skraćena verzija računa

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - služe za detaljno opisivanje važnijih poslovnih događaja kako bi se lakše i točno protumačili financijski izještaji te pri opisu pojedinih podataka treba se pozivati na redne brojeve AOP oznaka iz izvještaja. Knjigovodstveni servis ne oslobađa vas odgovornosti

I na kraju bih samo napomenula da neprofitne organizacije vođenje knjigovodstva mogu povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, ali time ne prenose odgovornost za vođenje računovodstva na tu osobu.

Izvor: http://www.forumudruga.org/savjetnik/raunovodstveni-savjetnik/266-poslovne-knjige.html

i_udruge_moraju_imati_poslovne_knjige.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)